Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου στην Βέροια. (φωτο)

Ag.StefanouDek.2017-2.jpg

Ag.StefanouDek.2017-2.jpg

Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου στην Βέροια.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.StefanouDek.2017-4.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκο­δο­μοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κε­φα­λήν γωνίας».

Ὁ λόγος αὐτός τοῦ προφήτου, μέ τόν ὁποῖο κατα­κλείει ὁ Χριστός τήν παραβολή τοῦ ἀ­μπε­­λῶνος καί τῶν κακῶν γεωργῶν, πού ἀκού­σαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα, ἀφορᾶ τό πρόσωπό του. Ἀφορᾶ τόν ἴδιο τόν Χριστό, τόν ὁποῖο οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἄρ­χοντες τῆς Συναγωγῆς, οἱ Γραμ­ματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, ὅλοι αὐ­τοί δηλαδή πού μελετοῦσαν τίς Γραφές καί δίδασκαν τούς ἀνθρώ­πους γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, ὄχι μόνο δέν δέχθηκαν τόν Χριστό ὡς Μεσσία, ἀλλά τόν καταδίωξαν, τόν συκο­φά­ντησαν καί στό τέλος τόν ὁδή­γησαν μέχρι τόν Σταυρό καί τόν θάνατο. Καί ὅμως παρά τήν ἀγνώ­μονα καί σκληρή συμπερι­φορά πού ἐπεφύλαξαν στόν Χριστό δέν κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν τόν στό­χο τους, δέν κατόρθωσαν νά ἐξα­λείψουν τό ἔργο καί τή διδα­σκαλία του, δέν κατόρθωσαν νά ἀποτρέψουν τούς ἀνθρώπους νά πιστεύσουν σέ Αὐτόν καί νά τόν ἀκολουθήσουν.

Ἀλλά ὁ λόγος τοῦ προφήτου γιά τόν Χριστό, «λίθον ὅν ἀπεδοκί­μα­σαν οἱ οἰκο­δο­μοῦντες οὗτος ἐγε­νή­θη εἰς κε­φα­λήν γωνίας», δέν ἰσχύει μόνο γιά τόν Χριστό, ἰσχύει ὡς ἕνα βαθμό καί γιά τούς μαθη­τές του. Διότι ὅσοι ἐναντιώθηκαν στόν Χριστό καί τόν ἐδίωξαν, αὐ­τοί ἐναντιώθηκαν καί ἐδίωξαν καί τούς μαθητές του, προσπα­θώ­ντας νά ἐμποδίσουν τή διάδοση τοῦ Εὐ­αγγελίου ἀλλά καί τή σωτηρία τῶν ἀν­θρώπων. Ἄλλωστε καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶχε προειδοποιήσει τούς μαθητές του γιά τούς διωγμούς τούς ὁποίους ἐπρόκειτο νά ὑπο­φέρουν λέγοντας: «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν, εἰ τόν λόγον μου ἐτήρησαν καί τόν ὑμέτερον τηρήσουσι».

Καί τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου τή βλέπουμε σήμερα στή ζωή καί τό μαρτύριο τοῦ ἑορ­ταζομένου ἁγίου πρωτομάρ­τυρος καί ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, τοῦ πρώτου πιστοῦ μαθητοῦ τοῦ Κυ­ρίου, τόν ὁποῖον «ἀπεδοκίμασαν» οἱ συμπατριῶτες του, γιατί πί­στευε στόν Χριστό. Τόν «ἀπεδοκί­μα­σαν» μέ τόν πιό φρικτό καί φο­βε­ρό τρόπο, καταδικάζοντάς τον σέ λιθοβολισμό, γιατί τόλμησε νά ὁ­μο­­λογήσει τήν πίστη του στόν Χρι­­­στό καί νά ἐλέγξει τούς Ἑβραί­ους γιά τή δική τους ἀπιστία καί ἐχθρότητα πρός τό πρόσωπο καί τή διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ.

Τόν «ἀπεδοκίμασαν», ἀλλά καί αὐ­τός «ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γω­νί­ας». Ἀξιώθηκε νά βαδίσει στά ἴχνη τοῦ διδασκάλου του καί νά προσευχηθεῖ στόν Θεό γιά τούς δη­μίους του, ἐνῶ ἐκεῖνοι τόν λι­θο­βολοῦσαν, γιά νά μήν τούς κα­τα­λογίσει ὁ Θε­ός αὐτή τήν ἁμαρ­τία. Ἀξιώ­θη­κε ὅμως ἀκόμη νά δεῖ μέ τά χοϊκά μά­τια του τόν Χριστό μέσα στό φῶς καί τή λαμπρότητα τῆς βασιλείας του καί νά λάμψει καί τό δικό του πρό­σωπο ἀπό τή θεία χάρη καί ἀπό τό ἄκτιστο φῶς τῆς Θεότητος.

«Ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας» ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος, διότι μπορεῖ οἱ διῶκτες του νά πίστευ­σαν ὅτι τόν ἐξαφάνισαν καί μαζί του ἐξαφάνισαν καί ἕναν κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἀπατήθηκαν, γιατί ὁ θάνατος τοῦ πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου Στεφάνου ἔγινε τό πιό εὔγλωττο κήρυγμα γιά πολλούς ἀπό ἐκεί­νους πού παρακολούθησαν τό μαρ­τύριό του καί τούς ἔκανε νά πιστεύσουν καί αὐτοί στόν Χριστό. Καί ἀκόμη τό μαρτύριό του ἐνί­σχυσε τήν πί­στη καί τό φρό­νη­μα τῶν πρώτων χριστιανῶν πού εἶ­δαν τή γενναιό­τητα καί τό θάρρος μέ τό ὁποῖο τό ἀντι­μετώπισε ὁ πρω­το­μάρτυς Στέ­φανος, ἀλλά καί τή δόξα τοῦ Θεοῦ πού ἀπήλαυσε κατά τή στιγμή τοῦ μαρ­τυρίου του ἀπό τόν Χριστό γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ ὁποίου τό ὑπέμεινε.

«Λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκο­δο­μοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κε­φα­λήν γωνίας».

Ἀδελφοί μου, εἴκοσι αἰῶνες ἔ­χουν περάσει ἀπό τή γέν­νη­ση τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό τό μαρ­τύριο τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου Στεφάνου καί ὁ λόγος τοῦ προφήτου ἐπιβεβαιώ­νε­ται διαρκῶς, διότι ὅσο καί ἄν προ­σπάθησαν καί προσπαθοῦν κατά καιρούς διάφοροι νά ἐξαφανίσουν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία ἀπό τό προσκήνιο τῆς ἱστορίας καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, δέν ἐπέτυ­χαν τίποτε. Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκ­κλη­­σία του συνεχίζουν νά ἑλκύ­ουν τούς ἀνθρώπους καί νά τούς ὁδηγοῦν στή σωτηρία· συνεχίζουν νά  ἀναδεικνύουν ἁγίους, οἱ ὁ­ποῖοι, ὅπως ὁ ἅγιος πρωτομάρτυς Στέ­φανος, εἶναι «πλήρεις χάρι­τος», ὁμολογοῦν μέ θάρρος τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί θυσιάζουν τή ζωή τους γιά τήν ἀγάπη του.

Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ἐπηρεαζόμεθα ἀπό ἐκεί­νους πού ἀμφισβητοῦν τόν Χριστό καί τήν Ἐκ­κλησία του. Ἄς μέ­νου­με ἑ­δραῖοι καί ἀμετακίνητοι καί ἄς ὁμο­λογοῦμε τήν πίστη μας στόν Χριστό, ὅπως ὁ ἅγιος πρωτομάρ­τυς Στέφανος, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά ἀπολαύσουμε τή θέα τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου καί τή χαρά τῆς βασιλείας του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.StefanouDek.2017-3.jpg