Αρχιερατική θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων Βεροίας

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε: «Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου».

Γιά ἕναν πόλεμο κάνει λόγο ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου. Γιά ἕναν πόλεμο πού δέν εἶναι ἐναντίον ἀνθρώπων ἤ ὑλικῶν πραγμάτων, δέν εἶναι «πρός αἷμα καί σάρκα», ἀλλά εἶναι ἐναντίον αὐτῶν πού κυριαρχοῦν καί ἐξουσιάζουν τά πάντα στήν ἐποχή μας, εἶναι «πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου».

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ εἶναι ἕνας πόλεμος, μία πάλη, μία ἀντιπαράθεση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν ἄνθρωπο, τῆς πόλεως πρός τήν πόλη, τοῦ ἑνός ἔθνους πρός τό ἄλλο ἔθνος, μέ ἀποτέλεσμα νά ρέει τό αἷμα τῶν ἀνθρώπων καί νά καταστρέφονται ἀνθρώπινες ὑπάρξεις καί ὄχι μόνο. Τέτοιους πολέμους παρακολουθοῦμε καθημερινά ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ἄλλοτε μακριά μας καί ἄλλοτε πιό κοντά μας, ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει τούς τελευταίους μῆνες.

Πολλοί πιστεύουμε πώς εἶναι οἱ μόνοι πόλεμοι πού ὑπάρχουν στόν κόσμο μας καί οἱ περισσότεροι ἀδιαφοροῦμε γιατί νομίζουμε ὅτι δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν.

Ὅμως αὐτό δέν ἰσχύει. Γιατί ἐκτός ἀπό αὐτούς τούς πολέμους πού βλέπουμε καί ἀκοῦμε νά συμβαίνουν γύρω μας, ὑπάρχει καί ἕνας πόλεμος τόν ὁποῖο οὔτε βλέπουμε οὔτε ἀκοῦμε, γιατί σοβεῖ μέσα μας, μέσα στήν ψυχή μας, καί μᾶς ἐνδιαφέρει ὅλους ἀνεξαιρέτως.

Αὐτός εἶναι ὁ πνευματικός πόλεμος, τόν ὁποῖο μᾶς περιγράφει σήμερα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος καί μᾶς συμβουλεύει συγχρόνως γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά τόν ἀντιμετωπίσουμε.

Καί ὁ πρῶτος πόλεμος ἀποτελεῖ μία ἀντιπαράθεση μεταξύ ἀνθρώπων, μεταξύ δηλαδή προσώπων πού διαθέτουν τά ἴδια μέσα καί τίς ἴδιες δυνάμεις, ὁ πνευματικός πόλεμος ὅμως εἶναι ἐντελῶς διαφορετικός, γιατί εἶναι πόλεμος τοῦ ἀνθρώπου «πρός τόν κοσμοκράτορα τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου». Εἶναι πάλη πρός τόν ἐχθρό τῆς ψυχῆς μας καί τῆς σωτηρίας της. Εἶναι πόλεμος πρός δυνάμεις πνευματικές, ὑπέρτερες τῶν ἀνθρωπίνων δυνάμεων, γι᾽ αὐτό καί εἶναι πιό δύσκολος καί πιό ἐπικίνδυνος. Εἶναι ἕνας πόλεμος, γιά τόν ὁποῖο πολλοί πιστεύουν ὅτι δέν ὑπάρχει, ἐπειδή δέν βλέπουν οὔτε τόν ἐχθρό οὔτε τά ὅπλα του, γι᾽ αὐτό καί ἔχει περισσότερα θύματα ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλο πόλεμο. Εἶναι ἀκόμη ἕνας πόλεμος ἀπό τόν ὁποῖο δέν ἐξαιρεῖται καί δέν ἀπαλλάσσεται κανείς, γιατί μᾶς ἀφορᾶ ὅλους.

Αὐτή εἶναι καί ἡ πρώτη καί ἀπαραίτητη προϋπόθεση, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε τόν πνευματικό ἐχθρό πού μᾶς πολεμᾶ. Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὑπάρχει καί προσπαθεῖ νά μᾶς νικήσει. 

Προσπαθεῖ νά μᾶς νικήσει μέ τούς ποικίλους πειρασμούς πού συναντοῦμε στήν καθημερινότητά μας. Μέ τίς μικρές ἤ τίς μεγαλύτερες παγίδες πού στήνει γιά νά δοκιμάσει τήν πίστη μας, τήν ὑπομονή μας, τή θέλησή μας νά μήν παραβοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. 

Προσπαθεῖ νά μᾶς νικήσει μέ τήν ἀδιαφορία πού ἐπιδιώκει νά ἐγκαταστήσει στήν ψυχή μας, ὅτι δέν πειράζει ἄν ἐνδώσουμε στίς ἀδυναμίες μας, δέν εἶναι κακό ἄν ὑποχωρήσουμε κάποιες φορές σέ μία κακή μας συνήθεια ἤ σέ ἕνα πάθος μας, δέν πειράζει ἐάν προτιμήσουμε τήν ξεκούρασή μας ἤ τήν εὐχαρίστησή μας, ἀντί νά ἀφιερώσουμε λίγη ὥρα στήν προσευχή, στή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, στή συμμετοχή μας στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, σέ μία πράξη ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς μας.

Προσπαθεῖ νά μᾶς νικήσει μέ τούς λογισμούς τῆς δειλίας καί τοῦ φόβου νά ὁμολογήσουμε ὅτι πιστεύουμε στόν Θεό ἤ μήπως δέν ζήσουμε ὅσα δῆθεν ἀπολαμβάνουν ἄλλοι ἄνθρωποι πού βρίσκονται μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Τά περισσότερα ἀπό αὐτά τά ἐπιδιώκει ὁ διάβολος ὡς ἄρχων τοῦ σκότους, κρυφά δηλαδή καί ὕπουλα, χωρίς πολλές φορές νά τό ἀντιλαμβανόμαστε, μέ σκοπό νά κατορθώσει εὐκολότερα τόν σκοπό του. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς καλεῖ νά εἴμαστε σέ ἐγρήγορση καί νά φέρουμε πάντοτε τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μπορεῖ καί νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ, ἀλλά καί νά μᾶς βοηθήσει νά τόν νικήσουμε.

Χρειάζεται ἀγώνας, χρειάζεται προσπάθεια γιά νά νικήσουμε, ἀλλά χρειάζεται πάνω ἀπό ὅλα ἡ χάρη καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ ἀγώνας μας εἶναι «πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας», τά ὁποῖα μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε μόνο μέ τή βοήθεια καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Θεός μᾶς προσφέρει τή βοήθεια καί τή χάρη του διά τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἱερῶν μυστηρίων της, ὥστε νά νικήσουμε τόν ἀντίπαλο τῆς ψυχῆς μας στόν πνευματικό αὐτό πόλεμο καί νά σωθοῦμε. Σέ μᾶς ἐπαφίεται νά ἀξιοποιήσουμε αὐτή τή βοήθεια ἀλλά καί τά ὅπλα πού μᾶς προσφέρει γιά νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας. Ἄς μήν τό ἀμελήσουμε, ἀλλά ἄς σπεύσουμε νά ἀναλάβουμε καί ἐμεῖς «τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ», γιά νά ἀντισταθοῦμε μέ τή χάρη του νικηφόρα, ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή, τήν περίοδο πού μᾶς προετοιμάζει γιά νά ζήσουμε τό μεγάλο μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, πού ἀπό ἀγάπη ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο νά γίνει Θεός, καί πού μᾶς προσφέρει ὅλες τίς δυνατότητες γιά νά μπορέσουμε νά ἀντισταθοῦμε σ᾽ αὐτόν τόν πνευματικό πόλεμο. 

Καί ὅσο ἀγωνιζόμεθα, τόσο περισσότερο ἐνισχυόμεθα ἀπό τόν Χριστό πού εἶναι ἕτοιμος νά συνδράμει στόν ἀγώνα μας γιά νά νικήσουμε τίς ἀδυναμίες μας, τά πάθη μας, καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα στέκονται ἐμπόδιο στόν πόλεμο πού ἔχουμε νά κάνουμε μέ ὅλες τίς ἀντίξοες δυνάμεις καί ἰδιαίτερα μέ αὐτόν πού εἶναι ὁ πατέρας τοῦ πολέμου, ὁ διάβολος.

Ἄς ἑτοιμασθοῦμε ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή, οὕτως ὥστε τά Χριστούγεννα νά εἶναι πράγματι Χριστούγεννα μέ Χριστό. Νά μήν εἴμεθα νικημένοι ἀπό τόν διάβολο μέσω τῶν ἀδυναμιῶν μας καί τῶν παθῶν μας, ὅλων αὐτῶν πού στέκονται ἐμπόδιο στήν πνευματική μας πρόοδο καί στήν πνευματική μας πορεία. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ