Ο εορτασμός του Aγίου Τρύφωνα στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.TryfwnosVeria2019 2

Ag.TryfwnosVeria2019 2

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Βέροιας, επί τη μνήμη του Αγίου Τρύφωνος. 

Στο τέλος της θείας λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε αγιασμό και ανέγνωσε την ευχή του Αγίου Τρύφωνος για τους αγρούς.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Τίς μς χωρίσει πό τς γά­πης τοῦ Χριστο;

να ρώτημα θέτει ὁ πόστολος Παλος στό σημερινό εαγγελικό νάγνωσμα καί τό ρώτημα εναι ποιός θά μς χωρίσει πό τήν γά­πη τοῦ Χριστο

Δέν περιμένει μως πάντηση, γιατί ἡ ρώτησή του φορτόν διο· γιατό καί δίδει μία σειρά παντήσεων, τίς ποες μως ὁ διος στή συνέχεια πορρίπτει.

Ποιός θά μς χωρίσει πό τήν γά­πη τοῦ ΧριστοἩ θλίψη, ἡ στε­­νοχώρια, ὁ διωγμός, ἡ πείνα, ἡ γυμνότητα, ὁ κίνδυνος, ἡ μάχαιρα; Τίποτε πό λα ατά δέν μπορεῖ νά χωρίσει τόν μεγάλο πόστολο πό τόν Χριστό.

Καί χι μόνο ατά, λλά καί κό­μη σημαντικότερα καί σχυρό­τε­ρα, πως ὁ θάνατος, οἱ γγελοι, ἡ κτί­ση λόκληρη, δέν μπορον νά τόν χωρίσουν, δέν μπορον νά τόν κά­νουν νά παύσει νά γαπτόν Χρι­στό, δέν μπορον νά τόν πομα­κρύ­νουν πό κο­ντά του.

Ὁ πόστολος Παλος δέν δια­βε­βαιώνει πιπόλαια, δέν πόσχεται τυχαα τι τίποτε δέν μπορενά τόν χωρίσει πό τόν Χριστό. Ἡ ζωή του καί ἡ ποστολική του πο­ρεία ποδεικνύουν τήν λή­θεια τν λόγων του. Γιατί ὁ πό­στολος χει περάσει μέχρι τώρα τά πε­ρισ­σότερα πό σα ναφέρει, τίποτε μως πό ατά δέν στάθηκε κανό νά τόν κάνει νά λλάξει πορεία, νά χω­ρισθεῖ πό τόν Χριστό καί νά πομακρυνθεῖ πό τήν γάπη του.

Καί ὁ λόγος; Μς τόν πο­κα­λύ­πτει στήν πιστολή του πρός τούς Γαλάτες. «Ζῶ δέ οκέτι γώ, ζῇ δέ ν μοί Χριστός», μς λέει. Δέν ζῶ πλέον γώ, ζεῖ μέσα μου ὁ Χρι­στός.

Ατός εναι ὁ λόγος γιά τόν ­ποο τίποτε δέν μπορεῖ νά τόν χω­ρίσει πό τόν Χριστό. Εναι ἡ πό­λυτη ταύτισή του μαζί του. Δέν ζεῖ γιά τόν αυτό του ὁ πό­στο­λος, δέν ζεῖ μόνος του, λλά ζεῖ χο­ντας μέσα του τόν Χριστό. 

Καί πως δέν μπορεῖ κανείς νά χω­­ρι­σθεῖ πό τόν αυτό του καί πό τήν παρξή του, τσι καί ὁ πό­­στολος Παλος δέν μπορεῖ νά χω­ρισθεῖ πό τόν Χριστό.

Ατό μως δέν σχύει μόνο γιά τόν πόστολο Παλο, σχύει καί γιά τόν ορταζόμενο σήμερα γιο Τρύφωνα, ὁ ποος πέδειξε στήν πράξη τόν λόγο τοῦ ποστόλου. πέδειξε μέ τό μαρτύριό του, πέ­δει­ξε μέ τή θυσία τς ζως του τι τίποτε δέν μπορενά τόν χω­ρίσει πό τήν γάπη τοῦ Χριστο, γιατί ἡ ζωή του καί ἡ παρξή του ταυ­τί­ζονται πόλυτα μέ κενον.

Καί ατό δέν εναι φυσικά κάτι εκολο, δέν εναι μία πόφαση τς στιγμς. παιτεῖ μακρά προε­τοι­­μασία καί μακρά προσπάθεια γιά νά νώσει ὁ νθρωπος τόν αυτό του μέ τόν Χριστό, στε ταν βρεθεῖ στήν κρίσιμη στιγμή, ταν βρεθεῖ μπροστά στήν πρό­κλη­­ση, νά μήν ποκύψει στόν πει­ρα­σμό, νά μήν λυγίσει, νά μήν χω­ρι­σθεῖ τελικά πό τόν Χριστό.

Ατό εχε κάνει καί ὁ ορταζό­με­νος γιος Τρύφων. χει ν­στερ­­­νι­σθεῖ τόν Χριστό καί εχε νω­θεῖ μα­­­ζί του πό μικρό παιδί, ταν φύ­λαγε τίς χνες. Εχε νωθεῖ μα­ζί του μέ τή μελέτη τοῦ λόγου του καί μέ τήν προσευχή.

τσι, ταν βρέθηκε νώπιον τοῦ πάρ­χου μέ τήν κατηγορία τι, ντί­­­θετα πρός τούς νόμους τοῦ α­­το­­κρά­τορος, πιστεύει στόν Χρι­στό καί πρέπει ἤ νά ρνηθεῖ τήν πίστη του ἤ νά θανατωθεκενος προ­τίμη­σε τό δεύτερο. Προτίμησε νά μαρ­­τυ­ρήσει γιά τόν Χριστό, πα­ρά νά χω­ρισθεῖ πό τήν γάπη του, πως κανε καί ὁ πόστολος Πα­λος. Καί τσι, καθώς δέν χωρί­σθη­κε στή γῆ πό τόν Χριστό, ζεῖ καί νωμένος μαζί του στόν ορα­νό, καί πολαμβάνει τή μακαριό­τητα τς αωνίου ζως καί βασι­λεί­ας τοΘεο.

δελφοί μου, ἡ σημερινή ορτή τς μνήμης τοῦ γίου μάρτυρος Τρύ­φωνος μς δίδει τήν εκαιρία νά σκεφθομε καί μες τό ρώ­τη­μα τοῦ ποστόλου Παύλου. Νά σκεφθομε καί μες τί θά πα­ντούσαμε σέ ατό. Νά σκεφθομε ποιά εναι ατά πού μς χωρίζουν πό τόν Χριστό, λλά καί τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά νωθομε μαζί του, στε νά μπορομε νά δίδουμε τήν δια πάντηση μέ κενον.

Ὁ Χριστός βέβαια δέν ζητᾶ πό μς νά μαρτυρήσουμε, λλά θέλει νά εμαστε νωμένοι μαζί του. Θέλει νά μήν τόν πιστεύουμε μόνο πι­φανειακά καί στά λόγια, λλά νά τόν ασθα­νόμεθα μέσα μας, νά ασθανόμεθα ρρηκτα συνδεδεμέ­νοι μαζί του,στε νά μήν θέλουμε γιά κανένα λόγο νά χωρισθομε πό τήν γά­πη του, πως δέν θέ­λου­με νά χω­ρι­σθομε καί πό τήν γάπη τν προσφιλν μας προ­σώ­πων.

Γιατό καί ς προσπαθήσουμε νά παλλαγομε πρωτίστως πό ,τι μς χωρίζει καί μς πομα­κρύ­­νει πό τόν Χριστό, πό τίς δυναμίες καί τίς κακίες μας, πό τά πάθη καί τίς μαρτίες μας, καί ς προσπαθήσουμε νά νωθομε μαζί του, πως ὁ γιος Τρύφων, μέ τή μελέτη τοῦ λόγου του, μέ τήν προσευχή καί μέ τή μυστηριακή ζωή, γιά νά τόν ασθανόμαστε πά­ντοτε μέσα στήν ψυχή μας. 

Καί ταν ασθανόμαστε μέσα μας τή γλυ­κύτητα τς παρουσίας του, τό­τε οτε θά θέλουμε νά χωρι­σθο­­με πό τήν γάπη τοῦ Χρι­στοῦ οτε θά μπορεῖ νά μς χωρί­σει κάτι πό ατήν.

Καί ατό εχομαι νά τό ασθαν­θομε καί νά τό ζήσουμε μέ τή χά­ρη καί τίς πρεσβεες τοῦ γίου Τρύ­φωνος λοι μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Ag.TryfwnosVeria2019