Σύναξη Αναγνωστών και Ιεροπαίδων της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

AnagnwstesIeropaides2019

AnagnwstesIeropaides2019

Την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχτηκε στους χώρους της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στη Βέροια τους αναγνώστες και ιερόπαιδες της Ιεράς Μητροπόλεως μας  και ομίλησε στους νέους για τη σπουδαιότητα της διακονίας τους στα αναλόγια των ενοριών αλλά και στο ιερό βήμα των ναών.

Εν συνεχεία παρατέθηκε τράπεζα και έγινε η κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

πως κάθε χρόνο τσι καί φέτος ἡ ρχή τονέου χρόνου μς δίδει τήν εκαιρία ατή τς πικοινω­νίας καί τς μεταξύ μας στενότε­ρης γνωριμίας λλά καί νταλ­λαγς εχν γιά τή νέα χρο­­νιά καί σκέψεων γιά τή δια­κονία σας. 

Μέ πολλή, λοιπόν, χαρά καί πολ­λή γάπη σς ποδέχομαι λους σήμερα, μικρότερους καί μεγαλύ­τε­ρους, κάτω πό τή φιλόξενη σκέπη τς Παναγίας μας, σέ ναν χρο πού εναι σέ λους σας γνω­στός καί οκεος. 

Σήμερα μως βρί­­σκεσθε δγιά τήν καθιερω­μένη πό χρόνια συνά­ντηση τν ναγνωστν καί εροπαίδων τς ερς μας Μητρο­πόλεως μέ τήν εκαιρία καί τς κοπς τς γιο­βασιλόπιττας γιά τό νέο τος 2019.

Ἡ ερά Μητρόπολή μας ποφά­σισε νά φιερώσει τό νέο τος, τό ποο εναι να πετειακό τος, καθώς φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια πό τήν καθιέρωση τν Παυλείων, στούς συνεργάτες τοποστόλου Παύλου. λοι, σφα­λς, γνωρίζετε τι πόστολος Παλος στίς ποστολικές του πε­ρι­ο­δεες εχε συνεργάτες, νθρώ­πους πού ετε γνώρισαν πό τόν διο τόν Χριστό καί τό εαγγέλιο ετε ταν δη χριστιανοί, καί οποοι τοσυμπαρίσταντο στό ρ­γο του. Κάποιοι πό ατούς τόν κολουθοσαν καί στίς περιοδεες του διατηροσαν παφή μαζί του, ταν φευγε πό τίς πόλεις τους, καί προσπαθοσαν νά στηρί­ζουν μέ διαφόρους τρόπους τή διακονία του. 

Μερικούςπό ατούς ναφέρει νομαστικά πρωτοκορυφαος πό­στολος Πα­λος στίς πιστολές του, ντά νόματα κά­ποιων λ­λων τά γνω­ρίζουμε πό τίς Πρά­ξεις τν πο­στόλων, στίς ποες εαγγελι­στής Λουκς, συνεργάτης καί α­τός γαπητός τοποστό­λου Παύ­λου, τά μνημονεύει. νά­μεσα σέ α­τούς εναι Σίλας, Κάρ­πος, νή­σιμος, πού συνδέ­θη­καν μέ τή Βέροια, δύο πό α­τούς, Κάρπος καί νήσιμος, ποίμαναν μάλιστα τήν τοπική μας κκλη­σία, τήν ποία δρυσε πόστολος Παλος, λλά καί Σωσίπατρος, πού κατα­γόταν πό τή Βέροια καί κολού­θησε τόν πόστολο Παλο καί ρ­γάσθηκε κοντά του μέ φοσίωση καί ατα­πάρνηση, στε πό­στο­λος νά τόν ναφέρει τιμητικά στήν πρός Ρωμαίους πιστολή του καί νά τόν νομάζει «συγγεν» του.

Καίκόμη συνεργάτης του ταν καί πό­στολος Τιμόθεος, τόν ποο πό­στολος Παλος δέν να­φέρει μό­νο, λλά τοπευ­θύνει καί δύο πιστολές, στίς ποες περιγράφει τή γνωριμία τους, πενθυμίζοντας τόν μακρο­χρόνιο σύνδεσμό τους καί δεί­χνοντας τήν γάπη πού τρεφε πρός τό πρόσω­πό του. 

Τιμόθεος εναι μόνος συνερ­γά­της του, τόν ποο γνώρισε πό­στολος πό παιδί κατά τήν πί­­σκεψή του στά Λύστρα τς Λυ­κα­ο­νίας, στή Μικρά σία, κατά τήν πρώτη κκλησιαστική του πε­ριοδεία. Μέ τό κήρυγμά του κέρ­δι­σε πρτα τή γιαγιά του, τή Λωίδα, καί στή συνέχεια τή μητέρα του Ενίκη. τσι γινε καί διος πό μικρός χριστιανός. 

Παρά τή νεαρή του λικία Τι­μόθεος δειξε θερμό ζλο, πίστη καί φοσίωση στόν Θεό. Γιατό καί πόστολος Παλος τόν πρε μαζί του στή δεύτερη περιοδεία του, στή Νεάπολη, τούς Φιλίππους καί τή Βέροια, καί τόν φησε δμαζί μέ τόν Σίλα, γιά νά στηρίξουν τούς νέους πιστούς, νστή συ­νέ­χεια συναντήθηκαν καί πάλι στήν θήνα. Συνόδευσε κόμη τόν πό­στολο Παλο καί στίς πε­ρι­ο­δεες πού κολούθησαν καί συν­δέ­θηκαν τόσο στενά, στε νά εναι νας πό τούς πιό στενούς καί γαπη­τούς συνεργάτες του, στόνποο νέθεσε ργότερα καί τή διαποί­μαν­ση τν χριστιανν τς φέ­σου, χειροτονώντας τον πίσκοπό της.

Καθώς, λοιπόν, εστε καί σες, κατά μία ννοια, συνεργάτες τοπο­στόλου Παύλου, φοργά­ζε­σθε στήν τοπική μας κκλησία, τήν ποία κενος δρυσε, καί δια­κο­νετε τίς νάγκες της, θά θελα σήμερα νά σταθομε στίς δύο ατές πι­στολές πρός τόν Τιμόθεο καί νά δομε τί λέει πρωτο­κορυ­φα­ος πόστολος στόν μαθητή καί συνεργάτη του. 

Μπορε, βεβαίως, οπιστολές νά πευθύνονται στόν Τιμόθεο, ταν ταν δη πί­σκοπος, λλά ταν κόμη νέος στήν λικία, πως μαρτυρεδι­ος πόστολος Πα­λος, καί τσι τοδίδει πατρικές συμ­βουλές πού εναι φέλιμες πνευματικά γιά λους μας.

ς δομε, λοιπόν, κάποιες πό ατές, τίς ποες παναλαμβάνει καί σέ σς σήμερα, τούς ναγν­στες καί τούς ερόπαιδες τς ερς μας Μητροπόλεως.

πρώτη εναι καλλιέργεια τς εσεβείας. «Γύμναζε σεαυτόν πρός εσέβειαν», συστήνει πόστολος Παλος. σκησε, δηλαδή, τόν αυ­­τό σου στήν εσέβεια, στόν σε­βα­σμό τν θείων καί ερν στοι­χείων τς πίστεως, στόν Θεό, στήν κκλησία, στά ερά μυστή­ρια, στόν τρόπο τς καθημερινς σου ναστροφς. Διότι, συνεχίζει πό­­στολος Παλος, «σωματική γυ­μνασία πρός λίγον στίν φέ­λιμος, δέ εσέβεια πρός πάντα φέλιμος στιν». 

σκηση τοσώματος, λέγει, εναι φέλιμη γιά μικρό χρονικό διάστημα καί γιά λίγα πράγματα, νεσέβεια εναι πάντοτε χρή­σιμη καί φέ­λιμη.

Τί σημαίνει μως ατό; Σημαίνει τι δέν ρκενά περιοριζόμεθα στήν εσέβεια μέ τήν ποία ξεκι­νή­­σαμε τή διακονία μας. καθέ­νας πό σς χει σφαλς μία μ­φυτη εσέβεια, τήν ποία τονε­φύσησε οκογένειά του, ογο­νες του, καί ταν ατή ποία δή­γησε τά βήματά σας πό μικρά παιδιά ετε στό ερό ναλόγιο ετε στό ερό Βμα ς βοηθούς καί συμ­παραστάτες τν ερέων μας. Ατή εσέβεια εναι καλή καί παινετή καί φέλιμη, γιατί σς εσήγαγε σέ μία ερή διακονία, ποία λειτουργεκαί ς προστα­τευτική σπίδα πό πειρασμούς καί προκλήσεις πού συναντον τά παιδιά καί ονέοι τς λικίας σας πού βρίσκονται μακριά πό τήν κκλησία καί τή διακονία της. 

μως, λέει πόστολος Παλος, ατή τήν εσέβεια πού εχες ς παι­δί, πού εχατε ς παιδιά, πρέ­πει νά τήν ξασκετε, πρέπει νά τήν καλλιεργετε, πρέπει νά τήν μετατρέπετε σέ νσυνείδητη καί ο­σιαστική εσέβεια, καθώς μεγα­λώ­νετε, καθώς γνωρίζετε καί κα­τανοετε περισσότερα, καθώς ζετε περισσότερα, διακονώντας μέσα στό ερό Βμα τό ερό ναλόγιο, καθώς συμμετέχετε νεργά στή λει­­τουργική ζωή τς κκλησίας μας. 

Χρειάζεταισκηση εσέβεια, γιατί ξοικείωση μέ τό ερό Β­μα καί τή διακονία σέ ατό μέ τό ερό ναλόγιο μετατρέπεται συχνά σέ συνήθεια καί τονε. Καί τσι, νξεκινομε μέ ζλο καί καλή διάθεση, στή συνέχεια, ντί νά ζο­­με λο καί περισσότερο, λο καί βαθύτερα τή θεία λατρεία, συμμετέχουμε μηχανικά, προσέ­χου­­με λλα πράγματα, ξεχνομε τι διακονία μας εναι διακονία τοΘεο, εναι προσευχή, καί ντί νά φελούμεθα πό ατή καί νά προαγόμεθα πνευματικά, καταλή­γει νά εναι πλς μία εκαιρία συναντήσεως μέ τούς φίλους μας μία, θά λεγα, παράσταση, στήν ποία συμμετέχουμε χωρίς νά α­σθανόμεθα καί νά ζομε κάτι πνευ­ματικό μέσα μας. Κάτι τέτοιο μως καθισττή διακονία μας χω­ρίς πνευματικό περιεχόμενο καί μς κατάλληλους διακόνους τς κκλησίας.

ντίθετα καλλιέργεια τς ε­σε­­βείας δέν φελεμόνο σς πού διακονετε, λλά καί τούς λλους πιστούς πού σς βλέπουν καί πα­ρα­τηρον τήν εσέβεια καί τήν ε­λάβεια μέ τήν ποία διακονετε, λλά καί τόν τρόπο μέ τόν ποο ζετε καί ναστρέφεστε καί στήν πόλοιπη ζωή σας. 

Ατό, λλωστε, συστήνει καί πόστολος Παλος στόν μαθητή του Τιμόθεο, προτρέποντάς τον: «Μηδείς σου τς νεότητος κατα­φρο­νείτω, λλά τύπος γίνου τν πιστν, ν λόγν ναστροφν γάπν πίστει, ν γνεί». Κανένας, λέει πρωτοκορυφαος πόστολος, νά μήν σέ καταφρονεπειδή εσαι νέος στήν λικία, κα­νείς δέν θά πρέπει νά μήν σοδί­δει σημασία, πειδή εσαι μικρός, λλά θά πρέπει νά εσαι παράδειγ­μα γιά τούς πιστούς στά λόγια, στή συμπεριφορά, στήν γάπη, στήν πίστη, στήν γνότητα.

προτροπή ατή σχύει καί γιά σς, γιατί εστε νέοι, εστε παιδιά, λλά παρά τή νεαρή σας λικία, διακονία σας στήν κκλησία σς κάνει νά ξεχωρίζετε στήν νορία σας, στή γειτονιά σας, στό σχολεο σας, στήν τοπική κοινωνία. 

συμ­περιφορά σας, τρόπος μέ τόν ποο διακονετε, ζετε, μιλ­τε καί φέρεστε, θά πρέπει νά εναι νά­λο­γα μέ τή διακονία σας, θά πρέ­πει νά τιμον ατό τό ποο κά­­νετε, ατό τό ποο σς χει μπι­στευθεκκλησία μας. 

Δένχει σημασία, άν εστε παι­διά, φηβοι, νέοι, μπορετε καί σες νά εστε μέ τή ζωή σας, μέ τήν παρουσία σας, μέ τά λόγια σας, πρότυπο γιά τούς συνομιλήκους σας λλά κόμη καί γιά τούς με­γαλύτερουςπό σς. Θά πρέπει νά δείχνετε μέ τή ζωή σας τι δια­κονία σας στό ερό Βμα στό ε­ρό ναλόγιο εναι κφραση τς πίστε­ώς σας στόν Θεό, εναι καρ­πός τς γάπης σας, εναι πόρ­ροια τς πιθυμίας νά ζετε μέ κα­θαρότητα καί γνότητα ψυχς καί σώματος. Καί ταν ζωή σας εναι ναρμονισμένη μέ τή διακο­νία σας, ταν δέν δείχνετε διαφο­ρε­τικό πρόσωπο καί διαφορετική συμ­περιφορά στήν καθημερινότη­τά σας πό ,τι μέσα στόν ναό, τό­τε θά γίνεσθε, πως λέγει πό­στο­λος, πρότυπα γιά τούς νθρώ­πους καί κανείς δέν θά μπορενά σς περιφρονήσει, γιατί εστε μι­κροί στήν λικία, γιατί εστε παι­διά καί νέοι.

λα ατά βέβαια δέν εναι ε­κο­λα. Χρειάζονται προσπάθεια καί γώνα. Γιατό καί πόστολος Παλος συστήνει καί σέ σς, πως καί στόν μαθητή του Τιμόθεο, τόν πνευματικό γώνα. «γωνίζου», τολέει, «τόν καλόν γνα τς πίστεως».

Ποιός εναι ατός γώνας; Δέν εναι μόνο γώνας τς μολο­γί­ας τς πίστεως τομαρτυρίου πού δίδει διος πόστολος Πα­λος καί γιά τόν ποο προετοι­μάζει καί τόν μαθητή του. Εναι καί προσωπικός γώνας, τόν ποο φείλει νά κάνει κάθε ν­θρωπος, κάθε πιστός μέσα του, μέσα στήν ψυχή του, νά κάνει μέ τόν αυτό του, στε νά προ­άγεται πνευματικά, νά προσεγγίζει περισ­σό­τερο τόν Θεό καί νά τόν χει λο καί περισσότερο «κατοι­κο­ντα καί μένοντα» στήν ψυχή του. Εναι ατός τοποίου τά συστα­τικά προσδιορίζει πόστο­λος Πα­λος συστήνοντας στόν πό­στο­λο Τιμόθεο: «δίωκε δέ δι­και­ο­σύνην, εσέβειαν, πίστιν, γά­πην, πομονήν, πραότητα». 

Ατοί εναι οστόχοι τογνος κάθε πιστο. Ατοί πρέπει νά εναι καί οστόχοι τοδικοσας «κα­λογνος τς πίστεως». Θά πρέ­πει, δηλαδή, νά γωνίζεσθε γιά νά αξήσετε μέσα σας τήν πίστη, τήνγάπη στόν Θεό καί στούς νθρώ­πους, τήν πομονή καί τήν πραό­τη­τα, σο δύσκολα καί ν σς φαί­νονται ατά. Γιατί κάποια πό α­τά, πως πομονή καί πραό­τη­τα, ρχονται συχνά σέ ντίθεση μέ τήν ρμή τς νεότητος, μέ τή σπου­δή καί τήν ταχύτητα πού χα­ρα­κτη­ρίζει τούς νέους, τά ποα μως χουν ς συνέπεια πολλές φο­ρές τίς διαφωνίες καί τίς συγ­κρού­­σεις μέ τούς λλους νθρώ­πους, ετε ατοί εναι ογονες, ετε εναι οφίλοι, ετε εναι λ­λοι νθρωποι γύρω μας, καί δημι­ουργον προβλήματα στίς σχέσεις μας καί δίδουν σχημα δείγματα τοχαρακτήρα σας καί δέν σς βοη­θον στήν πορεία τς πνευμα­τικς σας ζως καί τή διακονία σας στήν κκλησία.

Γιατό καί θά πρέπει καλός α­τός γώνας νά εναι διαρκής, γιατί διακοπή του ξαιτίας τς δρανείας, τς ραθυμίας τς χα­λα­ρότητος, πού γιά διάφορους λό­γους μπορενά δείξουμε, μς γυ­ρίζει πίσω καί μς κάνει νά χά­νου­με ατά πού μέ κόπο καί προ­σπάθεια κερδίσαμε. Τό διο τονίζει πόστολος Παλος καί στή δεύ­τε­ρη πιστολή πρός τόν μαθη­τή του Τιμόθεο λέγοντας καί πάλι: «δίω­κε δέ δικαιοσύνην, πίστιν, γά­πην, ερήνην», καί προσθέτο­ντας «δολον δέ κυρίου οδεμάχεσθαι λλά πιον εναι πρός πάντας, διδακτικόν, νεξίκακον». Κάνε, τολέγει ατό τόν γώνα, καί χε πόψη σου τι ατός πού εναι δολος τοΘεοδέν μπορενά συγκρούεται καί νά ντιπαρα­τί­θεται μέ τούς λλους νθρώ­πους, λλά πρέπει νά συμπεριφέ­ρεται πρός λους μέ πραότητα, μέ πιείκεια καί νά ξέρει νά συγχωρεχωρίς νά διατηρεμέσα του κακία.

Βοήθεια σέ ατόν τόν γώνα ποτελεδιαρκής νάμνηση τς διδασκαλίας τοΧριστοκαί με­λέτη τς γίας Γραφς. πό­στο­λος Παλος προτρέπει τόν Τι­μό­θεο νά παραμένει σταθερός καί κλόνητος σέ σα διδάχθηκε πό τόν διο. «Μένε», τολέει, «ν ος μαθες καί πιστώθης, εδώς … τι πό βρέφους τά ερά γράμματα οδας». Καί συνεχίζει λέγοντας τι «πσα γραφή θεόπνευστος καί φέ­λιμος», καί ατή θά πρέπει νά εναι τό νάγνωσμά του καί τό νάγνωσμα κάθε πιστο, γιατί μελέτη τολόγου τοΘεοφω­τίζει καί τόν νοκαί τή ψυχή τονθρώπου καί τόν καθοδηγεστόν δρόμο τς εσεβείας καί τς ρε­τς, καί συγχρόνως τόν πομα­κρύ­νει πό ναγνώσματα τά ­ποα διασπον τόν νοτου, τόν πομακρύνουν πό τόν Θεό καί τήν πιθυμία τς δια­κο­νίας του κόμη καί μολύ­νουν τόν νοκαί τήν ψυχή του. Γιατό καί πό­στολος Παλος συστήνει στόν Τι­μό­θεο «ως ρχο­μαι πρόσεχε τναγνώσει». 

προτροπή ατή σχύει στήν ποχή μας χι μόνο γιά τήν προ­σο­χή πού πρέπει νά χουμε στά βιβλία καί στά ντυπα πού πιλέ­γουμε νά διαβάσουμε, λλά καί σέ λα σα βλέπουμε καί διαβάζουμε στάλε­κτρονικά μέσα, στό διαδί­κτυο, στά μέσα κοινωνικς δικτυ­ώ­σεως, στό facebook, στό insta­gram καί σέ λα τά λλα μέσα, γιατί λα ατά εσ­χω­ρον στήν ψυ­χή μας καί στή σκέ­ψη μας καί πιδρον σέ ατή καί τήν πορ­ρο­φον. Κάποιες φορές μάλιστα μπο­ρεκαί νά τήν μολύνουν καί νά γίνονται μπόδιο τόσο στήν πνευματική μας ζωή σο καί στή διακονία μας.

Καί θά κλείσω μέ μία τελευταία προτροπή τοποστόλου Παύλου: «Τατα μελέτα, ν τούτοις σθι, να σου προκοπή φανερά ». 

Ατά πού σοεπα, λέγει στόν πόστολο Τιμόθεο, νά τά χεις πά­ντοτε κατά νοκαί νά μβαθύνεις σέ ατά. Μήν τά κος μόνο τώρα πού διαβάζεις τήν πιστολή μου, λλά εναι νάγκη νά πανέρχε­σαι σέ ατά καί νά χεις διαρκς στόν νοσου τίς προτροπές μου καί τίς συστάσεις μου γιά νά σέ στη­ρίζουν στή ζωή σου, στε νά μήν παρεκκλίνεις καί ξεφύγεις πό τόν δρόμο τς διακονίας τοΘεολλά καί προκειμένου πνευ­μα­τι­κή σου πρόοδος νά εναι μφανής. 

Ατό εναι τό ζητούμενο καί γιά μς, καί γιά σς. Εναι πνευμα­τι­κή πρόοδος τοκαθενός μας. Α­τός εναι σκοπός τς ζως μας καί ατή πρέπει νά εναι μόνιμη καί σταθερή πιδίωξή μας. Καί διακονία σας στόν ναό, ετε στό ερό Βμα ετε στό ερό ναλόγιο, σέ ατό πρέπει νά ποβλέπει. Πρέ­πει νά σς βοηθγιά νά προοδεύ­ετε πνευματικά. 

Καί τότε πνευματική σας πρόο­δος θά κάνει τή διακονία σας πιό εάρεστη στόν Θεό, πιό νεπί­λη­πτη καί πιό φέλιμη καί στούς ν­θρώπους γύρω σας. Γιατί διαφο­ρε­τικά, άν δένπάρχει πνευμα­τική πρόοδος, τότε καί διακονία δέν εχε οτε νόημα, οτε σημα­σία, οτε φέλεια.

Εχομαι, λοιπόν, πατρικά καί μέ πολλή γάπη οπροτροπές ατές τοποστόλου Παύλου νά ποτε­λέ­σουν δηγό τς πορείας σας καί τς διακονίας σας στή νέα χρονιά, στε νά προοδεύετε καί στίς σπου­δές σας καί στή ζωή καί νά χαρο­ποιετε μέ τή διακονία σας καί μέ τήν ναστροφήλους μς, τούς ερες πού διακονετε, τούς πνευ­μα­τικούς σας καί τόν πίσκοπό σας, πού σς παρακολουθομε μέ πολλή στοργή καί γάπη καί προ­σευχόμεθα γιά σς, λλά καί τούς οκείους σας, καί νά γίνεσθε πρό­τυπο καί πόδειγμα καί γιά τούς συνομιλήκους σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ