ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ

EranosAgaphs2019 2

EranosAgaphs2019 2

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ἀρ. Πρωτ.: 646                                            Βέροια, 1 Δεκεμβρίου 2019

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2019

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως 

Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

 

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου ἐπαρχίας.

 

      Πλησιάζουμε, ἀδελφοί μου, πρός τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, τήν ἑορτή πού συνηθίζουμε ὅλοι νά ὀνομάζουμε ἑορτή τῆς ἀγάπης. Καί εἶναι ὄντως ἑορτή τῆς ἀγάπης, γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἦρθε στή γῆ στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό τήν ἀγάπη του γιά ἐμᾶς. Ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς, γιά τίς ἁμαρτίες καί τίς ἀδυναμίες μας, γιά τίς κακίες μας καί τά παραπτώματά μας. Ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς, γιά νά μᾶς ἑνώσει καί πάλι μέ τόν Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο εἴχαμε χωρισθεῖ ἐξαιτίας τῆς πτώσεως, καί νά μᾶς καταστήσει καί πάλι τέκνα Θεοῦ, τέκνα τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Χριστός ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο. Ἔγινε ὅμως ἄνθρωπος γιά νά διδάξει καί σέ μᾶς τήν ἀγάπη. Γιά νά διδάξει καί σέ μᾶς πώς, ἐάν θέλουμε νά εἴμεθα τέκνα του, ἐάν θέλουμε νά ἀπολαμβάνουμε τήν ἀγάπη του, ἕνας τρόπος ὑπάρχει, νά μιμηθοῦμε τήν ἀγάπη του, δείχνοντας τήν ἴδια ἀγάπη καί ἐμεῖς πρός τούς ἀδελφούς μας. 

Ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, δέν ζητᾶ τίποτε ἄλλο ἀπό ἐμᾶς παρά μόνο τήν ἀγάπη. Ὅλα τά ἄλλα τά συγχωρεῖ καί τά καλύπτει μέ τήν ἀγάπη του, ὅταν ἐμεῖς προσφέρουμε ἀγάπη στούς ἀδελφούς μας. Ὅταν προσφέρουμε μία ἀγάπη χωρίς ὑπολογισμούς, χωρίς κρατούμενα, χωρίς νά σκεφτόμαστε ποιός εἶναι ὁ ἄλλος, γιατί αὐτή ἡ ἀγάπη δέν μοιάζει μέ τήν ἀγάπη πού προσέφερε ὁ Χριστός σέ μᾶς. Ἄν Ἐκεῖνος θυσίασε τά πάντα γιά μᾶς καί χωρίσθηκε ἀκόμη καί ἀπό τόν Πατέρα του γιά νά ἔρθει στή γῆ ὡς βρέφος γιά χάρη μας, ἐμεῖς δέν μπορεῖ νά σκεφτόμαστε καί νά φοβόμαστε γιά νά προσφέρουμε τήν ἀγάπη μας στούς ἀδελφούς μας.

Αὐτή τήν εὐκαιρία νά προσφέρουμε τήν ἀγάπη στούς ἀδελφούς μας μᾶς δίδει καί φέτος ἡ Ἐκκλησία μας μέ τόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης. Οἱ ἡμέρες πού διερχόμεθα εἶναι ἡμέρες δύσκολες. Εἶναι ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες πολλοί ἀδελφοί μας στεροῦνται καί τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα γιά τή ζωή τους. Εἶναι ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες πολλοί συνάνθρωποί μας ἀγωνίζονται νά ἐπιβιώσουν χωρίς ἐργασία καί δυστυχῶς κάποιες φορές καί χωρίς κατοικία. Εἶναι ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες πολλοί συνάνθρωποί μας ἀγωνίζονται γιά νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους καί νά στηρίξουν τήν οἰκογένειά τους.

Πρός ὅλους αὐτούς ἄς δείξουμε τήν ἀγάπη μας ἐνισχύοντας μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας τόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πού θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό 10 μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Ἄς τόν ἐνισχύσουμε μέ τή σκέψη καί τήν πίστη ὅτι ὅ,τι προσφέρουμε στούς ἀδελφούς μας τό προσφέρουμε στόν Χριστό. Ἄς τόν ἐνισχύσουμε γενναιόδωρα, μέ τήν πίστη ὅτι ἡ ἀγάπη πού προσφέρουμε στούς ἀδελφούς μας εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά αἰσθανθοῦμε στήν ψυχή μας καί ἐμεῖς τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἑορτάσουμε πραγματικά τήν ἑορτή τῆς ἀγάπης, γιά νά ἑορτάσουμε πραγματικά καί πνευματικά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων