Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου «Ἐκκλησία: θεσμός καί χάρισμα κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο».

Progr.Synedr.Pauleiwn2010 1

Progr.Synedr.Pauleiwn2010 1

 

Progr.Synedr.Pauleiwn2010 2

Progr.Synedr.Pauleiwn2010 3

Progr.Synedr.Pauleiwn2010 4

Progr.Synedr.Pauleiwn2010 5

Progr.Synedr.Pauleiwn2010 6