Ο εσπερινός της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος και κουρά μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. (φωτο)

Onomasthria2017.jpg

Onomasthria2017.jpg

Την Τετάρτη το απόγευμα τελέστηκε στην ιερά μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής του αγίου Παντελεήμονος, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος παρουσία του Σεβ.Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ,του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ. Δημητρίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμoνος.

Στο τέλος της ακολουθίας τελέστηκε η μοναχική κουρά του δοκίμου μοναχού Αθανασίου Μανιόπουλου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων. Ο νέος μοναχός έλαβε το όνομα Ιωσήφ.

Τέθηκε σε προσκύνηση των πιστών τεμάχιο ιερού λειψάνου του αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, που φυλάγεται στην ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά.

Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο στον παλαιό μητροπολιτικό ιερό ναό αγίων πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου και στη συνέχεια ο σεβασμιώτατος θα δεχθεί ευχές κλήρου και λαού μέχρι τις 1μμ στο επισκοπικό μέγαρο, ενώ το απόγευμα θα δέχεται ευχές στο αρχονταρίκι της ιεράς μονής Δοβρά.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου κατά την μοναχική κουρά:

«Λήψεται πανοπλίαν τόν ζῆλον αὐτοῦ. Ἐνδύσεται θώρακα δικαιο­σύ­νην καί περιθήσεται κόρυθα, κρί­­σιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀ­σπί­δα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα».

Μέ τούς λόγους αὐτούς τοῦ σο­φοῦ Σολομῶντος ἑρμηνεύει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τή σθεναρή καί γεν­ναία στάση τοῦ ἑορταζομένου σή­μερα καί λαμπρῶς τιμωμένου ἁ­γίου της, τοῦ ἁγίου με­γα­λομάρ­τυ­ρος Παντε­λεή­μονος τοῦ ἰαματικοῦ.

Ποιός ἦταν ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος εἶναι σέ ὅλους μας, ἀδελφοί μου, γνωστό, γιατί εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό προσφιλεῖς ἁγίους τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας.

Ἦταν ἕνας νέος καί εὐ­γε­­νής ἄν­θρωπος μέ λαμ­πρές σπουδές, ἕνας ἰατρός πού εἶχε με­γαλώσει σέ ἕνα περιβάλλον μέ ἀνέ­σεις καί εὐμά­ρεια. Δέν ἦταν στρατιωτικός, δέν ἦταν ἕνας ἀ­σκη­­μένος στίς δυσκο­λίες τῆς ζω­ῆς, στούς ἀγῶνες καί στούς πο­λέμους ἄνθρωπος. Καί ὅμως κα­τόρ­θωσε νά σταθεῖ μέ γεν­­ναι­ό­τη­τα ἀπέ­να­ντι στόν αὐτο­κρ­ά­τορα καί νά ὁμο­λογήσει τήν πίστη του στόν Χρι­στό. Κατόρθωσε νά ἀντι­πα­λαίσει «τούς κοσμοκρά­το­ρας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τού­του» καί «τά πνευ­ματικά τῆς πονηρίας». Κατόρθωσε νά βγεῖ νι­κη­τής μέσα ἀπό τά ποι­κί­λα βασα­νιστήρια στά ὁποῖα τόν ὑπέβαλε ὁ αὐτοκρά­το­ρας καί νά ἐπαναλαμ­βά­νει τόν λό­γο τοῦ ψαλ­­μωδοῦ: «πλεονάκις ἐπο­­­­λέμη­σάν με ἐκ νεότητός μου· καί γάρ οὐκ ἠδυνή­θησάν μοι». Κα­τόρθωσε ὁ ἅγιος Παντελεήμων νά νικήσει καί αὐτή ἀκό­μη τή φθο­ρά τοῦ θα­νάτου καί νά εἰσέλ­θει θριαμ­βευ­τής στή βασι­λεία τῶν οὐ­ρανῶν.

Καί τό κατόρθωσε ἔχοντας ὡς ἐφόδια καί ὡς ὅπλα ἰσχυρά, αὐτά πού ἀπαριθμεῖ ὁ σο­φός Σολομῶν καί ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στά ἀναγνώ­σμα­τα: «Λή­ψε­­ται πανοπλίαν, τόν ζῆλον αὐ­τοῦ. Ἐν­δύσεται θώρακα δικαιο­σύ­νην καί περιθήσεται κόρυθα, κρί­σιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπί­δα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα».

Αὐτά εἶναι τά ἐφόδια πού ἔχει στή διάθεσή του ὁ κάθε πιστός γιά νά ἀνταπεξέλθει στόν πνευματικό του ἀγῶνα, καί ἰδιαιτέρως τοῦ κά­θε πιστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποφασίζει νά στρατευθεῖ στήν στρατεία τοῦ Ἰη­σοῦ Χριστοῦ ὡς καλός στρατιώ­της, ὁ ὁποῖος ἀποφασίζει νά ἀφιερώσει τή ζωή του στήν ἀγάπη του καί νά ἀγωνισθεῖ διά βίου γιά νά μή χω­ρι­σθεῖ ποτέ ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι­στοῦ, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος μεγαλο­μάρ­τυς Παντελεήμων.

Αὐτά εἶναι τά ἐφό­δια τά ὁποῖα κα­λεῖσαι καί σύ, παιδί μου, νά χρησιμοποιή­σεις συστηματικότερα ἀπό σήμερα, πού ἐνδύθηκες τό μοναχικό ἔν­δυ­μα καί ἀφιέρωσες ἐπίσημα πλέον τόν ἑαυτό σου καί τή ζωή σου στόν Χριστό. Γιατί ἀπό σήμερα, π. Ἰωσήφ, θά εἶναι καί μεγαλύτερος ὁ ἀγώνας σου καί θά πρέπει νά εἶναι καί με­γαλύτερη ἡ προσπάθειά σου καί ὁ ζῆλος σου γιά τόν πνευματικό ἀγώ­να καί τόν πνευματικό πόλεμο τόν ὁποῖο καλεῖσαι νά διεξάγεις.

Ὁ ζῆλος σου θά εἶναι ἡ πανοπλία πού θά σέ προστατεύει ἀπό τούς πει­ρασμούς τῆς νωθρότητος, τῆς ρα­θυμίας καί τῆς ἀκηδίας. Θώρα­κάς σου θά εἶναι ἡ δικαιοσύνη, ἡ πι­στή δηλαδή ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀσπίδα σου ἀκαταμά­χη­τη θά εἶναι ἡ ὁσιότης, ἡ ὁλο­κλη­ρω­τική δηλαδή ἀφιέρωση στόν Θεό διά τῆς πίστεως καί τῶν ἀγα­θῶν ἔργων, ὥστε νά μπορέσεις καί σύ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἀνα­δειχθεῖς νικητής στόν πνευ­μα­τικό αὐτό ἀγώνα, στόν ὁποῖο στρα­τεύ­θηκες καί σύ ἀπό σήμερα, ἐγκα­τα­λείποντας τά πάντα χάριν τοῦ Χρι­στοῦ καί λάμβανοντας ἕνα νέο ὄνο­­μα, ἕνα ὄνομα πού ἔφεραν με­γάλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ πού θά ἀπο­τελεῖ γιά σένα πρότυπο κα­θα­ρότητος καί ἁγνότητος ψυχικῆς καί σωματικῆς. Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, ὁ μνήστωρ, πρότυπο ἁπλότητος καί διακρίσεως. Ὁ  Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀρι­­μαθαίας, ὁ κρυφός μαθητής, ὁ εὐσχήμων βουλευ­τής, πρότυπο τῆς ἀγάπης καί ἀφο­σιώσεως στόν Χριστό.

Καί μαζί μέ αὐτούς τό νέο σου ὄνομα ἄς σοῦ θυμίζει καί δύο σύγ­χρονες ἀσκητικές μορφές τοῦ Ἁ­γίου Ὄρους: τόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν σπηλαιώτη, ἕνα σπουδαῖο ἀ­σκη­τή καί ἐργάτη τῆς νοερᾶς προ­σευ­χῆς, ὁ ὁποῖος δημιούργησε μία με­γάλη πνευματική οἰκογένεια καί πλούτισε τίς μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ εὐλαβεῖς συνοδεῖες, ἀλ­λά καί τόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν Βα­τοπαιδινό, τόν μαθητή του, τόν ἐξαιρετικά δια­κρι­τικό μοναχό τῆς μελέ­της καί τῆς προσευχῆς, πού ἔλαμ­ψαν ἀμφότεροι καί φώτισαν μέ τή ζωή τους τούς ἀν­θρώπους.

Ἔχοντας αὐτούς τούς ἁγίους καί τούς μεγάλους ἀσκητές ὡς παρα­δείγ­ματα καί πρότυπα στή ζωή σου, ἀλλά καί τήν εὐχή τοῦ ἀειμνήστου  π. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος σέ εἰσήγαγε στό ἱερό Βῆμα, καί τήν εὐχή τῶν ἁγίων καί ὁσίων αὐτῶν πατέρων θά πορεύεσαι στή ζωή σου. Φρόντισε ὅμως καί σύ μέ τήν ὑπα­κοή, μέ τήν ταπείνωση, μέ τήν προσευχή, μέ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς σου νά προάγεσαι στήν ἀρε­τή καί στά πνευματικά χαρί­σμα­τα, ὥστε νά μπορεῖς νά ἀνταποκριθεῖς, ὅταν σέ καλέσει ὁ Θεός, καί στή δια­κονία τῆς Ἐκκλησίας, πάντοτε μέ ταπείνωση καί ὑπακοή στόν Κα­θηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας σου καί στόν Ἐπί­σκοπο, ὥστε νά εὐαρεστεῖς τόν Θεό καί νά ἀξιωθεῖς, διά πρε­σβει­ῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς ἐφό­ρου καί προστάτιδος τῆς Μονῆς μας, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκό­που Συμφερουπόλεως, τοῦ ἑορτα­ζο­μένου ἁγίου μεγαλο­μάρ­τυρος Παντε­λεήμονος, καί τῶν ἁγίων τῶν ὁποίων τό ὄνομα ἀπό σήμερα θά φέρεις, νά ἀναδειχθεῖς νικητής στόν πνευματικό ἀγώνα, γιά νά κερδίσεις καί σύ, ὅπως καί ὁ ἑορ­τα­ζόμενος ἅγιος τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί τήν αἰώνιο ζωή κο­ντά στόν Χριστό μετά πάντων τῶν ἁγίων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Onomasthria2017-56.jpg