Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Γραφείου Νεότητος στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

XristougenniatikhEkd.Veria2019 2

XristougenniatikhEkd.Veria2019 2

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου το απόγευμα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια πραγματοποιήθηκε η 2η  Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. 

 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε παιδική θεατρική Χριστουγεννιάτικη παράσταση, από τα παιδιά που προέρχονται από τα κατηχητικά τμήματα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, υπό την ευθύνη του Υπευθύνου του Γραφείου Γάμων και Βαπτίσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτου Προδρόμου Γκιρτζαλιώτη, ο οποίος παρουσίασε και την εκδήλωση.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό και μοίρασε χριστουγεννιάτικα δώρα σε όλα τα παιδιά. 

 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν παιδιά από τα κατηχητικά τμήματα των Αρχιερατικών Περιφερειών Βεροίας, Καμπανίας, Μελίκης, Πλατέος, Αντιγονιδών, Απ. Παύλου, Δοβράς και Περιχώρων Βεροίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

XristougenniatikhEkd.Veria2019

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Τό θαῦμα εἶναι ἕνα γεγονός πού ἐντυπωσιάζει καί μαγεύει ὅλους τούς ἀνθρώπους, μικρότερους καί μεγαλύτερους, ἀκόμη καί ἄν δέν εἴμαστε βέβαιοι ὅτι εἶναι πραγμα­τικό θαῦμα. Ἰδιαίτερα βεβαίως ἐντυπωσιάζει τούς μικρότερους, ἐντυπωσιάζει ἐσᾶς τά παιδιά πού τό ἀνα­ζη­τᾶτε παντοῦ, καί στά κα­θη­μερινά πράγματα, στά βι­βλία, στά παιχνίδια, στίς ταινίες, στίς συνηθισμένες ἐνα­σχολήσεις σας.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ με­γα­λύτεροι, προ­σπα­­θοῦν νά ἀντα­πο­κριθοῦν σέ αὐ­τή τήν ἐπιθυμία τῶν παιδιῶν μέ κάθε τρόπο καί ἰδιαίτερα αὐτές τίς γιορ­τινές ἡμέ­ρες τῶν Χριστουγέν­νων μέ τά στο­λίδια, μέ τά δῶρα καί μέ ὅ,τι ἄλλο προετοιμάζουν καί προσφέ­ρουν στά παιδιά γιά νά δώσουν χαρά.

Ὅμως τό μεγαλύτερο θαῦμα ἀπό ὅλα αὐτά τά ἄλλα, ἀπό ὅσα βλέ­πε­τε γύρω σας αὐτές τίς ἡμέρες καί χαίρεστε, εἶναι αὐτό πού συνέβη πρίν ἀπό δύο χιλιάδες περίπου χρό­­νια στή Βηθλεέμ. Εἶναι τό γε­γο­νός πού θά γιορτάσουμε σέ λί­γες ἡμέρες καί γιά τό ὁποῖο προ­ετοιμαζό­μα­στε. Εἶναι τό μέγα καί ἀνε­πανάληπτο θαῦμα τῆς γεννή­σεως τοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄν­θρωπος γιά μᾶς. Ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν ἄν­θρωπο. Ἔγινε ἄνθρω­πος γιά νά κά­νει ἐμᾶς καί πάλι παιδιά τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς χαρί­σει τόν οὐ­ρανό.

Αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ κόσμου. Μεγαλύτερο ἀκόμη καί ἀπό ὅλα τά θαύματα πού ἔκα­νε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στή γῆ. Καί εἶναι τό μεγαλύτερο, ὄχι μόνο για­τί ἔγινε μία φορά καί δέν πρό­κει­ται νά ἐπαναληφθεῖ, δέν πρόκει­ται ποτέ ξανά νά ἔρθει ὁ Θεός ὡς ἄνθρωπος στή γῆ, ἀλλά καί γιατί συνεχίζεται ἀνά τούς αἰ­ῶνες, ἐφόσον ἔδωσε καί συνεχί­ζει νά δίδει στούς ἀνθρώπους, σέ ὅλους μας, τή δυνατότητα νά γι­νό­μαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό τό θαῦμα θά γιορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες. Γι᾽ αὐτό τό θαῦμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ γιορ­τά­σουμε. Καί δέν θά πρέπει νά τό ξεχνοῦμε, δέν θά πρέπει νά παρα­συρόμαστε ἀπό ὅλα τά ἄλλα μικρά «θαύματα» πού συμβαίνουν γύρω μας, ἀλλά νά ἔχουμε πάντοτε στόν νοῦ μας ὅτι αὐτό τό μεγάλο θαῦμα τῶν Χριστουγέννων ἔγινε γιά τόν καθένα μας προσωπικά καί μπορεῖ ὁ καθένας καί ἡ κάθε μία ἀπό σᾶς νά τό ζήσει.

Καί θά πρέπει νά θυμόμαστε καί κάτι ἀκόμη: ὅτι τό θαῦμα τῶν Χρι­στουγέννων διαρκεῖ καί μπο­ροῦ­με νά τό κρατήσουμε γιά πά­ντα στήν ψυχή μας. Ἀρκεῖ νά τήν ἀνοίξουμε γιά νά ὑποδε­χθοῦμε τόν νεογέν­νητο Χριστό, ἀρκεῖ νά θελήσουμε μέ τή συμπεριφορά μας, μέ τή ζωή μας νά μείνουμε πάντοτε κοντά του, γιά νά ζοῦμε τό θαῦμα.

Αὐτό εὔχομαι πατρικά σέ ὅλους σας συγχαίροντας ὅλους ὅσους ἑτοί­μασαν καί συμμετεῖχαν σέ αὐ­τή τή χριστουγεννιάτικη θεα­τρική παράσταση, τόν π. Πρόδρομο, τόν π. Γεράσιμο, τή χο­ρωδία μας καί ὅλα τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς Βεροίας, καί ἰδιαίτερα τοῦ Μητρο­πολιτικοῦ ναοῦ καί τούς κατη­χη­τές τους πού κοπίασαν γιά νά ἀπο­λαύσουμε ὅλοι σήμερα αὐτή τήν ὡραία χριστουγεννιάτικη γιορτή.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

XristougenniatikhEkd.Veria2019 3