Πανηγύρισε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης

Την Κυριακή 6 Αυγούστου (εορτή της Μεταμορφώσεως) πανηγύρισε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε, κήρυξε το θείο λόγο και στο τέλος, κατά το εκκλησιαστικό έθος, ευλόγησε τους καρπούς της αμπέλου.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε».

Στό ὄρος Θαβώρ, στό ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, μᾶς μετέφερε τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας. 

Καί ἄν ἡ περιγραφή τῶν ἱερῶν εὐαγγελιστῶν δέν μᾶς δίδει τή δυνατότητα νά γίνουμε καί ἐμεῖς θεατές τῆς θείας αἴγλης τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου μας, ὅπως τό εἶδαν οἱ μαθητές του κατά τή στιγμή τῆς Μεταμορφώσεώς του, μᾶς ἐπιτρέπει νά γίνουμε ἀκροατές τῆς θείας φωνῆς πού ἀκούστηκε στό ὄρος Θαβώρ.

Δέν εἶναι ἡ μόνη φωνή πού ἀκούεται ἐκείνη τήν ὥρα. Εἶναι καί ἡ φωνή τῶν συλλαλούντων προφητῶν, τοῦ Μωϋσῆ καί τοῦ Ἠλία, μέ τόν Μεταμορφωθέντα Κύριο. Ὅμως ὁ ἱερός εὐαγγελιστής δέν ἀναφέρει αὐτόν τόν διάλογο, σάν νά μήν θέλει νά ἀποσπάσει τήν προσοχή μας ἀπό τή φωνή τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀκούεται ἀπό τή νεφέλη, καί μαρτυρεῖ γιά τόν Υἱό καί Λόγο του. Ὁ Θεός ὁμιλεῖ πρός ἐμᾶς, πρός τούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς, πού θά ἀκούσουμε τό θαυμαστό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου. Καί τί μᾶς λέγει;

Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ὁ μεταμορφωθείς Χριστός εἶναι ὁ Υἱός του ὁ ἀγαπητός. Καί δέν τό λέει ὁ Θεός τυχαῖα. Δέν ἦταν κάτι συνηθισμένο αὐτό πού συνέβη στό ὄρος Θαβώρ, ἤ μᾶλλον ἦταν κάτι ἀπολύτως μοναδικό. Ὁ Χριστός ἀνέβη ὡς ἄνθρωπος στό Θαβώρ καί γιά μία στιγμή ἀποκάλυψε τό θεῖο του πρόσωπο, ἀποκάλυψε τή θεία του φύση, ἀποκάλυψε τό φῶς καί τή λάμψη τῆς Θεότητός του. 

Δέν ἦταν εὔκολο γιά τούς μαθητές του νά κατανοήσουν τί συνέβαινε. Δέν γνώριζαν γιά τίς δύο φύσεις τοῦ Κυρίου καί δέν θά μποροῦσαν νά ἐξηγήσουν ἐάν αὐτό πού εἶδαν ἦταν ὁ Διδάσκαλός τους ἤ ἦταν κάποια ὀφθαλμαπάτη. 

Ἄν σκεφθοῦμε ὅτι πέντε αἰῶνες ἀργότερα ὑπῆρχαν χριστιανοί, θεολόγοι καί κληρικοί, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦσαν νά κατανοήσουν καί νά ἀποδεχθοῦν ὅτι οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία δηλαδή καί ἡ ἀνθρωπίνη, συνυπάρχουν, καί ὅτι ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τόν λόγο, γιά τόν ὁποῖο ὁ Θεός-Πατήρ μαρτυρεῖ γιά τόν Υἱό του, λέγοντας πρός τούς μαθητές του καί πρός ὅλους μας. «Οὗτός ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός». Αὐτόν τόν ὁποῖο βλέπετε εἴτε μέ τήν ἀνθρώπινη μορφή εἴτε μέ τή θεία εἶναι τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός.

Λέγει ὅμως καί κάτι ἀκόμη ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ σχετικά μέ τόν Υἱό του. Μᾶς λέγει τό «Αὐτοῦ ἀκούετε». Μᾶς προτρέπει νά ἀκοῦμε καί νά ὑπακούουμε στόν λόγο τοῦ Υἱοῦ του, διότι Αὐτός εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ-Πατρός, καί ὅ,τι λέγει, ὅ,τι μᾶς διδάσκει εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ-Πατρός. 

Δέν ὁμιλεῖ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὁ Υἱός, ὁμιλεῖ ἐκφράζοντας τόν Θεό, ὁ ὁποῖος στήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁμιλοῦσε διά τῶν προφητῶν, στήν ὅμως ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης ὁμιλεῖ διά τοῦ Υἱοῦ. 

Τό τονίζει αὐτό ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ-Πατρός, γιά νά μήν ὑπάρξει καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ δέν ταυτίζεται μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ-Πατρός, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός προτρέπει τούς ἀνθρώπους λέγοντας: «Αὐτοῦ ἀκούετε».

Μᾶς προτρέπει ὅμως ὁ Θεός νά ἀκοῦμε τόν Υἱό του καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο, διότι μόνο μέ τήν ὑπακοή στόν λόγο τοῦ Υἱοῦ του, μέ τήν ὑπακοή δηλαδή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε νά γίνουμε συμμέτοχοι στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας. 

Ὁ Χριστός ἀποκάλυψε στούς τρεῖς μαθητές του τό φῶς καί τήν αἴγλη τῆς Θεότητός του, τήν ὁποία κάλυπτε μέ τήν ἀνθρώπινη φύση του ἀπό ἄκρα συγκατάβαση πρός τόν ἄνθρωπο, διότι δέν θά μπορούσαμε νά συναναστραφοῦμε τόν Χριστό καί νά τόν ἀκούσουμε, ἐάν ἐμφανιζόταν στή γῆ μόνο μέ τή θεία του φύση. 

Ὁ Χριστός ὅμως δίδει καί σέ μᾶς τή δυνατότητα νά μεταμορφώσουμε τήν ἀνθρώπινη φύση μας σέ θεία κατά χάρη, νά φθάσουμε ἀπό τό κατ᾽ εἰκόνα στό καθ᾽ ὁμοίωσιν. Καί ἡ μεταμόρφωσή μας αὐτή μπορεῖ νά γίνει πραγματικότητα, ἐάν προσπαθοῦμε καί ἀγωνιζόμεθα νά μορφωθεῖ ὁ Χριστός στήν ψυχή μας, ὅπως γράφει καί ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος· νά γίνουμε κατά τό δυνατόν ὅμοιοι μέ Ἐκεῖνον, ὥστε νά εἴμεθα τέκνα ἀγαπητά τοῦ Θεοῦ καί νά εὐαρεστεῖται ὁ Θεός καί σέ ἐμᾶς, ὅπως εὐδόκησε καί στόν Υἱό του τόν ἀγαπητό, σύμφωνα μέ τή διαβεβαίωση πού ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. 

Καί ὁ τρόπος γιά νά ἐπιτύχουμε αὐτόν τόν σκοπό, γιά νά μορφωθεῖ ὁ Χριστός στίς ψυχές μας, εἶναι ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς τό δίδαξε ὁ Χριστός, ἀλλά καί ὅπως τό ἐφάρμοσε καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας.

Ἄς ἀκούσουμε καί κυρίως ἄς κάνουμε πράξη στή ζωή μας τήν προτροπή τοῦ Θεοῦ «Αὐτοῦ ἀκούετε», καί ἄς προσπαθήσουμε μέ τή χάρη τοῦ μεταμορφωθέντος Κυρίου μας νά μεταμορφώσουμε τόν ἑαυτό μας μέ τήν ὑπακοή μας στό θέλημά του, μορφώνοντας «Χριστόν ἐν ἡμῖν». 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ