Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Στεφάνου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

AgiouStefanouAugoustos2018.jpg

AgiouStefanouAugoustos2018.jpg

Την Πέμπτη 2 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Βεροίας, επί τη εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Καί οκ σχυον ντιστναι τ σο­φί καί τ πνεύματι λάλει».

ορτάζει σήμερα κκλησία μας τήν νακομιδή το ερο λει­ψά­νου το γίου πρωτομάρτυρος καί ρχιδιακόνου Στεφάνου.

Tιμ τόν νεαρό διάκονο πού θυ­σίασε πρ­τος τή ζωή του περα­σπι­ζό­με­νος τήν λήθεια τς πί­στεως στόν Χριστό.

Τιμ τό πρτο μέλος της πού πέ­μεινε μαρτυρικό διά λιθο­βο­λισμο θάνατο χι πό τούς ε­δω­λολάτρες Ρωμαίους λλά πό τούς μοεθνες του ουδαίους, πό κείνους πού παρότι εδαν καί κουσαν τόν Χριστό, εδαν τά θαύ­­ματά του καί κουσαν τή δι­δα­σκαλία του, εδαν τό πάθος καί τήν νάστασή του, δέν θέλη­σαν νά τόν πιστεύσουν, δέν θέλησαν νά δεχθον τι ατός ταν Μεσ­σίας πού νέμεναν, καί ντέ­δρα­σαν μέ τόν πιό σκληρό καί γνώ­μο­να τρόπο πέ­ναντί του.

Καί τώρα παναλαμβάνουν τό διο στόν νεαρό διάκονο τς κ­κλη­­σίας του, γιά νά παληθευθε λόγος το Κυρίου «ε μέ δίωξαν καί μς διώξουσι».

Διώκεται Στέφανος, γιατί ο ουδαοι καί ο ρχοντες τς Συ­να­γωγς δέν θέλουν νά πιστεύ­σουν σέ σα τούς λέγει γιά τόν Χρι­στό, ποδεικνύοντάς τους τι στό πρόσωπό του βρίσκουν τήν κπλήρωσή τους λες ο προφη­τε­ες γιά τόν Μεσσία.

Διώκεται, για­τί ο ουδαοι δέν θέλουν νά παραδεχθον τό λάθος τους, νά παραδεχθον τι κακς δέν πίστευσαν τι Χρι­­στός ταν Μεσσίας πού γιά αἰῶνες περί­μεναν.

Διώ­κε­ται, γιατί ο ρχοντες τν ουδαί­ων, ο γραμματες καί ο Φαρισαοι, δέν βρίσκουν πιχειρή­ματα μέ τά ποα νά μπορον νά ποκρού­σουν σα λέγει νεαρός διάκονος.

«Καί οκ σχυον ντιστναι τ σο­φί καί τ πνεύματι λάλει», γράφει ερός συγγραφέας τν Πράξεων τν ποστόλων. Δέν μποροσαν νά ντι­σταθον στή σοφία καί τό πνεμα μέ τό ποο μιλοσε.

Καί πς θά μποροσαν, φο Στέφανος μιλοσε χοντας τόν φω­­τισμό καί τή χάρη το Κυρίου, γιά τόν ποο βρισκόταν νώπιον τν ρχιερέων καί νακρινόταν. Καί χάρη ατή ταν μφανής καί στά λόγια καί στή μορφή του, στε δύο φορές σημειώνει εαγ­γελιστής Λουκς τι ταν «πλή­ρης χάριτος καί δυνάμεως» καί «πλή­ρης πνεύματος γίου».

Μπορε πρωτομάρτυς Στέφανος νά μήν διέ­θετε τήν κα­τάρ­τιση τν ρχιερέων καί τν γραμ­ματέων, εχε μως τή χάρη καί τόν φω­τι­σμό το Χριστο, ποος δια­βεβαιώνει τούς μαθητές του νά μήν προβληματίζονται τί θά πον, ταν θά βρεθον νώπιον τν διω­κτν τους, πειδή πιστεύουν σέ Ατόν καί μολογον τήν πίστη τους, διότι θά τούς δώσει «στόμα καί σοφίαν, ο δυνήσονται ντι­στναι πάντες ο ντικείμενοι μν». Θά τούς δώσει σοφία καί πιχειρήματα, στε κανείς νά μήν μπορε νά τά ναιρέσει καί νά τά μφισβητήσει.

Ατό κριβς, δελφοί μου, βλέπουμε νά συμ­βαί­νεικαί μέ τόν πρωτομάρτυρα Στέφανο. κενος ναπτύσσει τά πιχειρήματά του γιά τόν Χριστό καί ο ρχιερες δέν μπορον νά τόν ντικρού­σουν. κενος βλέπει μπροστά του τόν ορανό νοικτό καί «τόν η­σον σττα κ δεξιν το Θεο», καί δέν δυσκολεύεται καθόλου νά μιλήσει γιά τήν λήθεια πού βλέ­πει. Οτε δυσκολεύεται νά πομεί­νει μέ θάρρος τό μαρτύριο, γιατί γνωρίζει τι πίστη του στόν Χριστό εναι ληθινή πίστη καί ξίζει κάθε θυσία γι Ατόν πού θυσιάσθηκε γιά μς, πού θυσιά­σθη­κε γιά νά μς χαρίσει τήν αώ­νια ζωή καί βασιλεία του.

«Καί οκ σχυον ντιστναι τ σο­φί καί τ πνεύματι λάλει».

δελφοί μου, πάντοτε πάρχουν καί πάντοτε θά πάρχουν ατοί πού θά μφισβητον τόν Χριστό καί τήν πίστη μας σέ Ατόν, καί μες θά καλούμεθα νά μολογή­σουμε τό νομά του, άν θέλουμε νά εμεθα γνήσιοι μαθητές του. ς μήν νη­συχομε μως. Γιατί Χριστός θά δώσει καί σέ μς τή σοφία καί τό πνεμα του γιά νά ντιμετωπίσουμε σους μ­φισβη­τον τή θεότητά του, σους ερω­νεύ­ονται καί συκοφαντον τήν πί­στη μας καί τήν κκλησία μας, σους ρνονται νά δεχθον τι Χριστός εναι τό Α καί τό Ω, ρχή καί τό τέλος τς ζως μας καί το κόσμου.

Χριστός θά δώσει καί σέ μς «στόμα καί σοφίαν», ρκε μες νά χουμε τή θέληση νά μείνουμε σταθεροί στήν πί­στη μας· νά μήν ρνηθομε τήν γάπη μας στόν Χριστό καί νά τήν περασπι­σθο­με μέχρι τέλους. ρκε νά πιστεύ­ουμε τι δέν πάρχει τίποτε πιό ληθινό πό τόν Χρι­στό, τίποτε πιό ληθινό πό τήν πίστη μας, ποία στήριξε καί στη­ρίζει τόν κό­σμο, ποία νέ­δειξε κατομμύ­ρια μάρτυρες, γί­ους, σίους καί ε­ράρχες, παρουσία τν ποίων εναι ζωντανή μέσα στήν κ­κλη­­σία μας καί μέσα στή ζωή τν πι­στν, πως συνέβη καί μέ τόν τι­μώ­μενο γιο πρωτομάρ­τυ­ρα Στέ­φα­νο, ποος φανερώθηκε τρες φορές στόν εσεβ ερέα Λου­­­κια­νό, γιά νά το ποδείξει τόν τόπο στόν ποο βρισκόταν τό ερό λεί­ψανό του καί νά γίνει νακο­μι­δή του, τήν ποία μνημονεύει κκλησία μας σή­μερα.

Ταπεινς εχομαι, δελφοί μου, πίστη καί καθαρότητα τς ζως το γίου Στεφάνου νά ποτελον πα­ράδειγμα καί πρότυπο γιά λους μας, στε νά ξιωθομε καί μες τς χάριτος το Θεο, τς ποίας πλήρης ταν κενος. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ