Β’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Αθηνών. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

BXairetismoiAg.NikolaosKallithea2019 2

BXairetismoiAg.NikolaosKallithea2019 2

Με την άδεια  και την ευλογία του Μακαριωτάτου  Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ευρισκόμενος στην Αθήνα για τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Χειροτονίας του νέου Μητροπολίτουτην Παρασκευή 22 Μαρτίου το απόγευμα χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Β’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Αθηνών. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Χαρε, Παραδείσου θυ­ρν νοι­κτή­ριον».

νάμεσα στά ναρίθμητα «χα­ρε» τά ποα ναμέλπει ὁ ερός ποιητής τοῦ ­καθίστου μνου καί μα­­ζί του καί μες κάθε Παρα­σκευή τς γίας καί Με­γάλης Τεσσαρα­κο­­στς πρός τήν Παναγία Παρθένο καί Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί τν νθρώπων εναι καί ατό πό τή δεύτερη στάση τν Χαιρετισμν τό ποο τήν γκω­μιάζει ς «Πα­ραδείσου θυ­ρν νοι­κτή­ριον».

Δρο τοῦ Θεοῦ ταν ὁ παράδει­σος γιά τούς πρωτοπλάστους. χι μόνο γιατί τόν δημιούργησε «κα­λά λί­αν» καί τούς δωσε τή δυ­νατό­τητα νά τόν πολαμβάνουν, λλά κυ­ρίως γιατί μέσα σέ ατόν τούς δω­σε τή δυνατότητα νά πολαμ­βάνουν τήν παρουσία του, νά πο­λαμβάνουν τήν πικοινω­νία μέ τόν δημιουργό καί πλάστη τους. 

ν μως οἱ πρωτόπλαστοι, δάμ καί Εα, πέρρι­ψαν τό δρο τοῦ Θεο, προτιμώ­ντας νά μπι­στευ­θον τήν πλάνη τοῦ ­φε­ως παρά νά πιστεύσουν καί νά πακούσουν στήν ντολή τοῦ Θεο, καί ξε­βλήθησαν τοῦ παραδείσου, ὁ Θεός χάρισε στόν νθρωπο νέο δρο, ξίσου πολύτιμο μέ τό πρτο. 

Μς χάρισε τήν ταπεινή Κόρη τς Να­ζαρέτ. κείνη ἡ ποία διά τς προ­σευχς, τς μελέτης καί κυ­­ρίως διά τς τηρήσεως τν ντο­­λν τοῦ Θεοῦ μετέτρεψε τήν ψυ­χή της σέ κπο ρε­τν, μετέ­τρεψε τήν ψυχή της σέ παράδεισο νοητό, διότι παρά­δει­­σος εναι κεῖ που ερίσκεται ὁ Θεός. 

Γιατό καί ὁ Θεός τήν πέ­λεξε γιά νά καταστήσει παρά­δεισο λη τήν παρξή της, νοι­κώντας στά σπλάγχνα της καί ξιώνοντάς την νά γίνει ατή ἡ Μητέρα τοῦ Υοῦ του, νά γίνει ατή διά τς ποίας σαρκώθη ὁ Θεός-Λόγος καί «πί γς φθη καί τος ν­θρώ­ποις συ­νανεστράφη».

Καί δέν συνανεστράφη ὁ Λόγος τοῦ Θεοὁ Χριστός, μόνο πί γς τούς νθρώπους, λλά μς δωσε καί πάλι τή δυνατότητα νά πι­στρέ­ψουμε στόν πωλεσθέντα πα­ρά­­δεισο, διαγράφοντας διά τοῦ τι­μίου αματός του, τοῦ κχυθέ­ντος «πέρ τς τοῦ κόσμου ζως καί σωτηρίας», τίς συνέπειες τς πτώ­σεως.

Νά, γιατί ὁ ερός μνογράφος γκωμιάζει τήν περαγία Θεο­τό­κο ς «παραδείσου θυρν νοι­κτήριον». Διότι χάρη στή δική της πακοή στό θέλημα τοῦ Θεολο­κληρώθηκε τό σχέδιο τς θεί­ας οκονομίας γιά τή σωτηρία τν νθρώπων. Χάρη στή δική της πα­κοή ὁ Θεός γινε νθρω­πος, «να θεόν τόν δάμ περ­γά­ση­ται». Χάρη στή δική της πακοή οἱ νθρωποι χουμε πλέον τή δυ­να­τότητα νά ζομε καί δῶ στή γῆ τόν παράδεισο, γιατί χουμε τή δυ­νατότητα νά ζομε τήν πα­ρου­σία τοῦ Θεοῦ μέσα στήν κκλησία μας, ἡ ποία ποτελεῖ σμα Χρι­στο· νά τήν ζομε μέσα στούς ε­ρούς ναούς μας, πού ποτελον πύλη τοῦ ο­ρανοῦ καί δέν να­βιβάζουν μόνο μς, τούς χοϊκούς νθρώ­πους στόν ορανό, λλά κα­ταβιβάζουν καί τόν Θεό στή γχουμε κό­μη τή δυνατότητα νά ζομε τήν πα­ρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας, γιατί ὁ Χριστός ποσχέθηκε τι θά εναι μαζί μας, που καί ν ζομε, ,τι καί ν συμ­βαίνει γύρω μας, «πάσας τάς μέρας τς ζως μν». 

Καί ατό τό φείλουμε στήν Πα­να­γία μας. Τό φείλουμε στήν πε­­ραγία Θεοτόκο, πού φερε στόν κόσμο τόν μμανουήλ, πού σημαίνει «μεθμν Θεός». Τό φείλουμε στήν Παναγία μας, ἡ ποία δέν περιορίσθηκε μόνο σέ α­τή τή δωρεά της πρός τό ν­θρώ­πινο γένος, λλά γινε ἡ μόνιμη μεσίτρια πέρ μν στόν θρόνο τς Χάριτος. γινε κείνη, ἡ ποία στέκεται στόν ορανό δί­πλα στόν Υό της καί νυχθη­με­ρόν πρεσβεύει γιά τόν καθένα πό μς, στε νά βρομε νοικτή τή θύρα τοῦ λέους τοῦ Θεοῦ καί νά εσέλθουμε στή βασιλεία του. 

Μία προϋπόθεση μόνο πάρχει, καί ατή ζητᾶ πό λους μας ἡ Παναγία μας νά τηρήσουμε. Τή ζη­τᾶ καί πό λους μς, πού πόψε συγκεντρωθήκαμε στόν περικαλ­λῆ ατό ερό ναό τοῦ γίου Νικολάου γιά νά τς ψάλ­λου­με τά «χαρε» τοῦ κα­θίστου μνου της.

Καί ατή εναι νά πιστεύουμε στόν Θεό καί νά ζομε σύμφωνα μέ τίς ντολές καί τό θέλημά του. Εναι ἡ διαθήκη τήν ποία φησε ἡ Παναγία μας στό νθρώπινο γένος, ταν ερίσκετο στόν γάμο τς Κανᾶ καί κεῖ παρεκάλεσε τόν Υό της νά κάμει τό πρτο θαμα. Καί κενος τό κανε χάρη στή Μητέρα του, γιά νά μή διακοπεῖ ὁ γάμος. λλά καί κείνη τί επε στούς διακόνους τοῦ γάμου; «Πάντα σα ν λέγμν ποιήσατε». Καί ατό τό λέγει καί σέ λους μς. Γιατί πίστη χωρίς νά ζομε σύμ­φω­να μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ δέν νοεται, δελφοί μου. Εναι μιά ψευδαίσθηση καί μία πάτη. Πίστη εναι ἡ καθημερινή ­φαρ­μογή τν ντο­λν του στή ζωή μας, εναι ἡ συνεχής προσπάθεια γιατό, στω καί άν ποτυγχάνουμε, στω καί άν πέφτουμε, ρ­κεῖ νά με­τανοομε.

Διότι καί ἡ Παναγία μας μέ τήν φαρμογή τν ντολν τοῦ Θεοῦ στή ζωή της εαρέστη­σε τόν Θεό καί ξιώ­θη­κε νά γίνει Μητέρα του καί νά νοίξει καί γιά μς τόν πα­ράδεισο. Καί ατό περιμένει καί πό τόν κα­θένα μας, γιατί ἡ πακοή στίς ντολές τοῦ Θεοῦ καί ἡ τή­ρηση τοῦ θελήματός του στή ζωή μας εναι ἡ μόνη σφαλής δός γιά νά φθά­σουμε στόν πα­ράδεισο.

ς τήν κολουθήσουμε καί μες, δελφοί μου, καί νά εμεθα βέ­βαιοι τι ἡ Παναγία μας θά μς κα­θοδηγεῖ καί θά μς νισχύει διά τν πρεσβειν της πάντοτε.

Ασθάνομαι τήν νάγκη, μιά καί μέ ξίωσε ἡ Παναγία νά βρίσκομαι σήμερα δῶ καί συμψάλλουμε λοι μαζί τά «χαρε» στήν Παναγία μας, νά εχαριστήσω τόν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπο θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ερώνυμο μέ τήν ελογία τοῦ ποίου βρίσκομαι σήμερα δ, καθώς εχαμε τίς προηγούμενες μέρες τίς ργασίες τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος καί αριο θά χουμε τή χειροτονία νός νέου πισκόπου γιά τήν πόλη τς Σιατίστης καί τή Μακεδονία μας. Καί πειδή καί γώ προέρχομαι πό τή Μακεδονία, πό τή Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ασθάνθηκα τήν νάγκη νά εμαι κοντά του τή σημαντική ατή μέρα. 

πίσης, νά εχαριστήσω τόν προϊστάμενο τοῦ εροῦ ναο, τόν π. Νικόλαο Κλάδη, διότι καί μέ τή δική του συγκατάθεση καί τήν γάπη ρθα δῶ στόν ναό σας προκειμένου νά τιμήσουμε τήν Παναγία μας, νά προσευχηθομε λοι μαζί καί νά ζητήσουμε τό δικό της λεος καί τίς δικές της πρεσβεες. Εχομαι, γιατί ξέρω πόσο γαπᾶ καί τήν Παναγία, νά τοῦ δίδει ὁ Κύριος χρόνια πολλά γιά νά τήν ψάλλει καί νά τήν διακονεῖ πρός δόξαν τοΘεοῦ καί σωτηρία τν νθρώπων.

Εχομαι τό πόλοιπο τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς νά εναι ελογημένο μέσα πό τή χάρη τς Παναγίας μας. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

BXairetismoiAg.NikolaosKallithea2019