Μητροπολίτης Βεροίας: «Ο Άγιος Λουκάς θα συνεορτάσει με την Μυροφόρο Αγία»». (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Το απόγευμα της Τρίτης, 4ης Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Πλήθος κόσμου προσήλθε, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, για να προσκυνήσει τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα του Θαυματουργού Αγίου Λουκά, να ζητήσει τη θεραπευτική του χάρη και να τον ευχαριστήσει για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί καθημερινά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στην εορτή της οσιακής κοιμήσεως του Αγίου Λουκά που θα εορταστεί τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το λατρευτικό πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και ανακοίνωσε την έλευση της αφθάρτου τιμίας Χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία θα συνεορτάσει φέτος μαζί με τον Θαυματουργό Άγιο Λουκά, λέγοντας μεταξύ άλλων: Μεταξύ τῶν πολλῶν θαυμάτων τά ὁποῖα ἐπιτέλεσε ὁ Χριστός κατά τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς του εἶναι καί τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ, τό ὁποῖο θά ἀκού­σουμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἐρχόμενης Κυριακή.

Ἕνας ἐκ γενετῆς τυφλός θερα­πεύεται ἀπό τόν Χριστό καί ἀπο­κτᾶ τό φῶς του. Καί δέν ἀπο­κτᾶ μόνο τό φῶς τῶν φυσικῶν ὀφθαλ­μῶν του, ἀλλά ἀποκτᾶ καί τό φῶς τῶν πνευματικῶν ὀφθαλμῶν του. Μπο­­ρεῖ νά δεῖ καί νά διακρί­νει τόν Χρι­στό, ὡς τόν ἀληθινό σωτήρα καί λυτρωτή του, σέ ἀντί­θεση μέ τούς Φαρι­σαί­ους καί πολ­λούς ἄλ­λους ἀνθρώ­πους τῆς ἐπο­χῆς του καί τῆς ἐπο­χῆς μας οἱ ὁ­ποῖοι, ἐνῶ ἔχουν μάτια, δέν μπο­ροῦν νά δια­κρίνουν τό φῶς.

Ὁ Χριστός, γράφει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, ὁ ἰατρός καί θαυματουργός, μιλᾶ ἀρκετές φορές γιά τήν πνευ­ματική τύφλωση. «Τί εἶναι λοιπόν ἡ πνευματική τύφλωση;», ρωτᾶ ὁ ἅγιος. «Ἀπό αὐτήν ὑποφέρουν», ἀπαντᾶ, «ὅσοι δέν ἐπιθυμοῦν νά δοῦν τό ἀληθινό Φῶς, πού εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Τυφλοί εἶ­ναι ὅλοι ὅσοι, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, δέν Τόν δέχθηκαν, αὐτοί πού ἀρνήθη­καν νά δοῦν σ᾽Αὐτόν τό ἀληθινό φῶς. Οἱ τυφλοί σκεπάζουν τά μά­τια στό οὐράνιο φῶς τοῦ Εὐ­αγ­γε­λίου τοῦ Χριστοῦ. Οἱ τυφλοί εἶναι πεπει­σμέ­νοι ὅτι κατέχοντας τήν ἐπι­στημο­νική γνώση καί τή βαθυ­στόχαστη φιλοσοφία γνώρι­σαν τό Ἀληθινό Φῶς καί δέν ἐπι­θυ­μοῦν νά γνωρί­σουν κανένα ἄλλο φῶς.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός», συνε­χί­ζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «στηλίτευσε τούς Ἰουδαίους καί τούς Φαρισαί­ους γιά τούς ὁποίους τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν τό μονα­δι­κό φῶς. Ἀπέρρι­ψαν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, δίωξαν τόν Κύριο. Τόν σταύρωσαν καί σκέφθηκαν ὅτι ἔσβη­σε αὐτό τό Φῶς. Ἀλλά τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καί ἡ σκοτίᾳ αὐτό οὐ κατέλαβεν».

Ποιό εἶναι αὐτό τό σκοτάδι τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά καλύψει καί νά ἐξαφανίσει τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ; ρωτᾶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς, γιά νά ἀπα­ντήσει ὁ ἴδιος ὅτι «εἶναι τό φῶς τῆς ἀνθρώπινης ματαιοδο­ξίας καί τῆς γνώσεως πού κάποιοι ἄν­θρω­ποι νομίζουν ὅτι διαθέτουν, ὅπως συνέ­­βαινε μέ τούς Γραμμα­τεῖς καί τούς Φαρισαίους πού πί­στευαν ὅτι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ πού ἦταν ἁπλοί ἁλιεῖς βρισκόταν στό σκο­τά­δι· καί ὅπως συμβαίνει ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας, κατά τίς ὁποῖες κά­ποιοι πι­στεύουν ὅτι ἐπειδή ἔχουν ἐπιστη­μο­νικές γνώ­σεις κα­τέ­­χουν τήν ἀλή­θεια καί οἱ ὑπόλοιποι ζοῦν στό σκοτάδι».

Ὅμως ὅλοι αὐτοί πλανῶνται, διό­τι «ὁ Κύριος ἦρθε ὥστε τό θεϊ­κό του φῶς νά ἐπισκιάσει κάθε μα­ται­ό­­δοξη ἀνθρώπινη σοφία, κάθε τε­χνητό καπνίζον φῶς, πού ἐκ­πέ­μ­πουν ἄνθρωποι γεμάτοι ὑπε­ρη­φά­νεια καί ἔπαρση, πού θε­ω­ροῦν ὅτι μέ τό μυαλό τους μπο­ροῦν νά κατα­νοήσουν ὅλη τήν ἀλήθεια. Αὐ­τούς, πού θεωροῦν τούς ἑαυ­τούς τους βλέποντες, ὁ Κύριος τούς ἔκανε μή βλέποντες. Καί τούς ἁπλούς ἀνθρώπους, πού ἔχουν κα­θα­ρή καρδιά, πού δέχο­νται τό Εὐ­αγ­γέλιο μέ πίστη, ὅπως τά μικρά παιδιά δέχονται τά λόγια τῶν γο­νι­ῶν τους, ὁ Κύριος τούς ἔκα­νε βλέ­ποντες».

Μή βλέποντες εἶναι αὐτοί, συ­νε­χίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, οἱ ὁ­ποῖοι μέ τή θέλησή τους ἐγκαταλείπουν τόν Χριστό καί τό φῶς του, ὅπως ἔκα­ναν οἱ Ἰουδαῖοι πού ἐγκατέ­λει­παν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί πα­ρα­συρό­ταν στήν εἰδωλολατρεία. Γιά αὐ­τούς ἔγραφε ὁ προφήτης Ἰεζε­κι­ήλ ὅτι «ἔχουσιν ὀφθαλμούς τοῦ βλέ­πειν καί οὐ βλέπουσι καί ὦτα ἔχου­σι τοῦ ἀκούειν καί οὐκ ἀκού­ουσι». Καί τό ἴδιο ἰσχύει καί σήμερα, γιατί πολλοί εἶναι αὐ­τοί πού δέν ἐπιθυ­μοῦν νά γνω­ρί­ζουν τό φῶς τῆς Ἀληθείας, αὐ­τοί πού προτιμοῦν νά μήν πορεύ­ονται στόν δρόμο τοῦ Χρι­στοῦ ἀλλά στούς δικούς τους δρόμους.

Ὅμως αὐτοί οἱ δρόμοι εἶναι ἐξαι­ρετικά ἐπικίνδυνοι γιά τούς ἀν­θρώ­­­πους, διότι, ὅπως γράφει ὁ προ­­­φήτης Ἡσαΐας, ὁ Θεός λέγει ὅτι θά ὁδηγήσει τούς τυφλούς σέ δρό­μο πού δέν γνωρίζουν καί ὄχι σέ αὐτόν πού νομίζουν ὅτι ἔχουν ἐπι­λέξει. Καί ἀπό αὐτόν τόν δρόμο δέν ὑπάρχει καμία διέξοδος παρά μόνο ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστό, πού μπο­ρεῖ νά μετατρέψει τό σκο­τάδι σέ φῶς καί νά καθοδη­γή­σει τούς ἀν­θρώπους πού μπλέ­χτη­­καν στό σκο­τάδι σέ εὐθεῖς δρό­μους.

Δέν ὑπάρχει ὅμως λόγος νά τα­λαι­πωρούμεθα ἀπό τήν πνευμα­τική τύφλωση. «Ἄς στρέ­ψου­με ὅλη μας τήν ὕπαρξη πρός τό Ἀληθινό Φῶς», ὅπως μᾶς προτρέ­πει ὁ ἅγιος Λουκᾶς. «Τό μόνο πού ἀπαιτεῖται ἀπό μᾶς εἶναι νά ἀπαρ­νηθοῦμε τούς δικούς μας δρόμους, πού μό­νοι μας ἐπινοοῦμε, νά παύ­σουμε νά διευθετοῦμε τή ζωή μας ὅπως μᾶς ἀρέσει, νά ἀνα­γνωρί­σου­με τήν τύ­φλωσή μας καί νά στρα­φοῦ­με μέ ὅλη μας τήν καρδιά πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ Χρι­στό». Καί ὁ Κύριος θά φωτίσει τίς σκοτεινές μας καρδιές μέ τό φῶς του, ὅπως φώτισε καί τά μάτια καί τήν καρ­διά τοῦ τυφλοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ