Την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά υποδέχθηκε ο Βόλος. (ΦΩΤΟ)

PanagiaSoumelaVolos2018-2.jpg

PanagiaSoumelaVolos2018-2.jpg

Την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου η υποδοχή της ιστορικής, ιερής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά από το Βέρμιο.

Την ιερή εικόνα μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο και Καθηγούμενο του Ιερού Προσκυνήματος Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα, τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Τανιμανίδη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».

Στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, την Κυρά του Πόντου υποδέχθηκαν ο οικείος Ιεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, κληρικοί της Πόλεως, οι τοπικές Αρχές και πλήθος πιστών.

Μετά την υποδοχή ακολούθησε πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελέημονος και συγχοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιγνατίου.

Στο τέλος του εσπερινού ομίλησε ο οικείος Αρχιερέας κ. Ιγνάτιος, ενώ αντιφώνησε ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων καθώς και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιος Τανιμανίδης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

PanagiaSoumelaVolos2018.jpg

H ομιλία του Μητροπολίτου Βεροίας :

«Σουμελ κ το ρους το ν Πόντ, Πανύμνητε, γία εκών σου σπερ θεον κειμήλιον ες Βέρ­­μιον μετήχθη ελαβς, πηγά­ζουσα μν γιασμόν».

Καί ατό τό θεο κειμήλιο, τό ποο μνε ερός μνογράφος, περίπυστος, στορική καί θαυ­μα­τουργή εκόνα τς Πανα­γί­ας Σου­μελ, τς Παναγίας το Πόντου, ερίσκεται σήμερα δ. Ερίσκε­ται νάμεσά σας, στό μέσον το πε­ρικαλλος ατο ερο ναο, το φιερω­μέ­νου στή θεία Μετα­μόρ­φωση το Σωτρος.

«Μετήχθη ελαβς» πό τίς πλα­­γιές το Βερμίου στίς πώρειες το Πηλίου, στήν πόλη το Βόλου, στήν πόλη πό που ξεκίνησε, σύμ­­φωνα μέ τόν μύθο, άσονας τό ταξίδι του πρός τήν Κολχίδα το Πόντου, γιά νά πάρει τό χρυ­σόμαλλο δέ­ρας· ξεκίνησε τό ταξίδι του πρός κενα τά μέρη, που φθασε αἰῶνες ρ­γό­τερα μέ θαυ­μα­στό τρό­πο ερά εκόνα τς Πα­ναγίας τς θηνιώ­τισ­σας, ργο το εαγ­γελιστο Λου­­κ, γιά νά μεί­­νει στόν Πόντο πί 16 σχεδόν α­νες, στοργική μη­­τέρα καί κα­ταίσχυ­ντη προστα­σία καί βοήθεια το Πο­ντιακο λληνισμο στίς πειράριθμες τρι­κυ­­μίες καί τίς μέ­τρητες συμ­φορές πού τόν πλη­ξαν, κε που φύλαττε τίς Θερ­μο­πύλες το λ­λη­νι­σμο καί τς ρθοδόξου πί­στε­ώς μας.

«Μετήχθη ελαβς» ερά καί θαυματουργή εκόνα τς Θεομή­το­ρος κατόπιν παρακλήσεως το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δη­­­­­μη­τριάδος κυρίου γνατίου, στήν ποία μέ πολλή χαρά ντα­ποκριθήκαμε, τόσο τό Διοικητικό Συμβούλιο το δρύματος σο καί ατό το ερο Προσκυνήματος τς Παναγίας Σουμελ, γνωρίζο­ντας τόν σεβασμό καί τήν γάπη του πρός τό περύμνητο πρό­σωπο τς περαγίας Θεοτόκου καί πρός τίς χαριτόβρυτες καί θαυ­ματουρ­γές εκόνες της, τεκμήρια τς ε­σε­­βεί­ας τν πατέρων μας πρός τήν Πα­ναγία μας λλά καί τς δι­κς της διαζούσης γάπης πρός τό φοσιωμένο ες Ατήν καί ες τόν Υόν της Γέ­νος μας.

νταποκριθήκαμε μως προθύ­μως καί γιά ναν κόμη λόγο, διό­τι γνωρίζουμε τι ατία τς πα­ρα­κλήσεως ατς ταν τό πα­τρικό σας νδιαφέρον νά προσφέρετε στόν εσεβ λαό το Βόλου καί τς Μαγνησίας τήν εκαιρία νά λά­­βει τή θεομητορική χάρη καί ελογία καί νά προ­σκυ­νήσει τό ερό ατό θησαύ­ρισμα τς πίστεως καί τς στο­ρίας το Γέ­νους μας.

Καί δού θαυματουργή εκόνα τς Παναγίας Σουμελ ς λλη ζωοδόχος πηγή πηγάζει γιασμό καί προχέει άματα σέ σους προσ­τρέχουν πρός ατήν καί τήν προ­σκυνον ν ελαβεί καί κα­τα­νύ­ξει. Διότι Παναγία μας εναι στορ­γική Μητέρα λων τν χρι­στιανν. Εναι διαρκής πρέσβει­ρα καί μεσίτρια τν νθρώπων νώπιον το θρόνου το Υο της, καί «οδείς προστρέχων π Α­τ «κατσχυμμένος π» Ατς «κ­πο­­ρεύεται, λλ ατεται τήν χάριν καί λαμβάνει δώρημα». Εναι κρα­ταιά προστασία καί σκέπη σων τήν μπιστεύονται καί τήν πικαλονται.

Καί τό χει ποδείξει ποικιλο­τρό­πως καί παντοιοτρόπως Πανα­γία μας. Τό χει ποδείξει καί δι α­­τς τς ερς της εκόνος, ποία πί αἰῶνες πρξε τό στή­ρι­γ­μα καί καταφυγή καί προ­στα­σία το λληνισμο το Πό­ντου. πρξε τό σημεο ναφορς γιά τά χαρμόσυνα καί τά λυπηρά τς ζως του. πρξε κείνη, ποία νοερά τόν συντρόφευσε καί τόν προ­στάτευσε στίς τραγικές μέρες τς μεγάλης συμφορς, ταν χι­λι­ά­­­­δες δελφν μας ναγκάστη­καν νά ξερ­­ριζω­θον πό τίς πα­τρο­γο­νικές τους στίες καί νά πά­ρουν πό τραγικές συνθκες τόν πικρό δρό­μο τς προσφυγις. πρξε κείνη, ποία μετά τήν γκα­τά­στα­ση τν προσφύγων στήν λ­λά­δα βρ­κε τόν τρόπο χι μόνο νά λθει χαριτόβρυτος εκό­να της πό τήν στορική Μονή τς Τρα­πεζοντος λλά καί νά νε­γερ­­θε τό νέο ερό κατοικητήριό της στίς πλαγιές το Βερμίου, γιά νά συνε­χίσει νά πο­δέχεται κε μέ μη­τρι­κή γάπη τά ε­σε­β τέ­κνα της καί νά γκαλιάζει τόν Πο­ντιακό λ­λη­νισμό που γς, κρατώντας τον νωμένο μέ τίς παρα­δό­σεις, τήν στορία καί τόν πολιτισμό του, λλά πρωτί­στως μέ τήν πίστη καί τήν ελά­βεια πρός τήν περαγία Θεοτό­κο, πρός τήν Παναγία τή Σου­με­λιώτισσα.

Στό ργο ατό διακο­νε μέ  φο­σί­ωση, νιδιοτέλεια καί ζλο τό Διοικη­τι­κό Συμ­βού­λιο το Σω­μα­τείου «Παναγία Σου­μελ», τό ­ποο χι μόνο ποτελε τούς νυ­στάκτους φύλακες τς ερς καί στορικς εκόνος τς Πανα­γίας τς Σουμελιώτισσας, λλά ργάζε­ται καταπόνητα καί γιά τή δια­φύ­λαξη τς στορίας καί τν πα­ρα­­δόσεων το Ποντιακο λ­λη­νι­σμο καί τή μεταλαμπάδευσή της στούς νέους μας, σέ γα­στή συνερ­γασία μέ τά Ποντιακά Σωμα­τεα καί τούς Συλλόγους σέ λη τήν φήλιο.

Καί εμεθα βέβαιοι τι λευση τς θαυματουργς καί στορικς εκόνος τς Παναγίας τς Σουμε­λι­ώ­τισσας χαροποιε διαιτέρως τά Ποντιακά Σωματεα το Βόλου καί τς Μαγνησίας, πού πηρετον τούς διους σκοπούς, λλά καί λους τούς Ποντίους δελφούς μας, γιά τούς ποί­ους παρουσία τς ερς καί χα­ριτοβρύτου εκό­νος τς Μη­τέ­ρας το Ποντιακο λληνισμο πο­τε­λε ψίστη ε­λογία καί οράνια δωρεά.

δελφοί μου, στρέφοντας ατήν τήν ρα τό βλέμμα μας πρός τή σεπτή καί θαυματουργή εκόνα τς Παναγίας Σουμελ, τς φό­ρου καί προστάτιδος το Πο­ντια­κο λληνισμο, τήν ποία μέ συγκίνηση καί κατάνυξη πο­δε­χθήκατε πρίν πό λίγο, δια­κρί­νου­με στήν ερή μορφή της τά χνη πού φησαν ο δυνηρές πε­ρι­πέ­τειες το Ποντιακο λληνι­σμο καί τά ποα ποτελον πόδειξη τς γάπης της πού μς συντρό­φευε καί μς συν­τρο­φεύει αἰῶνες τώρα ς τομα καί ς θνος.

μως τά χνη ατά δέν εναι κα­­νά νά λ­λοιώσουν τήν αγλη το ερο της προσώπου, τή γλυ­κύ­­τη­τα το βλέμμα­τός της, τή λαμ­πρό­τητα τς μορ­φς της. Γιατί μέ­σα πό ατά κτι­νοβολε χά­ρη της καί φωτίζει τίς ψυχές τν πιστν της τέκνων. Γιατί πε­ρα­γία Θεοτόκος, Παναγία μητέ­ρα μας, εναι καί παραμένει φα­ει­νή λαμπάδα πού φωτίζει καί κα­ταυγάζει τίς ψυχές μας, εναι α­τή πού πόσχεται καί σέ μς, πως καί ποσχέθηκε καί στόν ορτα­ζό­μενο σέ λίγες μέρες μέγα καί θεο­φόρο Πατέρα τς κ­κλη­σίας μας, τόν γιο Γρηγόριο τόν Πα­λα­μ, τι θά φωτίζει καί τό δι­κό μας σκότος καί θά μς καθο­δη­γε ς πλανής δηγός στήν δό το Υο της, στήν δό τς ν Χρι­στ ζως, σο πικίν­δυ­νες καί άν ε­ναι ο συμπληγάδες το πα­ρό­­ντος κόσμου, πό τίς ποες καλούμεθα νά διέλθουμε, σο λκυ­στικές καί άν κούονται ο σει­ρ­νες τς συγ­­­χρόνου ποχς, τς κκοσμι­κεύ­­­σεως καί τς μφισβη­τή­σεως, τς θεοποιουμένης τεχνο­λογίας καί τς ατοδιαφημι­ζομένης θεΐ­ας, σο καί άν τά σύννεφα τν ποικίλων πειρασμν καί προβλη­μά­των συσκοτίζουν τόν ρίζοντα τς ψυχς μας καί τς ζως μας. ρ­κε μες νά προσβλέπουμε πρός Ατήν. ρκε μες νά τήν μ­πι­­στευ­όμεθα ς μητέρα μας πνευ­­μα­τική. ρκε νά τήν πικα­λού­­­μεθα διαρκς καί νά λπί­ζου­με κλό­νη­­τα στή βοήθεια καί τήν προστα­σία της, καί νά εμεθα βέ­βαιοι τι δέν θά μς γκατα­λείψει ποτέ, λλά θά εναι βοηθός καί ντιλή­πτωρ μας, σφαλής προ­στα­­σία καί σκέπη καί το καθενός μας ξεχω­ριστά λλά καί τς πα­τρί­­δος καί το θνους μας λο­κλή­ρου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

PanagiaSoumelaVolos2018-3.jpg