Tην δεξιά χείρα του Μεγάλου Βασιλείου υποδέχτηκε η Βέροια. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

YpodoxhMegalouVasileiouVeria2018 3

YpodoxhMegalouVasileiouVeria2018 3

Το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας πραγματοποιήθηκε με ευλάβεια και κατάνυξη η υποδοχή της δεξιάς χειρός του Μεγάλου Βασιλείου που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

  

Το ιερό λείψανο που μετέφερε ο Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής, υποδέχτηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, με τη συμμετοχή αρχών,κλήρου και λαού.

 

Στη συνέχεια τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου. Στο τέλος ο π. Πλάτων μίλησε για το ιστορικό της ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου στην Ελλάδα, ενώ ο Σεβασμιώτατος κήρυξε το θείο λόγο και ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κΙερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο για την ευλογία που επεφύλαξαν στον πιστό λαό της Βεροίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Τοῦ Χριστοῦ γάρ εωδία γενό­μενος, τς σμς τς γνώσεως α­το, τήν οκουμένην πλήρω­σας».

Καί ατς τς εωδίας, στήν ποία ναφέρεται ερός μνο­γρά­φος, ὁ γιος Γερμανός, πατρι­άρ­χης Κωνσταντινουπόλεως, στό διόμελο τς Λιτς τς ορτς τον γίοις Πατρός μν Βασιλείου, ρχιεπισκόπου Καισαρείας, τοο­ρανοφάντορος καί Μεγάλου, γι­νόμεθα καί μες μέτοχοι καί κοι­νωνοί, καθώς χουμε τήν διαίτε­ρη τιμή καί ελογία νά χουμε νώπιόν μας τό σεπτό καί χαριτό­βρυτο ερό του λείψανο, τό χέρι του, τό ποο λθε στήν πόλη μας καί στήν ερά Μητρόπολή μας, μέ τήν ελογία τοῦ Μακαριωτάτου ρχι­ε­πι­σκό­που θηνν καί πάσης λ­λάδος κ.κ. ερωνύμου, τόν ποο καί πό καρδίας εχαριστῶ καί εγνωμο­ν, καί τήν ερά Σύνοδο τς κ­κλη­σίας τς λλάδος, καί τό ποο ποδεχθή­κα­με μέ ελάβεια καί κατά­νυξη πρό λίγου δῶ στόν ερό Μητροπολιτικό ναό τν γίων πρω­τοκορυφαίων πο­στόλων Πέ­τρου καί Παύλου.

ποτελεῖ ντως μεγάλη ελογία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Με­γάλου Βασι­λείου, γιατί ἡ λευση πραγμα­τοποιεται κατά τίς όρτιες ατές μέρες τοῦ γίου Δωδεκαημέρου, καί ἡ παρουσία του συμπίπτει μέ τήν ορτή τς πανευκλεος μνή­μης του, μέ τήν ποία γκαινιά­ζεται τό νέο τος.

τσι κτός πό τή χάρη τήν ­ποία προσφέρουν οἱ γιοι τς κ­κλησίας μας σέ σους τιμον τή μνήμη τους, θά χουμε τό προ­νόμιο νά πολαύσουμε καί τή χά­ρη πού κπηγάζει πό τό ερό λεί­ψανο τοῦ γίου καί Μεγάλου Βα­σιλείου, καί ἡ ποία διαδίδεται στούς πιστούς οἱ ποοι μέ ελά­βεια τό σπάζονται καί τό προ­σκυνον.

Καί ἡ χάρη ατή εναι, ς μοῦ πιτραπεῖ νθρωπίνως νά π, πο­λύ μεγάλη, διότι καί ὁ ν γίοις Πατήρ μν Βασίλειος δέν νο­μά­σθηκε μόνο πό τήν κκλησία μέγας, λλά πρξε καί μέγας. Καί ατό τό πέδειξε μέ τό τεράστιο ργο πού δημιούργησε στό σύντο­μο χρονικό διάστημα τς πιγείου ζως του λλά καί μέ τή ζωή καί τήν προσωπικότητά του, ποία φησε σχυρό καί νεξάλειπτο τό χνος της χι μόνο στήν κκλησία λλά καί στήν στορία τς ν­θρω­πότητος.

Γιατό καί δέν εναι πλς σχ­μα λόγου ἤ ρητορική βρότητα τι κόμη καί ὁ πιστήθιος φίλος του, ὁ μέγας θεολόγος καί εφραδέ­στα­τος ρήτορας, ὁ γιος Γρηγόριος ὁ Να­ζιαν­ζηνός,ρχιεπίσκοπος Κων­στα­ντι­νου­πόλεως, κφράζει τήν δυναμία του νά γκωμιάσει τήν προσωπικό­τητα καί τό ργο τοῦ μεγάλου ατοῦ Πατρός τς κ­κλη­σίας μας, γιά τόν ποο θά μπο­­ρούσαμε νά παναλάβουμε τόν λόγο τοῦ σοφοῦ Σολομντος: «τελειωθείς ν λίγῳ πλήρωσε χρόνους μακρούς· ρεστή γάρ ν Κυρίῳ ἡ ψυχή ατο». Καί ατό διότι λο ατό τό μεγάλο ργο πού πιτέλεσε ὁ Μέγας Βασίλειος μέσα στήν κκλησία, τό θεολογικό, τό ποιμαντικό, τό κηρυκτικό, τό φι­λανθρωπικό, στά σαράντα ννέα χρόνια τς ζως του, πό τά ποα μόλις δεκαεννέα πρξε κληρικός, καί πό ατά ννέα πίσκοπος, εναι πόδειξη τοῦ μεγαλείου του. Εναι πόδειξη τι κανε στή ζωή του πράξη τόν λόγο τοῦ Κυρίου «ς ν θέλῃ μέγας γενέσθαι ν μν, σται μν διάκονος».

Γιατό καί ἡ ψυχή του καί ἡ ζωή του πρξε ρεστή στόν Θεό. Γιατό καί τό σμα του πρξε ναός καί κατοικητήριο τοῦ Θεο. Για­τό καί τό ερό λείψανό του ποτε­λεῖ ταμεο τς θείας χάριτος.

μως, δελφοί μου, ὁ παινος τν γίων καί ἡ κφραση τοῦ θαυ­μασμοῦ μας γιά τό ργο καί τή ζωή τους, γιά τήν προσφορά τους καί τήν γιότητά τους, δέν χει νόημα, άν δέν ποτελεῖ φορμή γιά νά τούς μιμηθομε καί μες. Καί κόμη, ἡ προσκύνηση τν ε­ρν καί χαριτοβρύτων λειψάνων τους καί ἡ χάρη τήν ποία ρυό­μεθα πό ατήν δέν φελεάν δέν οκειοποιούμεθα τή χάρη καί τήν ελογία πού λαμβάνουμε πό ατήν μέ τόν προσωπικό μας γώ­να γιά νά ζήσουμε καί μες κατά τό δυνατόν τήν ν Χριστῷ ζωή, τήν ποία οἱ γιοί μας ζησαν σέ πόλυτο βαθμό.

Γιά τόν σκοπό μως ατό παι­τε­­ται γώνας καί προσπάθεια, παι­­τεται θέληση σχυρή καί γά­πη πρός τόν Θεό καί πρός τόν συ­νάν­­θρωπό μας, παιτεται πι­μο­νή καί πομονή στόν καθη­με­ρι­νό μας γώνα, παιτεται διαρ­κής κ­ζή­τηση τς χάριτος τοῦ Θεοῦ διά τς προσευχς καί τς συμμε­το­χς μας στά ερά μυστήρια τς κκλη­σίας μας.

Ἡ κκλησία μας, δελφοί μου, μς δίδει διά τν γίων της πρό­τυπα ζως καί πρότυπα γνος, καί μς προσφέρει κόμη καί τά μέσα γιά νά πι­τύχουμε τόν πνευματικό μας στό­χο. ς τόν πιδιώξουμε μέ με­γα­λύτερο ζλο καί περισσότερη διάθεση τό νέο τος, μπνεόμενοι καί πό τό παράδειγμα τοῦ ν γί­οις Πατρός μν Βασιλείου, ρ­­χι­επισκόπου Καισαρείας, τοῦ ο­ρα­νο­φάντορος τοῦ Μεγάλου, τοῦ ­ποίου τό χαριτόβρυτο χέρι τό χουμε ν τῷ μέσῳ μν ς οράνια καί θεία ελογία.

Γιά τό μεγάλο ατό δρο κφρά­ζω πάλιν καί πολλάκις τίς λοκάρδιες εχα­ρι­στίες καί τήν ε­­γνωμοσύνη μου πρός τόν Μα­­καριώτατο ρχιεπί­σκο­πο θη­νν καί πάσης λλά­δος κ.κ. ε­ρώ­νυ­μο καί τήν ερά Σύνοδο μέ τήν ε­λογία τοῦ ποίου λθε τό ερό λείψανο στήν ερά μας Μη­τρό­πο­λη καί τήν πόλη μας, λλά καί πρός τόν πανοσιολογιώ­τατο ρ­­­χιμανδρίτη π. Πλάτωνα Κρι­κ, Γραμματέα τς ερς Συνόδου, ὁ ποος μς κόμισε τόν πο­λύ­τιμο ατό θησαυρό, μέ τόν κ. Μάκη Μιχαλ, καί εχομαι, δελφοί μου, ἡ χάρη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου νά μς συνοδεύει τή νέα χρονιά πού σέ λίγο θά ποδεχθομε.

Μέ συγκίνησε διαίτερα τό γεγονός τι τό χαριτόβρυτο ατό λείψανο προέρχεται πό τή Νικομήδεια. μες δῶ στήν παρχία μας χουμε τή Νέα Νικομήδεια. Καί χθές μουν κεκαί λειτούργησα καί όρτασα τούς δισμυρίους μάρτυρες, εκοσι χιλιάδες χριστιανούς, οποοι κάησαν μέσα στόν ναό τήν μέρα τν Χριστουγέννων. Οεδωλολάτρες, γιά νά φανίσουν τούς χριστιανούςλ, ποφάσισαν νά τούς κάψουν μέσα στόν ναό καί μάλιστα τήν μέρα τν Χριστουγέννων.

τσι ς ελογία μς λθε σήμερα πό τή Νικομήδεια, τήν παλαιά Νικομήδεια, ἡ ποία μετά ξαναέζησε μέ τούς λληνες, μέ τούς ρθοδόξους, πό λα ατά τά κειμήλια, πού λθαν στήν λλάδα ες ελογία καί γιά νά μήν καταστραφον στήν περιοχή ατή πού εναι πό κατοχή, μς λθε να πό τά πιό πολύτιμα, καί μάλιστα τό χέρι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ μοναδικοῦ γίου τόν ποο ἡ κκλησία μας τιμᾶ ς Μέγα, γιατί προσέφερε, πως επα, τόσα πολλά, πού σήμερα λόκληρα κράτη δέν μπορον νά κάνουν ατό τό ργο πού κανε, μεταξύ λλων, μέ τή Βασιλειάδα ὁ Μέγας Βασίλειος.

Γιατό σς εμεθα εγνώμονες, π. Πλάτων, καί σέ σς καί στόν Μακαριώτατο καί στήν ερά Σύνοδο, πού δωσε ατή τήν ελογία ατές τίς μέρες, καί μάλιστα τήν μέρα τς ορτς του, νά χουμε δῶ τήν χερα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ατή ἡ ποία ελόγησε πολλάκις τούς χριστιανούς, γιά νά ελογήσει καί μς.

Σς εχομαι, δελφοί μου, πλούσια νά εναι χά­ρη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου σέ λους μας, στήν πατρίδα μας, στή Μακεδονία μας καί σέ λο τόν κόσμο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

YpodoxhMegalouVasileiouVeria2018 4