Ο «όμιλος προστασίας απόρου παιδιού Βεροίας» εόρτασε τον προστάτη του, Άγιο Στυλιανό Παφλαγόνος. (ΦΩΤΟ)

AgStylianouVeria2021 5

AgStylianouVeria2021 5

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος.

Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθηκαν η πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του «ομίλου προστασίας απόρου παιδιού Βεροίας» για να τιμήσουν τον προστάτη του ομίλου, Άγιο Στυλιανό Παφλαγόνος. 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀπό παιδός … ἀ­σκή­­σας ὡς ἄσαρ­κος, βρε­φῶν καί παίδων προ­­στά­της γεγένησαι», ψάλλει ἡ Ἐκκλη­σία μας σήμερα πρός τιμήν τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πα­τρός ἡμῶν Στυλια­νοῦ τοῦ Παφλαγόνος. Ψάλ­λει ἐγκω­μιά­­ζο­ντας τόν ἅγιο, ὁ ὁποῖ­ος μέ τά πολλά του θαύ­ματα γιά τή θε­ρα­πεία καί τή σω­τηρία μι­κρῶν παιδιῶν ἀνε­δεί­χθη προστά­της βρε­φῶν καί παίδων, καί ὡς τέτοιος τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τούς πι­στούς.

Ἔζησε τή ζωή του ὁ ἅ­γιος Στυ­λιανός ὡς ἀ­σκη­τής ἀπόλυτα ἀφο­σι­ω­μένος στόν Θεό. Ἔ­ζησε μέ αὐ­στη­ρή καί σκληρή ἄσκηση, μέ νη­στεία καί προσευχή, καί μέσω αὐ­τῶν ἀνῆλθε τήν κλίμακα τῶν ἀρε­τῶν καί ἔφθασε σέ ὕψη ἁγιό­τητος, ὥστε νά τρέφεται ἀπό ἄγ­­γελο Κυ­ρίου καί νά ζεῖ μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Μέ αὐτή τή χάρη ἐπι­τελοῦσε πολ­λά θαύ­μα­τα, σώζοντας ἀπό βέ­βαιο θάνατο βρέφη καί ἐγκυμο­νοῦσες γυναῖ­κες, πού προσέτρεχαν ἔξω ἀπό τό σπήλαιο στό ὁποῖο ἀσκεῖτο ὁ ὅσιος, ὅσο ζοῦσε, ἀλλά καί στή σορό τῶν ἱερῶν του λειψά­νων μετά τήν κοί­μησή του.

Ὅλα αὐτά τά θαύματα τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ ἀπο­δεικνύουν τόν πλοῦ­το τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁ­ποῖος διαχέεται διά τῶν ἁγίων του πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη, καί ἰδιαιτέρως πρός τά μικρά καί ἀθῶα παιδιά. Δια­χέ­ε­ται στούς ἀνθρώπους χωρίς νά ἐπη­ρεάζεται οὔτε νά ἐμ­ποδίζεται ἀπό τόν τό­πο καί τόν χρόνο, ἀπό τήν ἡλικία καί τήν ἰδι­ότητα, ἀπό τήν ἐγ­γύ­τη­τα καί μή τοῦ ἁγί­ου πρός τόν κόσμο.

Ἡ ἔκχυση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πρός τά παι­διά διά τῶν θαυμάτων ἑνός ἀσκητοῦ, ἑνός ἀν­θρώπου πού ἐπέλεξε νά ζεῖ μακριά ἀπό τόν κό­σμο καί τούς ἀνθρώ­πους, ὅπως συνέβη μέ τόν ἅγιο Στυλιανό, ἀ­πο­δεικνύει αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀνε­ξαρ­τησία τῆς θεί­ας χάριτος ἀπό τά κο­­σμικά σχήματα, στά ὁποῖα συχνά ἐμεῖς οἱ ἄν­θρωποι ἐπενδύουμε καί τά ὁποῖα ἐμπιστευόμαστε, καί μᾶς δίνει τήν ἐλπίδα καί τή βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών μέ τήν χάρη του στόν κόσμο μας, εἶναι παρών μέ τήν ἀγάπη του πρός τούς ἀνθρώ­πους, εἶναι παρών μέ τούς ἁγίους του, πού δέν παύουν νά θαυμα­τουρ­­­γοῦν καί νά πρεσβεύουν ὑπέρ ἡμῶν.

Καί ὅπως τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ «ὅπου θέλει πνεῖ», ἔτσι καί ἡ χάρη του ἐνεργεῖ διά τῶν ἀν­θρώ­πων πού ἐ­κεί­νη ἐπιλέγει, διά τῶν ἀν­θρώπων, τῶν ὁ­ποί­ων ἡ καθαρό­τη­τα τῆς ζω­ῆς τους τούς κα­θιστᾶ δο­χεῖα εὔχρηστα καί κα­­τάλληλα γιά τή με­τά­δοσή της. Καί ὅσο καθα­ρώ­τερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅσο πιό κοντά βρίσκεται στόν Θεό, τόσο πε­ρισσότερη ἀγάπη ἔχει γιά τούς ἄλ­λους ἀνθρώπους ἀλλά καί γιά ὅλο τόν κόσμο, τόσο περισσότερη ἀγά­πη ἔχει καί γιά τά ἀθῶα παιδιά, τά ὁποῖα προστατεύει ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Στυλιανός, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἄσκηση εἶχε καθάρει τόν ἑαυτό του καί ἡ ψυχή του ἦταν ἁγνή καί καθαρή σάν τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἀνεδείχθη προστάτης τους καί ἐν ζωῇ καί μετά τήν κοί­μη­σή του, καί δικαιολογημένα τι­μᾶ­­ται μέχρι σήμερα καί ἰδιαιτέ­ρως ἀπό τόν Ὅμιλο προστασίας ἀπόρου παιδιοῦ Βεροίας, πού τόν ἔχει ὡς προ­στά­τη, καί ἑορτάζει καί φέ­τος, παρά τίς δύσκολες ὑγειονομι­κές συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν στήν πα­τρίδα μας, τή μνήμη του ἐδῶ στόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπως κάθε χρόνο.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς προσευχηθή­κα­με σήμερα ἰδιαιτέρως στόν συμπα­θῆ καί φιλάνθρωπο ἅγιό μας, νά ἐνισχύ­ει τά μέλη τοῦ Ὁμίλου καί τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμ­βου­λίου του στό ἀξιέπαινο ἔργο πού ἐπιτελοῦν ἐθελοντικά καί μέ πολ­λή ἀγάπη, ἀποβλέποντας στήν προ­στασία καί τή στήριξη τῶν ἀπόρων παιδιῶν ἀλλά καί ὅλων τῶν παιδιῶν πού ἔχουν ἀνάγκη. 

Καί δυστυχῶς ὑπάρ­χουν πολλά παιδιά, πού ἔχουν ἀνάγκη βοη­θεί­ας καί συμπαραστά­σεως ὄχι μόνο οἰκονομικῆς ἀλλά καί ἠθικῆς καί ψυχολογικῆς, πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό στοργή καί ἀγά­πη, πού ἔχουν ἀνάγκη νά αἰσθαν­θοῦν ὅτι κάποιοι ἄν­θρω­ποι ἐνδιαφέρονται καί γι᾽ αὐ­τά καί τά φροντίζουν. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἀκοῦμε καί βλέπουμε ὅλοι περι­στατικά καί γεγονότα πού ἀφο­­ροῦν μικρά παιδιά, τά ὁποῖα μᾶς θλίβουν καί δέν θά θέ­λα­με νά ὑπάρχουν στόν κόσμο μας. Ἀλλά δυστυχῶς ἀποτελοῦν καί αὐτά συ­νέ­πεια τῆς κα­ταπτώσεως τῶν ἠθι­κῶν ἀξιῶν καί τῆς προοδευ­τικῆς διαλύσεως τοῦ θε­σμοῦ τῆς οἰκογε­νείας πού πλήττει τά πιό ἀσθενῆ μέλη της, δηλαδή τά παιδιά μας.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι τά παι­διά εἶναι ὑπό τή σκέπη τοῦ προστά­του τους ἁγίου Στυλιανοῦ ἀλλά καί τῶν ἀγγέλων τους, οἱ ὁποῖοι, κατά τή διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μας, διά παντός βλέπουν τό πρόσω­πο τοῦ Θεοῦ, καί ὅσοι καί ὅσες βοη­θοῦν καί συμπαραστέκονται στά παι­διά, ἰδιαιτέρως σέ αὐτά πού ἔχουν ἀνάγκη, συνεργάζονται μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους καί ἔχουν τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Καθώς, λοιπόν, ἑορτάζουμε σήμε­ρα τόν ἅγιο Στυλιανό, ἄς μιμη­θοῦ­με τόσο τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς του, ὅσο καί τή μεγάλη ἀγάπη του γιά τά παιδιά καί ἄς τόν παρακα­λοῦμε νά εἶναι ἄγρυπνος φρουρός καί προστάτης τους. 

Καί εὔχομαι πατρικά ὁ Θεός καί ὁ ἅγιος Στυλια­νός νά ἀνταποδίδουν καί στά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμ­βου­λίου καί σέ ὅλα τά μέλη τοῦ Ὁμίλου προστασίας ἀπόρου παι­διοῦ Βεροίας τόν κόπο καί τήν ἀγά­πη τους μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AgStylianouVeria2021 3