Τελετή Αναστάσεως και Αναστάσιμη θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

Anastasi 2021 2

Anastasi 2021 2

Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην τελετή της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

 

Ακολούθησε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία και στο τέλος ο Σεβασμιώτατος μοίρασε το πασχαλινό αυγό στους πιστούς.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την τελετή της Αναστάσεως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;»Τό ἐρώτημα αὐτό συνέχει τίς ψυ­χές τῶν εὐλαβῶν μαθητριῶν τοῦ Κυρίου, καθώς σπεύδουν «λίαν πρωΐ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων», στόν τάφο τοῦ Διδασκάλου τους γιά νά ἀλείψουν τό ἄχραντο σῶμα του μέ μύρα. Ἡ ἀπορία τους ὅμως δέν ἀνακόπτει τήν πορεία τους πρός τό μνημεῖο, γιατί ἡ ἀγάπη καί ὁ πόθος τους γιά τόν Χριστό γνωρίζει νά ὑπερβαίνει ὅλα τά ἐμπόδια. Τό ἐρώτημά τους δέν τίς ἐμποδίζει τελικά νά συναντήσουν τόν ἀνα­στάντα Κύριο καί νά ἀκούσουν τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστά­σεώς του, νά ἀκούσουν τόν ἀνα­στάσιμο χαιρετισμό του: «Χαίρετε».

Ἕνα ἐρώτημα συνέχει καί τίς ψυχές κάποιων ἀδελφῶν μας αὐ­τές τίς ἡμέρες, τό ἐρώτημα πού ἀφορᾶ τήν ὥρα πού τελοῦμε φέτος τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί τή θεία Λειτουργία, ἐξαιτίας τῶν περιορισμῶν πού ἐπιβάλλει σέ ὅλους μας ἡ πανδημία. Δέν θά πρέπει ὅμως ἐπ᾽ οὐδενί νά ἀφήσου­με αὐτό τό ἐρώτημα νά σκιάσει στίς ψυχές μας τή χαρά τῆς Ἀναστά­σεως τοῦ Κυρίου μας. Δέν θά πρέπει νά τό ἀφήσουμε νά γίνει ἐμπόδιο στή συνάντησή μας μέ τόν ἀναστάντα Χριστό.

Ἄς ἀναλογισθοῦμε τί ζήσαμε τό περασμένο Πάσχα, μέ τίς ἐκκλησίες μας κλειστές, μέ τούς ἱερεῖς μας νά λειτουργοῦν μόνοι τους καί νά εὐλογοῦν τά στασίδια, μέ τούς πιστούς στά σπίτια τους καί στά μπαλκόνια καί νά ἀκοῦν τό «Χριστός Ἀνέστη» ἀπό τήν τηλεόραση, χωρίς τή δυνατότητα νά ἐκκλησιασθοῦν καί νά μεταλάβουν σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ. Ἄς δοξάσουμε τόν Θεό, γιατί εἴμεθα ὑγιεῖς καί μποροῦμε φέτος, ἔστω καί ὑπ᾽ αὐτές τίς συνθῆκες, νά λειτουργήσουμε καί νά ἑορτάσουμε τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. 

Ὅλοι θά θέλαμε νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση, ὅπως τά προηγού­μενα χρόνια, ἀλλά ἡ ἀλλαγή τῆς ὥρας δέν ἀποτελεῖ θέμα κανονικῆς ἤ δογματικῆς τάξεως, ὅπως κά­ποιοι ὑποστήριξαν. Γιά τήν Ἐκκλη­σία μας ἡ ἡμέρα ἀρχίζει ἤδη μέ τόν Ἑσπερινό, τόν ὁποῖο καί τελέσαμε τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, καί ἡ ὥρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας δέν εἶναι οὕτως ἤ ἄλλως γνωστή.

Φέτος ἑορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἄς ἀνα­λογισθοῦμε πῶς ἑόρταζαν οἱ πατέρες μας τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὄχι φυσικά ὅπως ἐμεῖς σήμερα, ἀλλά μέ φόβο καί τρόμο νά μήν τούς ἀντιληφθοῦν οἱ Τοῦρ­κοι. Ἄς δοξάσουμε τόν ἀναστάντα Χριστό καί γιά τήν ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε καί ἄς τόν παρακαλέ­σουμε νά μᾶς ἀναστήσει ἀπό αὐτή τήν πανδημία, ὥστε νά μποροῦμε νά ἑορτάζουμε καί νά πανηγυρί­ζουμε τήν ἑορτή αὐτή τῶν ἑορτῶν μέ ὅλη τή λαμπρότητα πού ἐπιθυ­μοῦμε.

«Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τόν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;»

Ὅποιες καί ἄν εἶναι οἱ ἐρωτήσεις καί οἱ ἀπορίες μας, ὅσο δυσεπί­λυτες καί ἄν φαίνονται, δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι γιά τόν ἀναστάντα Κύριο δέν ὑπάρχουν ἀνεπίλυτα προβλήματα, δέν ὑπάρ­χουν ἀδιέξοδες ἀπορίες. Ὅλα εἶναι δυνατά γιά τόν Χριστό καί εἶναι ἕτοιμος νά τά πραγματοποιήσει, προκειμένου νά λύσει τά ἀδιέξοδά μας καί νά ἀπαντήσει στά ἐρωτή­ματά μας. Περιμένει καί ἐμᾶς, ὅπως καί τούς μαθητές του, ὅπως καί τίς μυροφόρες γυναῖκες, γιά νά μᾶς συναντήσει ἀναστημένος. 

Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μήν βάζουμε προσκόμματα στή συνάντησή μας μαζί του. Ἀρκεῖ νά μήν σφραγί­ζουμε ἐμεῖς μέ τόν ἐγωισμό μας τίς ψυχές μας καί δέν μποροῦμε νά τόν συναντήσουμε. Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, καί οἱ μόνοι πού δέν τόν εἶδαν ἀναστημένο ἦταν ἐκεῖ­νοι πού θά ἔπρεπε νά τόν δοῦν πρῶτοι, οἱ φύλακες τοῦ τάφου του. Αὐτοί ὅμως δέν τόν εἶδαν, γιατί δέν ἦταν ἐκεῖ γιά νά δοῦν τόν Χρι­στό, ἀλλά γιά νά φυλάξουν δῆθεν τόν τάφο του καί νά τηρήσουν δῆθεν τήν τάξη. Ἄς μήν τούς μιμη­θοῦμε ἐμμένοντας στίς ἀπόψεις μας καί στερηθοῦμε ἔτσι τήν ἀνά­σταση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριός μας, ὅπως δέν περιορίσθηκε ἀπό τόν σφραγισμένο τάφο, ἔτσι δέν περιο­ρί­ζεται καί ἀπό τόν χρόνο γιά νά ἀναστηθεῖ. Καί ὅπως «δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον», δέχεται καί ἐμᾶς πού κατ᾽ οἰκονο­μίαν καί λόγω τῶν ὑγειονομικῶν συνθηκῶν ἑορτάζουμε φέτος πρό τῆς καθιερωμένης ὥρας τήν Ἀνά­στασή του. Ἀρκεῖ νά σπεύσουμε πρός Αὐτόν μέ τόν πόθο καί τήν ἀγάπη τῶν μυροφόρων γυναικῶν. Ἀρκεῖ νά ἐπιθυμοῦμε σφοδρά νά τόν συναντήσουμε ἀναστημένο, γιά νά ἀναστήσει καί τίς δικές μας ψυχές ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Anastasi 2021 1