Μητροπολίτης Βεροίας: «Όλοι μαζί στην Χριστουγεννιάτικη προσφορά αγάπης»

Το απόγευμα της Πέμπτης, 7ης Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Σύναξη των μελών των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων της Ιεράς Μητροπόλεως μας με την ευκαιρία της ενάρξεως της «Χριστουγεννιάτικης προσφοράς αγάπης 2023».

Στην αρχή ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας έδωσε οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή της «Χριστουγεννιάτικης προσφοράς αγάπης 2023» και εν συνεχεία τον λόγο έλαβε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους διακονούντες στο Φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως μας και αναφέρθηκε στην πολυσήμαντη διακονία αναφέροντας μεταξύ πολλών άλλων: Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ θά μᾶς ἀξιώσει νά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες τό μέγα θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τό μέγα θαῦμα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, τή γέν­νηση τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός δέν κλίνει ἁπλῶς τούς οὐρανούς γιά νά κατέλθει στή γῆ, ἀλλά κενώνει τόν ἑαυτό του καί λαμβάνει τήν ἀνθρώπινη σάρκα, γιά νά σώσει τόν ἁμαρτωλό ἄν­θρω­πο, γιά νά τόν καταστήσει μέ­λος τοῦ θεανθρωπίνου σώματός του, τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλά καί κληρονόμο τῆς οὐρανίου βασιλεί­ας του.

Ὡς μέλη, λοιπόν, τοῦ κοινοῦ σώ­ματος, τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι αὐτονόητο ὅτι δέν μπορεῖ νά ζοῦμε ἀδιαφορών­τας ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο, ὅπως καί τά μέλη ἑνός σώματος δέν μποροῦν νά ζοῦν ἀνε­ξάρτητα τό ἕνα ἀπό τό ἄλ­λο. Ἀντί­θετα ἔχουν χρέ­ος νά φροντί­ζουν τό ἕνα τό ἄλ­­λο.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς χρέος ἔχουμε καί ἐμεῖς, πού ὡς μέλη τοῦ ἴδιου σώμα­τος, τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά ἐνδια­φε­ρό­μα­στε καί νά φροντίζουμε γιά τούς ἀδελφούς μας.

Πολλές φορές καθησυ­χά­ζουμε τή συ­νείδησή μας λέγοντας πώς ἐμεῖς δέν εἴ­μα­στε ἀδιάφοροι γιά τούς ἀδελφούς μας, φρο­ντίζουμε κά­ποι­ους ὅταν ἔχουν ἀνάγκη, ἤ προσφέ­ρουμε τρόφιμα σέ ὅσους τά στεροῦ­νται, ἰδίως αὐτές τίς ἡμέ­ρες, καί πιστεύ­ουμε πώς ἔτσι κάνου­με τό καθῆ­κον μας.

Ὅμως δέν ἀρκεῖ νά κα­θησυχά­ζου­με τή συ­νεί­­δησή μας, ἰδίως σ᾽ αὐ­τές τίς δύσκολες ἐπο­χές πού ζοῦμε καί στίς ὁποῖες οἱ ἀνάγκες τῶν ἀδελ­φῶν μας εἶναι πολ­­λές, δίνοντας κά­­ποια μικρή βοήθεια, οὔ­τε, βεβαί­ως, ὑποστη­ρί­ζοντας ὅτι ἐμπιστευό­μα­στε τή φροντίδα τους στή μέρι­μνα τοῦ Θεοῦ. Ἀσφαλῶς ὁ Θεός φρο­ν­τίζει γιά τούς ἐνδεεῖς ἀδελ­φούς μας, ὅπως φροντίζει καί γιά τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ, κατά τή δια­βε­βαίωση τοῦ ἴ­διου τοῦ Χρι­στοῦ, ἀλλά ἡ μέριμνά του δέν ἀπαλλάσ­σει ἐμᾶς ἀπό τό καθῆ­κον μας νά ἐν­δια­φερόμαστε γιά αὐ­τούς.

Ἄς ὑπερβοῦμε τά ὅρια τοῦ ἑαυ­τοῦ μας καί ἄς ἑνώσουμε τίς δυ­νάμεις μας ὅλοι μαζί γιά νά δώ­σου­με ἀγά­πη στούς ἀδελφούς μας, γιά νά δώ­σουμε χαρά, γιά νά δώ­σουμε ὅ,τι ἔχουν ἀνάγκη καί νά ἀνα­κου­φί­σου­με τόν πόνο καί τή δυστυχία τῶν ἀνθρώπων γύρω μας αὐτές τίς ἡμέρες.

Ἡ Ἐκκλησία μας προσπαθεῖ πάν­το­τε μέ τή δική σας ἀρωγή νά βοη­θήσει τούς ἀδελφούς μας στίς ὅ­ποι­­ες ἀνάγκες ἀντιμετωπίζουν. Προ­σπα­θεῖ μέ κάθε τρόπο νά βρεῖ τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη, γιατί δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖ­νοι πού διστάζουν νά γνωστοποιή­σουν τίς ἀνάγκες τους. Προσπαθεῖ μέ ὅποι­ον τρόπο μπορεῖ νά σταθεῖ δίπλα στά προβλήματα τῶν ἀδελ­φῶν μας καί νά τούς βοηθήσει νά τά ἀντιμε­τωπίσουν.

Αὐτή εἶναι ἡ μέριμνά της καί τό ἀν­τι­κείμενο τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖ μέσα ἀπό τά φιλόπτωχα ταμεῖα, μέσα ἀπό τά συσσί­τια καί τίς λοιπές δράσεις της πού γνωρίζετε καί στίς ὁποῖες συμ­μετέχετε.  

Τό ἔργο σας εἶναι δύσκολο, ἀλλά εἶναι σημαντικό, γιατί δίνετε καί σεῖς μία εὐκαιρία στούς ἀνθρώ­πους τῶν ὁποίων χτυπᾶτε τήν πόρ­τα νά θυμηθοῦν τό χρέος τῆς ἀγάπης καί νά γίνουν μέλη αὐτῆς τῆς μεγάλης κινητο­ποιή­σεως τῆς Μητροπό­λεώς μας καί τά φετινά Χριστού­γεν­να, γιά νά μήν μείνει καμία οἰκογένεια χωρίς φαγητό, χωρίς θέρμανση, χω­ρίς ἀγάπη. Γιά νά μήν μείνει κανένα παιδί παρα­πο­νεμένο καί θλιμ­μένο.

Οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλές ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μας προσπαθεῖ νά τίς καλύψει ὅσο εἶναι δυνατό.

Ἄς προσπαθήσουμε ὅσο πε­ρισ­­σό­τερο μποροῦμε γιά τήν ἐπι­­τυ­χία τοῦ Ἐράνου τῆς ἀγάπης, γιά νά ἔχουμε τή χα­ρά τῆς προσφορᾶς καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού εὐλογεῖ ὅσους ἀκολου­θοῦν τίς ἐντολές καί βαδίζουν στόν δρόμο τῆς ἀγάπης πού Ἐκεῖ­νος μᾶς ὑπέδειξε μέ τήν ἐναν­θρώ­πησή του πού θά ἑορτά­σουμε σέ λί­γες ἡμέρες, καί γιά νά ἑορτάσουμε τά Χριστούγεννα καί ἐμεῖς καί οἱ ἀδελφοί μας μέ τόν Χριστό στήν ψυχή μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ