Μητροπολίτης Βεροίας: «Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία: πρότυπο μετανοίας». (ΒΙΝΤΕΟ)  

Το απόγευμα της Πέμπτης, 25ης Απριλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία: πρότυπο μετανοίας».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Πρίν ἀπό πέντε ἑβδομάδες ἡ Ἐκκλη­σία μας μᾶς κάλεσε νά ἀρχίσουμε μία πορεία, νά ἀρχίσουμε μία πνευματική διαδρομή, μία διαδρομή πνευματικῆς προ­ετοιμασίας γιά τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Στή διαδρομή αὐτή μᾶς προέβαλε διά­φορες ἱερές μορφές θέλοντας νά στηρί­ξει καί νά ἐνισχύσει τήν προσπάθειά μας. Τήν περασμένη Κυριακή, πέμπτη τῶν Νηστειῶν, καί ἐνῶ μᾶς χωρίζουν λίγες μόνο ἡμέρες ἀπό τήν ἑβδομάδα τῶν ἁγίων Παθῶν, ἡ Ἐκκλησία μας προσ­πάθησε νά παρακινήσει ὅσους ἀκόμη παραμένουν ἀδρανεῖς καί ἀδιάφοροι καί νά ἀφυ­πνίσει ἐκείνους πού συνεχίζουν νά παραμένουν αἰχμάλωτοι τῶν πα­θῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν τους, πού ὅλοι φέ­ρου­με μέσα μας.

Μέ ποιόν τρόπο ὅμως προσπαθεῖ νά τό ἐπιτύχει αὐτό; Προβάλλοντας μία ἰδι­αίτερη μορφή τῆς Ἐκκλησίας μας. Προβάλλοντας μία γυναίκα πού ποτέ κανείς δέν θά πίστευε ὅτι θά μποροῦσε νά γίνει πρότυπο, μία γυναίκα πού οἱ πε­ρισσότεροι ἀπό ἐμᾶς, εὔκολοι κριτές τῶν ἀδελφῶν μας, θά σπεύδαμε νά τήν κατακρίνουμε καί νά τήν καταδι­κά­σουμε, οἰκτείροντάς την γιά τό κα­τάντημά της.

Καί ὅμως αὐτή ἡ γυναίκα προ­βάλ­λεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας ὡς πρότυ­πο γιά ὅλους μας. Καί προβάλλεται γιά πολλούς λόγους.

Προβάλλεται γιά νά μᾶς διδάξει τό μέ­γα μάθημα τῆς με­τανοίας καί τή δύ­ναμή της.

Προβάλλε­ται γιά νά μᾶς διδάξει πώς γιά τόν Θεό καί τή χάρη του δέν ὑπάρ­χουν ὅρια. Ὁ Θεός συγχωρεῖ τά πάντα καί τούς πάν­τες. Δέν λέει μέχρις ἐδῶ συγχωρῶ, ἀλ­λά ἀπό ἕνα σημεῖο καί πέρα δέν συγχω­ρῶ.

Προβάλλεται ἀκόμη γιά νά μᾶς διδά­ξει ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ προσφέρει εὐ­καιρίες σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί σέ αὐτούς πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι συχνά καταδικάζουμε, ἀποδεικνύοντας ἔμ­πρα­­­κτα αὐτό πού ὁμολογεῖ ὁ ψαλμω­δός Δαβίδ, ὅτι «τό ἔλεός σου καταδιώ­ξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου».

Προβάλλεται ἀκόμη γιά νά μᾶς διδά­ξει νά μήν προτρέχουμε ἐμεῖς τῆς κρί­σεως τοῦ Θεοῦ καταδικάζοντας τούς ἀδελφούς μας, διότι ἐνδέχεται νά βρε­θοῦ­με πρό ἐκπλήξεων.

Ἡ γυναίκα, λοιπόν, πού προέβαλε τήν περασμένη Κυριακή ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ ζωή τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἐπαλήθευση τῆς διδα­σκαλίας τῆς Ἐκκλησίας.

Μέ βάση τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου θά πρέ­πει νά ἐξετάζουμε καί νά διορθώνουμε τόν ἑαυτό μας. Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά διαβάζουμε τό Εὐαγγέλιο καί νά βά­ζουμε ἀπέναντι στόν λόγο του τόν ἑαυ­τό μας, ὅπως τόν βάζουμε μπροστά σάν ἕνα καθρέπτη, καί νά ἀφήνουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ νά μᾶς κρίνει. Διότι ἡ κρίση αὐτή μᾶς ὁδηγεῖ στή μετάνοια, ὅπως ὁδήγησε καί τήν ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία. Καί ἡ μετά­νοια μᾶς ὁδηγεῖ στήν πραγματική σχέ­ση μέ τόν Θεό καί μέ τήν Ἐκκλησία.

Εὔχομαι, λοιπόν, τό παράδειγμα τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας πού προ­έβα­λε ἡ Ἐκκλησίας μας τήν περασμένη Κυριακή νά γί­νει παράδειγμα ζωῆς γιά ὅλους μας, καί αὐτή ἡ πορεία πρός τό πάθος τοῦ Χριστοῦ πού βαδίζουμε ὅλοι αὐτή τήν περίοδο νά μᾶς χαρίσει πραγματική μύη­ση στό νόημα τῶν παθῶν τοῦ Κυ­ρίου, ὥστε καί ἐμεῖς πρόθυμα νά ἀνα­λάβουμε τόν σταυρό μας καί νά συ­σταυ­­ρώσουμε ἑαυτούς τῷ Κυρίῳ, γιά νά ἀπολαύσουμε τή χαρά τῆς Ἀνα­στάσεως μαζί μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.