Ποιμαντορική Εγκύκλιος 28ης Οκτωβρίου.

MhtrVerias

MhtrVerias

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Ἀρ. Πρωτ.: 554

Βέροια, 26 Ὀκτωβρίου 2022

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε καί πανηγυρίσαμε τήν 110η ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεώς μας ἀπό τόν βαρύ καί πολύχρονο τουρκικό ζυγό. Δοξάσαμε τόν Θεό, γιατί μετά ἀπό 500 χρόνια σκλαβιᾶς χάρισε καί πάλι τήν ἐλευθερία στό Ἔθνος μας. Τιμήσαμε τούς πατέρες μας, γιατί ἀγωνίσθηκαν, πολέμησαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά ἀπαλλάξουν τόν τόπο μας ἀπό τόν βάρβαρο κατακτητή, γιά νά μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε τήν ἐλευθερία μας.

Γι᾽ αὐτό τό πολύτιμο ἀγαθό, τήν ἐλευθερία, ἀγωνίσθηκαν καί οἱ πατέρες μας τό 1940, ὅταν κάποιοι ἀμφισβήτησαν τό δικαίωμά μας νά τήν ἀπολαμβάνουμε· ὅταν κάποιοι νόμισαν ὅτι ἐκεῖνοι μποροῦν νά ἀπαιτοῦν, καί ἐμεῖς θά πρέπει νά σκύβουμε τό κεφάλι· ὅταν κάποιοι νόμισαν ὅτι ἡ δύναμη τῶν ὅπλων τους τούς ἔδινε τό δικαίωμα νά διεκδικοῦν ὅ,τι ἤθελαν καί νά ἀπειλοῦν προκειμένου νά τό ἐπιτύχουν.

Οἱ πατέρες μας ὅμως πού γνώριζαν ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας κατακτήθηκε μέ ἀμέτρητες θυσίες καί ποτίσθηκε μέ ἀτελείωτους ποταμούς αἱμάτων, δέν ἦταν δυνατόν νά ὑποκύψουν. Δέν ἦταν δυνατόν νά μήν ὀρθώσουν τό ἀνάστημά τους καί νά ἀπαντήσουν μέ ἕνα δυνατό καί ἡρωικό «Ὄχι» στό τελεσίγραφο τῆς παραδόσεως τῆς ἑλληνικῆς γῆς στήν ἰσχύ τῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς ἐκείνων πού θέλησαν νά τήν ὑποτάξουν καί νά στερήσουν ἀπό τούς Ἕλληνες τήν ἐλευθερία καί τήν ἀνεξαρτησία.

Αὐτό τό «Ὄχι» εἶπαν οἱ πατέρες μας στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὅταν οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄξονα ζητοῦσαν τήν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς Ἑλλάδος. Καί δέν εἶπαν τό «Ὄχι» μόνο μέ λόγια, ἀλλά τό εἶπαν καί μέ τόν ἀγώνα καί τήν ἀντίστασή τους στήν ἐπίθεση τῶν ἐχθρῶν πού ἀκολούθησε. Πολέμησαν γενναῖα κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες, μέ αὐτοθυσία καί πίστη στόν δίκαιο ἀγώνα τους, μέ συναίσθηση τοῦ χρέους νά ὑπερασπίσουν ἀκόμη καί μέ τό αἷμα τους τήν αἱματοβαμμένη πατρώα γῆ καί νά προασπίσουν τό ἱερό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας, τό ὁποῖο μέ τόσους κόπους καί τόσες θυσίες τούς κληροδότησαν οἱ πατέρες τους. 

Πολέμησαν ὅμως καί μέ πίστη στόν Θεό καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, στήν Παναγία πού τήν εἶδαν ὁλοζώντανη στίς κορυφές τῆς Πίνδου καί τοῦ Γράμμου, ὅπου πολεμοῦσαν, νά τούς σκέπει καί νά τούς προστατεύει ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν ἀντιπάλων, ὡς «Σκέπη πλατυτέρα νεφέλης».

Μέ τό θάρρος καί τήν τόλμη τους ἄλλαξαν τήν ἐξέλιξη τοῦ πολέμου καί ἔδωσαν σέ ὅλο τόν κόσμο μάθημα γενναιότητος καί ἀνδρείας, μάθημα ἡρωισμοῦ καί αὐτοθυσίας γιά τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία.

Σήμερα, ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, τιμοῦμε τόν ἡρωισμό τῶν πατέρων μας, πού ἀγωνίσθηκαν ὑπερασπιζόμενοι τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος μας καί τήν ἐλευθερία τοῦ Γένους μας. Μνημονεύουμε τή θυσία τους, γιά νά μποροῦμε νά ζοῦμε σέ μία ἐλεύθερη πατρίδα καί νά καυχώμεθα γιά τή δόξα τῶν προγόνων μας. Δοξάζουμε τόν Θεό καί ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Παναγία μητέρα μας, γιατί μέ τή δική τους βοήθεια καί προστασία οἱ πατέρες μας κατόρθωσαν νά ἀντισταθοῦν στόν εἰσβολέα καί νά δώσουν ἕνα μάθημα ἀνδρείας καί αὐτοθυσίας σέ ὅλους τούς λαούς.

Ἡ σημερινή ἐθνική ἐπέτειος ὅμως ἔχει καί ἕνα μήνυμα γιά ὅλους τούς Ἕλληνες. Καί τό μήνυμα εἶναι ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα πολύτιμο ἀγαθό πού πρέπει νά διαφυλάττουμε μέ κάθε θυσία, πολύ περισσότερο μάλιστα ὅταν πρόκειται γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας. Γιατί χωρίς ἐλεύθερη πατρίδα δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε, δέν μποροῦμε οὔτε νά ζήσουμε οὔτε νά εὐημερίσουμε ὡς Ἔθνος.

Γιά νά διατηρήσουμε ὅμως τήν ἐλευθερία μας χρειάζεται ἀποφασιστικότητα, χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται δύναμη ψυχῆς, χρειάζεται νά μποροῦμε νά λέμε καί ἐμεῖς τό δικό μας ὄχι, ἀπέναντι σέ αὐτούς πού ἐποφθαλμιοῦν τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία μας. Χρειάζεται νά λέμε ὄχι σέ ὅ,τι εἶναι ἀντίθετο στίς ἀρχές, τίς ἀξίες καί τήν ἱστορία μας.

Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα τῶν ἡρωικῶν προγόνων μας πού τιμοῦμε σήμερα, ἀπό τήν πίστη τους στόν Θεό καί τήν αὐτοθυσία τους, ὥστε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν θυσιῶν τους.Καί ἄς παρακαλοῦμε τόν Θεό καί τήν Παναγία μητέρα μας νά προστατεύουν τήν πατρίδα μας καί νά μᾶς ἀξιώνουν νά ζοῦμε πάντοτε ἐλεύθεροι.

 

Διάπυρος πρὸς τὸν Θεὸν εὐχέτης

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων