Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

EsperinosAnalhxews2018-2.jpg

EsperinosAnalhxews2018-2.jpg

Την Τετάρτη 16 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος και Αγίου Νεκταρίου Βεροίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό :

«Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύ­ριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος».

Αἰῶνες πρίν ἀπό τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ ὁ ψαλμωδός Δαβίδ εἶχε δεῖ μέ τούς προφητικούς ὀ­φθαλ­μούς του καί εἶχε περιγρά­ψει τό γεγονός. Καί δέν τό περιέγραψε μόνο σάν νά τό ἔβλεπε ἀπό τή γῆ, ὅπως τό εἶδαν οἱ μα­θη­τές τοῦ Κυ­ρίου, ἀλλά τό περιέγραψε ὅπως τό ἔβλεπαν καί τό ζοῦσαν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι στόν οὐρανό.

«Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύ­ριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος».

Ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἐπί σαρά­ντα ἡμέρες ἐμφανιζόταν στούς μα­θη­τές του γιά νά τούς δείξει ὅτι ὄντως νίκησε τόν θάνατο καί ἀνα­στή­θηκε, ὅπως εἶχε προείπει, ἦλθε ἡ στιγμή νά ἐπιστρέψει στόν Θεό-Πατέρα, ἔχοντας ὁλοκλη­ρώσει τό ἔργο του.

Καί ἐάν κατά τή γέννηση τοῦ Χρι­­στοῦ ἄγγελοι ἦταν ἐκεῖνοι πού τόν συνόδευσαν μέ τούς ὕμνους τους καί ἔδωσαν στούς ποιμένες τό μήνυμα τοῦ κοσμο­σω­τηρίου γε­γο­νότος, ἄγγελοι καί τώρα τόν συνο­δεύουν καθώς ἀνεβαίνει στόν οὐρανό. Τόν συνοδεύουν «ἐν ἀλα­λαγμῷ καί ἐν φωνῇ σάλπιγγος», ὡς βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἐπιστρέφει νι­κηφόρος ἀπό τόν πόλεμο στά βα­σιλικά δώματα. Γιατί πράγματι ὁ Χριστός ἐπι­στρέ­φει στόν οὐρανό καί στή βα­σι­λεία τοῦ Πατρός του ὡς νικητής καί θριαμβευτής.

Ἦλθε στή γῆ καί κατῆλθε στόν Ἅδη γιά νά νικήσει τόν διάβολο, γιά νά συντρίψει τή δύ­ναμή του καί νά διαλύσει τό κρά­τος του, ἀπελευ­θερώνοντας ἔτσι τούς ἀν­θρώ­πους πού τούς κρα­­τοῦσε δε­σμί­ους του καί χω­ρι­σμένους ἀπό τόν Θεό. Ἦλθε στή γῆ καί νίκησε τόν διάβολο καί ἀπάλλαξε τούς ἀν­θρώπους ἀπό τήν καταδυνα­στεία του καί τούς χάρισε ὄχι μόνο τήν ἐλευθερία τους ἀλλά καί τή δυνατότητα νά εἶναι καί νά ὀνο­μά­ζονται «τέκνα Θεοῦ» καί νά ἔχουν τό δικαίωμα νά κληρονο­μήσουν τή βασιλεία του.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τόν ὑποδέχονται ἐν ἀλαλαγμῷ καί ἐν φωνῇ σάλπιγγος, ἐπιβεβαιώνο­ν­τας τό μέγεθος τῆς νίκης καί τό με­­γαλεῖο τοῦ νικητοῦ καί θριαμ­βευ­τοῦ Κυρίου.

Τόν ὑποδέχονται ὅμως πανηγυ­ρι­­­κά καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Γιατί βλέπουν τόν Χριστό νά ἀνέρ­χεται στόν οὐρανό ὄχι ὅπως κα­τῆλ­θε, μέ τή θεία του δηλαδή μό­νο φύση, ἀλλά αὐτή τή φορά φέ­ροντας μαζί του καί τήν ἀν­θρώ­πι­νη φύση, φέροντας μαζί του καί τήν ἀναστημένη καί θεωμένη ἀν­θρώπινη σάρκα πού ἔλα­βε ἀπό τήν Παναγία Παρθένο.

Καί μπορεῖ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι νά γνώριζαν τό μυστήριο τῆς θείας οἰ­κονομίας, τό μυστήριο τῆς ἀγά­πης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρω­πο, πού ἔστειλε τόν Υἱό του στή γῆ «μορφήν δούλου λαβόντα», γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά σκεφθοῦν ὅτι αὐτή ἡ ἀνθρώπινη σάρκα πού ἀνέλαβε ὁ Χριστός στή γῆ θά εἰσήρχετο μαζί του θριαμβευτικά στόν οὐρα­νό· δέν μποροῦσαν νά φαντασθοῦν ὅτι ἡ θεία ἀγάπη θά ἔφθανε σέ αὐ­τό τό σημεῖο ὥστε ὁ Χριστός νά πα­ρακάθεται στό ἑξῆς τῷ Πατρί ὄχι μόνο μέ τή θεία ἀλλά μέ τή θε­αν­θρώπινη φύση του, δοξάζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τόν ἄνθρωπο καί προαναγγέλοντας τή δυνατό­τη­­τα πού τοῦ προσφέρει μέ τή σω­τηρία πού τοῦ χάρισε διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς του, τοῦ θανά­του καί τῆς ἀναστάσεώς του.

Καί αὐτός εἶναι ὁ δεύτερος λό­γος, ἀδελφοί μου, γιά τόν ὁποῖο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ὑποδέχονται ἐν ἀλα­­­λαγμῷ καί ἐν φωνῇ σάλπιγγος τόν Χριστό, ἔκπληκτοι ἀπό τό θαῦμα πού βλέπουν, ἔκπληκτοι ἀπό τό μέγεθος τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαγχνίας του πρός τόν ἄν­θρω­πο.

«Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύ­ριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος».

Τιμώντας καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναλή­ψεως τοῦ Χριστοῦ, ἄς μήν μείνου­με μόνο στήν ἔκπληξη καί στό θαυ­μασμό τοῦ μεγαλείου καί τῆς δό­ξης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἄς προ­σπα­θήσουμε νά κατανοήσουμε τό μέγεθος τῆς δωρεᾶς πού μᾶς προσ­φέρει μέ τήν ἐν σώματι ἄνοδό του στόν οὐρανό. Ἄς προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τό μέγεθος τῆς εὐ­λογίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο μᾶς ἀπάλ­λαξε ἀπό τήν ἁμαρτία καί μᾶς ἀπελευ­θέρωσε ἀπό τό κράτος τοῦ διαβό­λου, ἀλλά καί μᾶς ἀπο­κα­τέστησε πλησίον του, θεώνοντας τήν ἀν­θρώ­πινη φύση μας καί δοξάζοντάς της διά τῆς παραστά­σεως στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Κυρίως ὅμως, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ξεχνοῦμε ποτέ αὐτή τή δωρεά καί τήν εὐ­λογία τῆς θείας ἀγάπης, ὥστε ἔχοντας πάντοτε κατά νοῦ τήν τιμή, ἡ ὁποία ἀνα­μέ­νει στό σῶμα μας, νά προσέχουμε πῶς τό χρησιμοποιοῦμε, νά προσέχουμε νά τό διατη­ροῦ­με κατά τό δυνατόν κα­θαρό ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρ­τίας, ὥστε νά ἀξιωθεῖ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τῆς τιμῆς πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ ἀναληφθείς Κύριος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ