Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της κατά σάρκα αδελφής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος μακαριστής Δέσποινας Δερμεντζόγλου. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

EthsioMnhnosynoDespoinasDermentzoglou2021 2

EthsioMnhnosynoDespoinasDermentzoglou2021 2

Την Κυριακή 25 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 

Στο τέλος τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της κατά σάρκα αδελφής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος μακαριστής Δέσποινας Δερμεντζόγλου.

 

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλε ο Πρωτοψάλτης κ. Χρήστος Μυγδαλιάς μετά χορού Ιεροψαλτών.

 

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καί ἰδόντες αὐτόν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπό τῶν ὁρίων αὐ­τῶν».

Μέ μία παράκληση πρός τόν Χρι­στό ἔκλεισε ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Μία παράκληση ὅμως ἐντελῶς διαφορετική ἀπό αὐτές πού ἀπηύθυναν συνήθως οἱ ἄν­θρω­ποι στόν Χριστό. Οἱ Γεργεσηνοί τῆς σημερινῆς περικοπῆς δέν τοῦ ζη­τοῦν νά ἔρθει στήν πόλη τους, τοῦ ζητοῦν νά φύγει, τοῦ ζητοῦν νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τήν παρου­σία του. 

Καί τό κάνουν, γιατί ἡ προσκόλ­λησή τους στά χρήματα πού τούς ἀποφέρει ἡ ἀντίθετη πρός τόν μωσαϊκό νόμο ἐκτροφή χοίρων, δέν τούς ἐπιτρέπει νά κατανοή­σουν τήν εὐλογία πού φέρνει ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ, δέν τούς ἀφήνει νά δοῦν ὅτι θεράπευσε δύο ταλαίπωρους καί δυστυχισμένους συμπολίτες τους, δύο δαιμονι­σμένους πού ἦταν «χαλεποί λίαν».

Ζητοῦν ἀπό τόν Χριστό νά ἀπο­μακρυνθεῖ, γιατί προτιμοῦν τήν ἐμμονή στήν παράβαση τοῦ θελή­ματος τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἡ συμπεριφορά τους ἐπι­βε­βαι­ώνει τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι «οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μα­μωνᾷ». 

Καί ὁ Χριστός φεύγει ἀπό τήν πό­λη τους, γιατί τοῦ τό ζητοῦν. Φεύ­γει, γιατί ὁ Χριστός δέν ὑποχρεώ­νει κανέναν νά τόν δεχθεῖ, δέν ὑπο­χρεώνει κανέναν νά τόν ἀκο­λου­θήσει, δέν ὑποχρεώνει κανέ­ναν νά σωθεῖ, ἐάν δέν τό θέλει. 

Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός ἀδιαφορεῖ γιά τή σωτηρία μας. Τό ἀντίθετο, μάλιστα. «Θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπί­γνω­σιν ἀληθείας ἐλθεῖν», καί κα­ταβάλλει κάθε προσπάθεια γι᾽ αὐ­τό. «Ἰδού», μᾶς λέγει ὁ Χριστός, «ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ τήν θύραν, εἰσελεύσομαι πρός αὐτόν».

Αὐτό ἀκριβῶς ἔκανε καί μέ τή θεραπεία τῶν δύο δαιμονισμένων. Ἔκρουσε τή θύρα τῶν ψυχῶν τῶν Γεργεσηνῶν, πού ἦταν προσκολ­λημ­μένοι στό ἁμαρτωλό κέρδος, ἐπιτρέποντας στούς δαίμονες νά εἰσέλθουν στήν ἀγέλη τῶν χοίρων καί νά τούς ὠθήσουν στόν κρημνό. Οἱ Γεργεσηνοί ὅμως ὄχι μόνο ἀδια­φόρησαν καί ἔμειναν ἀσυγκίνητοι ἀπό τή θεραπεία τῶν δαιμονιζο­μέ­νων συνανθρώπων τους, ἀλλά καί παρεκάλεσαν τόν Χριστό νά φύγει, γιά νά μήν ἐλέγχονται γιά τήν παρα­κοή τους.

Καί ὁ Χριστός πού σέβεται τήν ἐλευ­θερία τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καί ἄν αὐτή μᾶς ὁδηγεῖ μακριά του, ἔστω καί ἄν μᾶς ὁδηγεῖ στήν κατα­στροφή, «ἐμβάς εἰς πλοῖον διεπέ­ρα­σεν». Μπῆκε στό πλοῖο καί ἔφυ­γε, ὅπως σημειώνει ὁ ἱερός εὐαγ­γελιστής, γιατί, ὅπως εἴπαμε, δέν ἀναγκάζει κανέναν νά τόν δεχθεῖ καί νά τόν πιστεύσει, ἀλλά ἀφήνει σέ ἐμᾶς τήν ἐπιλογή καί τήν ἀπό­φαση.

Σέβεται μάλιστα σέ τέτοιο σημεῖο ὁ Χριστός τό δικαίωμά μας νά ἐπι­λέξουμε ἄν θά τόν ἀκολουθή­σουμε ἤ ὄχι, ὥστε μᾶς ἀφήνει ἐλευ­θέρους γιά νά ἐπιλέξουμε ἀκόμη καί σέ ποιό βαθμό καί μέ ποιόν τρόπο θά τόν ἀκολουθήσουμε. Καί τό βλέ­που­με αὐτό, ἄν ρίξουμε μιά ματιά στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ὑπάρχουν τόσο διαφορετικές προσωπικότητες, τόσοι ἄνθρωποι πού ἐπέλεξαν ἐντελῶς διαφορετι­κό δρόμο στή ζωή τους, ἀλλά καί εἶχαν τόσο διαφορετικό τέλος. 

Τό βλέπουμε στό παράδειγμα τῶν ἑορταζομένων σήμερα ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἐκπροσωποῦν τόσο διαφορετικές ὁμάδες ἀνθρώ­πων. Ἀπό τή μία ἡ ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,  μία εὐσεβής γυναίκα πού σέ ὅλη της τή ζωή παρακαλοῦσε, μαζί μέ τόν εὐλαβῆ σύζυγό της, τόν ἅγιο Ἰωακείμ, νά λύσει ὁ Θεός τά δεσμά τῆς ἀτεκνίας της, καί ἀξιώθηκε σέ μεγάλη ἡλικία νά τεκνοποιήσει. Ἀπό τήν ἄλλη, μία εὐγενής καί ἀριστοκρατική γυναίκα, ἡ ἁγία Ὀλυμπιάδα, πού ἔμεινε χήρα, ἕνα μόλις χρόνο μετά τόν γάμο της, καί ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τή ζωή της στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό­μου. Καί τέλος, ἡ ὁσία Εὐπραξία, ἦταν σύγχρονη τῆς ἁγίας Ὀλυ­μπι­ά­­δος καί συγγενής καί ἐκείνη, ὅπως καί ἡ ἁγία Ὀλυμπιάδα, τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου. Ἡ κατα­γω­γή της ὅμως καί τά πλούτη της δέν στάθηκαν ἐμπόδιο γιά νά ἀκο­λουθήσει καί αὐτή τόν Χριστό ἐπι­λέ­γοντας τή μοναχική ζωή. 

Καί οἱ τρεῖς αὐτές γυναῖκες ἀκο­λούθησαν τόν Θεό μέ τόν δικό της ἡ κάθε μία τρόπο, ἀλλά καί οἱ τρεῖς κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν τήν ἁγιό­τητα καί ἐντός τοῦ γάμου καί ἐκτός τοῦ γάμου, καί νά ἀπολαμβάνουν τώρα τή χαρά τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, κοντά στόν Θεό.

Αὐτή τήν χαρά εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα νά ἀπολαμβάνει στόν οὐρανό καί ἡ μακαριστή ἀδελ­φή μας Δέσποινα, τῆς ὁποίας τελοῦμε σήμερα τό ἐτήσιο μνημό­συνο, καί δεόμεθα στόν Θεό νά ἀναπαύσει τήν ψυχή μετά τῶν ἐκλεκτῶν του, διότι καί ἐκείνη τόν ἀκολούθησε ἀπό τῆς νεότητός της καί ἀφοσιώθηκε στήν ἀγάπη καί στή διακονία του μέσα ἀπό τήν οἰκογένειά της, μέσα ἀπό τή διακονία της στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί στή διακονία τῶν δύο ἀφιερωμένων ἀδελφῶν της. Καί εὐχόμεθα νά τῆς χαρίσει ὁ Θεός τά ἀγαθά ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἑτοίμασε γιά τούς ἐκλεκτούς του καί τά ὁποῖα «ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀν­θρώπου οὐκ ἀνέβη». Νά τῆς προσφέρει ὁ Θεός μέ τήν ἀπέραντη ἀγάπη του ὅλα αὐτά πού ἑτοίμασε γι᾽ αὐτούς οἱ ὁποῖοι τόν ἀγάπησαν. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

EthsioMnhnosynoDespoinasDermentzoglou2021