Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

Esper.AgMhnaNaousa2018-3.jpg

Esper.AgMhnaNaousa2018-3.jpg

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά του Θαυματουργού στην Νάουσα.

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.AgMhnaNaousa2018.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό :

«Τος τριβόλοις κεντούμενος, τος βουνεύροις τυπτόμενος, τπυρί τό σμα σου δαπανώμενος, οκ ξηρνήσω τό νομα, Χριστοτό σωτήριον».

Μέσα σέ μία φράση περιλαμβάνει ερός μνογράφος λη τήν πάν­­­θρω­πη σκληρότητα τν διω­κτν τοΧριστονώπιον τν ­ποίων μέ θάρρος καί γενναιό­τη­τα στάθηκε ορταζόμενος σή­μερα γι­ος μεγαλομάρτυς Μηνς, στόν πανηγυρίζοντα ερό ναό το­ποίου τιμομε τή παμφαμνή­μη του. Στήν δια μως φράση περι­λαμβάνει καί τό μεγάλογκώμιό του, τήν μολογία τονόματος τοΧριστοκαί τή σταθερότητα τς πίστεώς του σέ Ατόν.

Καί παρότι καθένας πό μς θά πίστευε τι εναι δύνατο στόν νθρωπο νά ντέξει τόσα βασανι­στή­ρια, νά πομείνει τόση ταλαι­πωρία καί δύνη καί μά­λι­στα ξαιτίας τς πίστεώς του στόν Χρι­στό, γιος Μηνς μς διαψεύδει καί ποδεικνύει μέ τήν καρτερία καί τό ψυχικό του σθένος χι μόνο τι πίστη νισχύει τόν νθρωπο σέ τέτοιο βαθμό, στε νά μπορενά ντέξει καί ατά τά πάνθρ­ω­πα βασανιστήρια, λλά καί τι τοδίδει τή δύναμη νά μολογήσει τό νομα τοΧριστοδιαφορώ­ντας γιά τίς συνέπειες. 

ς πινοοσαν οεδωλολάτρες κάθε εδους βασανιστήριο προκει­μέ­νου νά ναγκάσουν τούς μαθη­τές τοΧριστονά ρνηθον τήν πίστη τους καί τήν γάπη τους σέ Ατόν καί νά θυσιάσουν στά ψε­ύτι­κα εδωλά τους. ,τι καί ν φεύρισκαν, σο σκληρό καί πώ­δυνο καί ν ταν, δέν κατόρθωνε νά μεταπείσει τούς γίους μάρ­τυ­ρες νά ρνηθον τόν Χριστό, γιατί κανείς δέν μποροσε νά τούς χω­ρί­σει πό τήν γάπη του, γιατί γιατούς σχυε ατό πού διακηρύττει μέγας πόστολος Παλος «μοί τό ζν Χριστός καί τό ποθανεν κέρδος» καί «πιθυμναλσαι καί σύν Χριστεναι».

Ατό κριβς θά παναλάμβανε καί γιος μεγαλομάρτυς Μηνς, ποος ν καί ταλαιπωρημένος καί κατώδυνος πό τίς πληγές πού τοπροξενοσαν τά βασανιστή­ρια, δέν ρνετο τό νομα τοΧρι­στο. Γιατό καί δικαίως ψάλλει ερός μνογράφος πρός τιμήν του «Τος τριβόλοις κεντούμενος, τος βουνεύροις τυπτόμενος, τπυρί τό σμά σου δαπανώμενος, οκ ξηρνήσω τό νομα Χριστοτό σωτήριον». Γιατό καί δικαίως καί οπιστοί συρρέουν στούς να­ούς του, πως καί μες πόψε, στόν περικαλλατόν ναό, γιά νά πα­νηγυρίσουν καί νά τιμήσουν τή μνήμη του, καί νά τοπροσφέ­ρουν τά εσεβδρα τς γάπης τους. 

μως γιος μεγαλομάρτυς Μηνς, δελφοί μου, δέν μς φή­νει νά φύγουμε πόψε πό τόν ναό του χωρίς νά μς προσ­φέρει τό δικό του ντίδωρο. Καί ποιό εναι ατό; Εναι τό παρά­δειγ­μα τς ζως του, εναι σθε­ναρή καί κλόνητη μολογία τς πίστεώς του στόν Χριστό, πού τονοιξε διάπλατα τήν πόρτα τοπαραδείσου, τή θύρα τς βασιλεί­ας τοΘεο, κατά τήν πόσχεση τοΚυρίου τι ποιος τόν μολο­γήσει νώπιον τν νθρώπων, θά τόν μολογήσει καί κενος νώ­πι­ον τοΠατρός του τον ορα­νος.

Μς προσφέρει μως καί να κόμη δρο γιος Μηνς. Καί α­τό εναι εκαιρία νά συγ­κρί­νουμε τόν αυτό μας καί τή ζωή μας μέ τή δική του. Νά σκεφθομε καί νά ξετάσουμε τόν αυτό μας γιά νά δομε κατά πόσον μες μολογομε καί δέν ρνούμεθα τό νομα τοΧριστο

Διότι, δελφοί μου, Χριστός δέν νέμενε μόνο πό τόν γιο Μη­νκαί τούς λλους γίους μάρ­τυρες νά μήν ρνηθον τό νο­μά του καί νά μολογήσουν τήν πίστη τους νώπιον τν διω­κτν τους καί τν δημίων τους, λλά τό ναμένει καί πό λους μς, σους τόν πιστεύουμε καί φέρουμε τό νομά του καί χουμε βαπτισθεχριστιανοί. 

μες, βεβαίως, δέν ζομε σέ πο­χή πισήμων διωγμν, πως γιος Μηνς. Δέν καλούμεθα νά ντιμετωπίσουμε καί νά πομεί­νου­με λα κενα τά βασανιστήρια πού πέμεινε κενος, χουμε μως καί μες εκαιρίες νά μο­λο­γήσουμε τόν Χριστό καί τήν πί­στη μας σέ Ατόν. χουμε εκαι­ρίες στίς ποες καλούμεθα νά μολογήσουμε τι εμεθα καί μες μαθητές του καί νά μήν τόν ρνηθομε, ταν ολλοι γύρω μας πίσημα τόν ρνονται, τόν μφισβητον, τόν συκοφαντον καί δηλώνουν θεοι, πιστοι και τιδήποτε λλο. χουμε εκαιρίες νά μο­λογομε τήν πίστη μας στή σημερινή κοινωνία, πού δυστυχς πομακρύνεται προοδευτικά πό τόν Χριστό καί τήν κκλησία, πη­ρεασμένη πό δεολογικά καί φιλοσοφικά συστήματα λλά καί πό τήν διαφορία γιά κάθε τι πνευ­ματικό. Καί καλούμεθα νά τό κάνουμε, άν θέλουμε καί μες νά εμεθα γνήσιοι μαθητές τοΧρι­στοάν θέλουμε νά τιμομε τόν γιο μεγαλομάρτυρα Μηνχι μό­νο μέ τά λόγια μας λλά καί μέ τά ργα μας καί μέ τή ζωή μας. Διό­τι τιμή μάρτυρος, λέγει γιος ωάννης Χρυσόστομος εναι μίμηση μάρτυρος.άν θέλουμε νά τιμήσουμε τούς γίους μας, νά μιμηθομε τούς γίους μας, καί μάλιστα τούς μάρτυρες. Καί λοι καλούμεθα πό­ψε τιμώντας τον νά τόν μιμη­θομε τόν γιο Μην, γιά νά χουμε τή χάρη του καί τίς πρεσβεες του στή ζωή μας. μήν

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.AgMhnaNaousa2018-2.jpg