Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος και τα Oνομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Χειροτονία Πρεσβυτέρου. (ΦΩΤΟ)

OnomasthriaMhtropolitouVerias2021 3

OnomasthriaMhtropolitouVerias2021 3

Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τελέστηκε, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του εορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

Στον όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ενώ στο αρχιερατικό συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μετρών και Αθύρων κ. Δημήτριος, Ατλάντας κ. Αλέξιος, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρίνης κ. Αθηναγόρας.

 

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του π. Ιωάννου Μπατσή εκ Σιατίστης, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

 

Να σημειωθεί ότι ο Σεβασμιώτατος δεν θα δεχθεί ευχές σήμερα το απόγευμα στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά όπως είθισται. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του κατά την Χειροτονία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἅ ἤκουσας … διά πολλῶν μαρ­τύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώ­ποις».

Μία σειρά ἀπό προτροπές ἀπευ­θύνει ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο, τόν ἐπίσκοπο Ἐφέσου. Τόν συμβου­λεύει ὡς πνευματικός πατέρας καί καθηγεμών του ἐν τῇ πίστει καί τόν προτρέπει μεταξύ ἄλλων ὅσα ἄκουσε καί ὅσα διδάχθηκε ἀπό τόν ἴδιο, αὐτά νά τά μεταδώσει καί σέ ἄλλους ἀξιόπιστους ἀνθρώπους πού θά εἶναι σέ θέση νά τά διδά­ξουν καί σέ ἄλλους.

Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ πρωτοκορυ­φαίου ἀποστόλου δέν ἀποτελοῦν μόνο προτροπή πρός τόν μαθητή του, ἀλλά ἀποκαλύπτουν καί τόν τρόπο τῆς ἀνά τούς αἰῶνες μεταδό­σεως τῆς εἰς Χριστόν πίστεως καί διδασκαλίας, τόν τρόπο τῆς μετα­δό­σεως τοῦ σωτηριώδους κηρύγ­μα­τος τοῦ Εὐαγγελίου. Διότι ἡ χρι­στιανική πίστη δέν εἶναι μία φιλο­σοφική θεωρία, τήν ὁποία ἀρκεῖ κανείς νά τή μελετήσει καί νά τήν ἀποστηθίσει. Εἶναι ἐμπειρία καί βίω­μα, τό ὁποῖο μεταδίδεται διά τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἁγίων της καί κυρίως διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί κανείς δέν μπο­ρεῖ νά γίνει μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί μέλος τοῦ μυστικοῦ σώματός του, τῆς Ἐκκλησίας, μόνο μέ τή με­λέτη τοῦ Εὐαγγελίου, οὔτε πολύ περισσότερο νά γίνει ποιμένας καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί οὔτε νά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή βασιζόμενος μόνο στή μελέτη καί τή θεωρία. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία ἱερή ἁλυσίδα, στήν ὁποία ὁ ἕνας μεταδίδει στόν ἄλλον τήν ἐμπει­ρία καί τή ζωή τῶν ἁγίων, ἡ ὁποία εἶναι τό Εὐαγγέλιο ἐφαρμο­σμέ­νο στήν πράξη, τό ὁποῖο καί καλεῖται ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά βιώσει πρωτίστως καί νά μεταδώ­σει στή συνέχεια.

Καί τήν προτροπή αὐτή τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου δέν τήν ἀκολούθησε καί δέν τήν ἐφήρμοσε στή ζωή του μόνο ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος, ἀλλά τήν ἀκολούθησε καί τήν ἐφήρμοσε καί ὁ ἑορταζό­με­νος σήμερα ἅγιος μεγαλομάρτυς καί ἰαματικός Παντελεήμων. 

Νέος καί ἐκεῖνος, ὅπως καί ὁ ἀπό­στολος Τιμόθεος, «ἤκουσε διά πολ­λῶν μαρτύρων». Ἄκουσε ἀρχικά γιά τόν Χριστό ἀπό τήν εὐσεβῆ μητέρα του, τήν ἁγία Εὐβούλη. Καί ὄχι μόνο ἔμαθε ἀπό αὐτήν σέ πολύ μικρή ἡλικία γιά τήν ὕπαρξη τοῦ ἀλη­θινοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί εἶδε στό πρόσωπο καί στή ζωή της πῶς εἶναι νά ζεῖ κανείς σύμφωνα μέ τό Εὐαγ­γέλιο καί τή διδασκαλία τοῦ Χρι­στοῦ. Καί ἀργότερα, ὅταν ἡ μητέρα του εἶχε ἤδη κοιμηθεῖ καί ὁ ἅγιος Παντελεήμων, χάρη στήν ἐξαιρε­τική του μόρφωση καί τίς ἱκανότη­τές του, ἦταν παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας του ἰατρός στήν αὐλή τοῦ χριστομάχου αὐτοκράτορος Διο­κλη­τια­νοῦ, διδάχθηκε τήν πίστη ἀπό τόν πνευματικό τῆς μητέρας του, τόν ἅγιο Ἑρμόλαο καί βαπτί­σθηκε χριστιανός. Καί σέ αὐτή τήν πίστη εἵλκυσε καί τόν πατέρα του, πού μέχρι τότε ἦταν εἰδωλολά­τρης, ἀλλά καί πολλούς ἀπό ὅσους παρίσταντο στό μαρτύριο του, μέ τή σταθερότητα τῆς ὁμολογίας του καί μέ τά θαύματά του, ὥστε νά ἀξιωθεῖ, πρίν ἀκόμη νά μαρτυρή­σει, καί τῆς ὁμολογίας καί ἀναγνω­ρίσεως τοῦ Θεοῦ, ἡ φωνή τοῦ ὁποίου ἀκούσθηκε ἀπό τόν οὐρανό καί τόν μετονόμασε ἀπό Παντολέ­ο­ντα σέ Παντελεήμονα.

«Ἅ ἤκουσας … διά πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώ­ποις».

Τήν προτροπή αὐτή ἐπαναλαμ­βά­νει σήμερα ὁ οὐρανοβάμων ἀπό­στο­λος Παῦλος, ὁ ἱδρυτής τῆς τοπι­κῆς μας Ἐκκλησίας, καί πρός ἐσέ­να, ὁ ὁποῖος ἵστασαι πρό τῶν θυ­ρῶν τοῦ ἱεροῦ βήματος γιά νά λάβεις σέ λίγο τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης. 

Εἶσαι καί σύ νέος, ὅπως ὁ μαθητής του Τιμόθεος καί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος μεγαλομάρτυς Παντελεή­μων, ἀλλά εἶχες μέχρι τώρα τήν εὐλογία νά διδαχθεῖς τή χριστια­νι­κή πίστη καί εὐσέβεια καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή «διά πολλῶν μαρτύ­ρων». Κατ᾽ ἀρχήν ἀπό τούς εὐσε­βεῖς γονεῖς σου καί στή συνέχεια ἀπό τόν μακαριστό πνευματικό σου πατέρα, τόν π. Βασίλειο, καί ἀπό τόν συμμαρτυρήσαντα γιά τή χειροτονία σου π. Νικόλαο, πλη­σίον τοῦ ὁποίου ἔζησες καί διακό­νησες ἐπί ἀρκετά χρόνια στή Φλω­ρε­ντία, στήν Ἰταλία, ἀλλά καί ἀπό τόν καθηγού­μενο καί τούς πατέρες τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, μέ τούς ὁποί­ους συνεδέθης τά τελευταῖα χρό­νια καί τῆς ὁποίας ἔγινες καί σύ ἀδελ­φός διά τῆς μοναχικῆς σου κουρᾶς. 

Διδάχθηκες πολλά, εἶδες καί ἔμα­θες πολλά, καί τώρα ἦρθε ἡ ὥρα πού ἡ Ἐκκλησία σέ καλεῖ γιά νά σοῦ ἀναθέσει ἕναν ἄλλο ρόλο, μία ἄλλη μεγάλη εὐθύνη καί ἀποστο­λή, δίδοντάς σου τόν δεύτερο βα­θμό τῆς ἱερωσύνης, τόν βαθμό τοῦ πρεσβυτέρου. Σέ καλεῖ ἀπό σήμερα νά μεταδώσεις ὅλα αὐτά «πιστοῖς ἀνθρώποις», στούς ἀνθρώπους τούς ὁποίους στό ἑξῆς θά διακονεῖς ὡς ἱερεύς στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἰταλίας, ἀλλά καί στούς ἀνθρώ­πους πού θά συναντᾶς καί τούς ὁποίους θά συναναστρέφεσαι. 

Σέ καλεῖ ἡ Ἐκκλησία νά συνεχί­σεις τό ἔργο τῶν ἀποστόλων, με­ταδίδοντας τόν Χριστό στούς ἀνθρώ­πους, μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν λόγο σου καί μέ τό παράδειγμά σου. 

Συνέχισε ὅμως συγχρόνως νά θεω­ρεῖς καί τόν ἑαυτό σου μαθητή, μαθητεύοντας μέ ταπείνωση στή ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, μαθητεύοντας μέ ὑπακοή καί τα­πείνωση στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἔχεις πάντοτε τή χάρη του καί γιά νά ἀξιωθεῖς νά διατηρήσεις καί νά αὐξήσεις μέσα σου τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία σέ λίγο θά λάβεις διά τῶν χειρῶν τῆς ἐλαχιστότητός μου καί διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Διότι μόνο μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή στόν Θεό, στήν Ἐκκλησία καί στόν Ἐπίσκοπό σου, ἐν ὀνόματι τοῦ ὁποίου θά τελεῖς τήν ἀναίμακτη μυσταγωγία καί τά ἄλλα μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, θά προοδεύ­σεις καί σύ πνευματικά καί θά δια­κο­νεῖς ἀμέμπτως κατά τό δυνατόν τόν Θεό καί τίς ψυχές πού θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ποιμά­νεις.

Ἡ ἱερωσύνη εἶναι τιμή ἀλλά καί εὐθύνη καί σταυρός, τόν ὁποῖο ὁ κληρικός μόνο μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἀπόλυτη ἀφοσίω­ση στή διακονία του μπορεῖ νά φέ­ρει ἐπιτυχῶς. Καί σύ καλεῖσαι νά τό κάνεις σέ ἕνα περιβάλλον μέ δια­φο­ρετική παράδοση, τό ὁποῖο ὅμως ἤδη γνωρίζεις καί ἔχεις ἐξοικειω­θεῖ μέ αὐτό. Γι᾽ αὐτό καί πιστεύω καί εὔχομαι ὅτι μέ τόν προσωπικό σου ἀγώνα, ἀλλά καί μέ τήν ὑπα­κοή σου στήν Ἐκκλησία καί στόν Μητροπολίτη σου, τόν Ἅγιο Ἰτα­λίας, τοῦ ὁποίου μεταφέρω τίς εὐχές καί εὐλογίες, θά μπορέσεις νά διακονήσεις εὐαρέστως τόν Θεό καί τούς ἀδελ­φούς σου, ἔχοντας πάντοτε τίς εὐχές καί τίς προσευχές ὅλων ὅσων σέ ἀγαποῦν καί σέ στηρίζουν στή ζωή σου καί στήν πνευματική σου πορεία μέχρι σήμερα.

Καί εὔχομαι πατρικά, μέ τίς εὐχές τῶν γονέων σου, τῶν πνευμα­τι­κῶν σου πατέρων καί ἀδελφῶν, μέ τίς εὐχές τῶν Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι μετέχουν στή σημερινή θεία Λειτουργία, καί ὅλων τῶν συμπροσευχομένων κατά τή μεγάλη αὐτή στιγμή τῆς χειροτονίας σου, καί διά πρε­σβει­ῶν καί τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντε­λεήμονος καί τοῦ προστάτου σου ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, νά ἀξιωθεῖς καί σύ νά καταστεῖς φρόνιμος καί πιστός οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ πρός δό­ξαν του καί σωτηρία τῶν ἀνθρώ­πων.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις ευχαριστίες του και ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἀνταποκρινόμενοι στήν πρό­σκλη­­ση τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐκάλεσε νά «εὐφραν­θῶμεν πνευματικῶς» καί νά «κα­τα­στέψωμεν ἄσμασιν» τόν μεγα­λομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, τόν ἅγιο καί ἰαματικό Παντελεήμονα, σπεύ­σαμε σήμερα στόν ναό τοῦ πολι­ούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου γιά νά τιμήσουμε τή λαμπρά καί πανέορτο μνήμη του. 

Τοῦ προσφέραμε τήν τιμή καί τόν σεβασμό μας, δῶρα ταπεινά, σέ σχέση μέ τίς οὐράνιες δωρεές πού ἀπολαμβάνει ὁ ἅγιος μεγαλο­μάρ­τυς Παντελεήμων κοντά στόν Θεό. Καί ἐκεῖνος μᾶς ἀνταπέδωσε πλού­σια τή χάρη τοῦ οὐρανοῦ, καί μᾶς ἀξίωσε νά εὐφρανθοῦμε πνευμα­τικά ὑμνώντας καί τιμώντας τον, καί συγχρόνως δοξάζοντας τόν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἐνδοξαζόμενο Θεό. 

Μᾶς ἀξίωσε νά τελέσουμε μαζί μέ τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί τή χειροτονία ἑνός νέου πρε­σβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας, καί νά γίνουμε ὅλοι μέτοχοι τῆς χάρι­τος τοῦ Παναγίου καί τελε­ταρ­χικοῦ Πνεύματος, τό ὁποῖο κατῆλ­θε γιά δεύτερη φορά σήμερα γιά νά θερα­πεύσει τά ἀσθενῆ καί νά ἀνα­πλη­ρώ­σει τά ἐλλείποντα, ὥστε νά κατ­αστεῖ ὁ π. Ἰωάννης ἄξιος λει­τουρ­γός τοῦ Ὑψίστου.

Μᾶς ἀξίωσε ὅμως νά συλλειτουρ­γήσουμε καί νά συμπροσευχη­θοῦ­με καί μέ πολλούς καί ἀγαπητούς ἀδελφούς, κληρικούς καί λαϊκούς, πού ἦλθαν σήμερα στήν πόλη μας ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ἀπό τό ἐξωτερικό, κινούμενοι ἀπό πολλή ἀγάπη γιά νά εὐχηθοῦν καί στόν νέο πρεσβύτερο καί στήν ἐλαχιστό­τητά μου. 

Γι᾽ αὐτό καί αἰσθάνομαι τήν ἀνά­γκη νά τούς εὐχαριστήσω ὅλους ἐκ βάθους καρδίας γιά τήν ἀγάπη τους καί γιά τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑπεβλήθησαν.

Πρωτίστως εὐχαριστῶ τούς Σεβασμιωτάτους ἁγίους Ἀρχιε­ρεῖς, τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Με­τρῶν καί Ἀθύρων κ. Δημήτριο, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τόν Ἅγιο Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιο, ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε χθές κατά τόν Ἑσπε­ρι­νό, τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλο, ὁ ὁποῖος μᾶς ὁμίλησε κατά τόν Ἑσπε­ρινό, τόν Σεβασμιώτατο Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιο καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σήμερα κοντά μας καί μᾶς μετέφερε τή χάρη τήν εὐλογία καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας του.

Εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας ὅλους τούς κληρικούς, πού ἦλθαν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τήν Ἀθήνα, ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, ἀπό τή Ρουμανία πρωτίστως, ἕνας ἀδελφός καί ἡ συνοδεία του εὑρίσκονται κοντά μας ἀπό χθές γιά νά μᾶς μεταφέρουν τίς εὐχές τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου τους. Εὐχαριστῶ τούς ἄρχοντες ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς, ἀδελφοί μου, πού ἤλθατε γιά νά ἑνώσετε τίς προσευχές σας στόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα τόν ἰαματικό, ἀφενός μέν νά μᾶς χαρίζει ὑγεία καί ἀφετέρου νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό αὐτόν τόν μεγάλο πειρασμό πού διέρχεται ὄχι μόνο ἡ Ἑλλάδα μας ἀλλά καί ὅλος ὁ κόσμος. Ἀπείρως σᾶς εὐχαριστῶ.

Προ της Απολύσεως ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας απηύθυνε λόγους ευγνωμοσύνης προς τον εορτάζοντα Ποιμενάρχη και του προσέφερε μια εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος,

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

OnomasthriaMhtropolitouVerias2021 6