Ο Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων στην Σκύδρα για τον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Στεφάνου

Το απόγευμα της Τρίτης, 26ης Δεκεμβρίου, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στην Σκύδρα, όπου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.

Πριν την έναρξη του Εσπερινού στα προπύλαια του Ιερού Ναού πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Ιεράς Σιαγόνος της Αγίας Παρασκευής, που μετέφερε από την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Μάξιμος Κυρίτσης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ για την ευγενή πρόσκληση και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χαίροις ἐν Κυρίῳ, στε­φανηφόρε Στέ­φα­νε, ὁ μιμητής τοῦ Δεσπό­του».

Ἑορτάσαμε μόλις πρίν ἀπό δύο ἡμέρες τό σω­τή­ριο καί εὐφρόσυνο γε­γονός τῆς γεννήσεως τοῦ Θεαν­θρώπου, τῆς ἐναν­θρω­­­πήσεως τοῦ Υἱ­οῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ἦρθε ὁ Χριστός στή γῆ γιά νά μαρτυρήσει περί τῆς ἀ­ληθείας τοῦ Θε­οῦ, τήν ὁποία ὁ ἄν­θρω­πος ἀγνό­η­σε συ­στη­ματικά μετά τήν πτώση του καί τήν ἔξωσή του ἀπό τόν παράδεισο.

Ἦρθε ὁ Χριστός γιά νά μαρ­τυρή­σει τήν ἀλή­θεια τοῦ Θεοῦ καί γιά νά ἀπο­κα­λύ­ψει τόν ἀ­λη­θινό Θεό, γιά τόν ὁ­ποῖο οἱ ἄν­θρωποι ἐ­σκεμ­μένα ἀδια­φο­­ροῦ­σαν, πα­ρότι Ἐκεῖ­νος τούς ὑπεν­θύ­μιζε ἀπό ἀγάπη τήν πα­ρουσία του, ὄχι μόνο διά τῶν προφητῶν του ἀλ­λά καί διά μέσου πολλῶν θαυ­μα­­στῶν γεγονό­των πού ἐπιτε­λοῦσε πρός χά­ρη τῶν ἀν­θρώπων.

Καί τήν ἀποκάλυψε αὐ­τή τήν ἀλή­θεια τοῦ Θεοῦ ὁ Χρι­­στός, γιατί ὁ ἴδιος εἶναι ἡ ἀλήθεια, καί για­­τί εἶναι «ἡ ἀπαράλλακτος εἰκών τοῦ Πατρός», πού ἦρθε στόν κό­σμο γιά νά μαρ­τυρήσει περί τῆς ἀλη­θείας, ὅπως ὁ ἴδιος διε­κήρυξε.

Καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ­τά­ζει ἕναν ἄλλο μάρτυρα τῆς ἀλη­θείας τοῦ Θεοῦ, ἑορ­­­τά­ζει τόν πρω­τομάρ­τυ­ρα καί πρω­τοδιάκονο Στέ­φα­νο, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί πανηγυ­ρίζει ἰδιαιτέρως ἡ πόλη σας, καί ἔχω τή χαρά νά συμπανηγυρίζω καί ἐγώ μαζί σας, ἀνταποκρινό­μενος στήν ἀδελφική πρόσκληση τοῦ ποιμενάρχου σας καί ἀγαπητοῦ καί σεβαστοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, Σεβασμιωτά­του Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλ­λης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Ἑορτάζει, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ πόλη σας ἕ­ναν νεαρό χρι­στι­α­νό πού ὄχι μόνο πίστευ­σε ἀμέ­σως στήν ἀλή­θεια τοῦ Θεοῦ πού ἀπε­κάλυψε ὁ Χρι­στός, ἀλ­λά ἔγινε καί δια­πρύσιος κή­ρυκάς της μέ τόν λό­γο καί τή ζωή του.

Καί ἔγινε μάλιστα σέ τέ­τοιο βαθμό, ὥστε δέν δί­στα­σε νά τήν ὁμολο­γήσει καί νά προ­σπα­θήσει νά πεί­σει γιά αὐ­τή τήν ἀλήθεια καί τούς ἄρχοντες τοῦ λα­οῦ καί τούς ἀρχιερεῖς τῶν Ἰου­δαίων.

Ἐνώπιον αὐτῶν κλή­θηκε ὁ διά­κονος Στέφα­νος νά ἀπολογηθεῖ. Ἀλ­λά ἡ ἀπο­λο­γία του δέν ἦταν μιά συνη­θι­­σμένη ἀπολογία, ἦταν μιά ἐμ­πνευσμένη ἀπό τή χά­­­ρη τοῦ Θεοῦ ὁμολο­γία τῆς πίστεως καί τῆς ἀλή­θειας τοῦ Θεοῦ, καθώς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὑπο­σχέ­θηκε πώς θά δώσει τήν ἀπαραί­τητη σο­­φία σέ ὅσους θά κλη­θοῦν νά τόν ὁμολογή­σουν ἐνώ­­πι­ον ἐθνῶν καί βα­­σιλέων, ἔτσι ὥστε κα­νείς νά μήν μπορεῖ νά ἀντι­κρού­­σει τά ἐπιχει­ρή­ματά τους.

«Ἐγώ γάρ δώσω ὑμῖν στ­ό­μα καί σοφίαν ᾗ οὐ δυ­νή­σονται ἀντειπεῖν πάντες οἱ ἀντι­κεί­μενοι ὑμῖν».

Δέν ἦταν ὅμως μόνο τά ὅσα ἔλεγε ὁ πρωτο­διά­κο­νος Στέφανος αὐ­τά πού ἔ­κα­ναν τούς ἄρ­χοντες νά τόν παρακο­λουθοῦν ἔκ­πλη­­­κτοι. Ἦ­ταν καί ἡ θέα τοῦ προ­σώπου του πού τούς ἐν­τυπωσίαζε περισσό­τε­ρο καί ἀπό ὅσα ἔλεγε.

«Καί ἀτενίσαντες εἰς αὐ­τόν πάντες οἱ καθε­ζό­­μενοι ἐν τῷ συνε­δρίῳ εἶδον τό πρό­­­σωπον αὐ­τοῦ ὡσεί ἀγ­γέλου», σημειώνει ὁ ἱερός συγ­γραφεύς τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.

Ὅσοι τόν ἔβλεπαν, δια­­πί­στωναν ὅτι τό πρό­­σωπό του μοιάζει μέ τό πρόσωπο ἀγγέλου. Καί αὐτοί πού τόν ἔβλε­παν, δέν ἦταν πρόσω­πα οἰκεῖα, ἀλλά ἦταν οἱ δι­κα­στές του, αὐτοί πού σέ λίγο ἐπρόκειτο νά τόν καταδι­κά­­σουν στόν διά λιθο­βο­λι­σμοῦ θά­να­­το καί νά τόν ἀνα­δεί­ξουν πρωτομάρ­τυρα τῆς πίστεως τοῦ Χρι­στοῦ.

Ὅμως τό πρόσωπό του ἦταν τόσο λαμπρό, τό­σο καθαρό, τόσο φω­­τει­νό, πού δέν ἦταν δυ­να­­τό νά μήν τούς ἐντυ­πω­σιάσει. Καί ἦταν τό­σο λα­μπρό καί τόσο φω­τεινό, για­­τί ἀφενός ἀν­τανα­κλοῦ­σε τήν κα­θα­ρότητα τῆς ψυ­χῆς τοῦ ἁγίου Στε­φάνου καί ἀφετέρου ἀκτινοβο­λοῦ­­­­­σε τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού σκήνωνε στήν ψυ­χή του.

Καί μπορεῖ, ἀδελφοί μου, οἱ ἄρ­χοντες τοῦ συνεδρίου νά μήν ἤθε­λαν νά πεισθοῦν ἀπό τήν ἀλήθεια πού δια­κήρυττε ὁ πρωτομάρτυς Στέ­­­φανος, γιατί τούς ἀνέ­τρε­­πε τά δεδομένα τους καί ἐρχόταν σέ σύγ­κρουση μέ τά συμ­φέ­ροντά τους, εἶ­ναι ὅμως βέβαιο ὅτι τό ἀγγε­λικό του πρόσωπο συγ­κλό­νισε τήν ψυχή τους καί τούς ἔπεισε γιά τήν ἀλή­θεια ὅσων κήρυττε. Καί ὁ φόβος τους γιά τίς συνέ­πειες αὐτῆς τῆς ἀλη­θείας ἦταν πού τούς ἔκανε νά κα­ταδικάσουν τόν πρωτο­διά­κονο Στέ­φα­νο.

Ἀδελφοί μου, τιμών­τας σή­­μερα τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πρω­­τομάρ­τυ­ρος καί ἀρ­χιδιακόνου Στε­­φάνου, ἄς ἐμπνευ­σθοῦ­με καί ἐμεῖς ἀπό τήν κα­θαρό­τητα τῆς ζωῆς του καί τή χάρη πού διέθετε. Γιατί καί ἡ ἐποχή στήν ὁποία ζοῦ­με εἶναι ἐπο­χή παρόμοια μέ αὐτήν στήν ὁποία ζοῦσε ὁ πρω­το­μάρ­τυς Στέ­φα­νος. Εἶναι μία ἐπο­χή στήν ὁποία πολλοί ἀμφισβη­τοῦν τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκ­κλη­­σίας καί τήν ἀλή­θεια τοῦ Χριστοῦ. Καί εἶναι δικό μας χρέος νά ὁμο­λογοῦμε καί νά μαρ­τυ­ροῦ­με αὐτήν τήν ἀλήθεια. Νά τήν ὁμολο­γοῦ­με καί νά τήν μαρ­τυ­ροῦμε ὄχι μόνο μέ τά λόγια καί τά ἐπιχει­ρή­ματά μας, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως μέ τήν καθα­ρό­τητα τῆς ζωῆς μας. Τό πρό­σωπό μας πρέ­πει νά μιλᾶ γι᾽ αὐ­τήν τήν ἀλήθεια πού ζοῦμε, τήν ἀλήθεια πού μᾶς ἀποκά­λυ­ψε ὁ Χρι­στός, τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως στόν Θεό πού ἀναδει­κνύει καί ἐμᾶς καί ὅλους ὅσους τήν πι­στεύουν τέκνα φω­τό­μορ­φα τῆς Ἐκ­κλη­σίας, τέκνα τοῦ Θεοῦ καί κλη­­ρο­νόμους τῆς βασι­λείας του.

Αὐτή ἄς εἶ­ναι ἡ ἐπιδίωξή μας καί ὁ ἀγώνας μας ὄχι μόνο σήμερα, ὄχι μόνο αὐτές τίς ἡμέρες, ὄχι μόνο τό νέο ἔτος ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά γίνουμε θεατές, ὅπως καί ὁ πρω­τομάρτυς Στέ­φα­νος, τοῦ προσώπου καί τῆς δό­ξης τοῦ Θεοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ