ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ἀρ. Πρωτ.: 494

Βέροια, 6 Σεπτεμβρίου 2023

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως  Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ζητήσαμε πρίν ἀπό λίγο ὅλοι μαζί, τελώντας τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἀρχίζετε ἀπό σήμερα ἕνα νέο ταξίδι στόν κόσμο τῆς γνώσεως, μία καινούργια προσπάθεια γιά νά κατακτήσετε τή μόρφωση καί τήν ἀγωγή, πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τή ζωή σας, τόσο κατά τή διάρκεια τῶν σχολικῶν σας χρόνων ὅσο καί μετά τό σχολεῖο καί τίς σπουδές σας.

Τελέσαμε τόν Ἁγιασμό καί ζητήσαμε τή βοήθεια καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ στό ἔργο πού ἀναλαμβάνετε ἀπό σήμερα μέ τήν καθοδήγηση καί τή συμπαράσταση τῶν διδασκάλων καί τῶν καθηγητῶν σας. Ζητήσαμε τή βοήθεια καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν πρόοδό σας· γιατί χωρίς τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι δύσκολο νά ἐπιτύχει τούς στόχους του. Γι᾽ αὐτό καί τόσο οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ὅσο καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συστήνουν: «Ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθαι». Νά ἀρχίζουμε τά πάντα ἀπό τόν Θεό. Νά ζητοῦμε τή βοήθεια καί τήν ἐνίσχυσή του σέ κάθε προσπάθειά μας.

Ὁ Ἁγιασμός, τόν ὁποῖο μόλις τελέσαμε, δέν εἶναι λοιπόν ἕνα ἔθιμο, ἀλλά εἶναι ἡ παράκλησή μας πρός τόν Θεό νά σᾶς ἐνισχύει καί νά σᾶς ἐνδυναμώνει, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖτε στίς ἀπαιτήσεις τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς καί νά προοδεύσετε ὄχι μόνο στή γνώση, τήν ὁποία σᾶς προσφέρει τό σχολεῖο καί οἱ καλοί σας καθηγητές καί διδάσκαλοι, ἀλλά καί στήν καλλιέργεια τοῦ χαρακτῆρος καί τῆς προσωπικότητός σας καί στήν ἀρετή.

Γιατί, ὅπως ὅλοι καί ὅλες ξέρετε, δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ μόρφωση, δέν ἀρκεῖ μόνο νά μάθετε «γράμματα». Εἶναι ἀνάγκη ἡ μόρφωση νά συνοδεύεται ἀπό καλή συμπεριφορά. Νά συνοδεύεται ἀπό τόν σεβασμό στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες, ἀπό τόν σεβασμό στόν ἄλλο ἄνθρωπο, στούς συμμαθητές σας καί στούς ἐκπαιδευτικούς, ἀπό τόν σεβασμό στά δικαιώματα καί στίς ἰδιαιτερότητες τοῦ καθενός, ἀπό τή συναίσθηση ὅτι τόσο στό σχολικό περιβάλλον ὅσο καί ἔξω ἀπό αὐτό ἡ βία καί ἡ ὅποια κακοποιητική συμπεριφορά εἴτε πρός τούς συνομιλήκους σας εἴτε πρός τούς μικρότερους ἤ τούς μεγαλύτερους δέν ἔχουν καμία θέση.

Ὁ Ἁγιασμός ἔχει ὅμως καί μία ἀκόμη διάσταση. Εἶναι ἡ προσευχή μας ὄχι μόνο νά σᾶς χαρίζει ὁ Θεός τόν φωτισμό καί τή χάρη του, ἀλλά καί νά σᾶς προστατεύει ἀπό κάθε δυσκολία καί κάθε κίνδυνο, ὥστε νά ἀνταποκρίνεσθε στόν σκοπό σας, πού εἶναι ἡ μόρφωσή σας, μέ τή βοήθεια τῶν καθηγητῶν καί τῶν διδασκάλων σας, οἱ ὁποῖοι μέ πολύ κόπο καί μέ πολλή ἀγάπη, προσπαθοῦν νά σᾶς μεταδώσουν τίς γνώσεις ἀλλά καί τίς ἐμπειρίες τους. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνάγκη νά ἀκοῦτε τίς συμβουλές καί τίς ὑποδείξεις τους, γιά νά προοδεύσετε καί νά ἐπιτύχετε στή ζωή σας.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς εὔχομαι πατρικά νά ἔχετε πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή νέα σχολική χρονιά. Οἱ εὐχές καί ἡ ἀγάπη μου θά σᾶς συνοδεύουν πάντοτε.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων