Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ι.Μ.Παναγίας Δοβρά. (ΦΩΤΟ)

EsperinosAgiouLouka018-2.jpg

EsperinosAgiouLouka018-2.jpg

Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 28 Μαΐου το απόγευμα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του ιατρού, στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, ο πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Μονή Δοβράς.

 

Χοροστάτησε ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρούσης & Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι  Μητροπολίτες Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος προσεφώνησε τους Αρχιερείς και τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στην ιερά πανήγυρη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας :

«Χαίροις ὁ δωρεάν εἰληφώς, ἐκ Παρακλήτου ἰαμάτων χαρίσματα».

Ἑορτή τοῦ Παρακλήτου Πνεύμα­τος σήμερα, ἑορτή τοῦ διανέμο­ντος τά χαρίσματα «κατά τό μέ­τρον τῆς δωρεᾶς» Παναγίου Πνεύ­ματος καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀλλά καί ἡ Ἱερά αὐτή Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ χαίρει καί ἀγάλ­λεται ἐν Κυ­ρίῳ πανη­γυ­ρί­ζου­σα ἐπί τῇ μετα­κομιδῇ τοῦ χα­ρι­το­βρύτου καί θαυ­ματουργοῦ λει­­ψά­νου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρ­χιε­πι­σκόπου Συμ­φε­ρου­πό­λεως, τοῦ ἰα­­τροῦ, ἀπό τήν Κριμαία στήν Ἱερά μας Μονή. Χαίρει καί ἀγάλλεται, διότι κα­τέ­χει τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ἑ­νός καθαρωτάτου δο­χείου τῆς χά­ρι­τος τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος καί συγχρόνως ἑνός δοχείου ἀκε­νώτου χάριτος καί ἰαμάτων πρός ὅσους ἐπικαλοῦνται τήν πρεσβεία καί τή μεσιτεία τοῦ Ἁγίου μας, ἀλλά καί πρός ὅσους προσ­τρέ­χουν γιά νά ἀποθέ­σουν τά αἰ­τήματα τῶν καρδιῶν τους στόν συμπαθέ­στατο καί φι­λαν­θρωπό­τατο ἅγιο Λουκᾶ, καί συγχρόνως τόν ἀσπα­σμό τῆς ἀγά­πης καί τοῦ σεβασμοῦ τους πρός τόν σύγχρονο καί μεγά­λο αὐτό ἅ­γιο τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, τόν ἀνάρ­γυρο ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας.

Καί μάρτυρες αὐτῆς τῆς μεγάλης εὐλογίας πού μᾶς χαρίζει ἡ πα­ρου­σία τοῦ σεπτοῦ καί θαυματουργοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, εἶναι οἱ ἀναρίθμητοι ἀδελφοί μας, πού ἔχουν γίνει αὐτά τά χρόνια ἀπο­δέκτες τῶν ἰαμάτων πού προσφέ­ρει ὁ θαυματουργός ἅγιος διά τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού ἐνοικεῖ στά εὐωδιάζοντα «ὀ­σμήν εὐωδίας πνευματικῆς» ἱε­ρά λείψανά του. Εἴμεθα ὅλοι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, πού βλέπουμε τήν εὐλάβεια καί τήν ἀγάπη τῶν ἀν­θρώ­πων πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ, ἀλλά καί τήν ἀγάπη τοῦ ἁγίου μας πρός τούς ἀνθρώπους, καί γι᾽ αὐτό καί τήν ἀναγγέλουμε καί ἐμεῖς μέ πολλή χαρά καί βαθύτατη συγ­κί­νηση πάντοτε καί πρός ὅλους, πρός δόξαν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ καί τοῦ ἁγιάσαντος αὐτόν Θεοῦ.

Ἀπόψε ὅμως ἔχουμε τήν ἰδιαί­τε­ρη χα­ρά νά τιμοῦμε τόν ἅγιο Λου­κᾶ καί νά συμπανηγυρίζουμε τήν ἐπέτειο τῆς μετακομιδῆς τῶν ἱε­ρῶν του λει­ψάνων στήν Ἱερά Μο­νή Πανα­γίας Δοβρᾶ μέ τήν πα­ρου­σία τῶν Σεβασμιωτάτων Μη­τρο­πο­λιτῶν Τρίκκης καί Στα­γῶν κυ­ρίου Χρυσοστόμου, Σταγῶν καί Με­τεώ­ρων κυρίου Θεοκλήτου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό­που Ἀ­ρού­σας καί Κεντρικῆς Ταν­ζανίας κυ­ρίου Ἀγαθονίκου, προσ­φιλεστά­των καί ἐκλεκτῶν ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φῶν, τούς ὁποίους καί εὐ­χα­ρι­στῶ ἀπό καρδίας, διότι λαμ­πρύ­νουν μέ τήν παρουσία τους τήν πα­­νήγυρη καί τιμοῦν τήν Ἱερά μας Μονή.

Ἰδιαιτέρως ὅμως θέλω νά εὐ­χαριστήσω τόν  ἅγιο Ἀρούσας, ὁ ὁποῖος γιά πρώτη φορά βρίσκεται στό Μοναστήρι μας. Εἶναι ἐκλεκτό τέκνο τῆς Μακεδονίας, διότι προέρχεται ἀπό τά Γιαννιτσά, ἀλλά ἔχει ἀσκηθεῖ γιά πολλά χρόνια στήν Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Διονυσίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, καί πάλι ἀρκετά χρόνια διακονεῖ στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὡς ἱεραπόστολος. Καί χαίρομαι, γιατί χοροστατεῖ σήμερα στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, πού ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος ἱεραπόστολος. Διότι ὄντας ἕνας θαυμάσιος ἰατρός, καθηγητής, ἔξοχος σέ ὅλα, ὁ ἅγιος Λουκᾶς δέχθηκε νά χειροτονηθεῖ, νά γίνει κληρικός σέ μία περίοδο ἀθεΐας στή Ρωσία. Καί παρά τό γεγονός ὅτι ἐδιώκετο ἀπό πόλη σέ πόλη μέχρι τή Σιβηρία, καί στίς φυλακές καί σέ ὅλες τίς ἐξορίες τῆς περιοχῆς ἐκείνης, ὁ ἅγιος Λουκᾶς παρέμενε ἐκεῖ, κηρύττοντας Χριστόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριος τόν ἀνέδειξε μέσα ἀπό αὐτές τίς ταλαιπωρίες, μέσα ἀπό αὐτές τίς διώξεις, ἀλλά καί μέσα ἀπό αὐτές τίς ὁμολογίες, τίς ὁποῖες παντοῦ ἔκανε μή φοβούμενος, μήτε τούς ἄρχοντες, μήτε κανέναν. Ἕνα πράγμα ἐσκέπτετο πῶς νά δοξάσει τόν Θεό καί πῶς νά σώσει τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο μέσα σέ ἐκεῖνο τό κλίμα τῆς ἀθεΐας. Ἔτσι καί ὁ ἅγιος Ἀρούσας εἶναι σέ μία περιοχή στήν Ἀφρική πού ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει εἰδωλολατρεία, ὑπάρχουν χίλιες δύο θρησκεῖες, ἀλλά ἐκεῖνος ἐκεῖ κηρύττει Χριστόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα. Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως πού τόν ἔχουμε κοντά μας καί σήμερα, καί τοῦ παραχωρῶ τώρα τόν λόγο γιά νά μᾶς μεταφέρει τίς δικές του εὐχές καί εὐλογίες.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ