Πλήθος μαθητών στην Εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Την Τρίτη 30 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Oσίου Αντωνίου, πολιούχου Βεροίας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία εκκλησιάστηκε πλήθος μαθητών, μαθητριών και γονέων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέγνωσε ειδική ευχή και ευχήθηκε πατρικά σε όλους καλή επιτυχία αναφέροντας μεταξύ άλλων: Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος ἡ Ἐκκλησία μας ἀναγνωρίζοντας τήν ἀγωνία καί τήν ἀνησυχία σας γιά τίς ἐξετάσεις καί ἰδιαιτέρως γιά τίς Πανελλήνιες καί θέλοντας νά σᾶς συμπαρασταθεῖ ἀλλά καί νά σᾶς ἐνισχύσει καί νά σᾶς βοηθήσει στήν προσπάθειά σας, ἀφιέρωσε τήν ἑσπερινή αὐτή θεία λειτουργία εἰδι­κά γιά σᾶς, τούς μαθητές καί τίς μα­θήτριες, πού θά διαγωνιστεῖτε αὐτές τίς ἡμέρες.

Ἔτσι ἀπόψε προσευχηθήκαμε ὅλοι μαζί, ἐδῶ στόν ναό τοῦ πολι­ούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου, γιά σᾶς καί γιά τήν ἐπιτυχία σας στίς ἐξετά­σεις. Παρακαλέσαμε τόν Θεό νά σᾶς δώσει, τή χάρη του, νά σᾶς δώ­σει τόν φωτισμό του, ὥστε νά μπο­ρέσετε νά ἀνταποκριθεῖτε καί σέ αὐτή τή δοκιμασία καί νά ἀπο­δώ­σετε κατά τό δυνατόν περισσότερο.

Καί προσευχηθήκαμε στόν Θεό, γιατί δέν ὑπάρχει κανένα πιό ἰσχυρό μέσο ἀπό τήν προσευχή, δέν ὑπάρχει καμία πιό ἀποτελεσματική βοήθεια ἀπό τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων μας, δέν ὑπάρχει κανένα πιό ἀσφαλές καταφύγιο, γιά νά ἐμπι­στευ­θεῖτε τήν ἀγωνία σας γιά τίς ἐξετάσεις ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Σεῖς κάνατε μέχρι σήμερα καί θά κάνετε, πιστεύω, καί τίς ἑπόμενες ἡμέρες αὐτό πού εἴχατε καθῆκον νά κάνετε: νά μελετήσετε καί νά προετοιμασθεῖτε ὅσο μπορεῖτε κα­λύ­τερα. Ἐμπιστευθεῖτε τώρα τήν ὁλοκλήρωση τῆς προσπάθειάς σας μέ ταπείνωση στόν Θεό. Ἐμπιστευ­θεῖτε τον μέ ἀνοικτή καρδιά καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι, ἐφόσον ἔχε­τε κάνει ἐσεῖς ὅση προσπάθεια μπο­ρού­σατε, ἐφόσον ἔχετε μελε­τήσει ὅσο ἦταν δυνατόν, τό ἀποτέ­λεσμα τῶν ἐξετάσεων θά εἶναι τό καλύ­τερο γιά σᾶς.

Γιατί, ξέρετε, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι βλέπουμε τά πράγματα καί τή ζωή μας μέ διαφορετικό τρόπο ἀπό ὅ,τι τά βλέπει ὁ Θεός. Ἐμεῖς τά βλέπου­με βραχυπρόθεσμα, τά κρίνουμε μέ κριτήρια προσωρινά καί νομίζουμε ὅτι μᾶς εἶναι ὠφέλιμο τό ἕνα ἤ τό ἄλλο, ἀνάλογα μέ τίς προτιμήσεις καί τίς ἐπιθυμίες τῆς κάθε στιγμῆς.

Ὁ Θεός ὅμως πού γνωρίζει τό μέλ­λον μας καί κατά συνέπεια γνω­­ρίζει ἀντικειμενικά ποιό εἶναι τό συμφέρον μας, αὐτός, ἐάν τόν ἐμπι­στευθοῦμε μέ πίστη καί μέ τα­πείνωση, θά μᾶς χαρίσει τό καλύ­τερο ἀποτέλεσμα.

Ἐμπιστευθεῖτε, λοιπόν, τόν Θεό. Προσευχηθεῖτε μέ θέρμη καί πίστη ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλά καθημερι­νά. Προσευχηθεῖτε πρίν καί κατά τή διάρκεια τῶν ἐξετάσεών σας. Προσευχηθεῖτε, ὅταν ἀντιμετω­πί­ζε­τε κάποια δυσκολία. Καί προχω­ρεῖ­στε μέ θάρρος καί αἰσιοδοξία. Οἱ ἐξετάσεις πού ἀρχίζουν εἶναι μία δοκιμασία. Προχω­ρεῖστε μέ συγκέ­ντρω­ση στόν σκοπό σας ἀλλά καί μέ σταθερή τήν ἐλπίδα σας στόν Θεό.

Θά σᾶς συνοδεύουν αὐτές τίς ἡμέρ­ες, ὅπως καί πάντοτε, οἱ ὁλο­κάρδιες εὐχές καί οἱ θερμές προ­σευ­χές ὅλων ὅσων σᾶς ἀγαποῦν καί ἐνδιαφέρονται γιά σᾶς· πρωτίστως οἱ εὐχές τῶν γονέων σας, τῶν ἀνθρώπων τῶν δικῶν σας, οἱ εὐχές τῶν ἱερέων μας, τῶν δασκάλων σας, ἀλλά καί ἡ δική μου πατρική εὐχή καί εὐλογία θά εἶναι μαζί σας καί θά σᾶς συνο­δεύει ὅλη τήν περίοδο τῶν ἐξετάσεων.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας καί νά ἔχετε πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού θά ἑορ­τά­σουμε σέ λίγες ἡμέρες, τήν ἡμέρα τῆς καθόδου καί ἐπιφοιτήσεώς του στούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους.

Καλή δύναμη καί καλή ἐπιτυχία καί εὔχομαι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο νά εἶναι παρόν, νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς κατευθύνει γιά νά ἔχετε ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις σας!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ