Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως στo Πλατύ. (φωτό)

PlatyGiorthXristougennwn2017-3.jpg

PlatyGiorthXristougennwn2017-3.jpg

Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο στο Πλατύ πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος επιμελήθηκαν οι κατηχητικές συνάξεις του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας όπου τα παιδιά του Δημοτικού παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο για τον τέταρτο Μάγο Αρταβάν με την βοήθεια των κατηχητών τους.

Στο δεύτερο μέρος νεανική χορωδία του Ιερού Ναού ερμήνευσε διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα υπό την διεύθυνση του κ. Γεωργίου Ζέπη.

Στο τέλος της γιορτής ο Υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην Εκδήλωση :

Κανέναν ἄλλον δέν περίμεναν  γιά τόσους αἰῶνες τόσα δισε­κα­­τομ­­μύρια ἄνθρωποι ὅσοι περί­με­ναν, ἀπό τήν ἡμέρα σχεδόν τῆς ἐξώσεως τῶν πρωτοπλάστων ἀπό τόν παράδεισο τῆς Ἐδέμ, τόν Μεσ­σία.

Ἀνεξάρτητα ἀπό τόν τόπο πού ζοῦσαν καί τόν Θεό πού πίστευαν, ὅλοι αἰσθανόταν ὅτι περίμεναν κά­­ποιον οὐράνιο ἀπεσταλμένο πού θά τούς ἀπάλλασσε ἀπό τό βά­ρος πού αἰσθανόταν στήν ψυχή τους καί οἱ περισ­σό­τεροι δέν μπο­ροῦσαν νά προσδιορίσουν τήν αἰ­τία του.

Καί τόν περίμεναν προσπαθώ­ντας νά τόν προσεγγίσουν ἄλλοι μέ τήν ποίηση καί ἄλλοι μέ τή φι­λοσοφία, γιατί ἡ ἐπιθυμία γιά προ­σέγγιση μέ τόν Θεό εἶναι ἔμ­φυτη σέ κάθε ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός εἶναι ὁ δημιουρ­γός καί πατέρας του.

Ὁ μεγάλος ἀναμενόμενος ἦταν ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί ἄν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀ­γνο­­οῦσαν τήν ὕπαρξή του, ἀγνο­οῦσαν τό ὄνο­μά του. Ὁ Χριστός ἦταν αὐτός πού περίμεναν ἀλλά καί εὐλαβοῦντο «ἀγνο­οῦντες», ὅ­πως εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό κήρυγμά του πρός τούς Ἀθη­ναίους, γιά τόν βωμό πού εἶχαν ἀφιερώσει «τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ». Ἦταν αὐτός πού θά τούς ἕνωνε πάλι μέ τόν Θεό καί θά ἔδιωχνε μέ τό φῶς του τό σκοτάδι μέσα στό ὁποῖο ζοῦ­σαν.

Καί ὁ Χριστός ἦρθε «καί ἐσκή­νω­σεν ἐν ἡμῖν», καί «ἀνέτειλε φῶς μέγα», «τοῖς ἐν σκότει καί σκιᾷ θα­νάτου καθημένοις». Ἦρθε καί ἔδωσε τέλος στήν ἀναμονή τῶν ἀν­θρώπων. Ἦρθε καί «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν».

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό; Σημαίνει ὅτι παύσαμε νά περιμένουμε τόν Χρι­στό;

Ἀσφαλῶς ὄχι, γιατί τόν Χρι­στό τόν περιμένουμε καί θά τόν περι­μένου­με πάντοτε. Ὄχι γιατί δέν εἶ­ναι ἐδῶ. Ὄχι γιατί δέν εἶναι με­τα­ξύ μας, γιατί δέν εἶναι ἀνάμεσά μας, ἀλλά γιατί ἔχουμε ἀνάγκη νά τόν περιμένουμε. Ἔ­χου­με ἀνάγκη νά προετοιμαζό­μα­σθε καθημερινά γιά τή συνά­ντη­ση μαζί του. Ἔχου­με ἀνάγκη νά τόν πε­ριμένουμε, γιατί ὁ Χρι­στός ἔρχε­ται σέ αὐ­τούς πού τόν περιμένουν· σέ αὐτούς πού ἐπιδιώ­κουν νά τόν δοῦν, νά τόν αἰσθαν­θοῦν δίπλα τους, νά τόν ἀκούσουν νά τούς μι­λᾶ, νά τόν ἀκο­λουθή­σουν.

Ὁ Χριστός ἀνταποκρίνεται στήν προσμονή ἐκείνων πού τόν περι­μέ­­­νουν καί ὄχι ἐκείνων πού τόν θεω­ροῦν δεδομένο ἤ ἀδιαφοροῦν γιά τήν παρουσία του.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ ποιμένες καί οἱ μά­­­γοι ἦταν οἱ πρῶτοι πού ἀξιώ­θη­καν νά τόν δοῦν καί νά τόν προ­σκυ­νήσουν, για­τί τόν περίμε­ναν, οἱ ποιμένες με­λε­τώντας τήν Πα­λαιά Διαθήκη καί τίς προφητεῖες γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, καί οἱ μάγοι μελετώ­ντας τόν οὐρανό καί τά ἄστρα του καί ἑρ­μηνεύοντας τούς δικούς τους σοφούς καί φιλο­σόφους.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς ἄς μήν παύ­σου­με νά περιμένουμε τόν Χριστό. Ὄχι μό­νο αὐτές τίς ἡμέρες πού πε­ρι­μένουμε νά ἑορτάσουμε τή με­γά­λη ἑορτή τῆς Γεννήσεώς του, ἀλ­­­λά κάθε ἡμέρα. Γιατί ἔτσι θά ἔ­χουμε τή χαρά νά συναντοῦμε κα­θημερινά τόν Χριστό καί θά ἔ­χου­με τήν εὐλογία νά ζοῦμε κάθε ἡμέ­ρα Χριστούγεννα στήν ψυχή μας.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ ὅλους ὅσους συνέ­βα­λαν στήν ὀρ­γάνωση καί πραγμα­το­ποίη­ση τῆς χριστουγεν­νιά­τικης αὐτῆς ἐκ­δη­λώ­σεως ἐδῶ στo Πλατύ καί νά εὐ­χηθῶ σέ ὅλους σας χα­ρούμενα καί εὐλογημένα Χρι­στού­γεννα γε­μάτα ἀπό τήν πα­ρου­σία τοῦ Χρι­στοῦ στή ζωή σας καί στήν ψυχή σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

PlatyGiorthXristougennwn2017.jpg