Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νησέλι

Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 8 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νησέλι.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὗτος ἐστιν ὁ μαθητής, ὁ μαρ­τυ­ρῶν περί τούτων καί γράψας ταῦ­τα, καί οἴδαμεν ὅτι ἀληθής αὐτοῦ ἡ μαρτυρία».

Γίναμε τίς τελευταῖες ἡμέρες μάρ­τυρες ὅλων τῶν κοσμοσωτηρίων γεγονότων τοῦ Πάθους καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Γίναμε μάρτυρες μέσα ἀπό τήν περιγραφή τῶν ἱερῶν εὐαγγελιστῶν, πού κατέγραψαν ὅλα ὅσα ὑπέμεινε ὁ Χριστός γιά τή σωτηρία μας ἀλλά καί τό μέγα θαῦ­μα τῆς Ἀναστάσεώς του. Καί ἕνας ἀπό τούς ἱερούς εὐαγγελιστές εἶναι καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ ἠγαπημένος μαθητής τοῦ Κυρίου μας, τόν ὁποῖο τιμοῦμε σήμερα ἐδῶ στό Νησέλι, στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό του.

Εἶναι αὐτός, τόν ὁποῖο ἀκούσαμε πρό ὀλίγου, στό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα, νά μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὅσα γράφει στό Εὐαγγέλιό του γιά τόν Χριστό δέν εἶναι μύθοι καί ἱστο­ρίες, δέν εἶναι ψεύδη καί ἀποκυ­ή­ματα τῆς φαντασίας του, ἀλλά εἶναι πραγματικότητα, εἶναι ἡ ἀλή­θεια. Εἶναι ὅσα εἶδε καί ἄκουσε ἐπί τρία χρόνια κοντά στόν Διδάσκαλό του, κοντά στόν Χριστό. Εἶναι ὅσα εἶδε καί ἄκουσε, μαζί μέ τήν Πανα­γία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, στόν Γολγοθᾶ, τίς τραγικές ἐκεῖνες στιγ­μές τοῦ μαρτυρίου του. Εἶναι ὅσα εἶδε καί ἔζησε στόν κῆπο τοῦ Ἰω­σήφ τό πρωί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί ὅλα ὅσα ἀκολούθησαν κατά τίς ἐμφανίσεις τοῦ Κυρίου στούς μαθητές του.

Μάρτυς αὐτόπτης καί αὐτήκοος ὅλων αὐτῶν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεο­λόγος δίδει τή μαρτυρία του γιά τόν Χριστό ὄχι μόνο στούς ἀν­θρώπους τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί στούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Ὄχι γιατί ὁ Χριστός ἔχει ἀνάγκη μαρτύρων γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ τό σωτηριῶδες ἔργο του ἤ ἡ Θεότητά του, ἀλλά γιατί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκη τῆς μαρτυρίας τῆς ζωῆς καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι­στοῦ, γιά νά τόν πιστεύσουμε καί νά γίνουμε μέτοχοι τῆς σωτηρίας πού μᾶς προσέφερε μέ τήν ἐναναν­θρώ­πησή του, μέ τή θυσία του καί μέ τήν Ἀνάστασή του.

Αὐτόπτης καί αὐτήκοος μάρτυς τῆς ζωῆς καί τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου μας ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, δίδει τή μαρτυρία του καί γιά ἕναν ἀκό­μη λόγο. Γιατί, ὅποιος ζεῖ τόν Χρι­στό, ὅποιος ἀκούει τόν λόγο του, ὅποιος βλέπει τά θαύματά του, ὅποιος αἰσθάνεται τήν ὀδύνη τῆς θυσίας του γιά τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί ὅποιος ἀξιώνεται νά δεῖ τή δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ­ρίου καί τήν αἴγλη τῆς Θεότητός του, αὐτός δέν μπορεῖ νά κρατήσει γιά τόν ἑαυτό του τό θαῦμα. Θέλει νά κάνει, κατά τό δυνατόν, καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους κοινω­νούς τῆς δικῆς του ἐμπειρίας.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἔγινε μάρτυς τοῦ Χρι­στοῦ, μέ τή ζωή του, μέ τό κήρυγμά του καί μέ τά ἔργα του, μέ τό Εὐ­αγγέλιό του, μέ τίς ἐπιστολές του ἀλλά καί μέ τήν Ἀποκάλυψη, μέ τά ὁποῖα γνωρίζει καί σέ μᾶς τόν Χρι­στό, τόν θεῖο Διδάσκαλό του, τόν ὁποῖο ἀγάπησε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του καί στήν ἀγάπη τοῦ ὁποίου ἀφοσιώθηκε ἀπόλυτα.

Καί αὐτή τή μαρτυρία, μαρτυρία πίστεως καί ἀγάπης πρός τόν ἀνα­στάντα Χριστό,  ἐπαναλαμβάνει καί σήμερα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεο­λόγος, πρός ὅλους ἐμᾶς πού ἤλθα­με στόν ναό του γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη του, γιά νά τιμήσουμε τήν πιστότητα καί τήν ἀφοσίωσή του στόν Κύριό μας, τόν ὁποῖο δέν ἐγκατέλειψε οὔτε κάτω ἀπό τόν Σταυρό, ἀλλά παρέμεινε ἐκεῖ μέχρι τέλους καί ἄκουσε τόν Χριστό νά τοῦ ἐμπιστεύεται τήν Παναγία Μη­τέρα του, καί νά ἀναθέτει σέ Ἐκεί­νη τή φροντίδα τοῦ ἀγαπημέ­νου μαθητοῦ του. 

Συγχρόνως ὅμως μᾶς παρακινεῖ νά γίνουμε καί ἐμεῖς μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς του στούς συνανθρώπους μας, στό πε­ρι­βάλλον μας καί στόν κόσμο.

Μπορεῖ νά μήν ἔχουμε ζήσει μέ τόν Χριστό, ὅπως ὁ ἠγαπημένος μαθητής του, ὅποιος ὅμως πιστεύει στόν Χριστό, ὅποιος ζεῖ τή χαρά τῆς παρουσίας του στήν ψυχή του, ὅποι­ος ζεῖ τήν προσωπική του ἀνά­σταση μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς μετανοίας καί τῆς ἱερᾶς ἐξομολο­γή­σεως, ὅποιος κοινωνεῖ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μετέχο­ντας στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχα­ρι­στίας καί γίνεται σύσσωμος καί σύναιμος Χριστοῦ, ὅποιος ζεῖ τήν προσωπική του μεταμόρφωση μέ τόν προσωπικό του ἀγώνα καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, αὐτός ἔχει χρέος νά γίνει μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς του. Ἔχει χρέος νά μεταφέρει καί στούς ἀδελφούς του τό μήνυμα ὅτι, ἀντίθετα πρός αὐτά πού κάποιοι ἰσχυρίζονται, ὅτι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ δέν ἰσχύει στίς ἡμέρες μας ἤ ὅτι οἱ ἐντολές καί τό θέ­λη­μά του δέν μποροῦν νά ἐφαρ­μο­σθοῦν, ἤ ἀκόμη ὅτι ἡ Ἐκκλησία του δέν ἔχει λόγο στήν κοινωνία μας, ὁ ἀναστάς Κύριος πού διακή­ρυξε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί ὅλοι οἱ μαθητές καί ἀπόστολοί του, εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» καί ἀποτελεῖ τή μεγαλύτερη ἐλπίδα καί τή μόνη λύση γιά τά προβλή­ματα καί τίς ἀνησυχίες τοῦ ἀνθρώ­που τῆς ἐποχῆς μας.

Ἄς μιμηθοῦμε, λοιπόν, τό παρά­δειγ­μα τοῦ ἠγαπημένου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου μας καί ἄς γίνουμε καί ἐμεῖς κήρυκες τῆς ἀληθείας του, κήρυκες τοῦ θαύματος τῆς Ἀνα­στάσεώς του, ζώντας πρῶτα ἐμεῖς μία ἀναστημένη ζωή ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας μέ τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες καί τοῦ ἑορτα­ζο­μένου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο­λό­γου, τοῦ ὁποίου πανηγυρίσαμε σή­μερα τήν ἱερά μνήμη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ