Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Λαζάρου απο τον Σεβ.Μητροπολίτη Βεροίας κ.Παντελεήμων. (φωτο)

Ag.LazarouSkhthVeria2017-2.jpg

Ag.LazarouSkhthVeria2017-2.jpg

Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την Ακολουθία των Θυρανοιξίων, χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο, στο Κοιμητηριακό Παρεκκλήσιο του Αγίου Λαζάρου, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου-Σκήτη Βεροίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η oμιλία του Σεβασμιωτάτου στον εσπερινό :

Μέ τήν Ἀκολουθία τῶν θυρα­νοι­ξίων πού μόλις τελέσαμε ἐγκαι­νιά­σαμε, ἀδελφοί μου, τό νέο ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Λαζάρου τοῦ τετρα­η­μέρου, τοῦ φί­λου τοῦ Χριστοῦ, τόν κοιμη­τη­ρια­κό ναό τῆς Μονῆς σας, σέ μία ἡμέ­ρα κατά τήν ὁποία ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τή σύναξη πά­ντων τῶν ἐν Βεροίᾳ ἁγίων. Τιμᾶ, δηλαδή, καί μνη­μο­νεύει τά κεκοιμημένα μέ­λη της, τά ὁποῖα ἔχοντας τε­λειώσει τόν δρόμο τῆς ζωῆς τους ἐν πίστει, ἐν ὁσιό­τητι ἤ ἐν μαρ­τυ­ρίῳ, μετέστη­σαν στήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύ­ουσα Ἐκκλησία, στήν Ἐκ­­κλησία τῶν πρωτοτόκων, καί προγεύ­ο­νται ἐκεῖ τά ἀγαθά τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀναμένοντας καί ἐμᾶς κατά τήν ἡμέρα τῆς δευ­τέρας καί ἐνδόξου ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου μας καί τῆς κοινῆς ἀνα­στάσεως ὅλων μας.

Αὐτή τήν κοινή ἀνάσταση, τήν ὁποία πιστεύουμε καί στήν ὁποία ἐλπίζουμε, μᾶς ὑπενθυμίζει καί ὁ ἅγιος Λάζαρος, στόν ὁποῖο ἀφιε­ρώ­­νεται ὁ ἱερός αὐτός κοιμη­τη­ριακός ναός, ἡ ἀνάσταση τοῦ ὁ­ποίου ἀποτελεῖ προτύπωση καί τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως.

Συγχρόνως ὅμως ἡ κοίμησή του, ὅπως καί ἡ κοίμηση ὅλων τῶν προ­­απελθόντων πατέρων καί ἀ­δελ­φῶν τῆς μονῆς, δίνει σέ ὅλους μας, καί ἰδιαιτέρως στούς μονα­χούς αὐτῆς τῆς ἱερᾶς Μονῆς, τήν εὐκαιρία τῆς μελέτης τοῦ θανάτου, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μυστηρίου ἀπό τό ὁποῖο καλεῖται ὁ κάθε πιστός καί πολύ περισσότερο ὁ μοναχός νά ἀντλήσει διδάγματα γιά τή ζωή του καί γιά τόν καθημερινό του ἀ­γώνα.

Διότι ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι ἡ διαρ­κής προσπάθεια τῆς νεκρώ­σεως τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου «σύν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καί ταῖς ἐπιθυ­μί­αις», καί σέ αὐτή τή ζωή τῆς νε­κρώ­σεως, πού εἶναι συγχρόνως καί ζωή ἀναγεννήσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, μᾶς βοηθᾶ πολύ ἡ μελέτη τοῦ θανάτου. Μᾶς βοηθᾶ, διότι μᾶς ὑπενθυμίζει τή ματαιότητα καί τή φθαρτότητα τῶν ἐγκο­σμί­ων πραγμάτων ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ἰδίας τῆς ὑπάρξεως καί τῆς φύσεώς μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὅλα ὅσα μπορεῖ νά ἐπιθυμοῦμε, νά ἐπιδιώκουμε καί νά ἐπιζητοῦμε ἔρχο­νται καί παρέρχονται, φθεί­ρο­­νται καί χάνονται, καί κατά συνέπεια δέν χρειάζεται νά ἀγω­νιοῦμε γι᾽ αὐτά καί τήν ἀπόκτησή τους.

Μᾶς ὑπενθυμίζει ἀκόμη ὅτι αὐτά πού μένουν καί μετά τήν κοίμησή μας δέν εἶ­ναι οὔτε τά ὑλικά ἀγαθά, οὔτε οἱ δια­κρίσεις καί οἱ ἔπαινοι τῶν ἀν­θρώπων, οὔτε ἡ ἀγάπη τοῦ κό­σμου, οὔτε βεβαίως καί ἡ κακία καί ἡ σκληρότητα καί οἱ ἀντιπα­ρα­­θέσεις μας μέ τούς ἀδελφούς μας, γιατί ὅλα αὐτά δέν μᾶς ὠφε­λοῦν καί δέν μᾶς βοηθοῦν, ἀλλά  ἀποτελοῦν βαρίδια πού δυσκολεύ­ουν τήν πορεία μας πρός τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Γι᾽ αὐτό καί εἶναι καλό νά τά νε­κρώσουμε ὅσο ἔχουμε διαθέσιμο τόν χρόνο τῆς παρούσης ζωῆς καί νά ἀγωνισθοῦμε νά ἀποκτήσουμε ἐκεῖνα τά ὁποῖα μποροῦν νά μᾶς συνοδεύσουν καί νά μᾶς ἀνοίξουν μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τήν πύλη τοῦ παραδείσου.

Καί αὐτά εἶναι οἱ ἀρετές καί τά ἀγαθά μας ἔργα. Εἶναι ὁ κόπος καί ἡ προσπάθεια πού καταβάλλουμε ἐδῶ στή γῆ γιά νά καθαρίσουμε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού ἔχουμε ὁ καθένας μέσα μας καί τήν ὁποία ἀμαυρώνει ἡ ἁμαρτία καί νά πλησιάσουμε ὅσο τό δυνατόν στήν ὁμοίωση μέ τόν Θεό.

Εἶναι ὁ ἀγώνας μας, τά δάκρυα καί οἱ προσευχές μας, τά ἀσκητικά παλαίσματα καί ἡ προσπάθειά μας «ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ἡμῖν».

Εἶναι ὁ ἀγώνας καί ἡ προσπάθειά μας, ὥστε νά μετατρέψουμε τήν ψυ­χή καί τό σῶμα μας σέ ναό ἅγιο τοῦ Θεοῦ, ἐντός τοῦ ὁποίου θά εὐαρεστεῖται ὁ Θεός νά ἐνοι­κεῖ καί νά ἐμπεριπατεῖ.

Διότι ὅλα τά ἄλλα εἶναι μάταια, εἶναι ἄχρηστα, εἶναι φθαρτά καί δέν μᾶς βοηθοῦν γιά νά ἐκπλη­ρώ­σουμε τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας. Δέν μᾶς βοηθοῦν νά πραγματο­ποι­ή­σουμε καί τόν σκοπό τῆς ἀφιε­ρώ­σεώς μας στόν Χριστό.

Εὔχομαι, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὁ νέος αὐτός ναός τοῦ ἁγίου Λαζά­ρου νά ἀποτελέσει μία ἐπιπλέον παρότρυνση μελέτης τοῦ θανάτου καί νεκρώσεως τοῦ παλαιοῦ ἀν­θρώπου γιά ὅλους τούς πατέρες καί τούς ἀδελφούς τῆς μονῆς καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές της, ὥστε νά προοδεύετε στήν ἐν Χρι­στῷ ζωή καί νά ἀξιωθεῖτε καί σεῖς τῆς μερίδος τῶν σωζομένων διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Λαζάρου, τοῦ τιμίου Προδρόμου καί πάντων τῶν ἐν Βεροίᾳ ἁγίων καί τῶν ὁσί­ων καί θεοφόρων πατέρων τῶν ἐν τῇ Σκήτει τῆς Βεροίας διαλαμ­ψάντων καί τῷ Θεῷ εὐαρεστη­σάντων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.LazarouSkhthVeria2017.jpg