Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και το έθιμο με τις «Λαζαρίνες» στο Δάσκιο. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

DaskioMegalhDeutera2018-2.jpg

DaskioMegalhDeutera2018-2.jpg

Την Μεγάλη Δευτέρα το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε προηγιασμένη θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Δασκίου, που είναι το πιο απομακρυσμένο ορεινό χωριό της Ημαθίας.  Μετά το τέλος της προηγιασμένης οι γυναίκες του χωριού τραγούδησαν στο Σεβασμιώτατο και τους ιερείς παραδοσιακά τραγούδια της Μεγάλης Εβδομάδος, έθιμο του χωριού που ονομάζεται «Λαζαρίνες».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ταῖς ἡδοναῖς μή δουλεύσας, ἀντεδοξάζετο παρά τοῦ βλέποντος τάς τῶν ἀνθρώπων καρδίας».

Ἀπό χθές εἰσήλθαμε, ἀδελφοί μου, στή Μεγάλη Ἑβδομάδα, στήν ἑβδομάδα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς εἰσάγει στό νόη­μα τοῦ Πάθους καί τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας. Καί στό πλαίσιο αὐ­τῆς τῆς προετοιμασίας μνημο­νεύει καί προβάλ­λει σήμερα τόν πάγκαλο Ἰωσήφ. Τόν προβάλλει, ἀφενός γιατί ὁ Ἰωσήφ, τόν ὁποῖο οἱ ἀδελφοί του πώλησαν γιά τριά­κοντα ἀργύρια, ἀποτελεῖ προ­τύ­πω­ση τοῦ Κυρίου μας, καί ἀφε­τέ­ρου γιατί θέλει νά μᾶς διδάξει μέ τή ζωή του τήν ἀνάγκη νά ἀγω­νι­ζόμασθε καί νά μήν ὑποκύπτουμε στούς πειρασμούς, ἀλλά νά μένου­με ἑδραῖοι καί ἀμετα­κί­­νητοι στήν πί­στη μας καί στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Οἱ πειρασμοί ἀποτελοῦν, ἀδελφοί μου, ἀναπόφευκτο στοιχεῖο τῆς ζω­ῆς μας. Δέν μποροῦμε νά ζήσου­με χωρίς πειρασμούς, γιατί οἱ πει­ρα­σμοί εἶναι ὁ τρόπος τοῦ διαβό­λου νά μᾶς παρασύρει καί νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί τόν δρόμο του. Καί ὁ διάβολος δέν στα­ματᾶ ποτέ αὐτή τήν προσπά­θεια, δέν κουράζεται ποτέ, ἀλλά βρίσκει πάντοτε πρόσωπα καί πράγ­ματα μέ τά ὁποῖα ἐπιχειρεῖ νά μᾶς δελεάσει καί νά μᾶς ἐξα­πατή­σει, ὥστε νά μᾶς κάνει νά παρα­­βοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Καί ἄν σκεφθοῦμε, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ διάβολος δέν δίστασε νά ἐμ­φανισθεῖ ἀκόμη καί ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, κατά τό διά­στημα τῆς τεσ­σαρα­κον­θη­μέ­ρου νη­στεί­ας του, πρίν νά ἀρ­χίσει τή δη­μόσια ζωή του, καί νά προσπαθήσει μέ τρεῖς πειρασμούς, μέ τρεῖς προκλήσεις, νά τόν ἐξαπατήσει γιά νά τόν προ­σκυνήσει, ἀντι­λαμ­βανόμασθε ὅτι τίποτε δέν τόν ἐμποδίζει νά κάνει τό ἴδιο καί σέ μᾶς πού εἴμασθε ἀσθενεῖς ὡς πρός τή φύση μας καί ἐπιρρεπεῖς πρός τό κακό.

Τό ἴδιο ἔκανε καί στήν περί­πτω­ση τοῦ παγκάλου Ἰωσήφ, τόν ὁ­ποῖο τιμᾶ σή­μερα ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἦταν ἕνα ἀπό τά μικρότερα παι­διά τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ ὁ Ἰω­σήφ, τόν ὁ­ποῖο πούλησαν, ὅπως εἴπαμε, οἱ ἀδελφοί του, καί ἔτσι βρέ­θηκε στήν Αἴγυπτο. Ἕνα νέο παι­δί σέ τρυφερή ἡλικία δέν βρέ­θηκε μόνο μακριά ἀπό τό οἰκογε­νειακό του περιβάλλον μέ ἕνα τρό­πο σκληρό καί ἄδικο, ἀλλά καί σέ μία χώρα εἰδωλολατρική, ξένη πρός τίς παραδόσεις καί τήν πίστη τοῦ Ἰσραήλ.

Αὐτό ἀποτελοῦ­σε ἤδη ἕναν πει­ρα­σμό πού θά μπο­ροῦσε νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό. Ἀλλά σέ αὐτόν προστέ­θη­κε καί ὁ πειρα­σμός τῶν σαρ­κι­κῶν ἡδονῶν στό πρόσωπο τῆς γυ­ναί­κας τοῦ κυρίου του. Ἡ γυναίκα προ­σπάθησε νά τόν παρασύρει καί ὅταν δέν τό κα­τόρθωσε, γιατί πα­ρά τή νεαρή του ἡλικία ὁ Ἰωσήφ ἀντιστάθηκε, τότε τόν συκοφά­ντη­­­σε στόν σύζυγό της, πού τήν πίστευσε καί τόν φυ­λάκισε.

Ὁ Ἰωσήφ ὅμως δέν ὑπέκυψε οὔτε στόν πειρασμό τῶν ἡδονῶν, οὔτε στόν πειρασμό τῆς συκοφαντίας, οὔτε καί σέ αὐτόν τῆς ἄδικης τι­μω­­ρίας του, ἀλλά παρέμεινε πι­στός στόν Θεό τῶν πατέρων του καί στίς ἐντολές του, καί γι᾽ αὐτό ὁ Θεός ὄχι μόνο ἀποκάλυψε τήν ἀδι­­­κία ἀλλά τόν τίμησε μέ θαυ­μα­στό τρόπο καί τοῦ χάρισε ἐξουσία καί δύναμη, ὥστε νά γίνει ἀντι­λη­πτός ἀπό ὅλους ὁ ἐνάρετος καί ἄκακος χαρακτήρας του.

«Ταῖς ἡδοναῖς μή δουλεύσας, ἀντεδοξάζετο παρά τοῦ βλέποντος τάς τῶν ἀνθρώπων καρδίας».

Ἀδελφοί μου, ἡ δύναμη τοῦ παγ­κά­λου Ἰωσήφ νά ἀντισταθεῖ στούς πειρα­σμούς καί νά μή ὑποδουλω­θεῖ στίς ἡδονές, ἄς γίνει παρά­δειγμα καί γιά τόν δικό μας ἀγώνα καί γιά τή δι­κή μας προσπάθεια νά ἀποφύ­γου­με τούς πειρασμούς. Καί οἱ πειρα­σμοί τῶν ἡδονῶν εἶναι πολ­λοί καί ἐπικίνδυνοι. Γιατί δέν εἶναι μόνο ὁ πειρασμός τῆς σαρ­κι­κῆς ἡδονῆς, ἀλλά εἶναι καί οἱ πει­ρα­σμοί ἄλ­λων ἡδονῶν, τῆς ἡδο­νῆς τῆς δό­ξης, τῆς ἡδονῆς τῆς αὐ­τα­ρε­σκεί­ας καί τῆς προβολῆς, τῆς ἡδο­νῆς τοῦ πλούτου, πού μᾶς πο­λιορκοῦν μέ ἀνάλογο τρόπο καί στο­χεύουν στό ἴδιο εὐαίσθητο ση­μεῖο τοῦ ἀνθρώ­που, στήν εὐχαρί­στηση, στήν ἱκα­νοποίηση, στήν ἀπό­λαυση.

Καί εἴ­μεθα ὅλοι, ἀδελφοί μου, ἐπιρρε­πεῖς στήν εὐχαρίστηση καί τήν ἀπό­λαυση, ἔτσι ὥστε εὔκολα μπο­ροῦμε νά παρασυρθοῦμε καί νά τήν προ­­τι­μήσουμε, ἔστω καί ἄν αὐτή προϋποθέτει τήν ἀθέτηση κά­ποιας ἐντολῆς τοῦ Χρι­στοῦ, ἔστω καί ἄν προϋποθέτει κά­ποια πα­ραχώρηση στίς ἀρχές μας ἤ κάποια ὑποχώρηση στίς ἀξίες μας.

Ὅμως μία καί μόνη ὑποχώρηση, μία καί μόνο ἀθέτηση τῶν ἐντο­λῶν τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ἔχει ὀλέ­θριες συνέπειες, ὅπως εἶχε καί γιά τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, γιατί ἐάν ὑποκύψουμε σέ ἕναν πειρασμό γι­νόμεθα ὑποχείρια τοῦ διαβόλου, γιν­όμεθα δοῦλοι του καί δέν ξέ­ρου­­­με ποῦ μπορεῖ νά μᾶς ὁδη­γή­σει.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί, ἄς ἀντιστεκό­μεθα στούς πειρασμούς μέ ὅλη μας τή δύναμη. Ἄς παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τόν πονηρό, «ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πο­νη­ροῦ», καί ἄς προσευχόμεθα, κα­­τά τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του «γρηγο­ρεῖ­τε καί προσεύχεσθε ἵνα μή εἰσέλ­θη­τε εἰς πειρασμόν», γιά νά ἀπο­φεύγουμε καί ἐμεῖς τήν ὑπο­δού­λωσή μας σέ κάθε εἴδους ἡδο­νές, προκειμένου νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπο­λαύσουμε τήν τιμή πού χαρίζει ὁ Θεός σέ ὅσους παρα­μέ­νουν πι­στοί σέ Ἐκεῖνον καί τίς ἐντολές του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ