Oμιλία από τον Ιερομόναχο π. Nίκωνα Αγιορείτη με θέμα: «Η νηστεία» στη Nάουσα. (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Omilia.NikwnNaousa2019 4

Omilia.NikwnNaousa2019 4

Το Σάββατο 23 Μαρτίου το απόγευμα o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

 

Στο τέλος του Εσπερινού ομίλησε ο ιερομόναχος π. Νίκων Αγιορείτης με θέμα: « Η νηστεία».

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὁλοκλη­ρώ­σαμε ἤδη τίς δύο πρῶτες ἑβδο­μά­δες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ­σα­ρα­κοστῆς, τῆς περιόδου αὐτῆς τῆς νηστείας, ὅπως συχνά τήν ὀνομά­ζουμε, καθώς ἕνα ἀπό τά πνευ­μα­τικά ἀγωνίσματα στά ὁποῖα ἀγω­νιζόμεθα κατά τήν περιόδο αὐτή εἶναι τό ἀγώνισμα τῆς νηστείας.

Ὅμως ἡ νηστεία δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πνευματικό ἀγώνισμα. Εἶναι συγχρόνως καί ἕνα μέσο, εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο καί ἕνα βοήθημα, πού ἔχει θέσει στή διάθεσή μας ἡ Ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία, προκειμένου νά μᾶς βοη­θή­σει νά ἀνταπεξέλθουμε στά ἄλ­λα πνευματικά ἀγωνίσματα στά ὁποῖα μᾶς κα­λεῖ νά ἀγωνισθοῦμε τόσο γιά νά προετοιμασθοῦμε κα­τάλ­ληλα γιά τήν Ἁγία καί μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὅσο καί γιά νά προα­χθοῦ­με στήν ἐν Χρι­στῷ ζωή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν σκοπό καί τόν στόχο τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας.

Ἡ διπλῆ αὐτή φύση καί χρήση τῆς νηστείας δείχνουν πόσο σημα­ντική εἶναι γιά τόν κάθε πιστό, ἀλλά καί πόσο ἀπαραίτητη γιά τόν ἀγώνα του. Πολλές φορές ὅμως δυστυχῶς δέν συνειδητοποιοῦμε ὅσο πρέπει οὔτε τήν ἀξία καί τή σημασία της οὔτε τήν ἀναγκαιότη­τά της, καί εἴτε τή θεωροῦμε κάτι ἁπλό καί εὔκολο καί τήν περιο­ρί­ζουμε στήν ἀντικατάσταση κά­ποι­ων τροφῶν μέ κάποιες ἄλλες, εἴτε τήν παραθεωροῦμε, ἐπειδή νο­μί­ζου­με ὅτι δέν εἶναι ἀπαραί­τητη καί μποροῦμε νά προχωρή­σουμε στήν πνευματική μας ζωή χωρίς αὐτή, χωρίς δηλαδή τή νηστεία.

Σήμερα, λοιπόν, ὁ λόγος εἶναι γιά τή νηστεία, τό μεγάλο αὐτό ἀγώ­νι­σμα, τή μεγάλη ἀρετή καί συγ­χρό­­νως τό ἰσχυρό ὅπλο στόν πνευ­ματικό μας ἀγώνα, γιά τήν ὁποία ἔχει μιλήσει καί ὁ Κύριός μας. Ἄλλωστε ἡ πρώτη ἐντολή τήν ὁποία ἔδωσε στούς πρωτοπλάστους μέσα στόν Παράδεισο ἦταν ἡ ἐντολή τῆς νηστείας: νά μήν φᾶνε ἀπό τόν καρπό τόν ἀπηγορευμένο. Ἀλ­λά ἔχουν μιλήσει καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη­σίας μας. Καί ἔχουμε ὅλοι πολλά νά δι­δαχθοῦμε ἀπό τόν λόγο τους ἀλλά καί ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν ὁσίων καί τῶν ἀσκητῶν πού θά μᾶς με­τα­φέρει μέ τήν ὁμιλία του ὁ ἀπο­ψινός μας ἐκλεκτός προσκεκλημέ­νος, ὁ προσφιλής καί σεβαστός πα­νο­σιο­λο­γιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Νί­κων Ἁγιορείτης, γνωστός σέ ὅλους σας ἀπό παλαιότερες ἐπι­σκέ­ψεις του στήν Ἱερά Μητρόπο­λή μας καί ἐδῶ, στή Νάουσα, ὁ ὁποῖος θά μᾶς μιλήσει μέ αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα: «Ἡ νηστεία».

Τόν καλωσορίζουμε μέ πολλή ἀγάπη, μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη, καί τόν εὐ­χα­ριστοῦμε γιά τόν κόπο τόν ὁποῖο κάνει ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐγκαταλείποντας τή Σκήτη του, τό Ἅγιον Ὄρος, τά πνευματικά του παιδιά, καί εὑρισκόμενος ἐδῶ γιά νά μᾶς μεταφέρει αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς νηστείας. Τόν παρακα­λοῦ­με νά λάβει τόν λόγο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Omilia.NikwnNaousa2019