ΚΕ΄ Παύλεια: Έναρξη των λατρευτικών εκδηλώσεων με Αρχιερατική θεία Λειτουργία στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου. (ΦΩΤΟ)

LeitourgiaAp.PaulouVeria2019

LeitourgiaAp.PaulouVeria2019

Την Κυριακή 2 Ιουνίου το πρωί ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις των επετειακών ΚΕ΄ Παυλείων με την καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, παρουσία των τοπικών πολιτικών αρχών και μεγάλου αριθμού πιστών.

Στον ίδιο χώρο θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της 29ης Ιουνίου οι εκδηλώσεις των ΚΕ΄ Παυλείων με τον υπαίθριο διορθόδοξο εσπερινό με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, κατά την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Παύλου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το μνημόσυνο της μακαριστής Δέσποινας Δημητριάδου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

LeitourgiaAp.PaulouVeria2019 3

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

«Πίστευσον ἐπί τόν Κύριον Ἰη­σοῦν καί σωθήσῃ σύ καί ὁ οἶκος σου».

Στούς Φιλίππους, στόν πρῶτο στα­θμό τῆς ἀποστολικῆς πε­ριο­δεί­ας τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀπο­στό­λου Παύλου στή Μακεδονία, μᾶς μετέφερε τό σημερινό ἀνά­γνω­σμα ἀπό τίς Πράξεις τῶν ἀπο­στόλων. Ἐκεῖ ὅπου ἔφθασε ὁ ἀπόστολος ἀντα­ποκρινόμε­νος στήν παρά­κλη­ση τοῦ νεαροῦ Μακεδόνος, ὁ ὁποῖος ἐμφανίσθηκε σέ ἕνα ὅραμα στήν Τρωάδα καί τοῦ εἶπε: «Διαβάς εἰς Μακε­δο­νίαν βοήθη­σον ἡμῖν»· ἔλα στή Μα­κεδονία καί βοήθησέ μας.

Καί ἐνῶ τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου βρῆκε γόνιμο ἔδαφος στήν ψυχή μιᾶς γυναίκας, ἐμ­πόρου πορφύρας, τῆς Λυδίας, ἡ ὁποία πίστευσε καί ζή­τη­σε νά βα­πτισθεῖ τόσο ἡ ἴδια ὅσο καί ἡ οἰκο­γένειά της, στή συνέχεια, τό θαῦ­μα πού ἔκανε ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος, ἀπαλλάσσο­ντας ἕνα νεα­ρό κορίτσι, μιά νεαρή δούλη, ἀπό τό δαι­μό­νιο πού εἶχε μέσα της καί τήν ἔκανε νά μα­ντεύει, ἀποφέ­ρο­ντας μέ τόν τρόπο αὐτό χρήματα στούς κυρίους της, δημιούργησε προβλήματα. Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τό εἰσόδημα πού τούς ἀπέφεραν οἱ μαντεῖες της, κατήγ­γει­λαν τόν ἀπόστολο Παῦλο καί τόν ἀπό­στολο Σίλα ὅτι μέ τό κή­ρυγμά τους δη­μι­ουργοῦν τα­ρα­χή στήν πόλη, καί ἔτσι τούς συνέλαβαν καί τούς φυλάκισαν. 

Καί ἄν οἱ ἄνθρωποι φυλάκισαν ἄδικα τούς δύο ἀποστόλους, ὁ Χρι­στός δέν τούς ἐγκατέλειψε. Ὁ σει­σμός πού ἔγινε ἐκεῖνο τό βράδυ ἔλυσε τά δεσμά τους καί ἄνοιξε τίς θύρες τῆς φυλακῆς. Ἔντρομος ὁ δεσμοφύλακας ἐπιχείρησε νά βά­λει τέλος στή ζωή του, καθώς νό­μισε ὅτι δραπέτευσαν οἱ κρατού­με­νοι πού φρουροῦσε, τόν συγ­κρά­τησε ὅμως ὁ ἀπόστολος Παῦλος, βε­βαιώνοντάς τον ὅτι δέν ἔχει φύ­γει κανείς. 

Μέ εὐγνωμοσύνη ὁ δεσμοφύ­λακας ἔπεσε στά πόδια τῶν δύο ἀπο­στόλων καί ζή­τησε νά τοῦ ποῦν τί πρέπει νά κά­νει γιά νά σωθεῖ. «Πίστευσον εἰς τόν Κύριον Ἰη­σοῦν καί σωθήσῃ σύ ὁ οἶκος σου», τοῦ εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος. Καί ὁ δεσμοφύλακας πίστευσε καί σώ­θη­κε.

Ἡ περιγραφή ὅσων συνέβησαν στούς Φιλίππους, τήν ὁποία ἀκού­σαμε πρό ὀλίγου, μᾶς δίδει μία εἰ­κό­να τῆς ζωῆς τοῦ πρωτοκορυ­φαίου ἀποστόλου. Μᾶς δίδει μία εἰκόνα τῶν δυσκολιῶν καί τῶν τα­­λαιπωριῶν πού ἀντι­με­τώ­πι­σε γιά νά κηρύξει τό εὐαγγέ­λιο. Δυ­σκο­λίες καί ταλαιπωρίες ἀνά­λο­γες μέ αὐτές πού ὑπέστη καί ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶ­χε προει­δοποιήσει τούς μαθητές του ὅτι «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξου­σι». Ἄν ἐδίωξαν ἐμένα, θά διώ­ξουν καί σᾶς. 

Γι᾽ αὐτό καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος, ἄν καί ἀντιμετώπιζε συχνά ἄδι­κες κατηγορίες, διωγ­μούς, ταλαι­πω­ρίες καί φυλακίσεις δέν ἀπογοη­τευό­ταν, οὔτε ἐγκατέ­λειπε τόν στόχο του. Ὑπέμενε καί ἐπέ­μενε χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐαγ­γελίου του. Ὑπέμενε καί ἐπέ­μενε, γιατί ἦταν ἀποφασισμέ­νος νά κά­νει τά πάντα, νά γίνει τά πά­ντα, νά ὑποστεῖ τά πάντα, «ἵνα πά­ντως τινάς σώσῃ».

Γι᾽ αὐτό καί μετά τή φυλάκιση στούς Φιλίππους, δέν ἐγκατέλειψε τήν σχέδιό του νά κηρύξει τό εὐαγγέλιο στή Μακεδονία. 

Γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο ἦταν χαρά καί ἱκανοποίηση ὅτι κέρδισε γιά τόν Χριστό τήν πορφυρο­πώλι­δα Λυδία, τόν δεσμο­φύλακα καί κά­ποιους ἄλ­λους, πού θά γινόταν «ἡ μικρά ζύμη» ἡ ὁποία «ὅ­λον τό φύραμα ζυμοῖ», θά γινόταν αὐτοί πού θά μετέδιδαν καί σέ ἄλλους τόν εὐαγγελικό λό­γο. Ἔτσι ὁ ἴδιος συνέχισε τήν πορεία του γιά νά κηρύξει τόν Χριστό στή Θεσσαλο­νίκη. Καί παρά τούς διωγμούς πού ὑπέστη καί ἐκεῖ, κατόρθωσε νά κερδίσει κάποιους ἀνθρώ­πους γιά τόν Χριστό, καί νά συνεχίσει τήν πορεία του γιά νά φθάσει ἐδῶ, στή Βέροια, νά κηρύξει καί σέ μᾶς Χρι­στόν ἐσταυρωμένον καί ἀνα­στάντα καί νά ἀνοίξει καί τά δικά μας μάτια, ὅπως ἔκανε καί ὁ Χρι­στός στόν τυφλό τῆς σημερι­νῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, στό φῶς τῆς ἀληθείας καί τοῦ εὐαγ­γελίου. 

Ὁ σπόρος πού ἔσπειρε μέ τό κή­ρυγμά του ὁ πρω­το­κορυφαῖος ἀπό­­στο­λος στή Βέροια ἐβλάστησε καί ἀπέδωσε «καρπόν ἑκατοντα­πλα­σίονα». Χάρισε στήν Ἐκκλησία ἀποστόλους, ἱεράρχες, μάρτυρες καί νεο­μάρ­τυρες, ἁγίους καί ὁσί­ους, ὅπως καί τόν τιμώμενο σή­μερα ἅγιο ἱερομάρτυρα Ἀρσένιο, τόν μητροπολίτη Βεροίας, ὁ ὁποῖ­ος μαρτύρησε κατά τήν ἅλωση τῆς πόλεώς μας ἀπό τούς Τούρκους.

Ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι, μαθητές καί συνεργοί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀπο­στόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,  κοσμοῦν ὡς «πορφύρα καί βύσ­σος» τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί πρε­σβεύ­ουν μαζί μέ τόν πρω­το­κορυ­φαῖο ἀπόστολο, τόν διδά­σκα­λο καί κα­θη­γεμόνα μας στήν πί­στη τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν κατά Χριστόν προ­­κοπή μας. 

Ὅλοι αὐτοί διακό­νησαν τήν Ἐκ­κλησία μας καί τούς πιστούς, καί γι᾽ αὐτό τούς τιμοῦμε μα­ζί μέ τόν μέγα καί οὐρανοβά­μονα Παῦλο, στόν ὁποῖο ἀφιερώ­νουμε καί τίς φετινές ἐκδηλώσεις τῶν Παυ­λείων, πού ἀρχίζουν ἐπί­σημα μέ τή σημερινή θεία Λει­τουργία στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου. 

Καί καθώς φέτος  ἑορτάζουμε τή συμπλήρωση 25 ἐτῶν ἀπό τήν κα­θιέρωση τῶν Παυλείων, τό γενικό θέμα πού ἐπιλέξαμε, προκειμένου νά τιμήσουμε καί νά ἀναδείξουμε καί τούς συνεργάτες καί συνεκ­δήμους τοῦ μεγάλου ἀποστόλου, εἶναι «Ἡ δια­κο­νία τῆς Ἐκκλη­σίας».

Ἐπικαλούμενος αὐτή τήν ὥρα τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύ­λου, εὔχομαι τό φῶς τοῦ Εὐαγ­γελίου πού ἔφερε μέ τό κήρυγμά του στήν πόλη μας νά φωτίζει καί νά καταυγάζει πάντο­τε τίς ψυχές μας, ὥστε νά γινό­μασθε καί ἐμεῖς διάκονοι καί συνεργοί στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας γιά τή σωτη­ρία μας καί τή σωτηρία τῶν ἀδελ­φῶν μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

LeitourgiaAp.PaulouVeria2019 4