Αγρυπνία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων για την Τιμία Ζώνη στην Κοζάνη

Την Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοζάνης κ. Παύλου, τέλεσε αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης, όπου έχει τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ι.Μ.Μονή Βατοπαιδίου.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ἰσχύν με τήν σήν ζῶσον, ἁγνή Παρθένε».

Ἀγρυπνήσαμε ἀπόψε ἐνώπιον τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου, ἐνώπιον τοῦ μοναδικοῦ Θεομητορικοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ κειμη­λίου, ἡ διάσωση καί διατήρηση τοῦ ὁποίου, μέσα ἀπό τίς ἀντίξοες ἱστορικές συγκυρίες τίς ὁποῖες διῆλθε, ὀφείλεται στήν ἀγάπη καί τή στοργική μέριμνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου γιά τό ἀνθρώπινο γένος.

Εὐδόκησε μάλιστα ἡ Παναγία μητέρα μας νά φυλάσσεται τό ἱερό αὐτό ἔνδυμά της, ἡ Τιμία Ζώνη της, στό Περιβόλι της, στόν Ἱερό Ἄθω­να καί στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή τοῦ Βα­τοπεδίου, ἀπό τήν ὁποία ἐξέρχεται κατά καιρούς γιά νά εὐλογήσει καί τά εὐσεβῆ τέκνα της στόν κόσμο, νά τούς μεταδώσει τή χάρη της καί νά τούς διαβεβαιώσει διά τῶν θαυ­μάτων της γιά τή διαρκῆ καί ἀκοί­μητη προστασία τήν ὁποία προσ­φέρει σέ ὅσους τήν ἐπικαλοῦνται καί τήν ζητοῦν.

Τήν εὐλογία αὐτή ἀπολαμβάνετε καί σεῖς αὐτές τίς ἡμέρες, κατά τίς ὁποῖες μέ τήν πρόνοια καί τή φροντίδα τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου σας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολί­του Σερβίων καί Κοζάνης καί προσφιλοῦς ἀδελφοῦ, κ. Παύλου, ἦλθε τό χαριτόβρυτο αὐτό Θεομη­τορικό κειμήλιο, ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στήν ἐνορία καί στήν πόλη σας ἀπό τήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου.

Καί μαζί μέ σᾶς ἀπολαμβάνουμε καί ἐμεῖς αὐτή τήν οὐράνια εὐλο­γία, χάρη στήν πρόφρονα καί ἀδελ­φική πρόσκληση τοῦ Σεβασμιω­τά­του Ποιμενάρχου, νά τελέσουμε τή θεία Λειτουργία καί νά ἀγρυπνή­σουμε στόν περικαλλῆ αὐτό ναό τῶν ἁγίων θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὅπου καί φιλοξενεῖται ἡ Τιμία Ζώνη. Γι᾽ αὐτό καί τοῦ ἐκφράζω ἀπό καρδίας τίς ὁλόθερμες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμο­σύνη μου.

Καί εἶναι ὄντως μεγάλη εὐλογία ἡ ἐπίσκεψη τῆς Τιμίας Ζώνης στήν πόλη σας καί στήν Ἱερά Μητρό­πολή σας. Γιά νά διατηρήσουμε ὅμως αὐτή τήν εὐλογία καί γιά νά τήν ἀξιοποιήσουμε πνευματικά δέν ἀρκεῖ μόνο νά τήν προσκυ­νή­σουμε, δέν ἀρκεῖ μόνο νά συμμετά­σχουμε στίς ἱερές ἀγρυπνίες καί τίς λοιπές ἱερές ἀκολουθίες. Εἶναι ἀνάγκη νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν παρουσία τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου, νά διδα­χθοῦ­­με ἀπό τή σημασία καί τόν ρόλο της καί νά ἀποκομίσουμε ἕνα σπουδαῖο δίδαγμα καί γιά τή δική μας ζωή.

Διότι, ἐάν ἡ ζώνη ἀποτελεῖ γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς μέρος τῶν ἐνδυμάτων του, τό ὁποῖο συγκρα­τεῖ τά ἄλλα ἐνδύματα ἀλλά καί τό σῶμα, ὥστε νά μήν μετακινοῦνται καί νά μήν ἀποκλίνουν ἀπό τήν ὀρθή θέση τους, κάτι ἀνάλογο μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς διδάσκει καί ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου.

Ὅλη της τή ζωή διακρινόταν ἀπό τάξη καί εὐπρέπεια. Παρότι ἡ Παναγία μας ἀνέλα­βε σέ νεαρή ἡλικία μία μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀποστολή, αὐτή τῆς Μητέρας τοῦ Υἱοῦ καί Λό­γου τοῦ Θεοῦ, καί ἦλθε, θά λέγαμε κατά τό ἀνθρώπινο, ἀντιμέτωπη μέ μία μεγάλη πρόκληση, νά δανεί­σει τήν ἀνθρώπινη σάρκα στόν Χριστό καί νά γίνει Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, Ἐκείνη, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, παρέμεινε ταπεινή, σιω­πη­λή, διακριτική μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς της, ὅπως ἦταν καί κατά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της. Ἦταν σάν ἡ Τιμία Ζώνη της νά συγκρατοῦσε τίς κινήσεις της, τά συναισθήματά της, τά λόγια της, τίς ἀντιδράσεις, ὥστε νά μήν ξεφεύγει τίποτε. Ἦταν σάν ἡ Τιμία Ζώνη της νά λειτουργοῦσε ὡς ἕνας φραγμός πού συγκρατοῦσε τή ζωή της μέσα στά ὅρια τοῦ θείου θελή­ματος, μέσα στά ὅρια τῶν ἀρετῶν, χωρίς ποτέ νά παρεκκλίνει σέ κάτι ἀπό ἐκεῖνα πού λυποῦν τόν Θεό καί ἀνοίγουν ἀκόμη καί μία ἐλάχιστη χαραμάδα σέ ἕναν λόγο ἤ σέ ἕναν λογισμό, ὅπως συνέβη ἀκόμη καί μέ τούς μαθητές τοῦ Κυρίου μας.

Ἀγρυπνώντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς ἐνώπιον τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου, προσκυνώ­ντας καί ἀσπαζόμενοι τό ἱερό Θεο­μητορικό κειμήλιο, ἄς ζητήσουμε, μαζί μέ ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔχει ὁ καθένας μας ἀνάγκη, τή χάρη καί τήν εὐλογία της, γιά νά βαδίσουμε στά ἴχνη τῆς δικῆς της ζωῆς, τῆς ζωῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γιά νά μήν παρεκκλίνουμε σέ λογι­σμούς ἐφάμαρτους, σέ λογισμούς ὑπερηφανείας, σέ ἐπιθυμίες κοσμι­κές καί ἁμαρτωλές, σέ λόγους κα­τα­κρίσεως καί ἀργολογίας, σέ πρά­ξεις κακίας καί ἀδικίας, σέ διάθεση ραθυμίας καί ἀδιαφορίας γιά καλά ἔργα, γιά νηστεία, γιά προσευχή, γιά ἀγώνα πνευματικό, ἀλλά καί σέ ἐπιλογές ζωῆς πού μᾶς ἀπομα­κρύ­νουν ἀπό τόν Θεό καί μᾶς ἀφήνουν ἐκτεθειμένους στούς πει­ρα­σμούς καί στίς προσβολές τοῦ πονηροῦ.

 Καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἡ εὐλογία τῆς Τιμίας της Ζώνης θά μᾶς ἐνισχύουν στήν προσπάθειά μας καί θά μᾶς προστατεύουν στή ζωή μας.

Αὐτό ταπεινά εὔχομαι γιά ὅλους σας, ἐκφράζοντας γιά ἀκόμη μία φορά τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν πολυσέβαστο Ποιμενάρχη σας, Ἅγιο Σερβίων καί Κοζάνης, γιά τήν πρόσκλησή του καί τήν ἀγάπη του, ἀλλά καί πρός τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Βεργίνας, οἱ ὁποῖες μᾶς ἔψαλαν τόσο κατανυκτικά ἀπό­ψε πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας καί τῆς Τιμίας Ζώνης της.

Θά ἦταν παράλειψη ὅμως, ἐάν δέν εὐχαριστοῦσα ἀπό καρδίας τόν πανοσιολογιώτατο Ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου π. Ἐφραίμ ἀλλά καί ὅλους τούς πατέρες οἱ ὁποῖοι τόν συνοδεύουν καί οἱ ὁποῖοι στέκονται ἄγρυπνοι ἐδῶ μαζί μας, τιμώντας τήν Τιμία Ζώνη τῆς Παναγίας μας, τιμώντας τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Κυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά καί Κυρία καί Μητέρα πάντων ἡμῶν. Ἄς ἔχουμε τή χάρη της, ἄς ἔχουμε τήν εὐλογία της καί ἄς εὔχεται καί ὁ πανοσιολογιώτατος Ἅγιος Καθηγούμενος νά μᾶς ἐνισχύει ἡ Παναγία μας στόν ἀγώνα τοῦ καθενός μας, στήν καθημερινή μας ζωή, στά προβλήματά μας, στούς πειρασμούς καί στίς θλίψεις μας· νά τήν ἔχουμε πάντα σάν φιλόστοργη μητέρα. Ἀμήν

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ