Λαμπρή η τελετή της ορκωμοσίας του Δημάρχου Βεροίας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη

Το βράδυ της Δευτέρας, 18ης Δεκεμβρίου, στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την ορκωμοσία του Δημάρχου Βεροίας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη και των δημοτικών και τοπικών συμβούλων.

Ο Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέ πολλή χαρά παρευρίσκομαι σήμερα, μέσα στήν προεόρτιο ἀτμό­σφαιρα τῶν Χριστουγέννων στήν ὁρκωμοσία τοῦ Δημάρχου μας καί τοῦ νέου Δημοτικοῦ Συμ­βουλίου τῆς πόλεώς μας.

Οἱ εὐχές τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀνα­πέμ­ψα­με πρό ὀλίγου, καί οἱ δικές μου προσω­πι­κές εὐχές θά σᾶς συνο­­δεύουν κύριε Δήμαρχε, ὅπως καί τούς συνεργάτες σας καί τά μέ­λη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων, στούς ὁποίους οἱ συμπολίτες μας ἐμπι­στεύθηκαν καί πάλι τή διοίκη­ση τοῦ Δήμου τῆς ἱστορι­κῆς πό­λεώς μας, τῆς πόλεως τῆς Βεροίας, μιᾶς πόλεως μέ μεγάλη ἱστορία ἀλλά καί μέ μεγάλες προοπτικές.

Ἡ ἐπανεκλογή σας στό ἀξίωμα τοῦ Δημάρχου, ὅπως καί σεῖς γνω­ρίζετε καί τό αἰσθάνεσθε, εἶναι συγ­χρόνως μεγάλη τιμή καί μεγά­λη εὐθύνη. Καί ἡ εὐθύνη συνίστα­ται στό γεγονός ὅτι ὄχι μόνο κα­λεῖσθε νά συμπληρώσετε καί νά βελτιώσετε τό ἔργο τῆς προηγού­με­νης θητείας σας, ἀλλά καί νά χαράξετε νέους δρόμους καί νέους ὁρίζοντες, πού θά ἀναδεικνύουν τό λαμπρό παρελθόν αὐτῆς τῆς πόλεως καί συγχρόνως θά ἀξιο­ποιοῦν τά ἐργαλεῖα καί τά μέσα τά ὁποῖα προσφέρει καί ἡ εὐνοϊκό­τερη οἰκονομική συγκυρία ἀλλά καί ἡ τεχνολογία, μέ τίς δυνατό­τητες πού δίδει, γιά τήν ἀρτιότερη καί ἀποτελεσματικότερη ἐξυπηρέ­τη­ση τῶν πολιτῶν ἀλλά καί τῶν πολλῶν ἐπισκεπτῶν τῆς Βεροίας.

Εὔχομαι καί ἐλπίζω ὅτι στά χρό­νια πού ἔρχονται ἡ πόλη μας νά ἐξελιχθεῖ θετικά, λαμβάνοντας ὑπό­ψη καί τίς σύγχρονες ἀπόψεις γιά βιώσιμη ἀνάπτυξη μέ τή χρήση ὑλικῶν καί μεθόδων φιλικῶν πρός τό περιβάλλον, μέ  μηδενικό κατά τό δυνατόν περιβαλλοντικό ἀπο­τύ­πωμα, ἔτσι ὥστε καί ἡ ζωή ὅλων μας νά εἶναι περισσότερο ἄνετη καί εὐχάριστη ἀλλά καί νά συμβάλ­λου­με κατά τό δυνατόν στή βελ­τίωση τῶν συνθηκῶν ζωῆς καί γιά τίς ἑπόμενες γενιές ἀλλά καί γιά τά περίφημα ἱστορικά μνημεῖα πού βρίσκονται στό κέντρο τῆς πόλεώς μας καί τά ὁποῖα ὡς γνωστόν ὑπο­φέρουν καί αὐτά ἀπό τίς περιβαλ­λοντικές ἐπιπτώσεις.

Εὐχόμενος γιά μιά ἀκόμη φορά καί σέ σᾶς, κ. Δήμαρχε, καί στό νέο Δημοτικό Συμβούλιο, καλή δύνα­μη καί ἐπιτυχία στό ἔργο σας, ἐκφράζω καί τήν εὐχή νά συνεχί­σουμε τήν ἀγαστή καί πολύχρονη συνεργασία τοῦ Δήμου μέ τήν τοπι­κή Ἐκκλησία πρός ὄφε­λος τοῦ λαοῦ τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τό­που, τήν προβο­λή τῆς πόλεως καί τῆς ἱστορίας της ἀλλά καί τήν πρόοδό της.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ