Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού στα Κύμινα. (ΦΩΤΟ)

Esper.AgNektariouKymina2019 2

Esper.AgNektariouKymina2019 2

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στο Προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου στα Κύμινα.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε για μία ακόμη φορά τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομο και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μακρυμάλλης Ευβοίας Αρχιμ. Ιάκωβο Μπαλωμένο με την άδεια και την ευλογία των οποίων μεταφέρθηκε προ ημερών απότμημα της Τιμίας Κάρας της Αγίας Παρασκευής για να συμπανηγυρίσει με τον θαυματουργό Άγιο Νεκτάριο, ενώ στη συνέχεια βράβευσε τους επιτυχόντες μαθητές της ενορίας για την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

 

Το απότμημα της Τιμίας Κάρας της Αγίας Παρασκευής θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, ενώ καθημερινά τελούνται Ιερές Ακολουθίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.AgNektariouKymina2019

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Χαίροις ὁ ἐν ἐσχάτοις καιροῖς, ἐξανατείλας ὡς ἀστήρ οὐρανό­φω­τος, καί αἴγλῃ τῶν σῶν θαυμάτων, φωταγωγῶν νοητῶς, τούς ἐσκοτι­σμένους ἐν τοῖς πάθεσιν».

Μέ ἀστέρα οὐρανόφωτο, ὁ ὁποῖ­ος ἔλαμψε «ἐν ἐσχάτοις καιροῖς», παρομοιάζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τόν ἅγιο Νεκτάριο, ἐπίσκοπο Πε­ντα­πόλεως τόν θαυματουργό, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ἱερός αὐτός προσκυνηματικός να­ός καί τόν ὁποῖο τιμᾶ ἀπό σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Καί τόν παρομοιάζει μέ ἀστέρα οὐ­ρανόφωτο, διότι τά ἄστρα εἶναι τά πιό ἐντυπωσιακά δημιουργή­μα­τα τοῦ Θεοῦ στό σύμπαν. Εἶναι δη­μιουργήματα τά ὁποῖα δέν ἔγιναν μόνο στό ἀπώτατο παρελθόν, ὅταν ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο, ἀλλά συνεχίζουν νά ἐμφανίζονται καί στίς ἡμέρες μας, ὅπως ἀποδει­κνύουν οἱ μελέτες τῶν ἐπιστη­μό­νων, οἱ ὁποῖοι ἀνακαλύπτουν κα­τά καιρούς νέους ἀστέρες. 

Τόν παρομοιάζει ἀκόμη μέ ἀστέ­ρα, διότι τά ἄστρα βρίσκονται στόν οὐρανό ἀλλά δέν εἶναι χωρίς κα­μία ἐπίδραση στή ζωή τῶν ἀνθρώ­πων, τούς ὁποίους φωτίζουν μέ τό φῶς τους καί τούς καθοδηγοῦν. Καί τόν ὀνομάζει οὐρανόφωτο, διότι τό φῶς τῶν ἀστέρων δέν εἶναι γήινο, δέν εἶναι τεχνητό, εἶναι φῶς οὐ­ρά­νιο καί εἶναι συχνά ἀντανά­κλα­ση τοῦ φωτός τοῦ ἡλίου.

«Ἀστήρ οὐρανόφωτος», λοιπόν, ὁ ἅγιος Νεκτάριος πού τιμοῦμε ἀπόψε. Διότι πλάσμα τοῦ Θεοῦ εἶ­ναι καί αὐτός, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὁ ὁποῖος ὅμως μέ τόν προ­σωπικό του ἀγώνα, μέ τήν ἄσκηση, μέ τήν προσευχή, μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπομονή, ἀλλά κυρίως μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἁγιά­σθηκε. Μέ τή ζωή του καί μέ τό παράδειγμά του ἔγινε «ἀστήρ οὐρανόφωτος», ἔγι­νε ἄστρο φωτεινό πού φωτίζει μέ τό φῶς τοῦ οὐρανοῦ τούς πιστούς καί τήν Ἐκκλησία. 

Καί δέν ἔγινε ἀστήρ οὐρανόφω­τος ὁ ἅγιος Νεκτάριος τώρα πού βρίσκεται στόν οὐρανό, ἀλλά ἦταν καί κατά τήν ἐπίγεια ζωή του, διότι καί ἐν ζωῇ ὁ ἅγιος ἀκτινοβο­λοῦσε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό φῶς τῆς πίστεως, τό φῶς τῆς ἁγιότη­τος, ἀκολουθώντας τήν προτροπή τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του: «οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑ­μῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Τώρα ὅμως πού βρίσκεται στόν οὐρανό ὁ ἅγιος Νεκτάριος κατα­λά­­μπει ἀκόμη περισσότερο τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τόν κό­σμο μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ τό ὁποῖο ἀκτινοβολεῖ. Διότι ἀποδει­κνύει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁ­ποία ἐνεργεῖ μέσω τῶν πολυα­ρίθμων θαυμάτων πού ἐπιτελεῖ σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται καί ζη­τοῦν τή βοήθειά του, ὅτι ἡ ἁγιό­τητα δέν εἶναι κάτι ξεπερασμένο ἤ ἀκατόρθωτο στήν ἐποχή μας, οὔτε ὅτι ὁ Θεός δέν ὑπάρχει ἤ δέν ἀσχο­λεῖται πλέον μέ τόν κόσμο, ὅπως κάποιοι θέλουν νά ἰσχυρίζονται. 

Ἀντίθετα ὁ Θεός εἶναι παρών στή ζωή τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώ­πων, εἶναι παρών στή ζωή ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι θέλουν νά τόν πιστεύσουν καί νά ἀκο­λου­θήσουν τό Εὐαγγέλιό του καί νά ζήσουν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του. Καί αὐτούς τούς ἁγιάζει καί τούς χα­ριτώνει καί τούς δίδει τή δύναμή του νά θαυματουργοῦν, γιά νά ἐνι­σχύει καί τήν πίστη ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πού βλέπουν γύρω τους τόν κατακλυσμό τῆς ἁμαρ­τί­ας, τῆς κακίας, τῶν παθῶν καί τῆς ἀθεΐας καί ἀνησυχοῦν καί διερω­τῶνται ἄν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέσα στόν σύγχρονο κόσμο, πού ζεῖ μέσα στίς προκλήσεις καί στούς πειρασμούς του καί πρέπει νά ἀνταποκριθεῖ στίς ποικίλες ἀπαιτήσεις του, μπορεῖ νά βαδίσει τόν δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου καί νά ἐπιτύχει τήν ἁγιότητα. 

Τά θαύματα τῶν ἁγίων, τά θαύ­ματα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ἀπο­τελοῦν παρηγορία καί προσφέ­ρουν ἐλπίδα στούς ἀνθρώπους πού δοκιμάζονται ἀπό τόν πόνο τῆς ἀσθενείας ἀλλά καί ἀποτελοῦν συχνά ἀφορμή ἀφυπνίσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν ὕπνο τῆς ρα­θυμίας καί τῆς ἀδιαφορίας καί ἐπιστροφῆς στόν Θεό. Γιατί τά θαύματα τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ δέν ἀφήνουν ἀδιάφορο καί ἀσυγκί­νητο κανέναν ἄνθρωπο, ἀκόμη καί ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τά ἀμφι­σβη­τοῦν, καί ἀποτελοῦν ἕνα ἰσχυ­ρό προβολέα ὁ ὁποῖος φωτίζει ὄχι μόνο τόν ἐξωτερικό κόσμο ἀλλά καί τόν ἐσώτερο κόσμο τῶν ἀνθρώ­πων.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, καί τιμώ­ντας καί ἐμεῖς σήμερα τόν ἅγιο Νεκτάριο, ἐπίσκοπο Πενταπόλεως, τόν θαυματουργό καί ἔχοντας συγ­χρόνως κοντά μας τήν εὐλογία τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς ἁγίας με­γα­λομάρτυρος καί ἀθληφόρου Πα­ρα­σκευῆς πού πλημμυρίζουν καί τόν ναό μας καί τίς ψυχές μας μέ τό φῶς τῆς ἁγιότητος καί τῶν θαυμάτων τους, ἄς τούς παρακα­λέ­σουμε νά φωτίσουν καί ἐμᾶς, τόν καθένα μας προσωπικά, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά βαδί­ζουμε μέ προσοχή τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ γιά νά ἔχουμε τή χάρη του καί τήν εὐλογία του στή ζωή μας καί νά ἐπιτύχουμε, μέ τόν ἀγώ­να μας καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Νεκταρίου καί τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Πα­ρα­σκευῆς, καί ἐμεῖς τήν ἁγιότητα.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.AgNektariouKymina2019