Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

Esper.AgAthanasiou2019

Esper.AgAthanasiou2019

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό και κήρυξε θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βεροίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Οἱ πεποιθότες πατῷ συνή­σου­σιν λήθειαν».

Οἱ λόγοι ατοί πό τό βιβλίο τς Σοφίας Σολομντος πού ναφέ­ρο­νται στίς ψυχές τν δικαίωνδη­λαδή τν εσεβν καί πιστν ν­θρώπωνπεριγράφουν καί τόν ορ­ταζόμενο σήμερα μεγάλο γιο καί πατέρα τς κκλησίας μαςτόν Μέγα θανάσιο

«σοι μπιστεύονται τόν Θεό θά κατανοήσουν τήν λήθεια», λέγει σοφός Σολομν. 

Τί σημαίνει μως ατό καί τί σχέ­ση χει μέ τόν ορταζόμενο γιο θανάσιο, ρχιεπίσκοπο λεξαν­δρεί­ας;

Σημαίνει, δελφοί μου, τι σοι πι­στεύουν καί μπιστεύονται τόν Θεό χουν τό προνόμιο νά κατα­νο­ον τήν λήθεια τοΘεο, νά κατανοον τήν λήθεια τν πραγ­μάτων, νά κατανοον τό βά­θος καί τήν οσία τν μυστηρίων τς πίστεως, νά κατανοον τελικά τόν διο τόν Θεό. Γιατί ὁ Θεός ε­ναι λήθεια, εναι τό πλήρωμα τς ληθείας, εναι, πως μς βε­βαιώνει διος Χριστός, ἡ ατο­α­λή­θεια. «γώ εμί ἡ λήθεια», λέγει Χριστός.

Καί εναι φυσικό καί ατονόητο νά κατανοεῖ ὁ πιστός νθρωπος περισσότερο τόν Θεό καί τήν λή­θειά του πό τούς λλους νθρώ­πους, πού στέκονται μακριά του, πού μφιβάλλουν καί μφι­σβη­τον τήν παρξή του, πού συκο­φαντον τίς ντολές του καί ντι­μετωπίζουν μέ προκα­τάληψη τούς λόγους του. 

Tό διο συμβαίνει, λλωστε, καί με­ταξύ τν νθρώπων. Κατανο­ο­­με περισσότερο τίς σκέψεις, τίς πιθυμίες, τίς προθέσεις καί τή λο­γι­κή τν νθρώπων πού γνωρί­ζουμε περισσότερο, πού συνδεόμε­θα μαζί τους καί βρισκόμαστε κο­ντά τους, στε πολλές φορές γνω­ρίζουμε τί θέλουν καί τί θά πον, πρίν κν νά συμβε.

Κατά μείζονα λόγο ατό συμ­βαί­νει καί μέ τόν Θεό, τοῦ ποίου οβουλές καί τά μυστήρια εναι νε­ξιχνίαστα καί νεξερεύνητα, καί τά ποκαλύπτει σέ κείνους, οἱ ποοι μέ τή ζωή τους δείχνουν τι θέλουν νά τόν κατανοήσουν καί νά ζήσουν κοντά του.

Ατό συνέβη καί μέ τόν Μέγα θα­νάσιο, τοῦ ποίου τή μνήμη πα­νηγυρίζουμε καί μες σήμερα. Ὁ Μέγας θανάσιος πό παιδί φο­σιώθηκε στόν Θεό καί στή με­λέ­τη τοῦ λόγου του, καί γωνί­σθη­κε σέ λη του τή ζωή, καί παρά τίς δυσκολίες πού ντιμετώπισε, παρά τίς συκοφαντίες καί τίς ξο­ρίες πού πέμεινε, νά μήν πο­κλί­νει πό τό θέλημα καί τήν γά­πη τοΘεολλά νά μπι­στεύ­­εται τή ζωή του καί τόν αυτό του στόν Θεό. 

Γιατό καί ὁ Θεός τόν ξίωσε νά κατανοήσει τήν λήθεια τοῦ μυ­στηρίου τς Παναγίας Τριάδος, νά κατανοήσει τή θέση τοῦ Υοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ μέσα σέ ατήν, νά κατανοήσει τι ὁ Χριστός δέν ε­ναι κτίσμα τοῦ Θεοῦ λλά εναι πό τήν δια οσία μέ τόν Θεό-Πα­τέρα του, μοούσιος καί χι μοι­ού­σιος, καί νά ποστηρίξει ατή τήν λήθεια στήν Α´ Οκουμενική Σύνοδο, ταν ὁ ρειος δέν μπο­ρο­σε καί δέν θελε νά τήν κατα­νο­ήσει, μέ πο­τέλεσμα νά παρα­σύ­ρει τούς χρι­στια­­νούς στήν αρεση καί νά δημιουργεσχίσμα στήν κ­κλησία τοΧριστιο.

Νά, λοιπόν, πς πιβεβαιώνει ὁ ορταζόμενος Μέγας θανάσιος μέ τή ζωή του καί τή στάση του τόν λόγο τοῦ σοφοῦ Σολομντος, δείχνοντας καί σέ μς πς μπο­ρομε νά βαδίσουμε στή ζωή μας καί νά προσδιορίσουμε τή σχέση μας μέ τόν Θεό. Διότι συμβαίνει συ­χνά ετε μες ετε λλοι ν­θρω­­ποι γύρω μας νά δυσκολευ­ό­μα­στε νά κατανοήσουμε σα δια­βά­ζουμε στήν γία Γραφή, σα ­κομε στήν κκλησία, σα βλέ­που­με στή ζωή τν γίων τς κ­κλησίας μας. Καί τότε ρχίζουμε νά μφισβητομε τήν ρθότητά τους, νά μφιβάλλουμε γιά τήν λήθειά τους, νά δυσπιστομε γιά τήν κρίβειά τους. Καί ς συνέ­πεια λων ατν ρχεται με­γα­λύ­­τερη πομάκρυνση πό τόν Θεό, διαφορία καί πιστία, καί καταλήγουμε καί μες, νρχίσαμε ναζητώντας τήν λή­θεια, νά τή χάσουμε καί νά πο­ρευ­ό­μαστε σάν χαμένοι στή ζωή καί, πάντως, ποκομμένοι πό τόν Θεό καί τήν λήθεια.

Γιατό, δελφοί μου, ς κού­σου­με σήμερα τόν λόγο τοῦ σοφοῦ Σολομντος καί ς μπνευσθομε πό τή ζωή τοῦ μεγάλου ατοῦ Πα­τρός τς κκλησίας μας, τοῦ γίου θανασίου, πού τιμομε καί πανηγυρίζουμε. Καί ς προσπα­θο­­με νά αξάνουμε τήν πίστη μας στόν Θεό. ς προσπαθήσουμε νά μπιστευόμαστε λο καί περισ­σότερο τή ζωή μας, τήν παρξή μας, τόν αυτό μας, λλά καί τά προβλήματά μας καί τά θέματα πού μς πασχολον στόν Θεό. Καί σο τόν προσεγγίζουμε μέ πί­στη καί μπιστοσύνη, τόσο θά κα­τα­νοομε καί μες, δελφοί μου, τήν λήθεια τοῦ Θεο. Θά βλέπου­με τόν δρόμο πού πρέπει νά βα­δί­σουμε καί θά τόν βαδίζουμε μέ πε­ρισσότερη εκολία πό ,τι μέ­χρι σήμερα, διότι «οἱ πεποιθότες πί τῷ Θεῷ συνήσουσιν λήθειαν».

Καί ατό εχομαι νά τό ζήσουμε λοι διά πρεσβειν τοῦ γίου θα­νασίου, τόν ποο ρθαμε καί πόψε γιά νά τιμήσουμε δῶ στόν πανηγυρίζοντα ερό ναό του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.AgAthanasiou2019 2