Πανηγυρική Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Παναγία Δοβρά. (ΦΩΤΟ)

Ag.GrhgorioyPalama2018-2.jpg

Ag.GrhgorioyPalama2018-2.jpg

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου το βράδυ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Αγρυπνία που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. 

 

Κατά την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τέθηκε σε προσκύνηση το ιερό λείψανο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που αποθησαυρίζεται στην Iερά Mονή. 

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.GrhgorioyPalama2018-3.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Σύ τήν καρδίαν καλς … καθαρ­θείς, τοΠνεύματος χρημάτισας τέ­μενος».

Ατός στόν ποο ναφέρονται οἱ στίχοι τοῦ κανόνος πού προέ­ταξα δέν εναι λλος πό τόν ορ­τα­ζόμενο καί τιμώμενο μέγα γιο τς κκλησίας μας, τόν γιο Γρη­γό­ριο τόν Παλαμναν πό τούς προστάτες τς ερς μας Μο­νς, στήν ποία χάριτι Θεοῦ θη­σαυρί­ζε­ται μικρό τμμα τοῦ χα­ριτοβρύ­του καί θαυματουργοῦ λει­­ψά­νου του, λλά καί τς ερς μας Μη­τροπόλεως, καθώς ὁ κορυ­φαος α­­τός εράρχης καί θεολό­γος, ὁ σπουδαος σκητής καί μύ­στης τοῦ κτίστου φωτός, γίασε μέ τήν παρουσία του, τόσο τή δική του σο καί τν δελφν του, καί τήν σκη­σή του τήν περιοχή μας. 

λλά καί κενος ὁ ποος γρα­ψε τούς στίχους ατούς γιά τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμ, δέν ε­ναι κάποιος τυχαος. Εναι ὁ φίλος καί συνασκητής του, νας νθρω­πος ὁ ποος τόν γνώριζε πολύ καλά καί ζησε καί γωνίσθηκε μα­ζί του πέρ τς ρθοδόξου πί­στεως. Εναι ὁ γιος Φιλόθεος ὁ Κόκ­κινος, πα­τριάρχης Κωνσταντι­νου­πόλεως, ὁ ποος πρτος τί­μησε τόν γιο Γρηγόριο ς γιο καί νέγραψε τό νομά του στίς γιολογικές δέλτους τς κατνα­το­λάς ρθοδόξου κκλησίας μέ Συνοδικό Τόμο.

λλά οστίχοι ατοί δέν ποτε­λον μόνο γκώμιο στόν τιμώ­με­νο γιο εράρχη, ποτελον καί να δίδαγμα ζως γιά λους μς πού ορτάζουμε τή μνήμη του, πο­τελον μία ερά παρακατα­θή­κη νός γίου, ποος ξιώθηκε νά φθάσει στή θέα τοκτίστου φωτός καί στή θέωση.

«Σύ τήν καρδίαν καλς … καθαρ­θείς, τοΠνεύματος χρημάτισας τέ­­μενος». φοκαθάρισες, λέγει γιος Φιλόθεος πευθυνόμενος στόν γιο Γρη­γόριο τόν Παλαμ, καλς τήν καρδία σου, γινες ναός τογίου Πνεύματος.

Ατή εναι ερά παρακαταθήκη τοορταζομένου γίου. κά­θαρ­­­ση τς καρδίας, ποία εναι να­γκαία καί παραίτητη προϋπό­θεση γιά νά γίνει νθρωπος ναός τογίου Πνεύματος.

Συχνά ποτιμομε τήν ξία καί τήν ναγκαιότητα τς καθάρσεως. χουμε συμβιβασθεμέ τήν μαρ­τω­λότητα τς νθρωπίνης μας φύ­­σεως. χουμε συμφιλιωθεμέ τίς πτώσεις τς καθημερινότητός μας. χουμε μβλύνει τό α­σθη­τή­ριο τς συνειδήσεώς μας ξαι­τίας καί σων βλέπουμε γύρω μας, στόν κόσμο, που πλεόνασε μαρτία, καί συγκρίνουμε τόν αυ­­τό μας χι μέ τούς γίους τς κκλησίας μας, πού βίωσαν σέ τέ­λειο βαθμό τήν ν Χριστζωή, λλά μέ τόν κόσμο, καί τσι ατο­δικαιωνόμεθα. 

πάλι νομίζουμετι ρκεμία πι­φα­­νεια­κή κάθαρση τς ψυ­χς μας, μία τυπική συμμετοχή μας στό μυ­στήριο τς ερς ξο­μο­λογήσεως, μία συμ­βατικήξα­γό­ρευση κά­ποι­ων μαρτιν μας, καί ποφεύ­γου­με νά ρευνομε καί νά ποκα­λύ­πτουμε τά μύχια τς ψυ­χς μας, «τά δηλα καί τά κρύ­φια», καί νά τά καθαρί­σου­με μέ τήν ξομολό­γη­ση, καί κυρίως μέ τή μετάνοια καί τόν γώνα μας νά διατηρομε τήν ψυχή μας ληθινά καθαρή.

τσι πείθουμε συχνά τόν αυτό μας τι ρκεατή πιφανειακή κάθαρση καί μπορομε νά οκοδο­μή­σουμε πλέον στήν ψυχή μας τόν ναό τοΘεοφησυχάζοντας τι ζομε τήν ν Χριστζωή, φόσον κ­κλησιαζόμεθα, προσευχόμεθα καί μετέχουμε στό μυστήριο τς θείας Εχαριστίας.

λα ατά μπορενά εναι καλά καί χρήσιμα καί φέλιμα καί πρέ­πει νά τά κάνουμε, λλά μέ ατά μόνο οκοδομομε τόν ναό τογίου Πνεύματος στήν ψυχή μας πάνω σέ πισφαλθεμέλια, φό­σον δέν γωνιζόμεθα γιά τήν πραγ­μα­τική κάθαρση τς πάρ­ξεώς μας.

Βεβαίως πόλυτη κάθαρση ε­ναι στόχος πού δέν πιτυγχά­νε­ται εκολα καί παιτεδιά βίου προ­σπάθεια καί γώνα, μως τό λεος τοΘεοναπληρώνει τά λλεί­πο­ντα γιά κείνους, οποοι πι­διώκουν συνειδητά τήν κάθαρση τς καρδίας τους καί δέν δια­φο­ρον, νομίζοντας τι μπορον νά πα­ραπλανήσουν μαζί μέ τόν αυτό τους καί τόν Θεό.

Γιατό, άν θέλουμε νά γίνουμε καί μες ναός τογίου Πνεύ­μα­τος, καί νά πολαύσουμε ατό τό προνόμιο πού χει δώσει Θεός σέ λους τούς νθρώπους, οποοι θά θε­λήσουν νά τό ξιοποιήσουν καί νά τό ζήσουν, καί τό ποο ποτελετήν οσία τς ν Χριστζως, ς κολουθήσουμε τόν δρό­μο τς κα­θάρσεως τς καρδίας μας πού πο­δεικνύει κκλησία μας καί τόν ποο βάδισε καί ορ­τα­ζό­μενος καί τιμώμενος γιος Γρη­γό­ριος Παλαμς. 

Καί ατός διέρχεται πρωτί­στως πό τή θέ­λησή μας νά καθάρουμε τόν αυτό μας, κόμη καί ν πμε κόντρα σέ συνήθειες καί σέ δυ­να­μίες πού μς εχαριστον. 

Καί κό­­μηπό τήν ποφασιστι­κό­τητά μας νά ρευ­­νή­σουμε καί νά ξετά­σουμε συστη­μα­­τικά τήν ψυχή μας  καί νά μήν κρύ­ψουμε τίποτε πό λα σα θά να­καλύψουμε, λλά νά μετανοήσου­με γιατά ελικρι­νς νώ­πι­ον τοΘεοκαί νά τοζητήσουμε τήν φεση καί τήν παλ­λαγή μας πό ατά. 

Καί τέλος περιλαμβάνει τήν πί­κλη­ση τς βοηθείας τοΘεογιά νά μς φωτίσει τό σκότος, πως προσευ­χό­ταν καί τό ζητομε γι­ος Γρηγόριος, στε νά δομε τί πάρχει μέσα μας, καθώς τό σκο­τάδι, πού δημιουργεπονηρία τοδιαβόλου, δέν μς φήνει νά νακαλύψουμε γιά νά μήν μπο­ρέ­σου­με νά καθάρουμε τήν ψυχή μας.

Μόνο τσι θά μπορέσουμε νά γί­νουμε καί μες ναός τογίου Πνεύ­ματος, πως θέλει Θεός γιά τόν καθένα μας. 

Καί εχομαι πατρικά Θεός διά πρεσβειν τογίου Γρηγορίου τοΠαλαμ, νά μς ξιώσει ατς τς καθάρσεως, στε νά μπορέ­σου­με νά δομε καί μες τό πρό­σω­πό του, διότι «οκα­­θαροί τκαρ­δίτόν Θεόν ψο­νται», τόν ποο καί ὁ γιος Γρηγόριος ὁ Πα­λαμς βλέ­πει πρόσωπο πρός πρό­σωπο, εφραινόμενος αωνίως στή βα­σι­λεία τν ορανν. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.GrhgorioyPalama2018-5.jpg