Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

AgAnargyrwnVeria2021

AgAnargyrwnVeria2021

Την Πέμπτη 1 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

 

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε». Μία ἀπό τίς πολλές προτροπές τίς ὁποῖες ἀκούσαμε νά δίδει ὁ Χρι­στός στούς δώδεκα μαθητές του εἶναι καί αὐτή μέ τήν ὁποία ὁλο­κληρώθηκε τό σημερινό εὐαγγε­λικό ἀνάγνωσμα.

Ἀφοῦ τούς συστήσει νά πορευ­θοῦν πρός τούς Ἰσραηλίτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παρεκκλίνει ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά τούς προειδο­ποι­ήσουν, ὅπως ἔκανε καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὅτι πλη­σιάζει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί ἑπομένως εἶναι καιρός μετανοίας καί προετοιμασίας γι᾽ αὐτήν, τούς προ­τρέπει νά θεραπεύουν τούς ἀσθε­νεῖς, νά ἀνασταίνουν τούς νε­κρούς, νά ἐκβάλλουν τά δαιμόνια καί νά κάνουν γενικῶς ἔργα εὐ­ποιΐας μέ τή δύναμη τῆς πίστεως καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Γιά νά γίνει μάλιστα πιό σαφές αὐτό πού ζητᾶ ὁ Χριστός ἀπό τούς μαθητές του νά κάνουν, τούς ὑπεν­θυμίζει ὅτι ὅλα ὅσα θά προσφέρουν στούς ἀνθρώπους δέν εἶναι δικά τους, ἀλλά ἀποτελοῦν δωρεές τοῦ Θεοῦ, τίς ὁποῖες κα­λοῦνται καί αὐτοί νά προσφέρουν μέ τή σειρά τους στούς ἄλλους.

«Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε».

Ἡ ἀλήθεια αὐτή, τήν ὁποία μᾶς ὑπενθύμισε σήμερα ὁ Χριστός, δέν ἰσχύει μόνο γιά τούς μαθητές τοῦ Κυρίου, ἰσχύει γιά ὅλους μας, καί αὐτό θά πρέπει νά τό συνειδη­το­ποιήσουμε. Τίποτε ἀπό αὐτά πού ἔχουμε δέν εἶναι δικό μας ἐπίτευγ­μα. Τίποτε δέν κατορθώσαμε ἤ δέν κερδίσαμε μόνοι. Ἀκόμη καί αὐτά τά ὁποῖα πιστεύουμε ὅτι κατα­κτή­σαμε μέ τόν κόπο καί τήν προσπά­θειά μας, καί αὐτά δέν εἶναι ἀπο­κλειστικά δικά μας. Διότι, ἐάν δέν εἴχαμε τή βοήθεια καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέν εἴχαμε ὅλα τά χαρί­σματα καί τίς δυνατότητες τίς ὁποῖ­ες Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε πλου­σιοπάροχα, δέν θά μπορούσαμε νά ἀποκτήσουμε τίποτε στή ζωή μας, ὅσα καί ἄν προσπαθούσαμε, ὅσο καί ἄν ἀγωνιζόμασταν. 

Καί αὐτό δέν θά πρέπει νά τό ξε­χνοῦμε ποτέ γιά τρεῖς λόγους. Ὁ πρῶ­τος εἶναι γιά νά μήν ὑψηλο­φρονοῦμε καί ὑπερηφανευόμαστε, λέγοντας τί κάναμε καί πόσα κα­τορ­­θώσαμε στή ζωή μας, σάν νά μᾶς ἀνήκουν ὅσα ἔχουμε στή διά­θε­σή μας.

Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι γιά νά μήν ξεχνοῦμε νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα μᾶς προσέφερε καί μᾶς προσφέρει, ἀλλά καί γιά νά τόν αἰσθανόμεθα συνδεδεμένο μέ τή ζωή μας καί τήν ὕπαρξή μας. Καί ὁ τρίτος λόγος εἶναι γιά νά ἐκπλη­ρώ­νουμε τό δεύτερο μέρος τῆς προτροπῆς μέ χαρά. 

«Δωρεάν δό­τε», μᾶς λέγει ὁ Χρι­στός. Δέν εἶναι δυνατόν νά προ­σπα­θοῦμε νά ὠφεληθοῦμε ἤ νά κερδίσουμε, δίδοντας κάτι τό ὁποῖο λάβαμε δωρεάν. Ὁ Θεός μᾶς τό προ­σέφερε ἀπό τήν πολλή του ἀγά­πη καί αὐτό ζητᾶ καί ἀπό μᾶς: νά τό προσφέρουμε καί στούς ἀδελφούς μας μέ ἀγάπη καί χωρίς νά ἔχουμε προσωπικές ἀπαιτήσεις. Ὅ,τι μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, δέν τό ἔδωσε ἀπο­κλει­στικά καί μόνο γιά μᾶς· τό ἔδωσε γιά νά βοηθήσουμε μέ αὐτό καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους γύρω μας, γιά νά ἀποδείξουμε ὅτι μπο­ροῦμε νά μοιρασθοῦμε ὅσα ἔχουμε, καί πολύ περισσότερο αὐτά πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, γιά νά τά ἀπο­λαύσουμε καί ἐμεῖς, ἀλλά καί γιά νά στηρίξουμε μέ αὐτά τούς ἀδελ­φούς μας.

Καί ἄν σκεφθοῦμε ὅτι ὁ Θεός ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά δείχνουμε τήν ἀγάπη μας καί νά συμπαραστεκόμεθα στούς ἀδελφούς μας, ὁρίζοντας μά­λιστα τήν ἀγάπη πρός αὐτούς ὡς τό κριτήριο μέ βάση τό ὁποῖο θά μᾶς κρίνει κατά τή μέλλουσα κρίση, ἀντιλαμβανόμεθα πόσο ἀπέραντη εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε καί αὐτά πού μᾶς ζητᾶ νά δώσουμε στούς ἀδελφούς μας, στήν πραγμα­τι­κότητα μᾶς τά ἔχει χαρίσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Αὐτήν τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε», ἔκαναν πράξη στή ζωή τους καί οἱ ἑορταζόμενοι σήμερα ἅγιοι Ἀνάρ­γυ­ροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν στή διακονία τῶν ἀδελφῶν τους καί τίς ἰατρικές τους γνώσεις καί τή χάρη τῶν θαυμά­των πού ἔλαβαν ἀπό τόν Θεό, χω­ρίς νά ζητοῦν ἀντάλ­λαγ­μα, ἐξ οὗ καί ὀνομάζονται Ἀνάργυροι, χω­ρίς νά ζητοῦν ἀμοιβή, ἀλ­λά προσ­φέροντας μέ ἀγάπη στούς ἀδελ­φούς τους ἀδιακρίτως, ἐκφρά­ζο­ντας ἔτσι καί τήν εὐγνωμοσύνη τους στόν Θεό γιά τίς δωρεές του.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς καί πανη­γυρίζοντας τή μνήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δα­μι­ανοῦ, ἐδῶ στόν περικαλλῆ ναό τους, ἄς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τό πα­ράδειγμά τους, ἄς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν ἀγάπη τους, καί ἄς τούς ἀκολου­θήσουμε. Διότι ὅλοι ἔχουμε λάβει χαρίσματα ἀπό τόν Θεό καί ὅλοι καλούμεθα νά τά ἀξιοποιοῦμε προσ­φέροντάς τα στούς συναν­θρώ­πους μας, ὥστε νά ἀποδειχθοῦ­με καλοί διαχει­ριστές ὅσων μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός καί νά κερδί­σουμε μέ τή χάρη του καί τόν μισθό πού ὑπόσχεται σέ ὅσους προσφέ­ρουν μέ ἀγάπη στούς ἀδελφούς τους ὅ,τι ἔχουν, ὅπως τόν κέρδισαν καί οἱ ἅγιοι Ἀνάρ­γυ­ροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, οἱ ὁποῖοι καί σήμερα ἀκόμη δέν παύουν νά μᾶς εὐερ­γε­τοῦν δωρεάν μέ τά θαύ­ματά τους.

Ἄς ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τους καί ἄς ζητοῦμε τή χάρη τους ὄχι μόνο γιά νά θεραπεύουν τίς ἀσθένειές μας, ἀλλά καί γιά νά μποροῦμε καί ἐμεῖς νά προσφέ­ρου­με ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας μας στούς ἀδελφούς μας. Μήν ξεχνοῦμε: ὅ,τι ἔχουμε, καί χρήματα καί πλούτη, γιά τά ὁποῖα ἴσως ἐργασθήκαμε· ἄν ὅμως ἐρχόταν μία δοκιμασία στή ζωή μας, μία ἀσθένεια βαρειά, ἕνα πρόβλημα στό μυαλό μας, ὥστε νά μήν μποροῦμε νά ἐργασθοῦμε, δέν θά τά χάναμε; 

Ὁ Θεός ὅμως μᾶς ἔδωσε ὑγεία, μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα νά σκεφτόμαστε σωστά· δέν πρέπει, λοιπόν, ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό, νά κάνουμε κοινωνούς αὐτῆς τῆς χαρᾶς πού ἔχουμε ἐμεῖς καί τούς ἀδελφούς μας; Ἀλλά καί ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουμε, νά δοξάζουμε τόν Θεό γι᾽ αὐτά πού ἔχουμε καί γιά τήν ὑγεία πού ἔχουμε· καί ὁ λόγος μας ὁ ἀγαθός πρός αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη καί αὐτός μετρᾶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. «Ὅ ἔχω τοῦτο σοί δίδωμι», αὐτό πού ἔχω, αὐτό σοῦ προσφέρω, εἴτε εἶναι πλοῦτος, εἴτε εἶναι λόγος ἀγαθός, εἴτε εἶναι ἀγάπη, ὅλα εἶναι δοσμένα ἀπό τόν Θεό. Νά μήν τό ξεχνοῦμε καί πάντοτε νά προσπαθοῦμε νά εὐεργετοῦμε μέ ὁποιοδήποτε τρόπο τούς ἀδελφούς μας γιά νά ὁμοιάσουμε ἔτσι τούς ἁγίους Ἀναργύρους. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgAnargyrwnVeria2021 4