Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Νικοδήμου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

MegaApodeipnoAg.NikodhmosVeria2020 3

MegaApodeipnoAg.NikodhmosVeria2020 3

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στο Μέγα Απόδειπνο και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Νικοδήμου Βεροίας. 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Καί ἥν ἄν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος».

Ἕνας ἀπό τούς στί­χους πού συ­νο­­­δεύουν ἕνα ἀπό τά προσφιλῆ τροπάρια τοῦ Με­γά­λου Ἀποδεί­πνου πού ψάλαμε κα­τανυκτικά πρίν ἀπό λίγο εἶναι καί ὁ στίχος τοῦ προφήτου Ἡσαΐου πού προ­ανέφερα. Ἀπευ­θύ­νε­ται σέ ὅλους ἐκείνους πού κα­τα­σκευά­ζουν σχέ­δια ἐναντίον τῶν πι­στῶν καί εὐ­σε­βῶν ἀνθρώ­πων, συγχρό­νως ὅμως ἐνισχύει καί ἐνθαρρύνει καί αὐτούς πού αἰ­σθά­νονται πίεση καί ἀγωνία ἐξαιτίας τῶν σχεδίων καί τῶν πλε­­κτανῶν πού ἐξυφαίνονται ἐνα­­ν­τίον τους.

«Καί ἥν ἄν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος». Ὅ,τι, δηλα­δή, καί ἄν σκεφθεῖτε, ὅ,τι καί ἄν σχεδιάσετε, ὅ,τι καί ἄν προετοιμά­-

σε­τε καί ἐπινοήσετε, θά ἀποτύχει, γιατί θά ἀκυρώσει τά σχέδιά σας ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τούς δια­λογισμούς τῶν ἀνθρώπων πρίν νά μετατραποῦν σέ πράξεις καί ἔργα· ὁ ὁποῖος ἔχει τή δύναμη νά δια­λύει τά τεχνάσματά σας καί νά προστατεύει ἀπό αὐτά ὅσους τόν πιστεύουν καί ἐμ­­πιστεύονται τή βοήθειά του.

Καί γιατί τό κάνει αὐτό ὁ Θεός; Τήν ἀπάντηση τή δίνει ὁ στίχος τοῦ τροπαρίου πού ἀκολουθεῖ: «ὅ­τι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός». Τό κάνει διότι ὁ Θεός εἶ­ναι μαζί μας.

Ποιοί εἶναι αὐτοί μέ τούς ὁποί­ους εἶναι ὁ Θεός; Καί γιά ποιόν λόγο τούς προστατεύει; 

Ὁ Θεός εἶναι, ὅπως προεῖπα, μαζί μέ αὐτούς πού τόν πι­στεύουν καί τόν ἐμπιστεύονται. Εἶναι μαζί μέ αὐτούς πού σέβονται τόν λόγο καί τά προστάγματά του. Εἶναι μαζί μέ αὐτούς πού ἀναγνω­ρί­ζουν τήν ὕπαρξή του ὡς Θεοῦ ζῶ­ντος καί προσωπικοῦ καί ὄχι μιᾶς ἀφηρημένης καί ἀόριστης ὑπερτά­της δυ­νά­μεως. Εἶναι μέ αὐ­τούς πού θέ­λουν νά εἶναι μαζί του, πού θέ­λουν νά εἶναι κοντά του, πού τόν ἀγαποῦν καί ἀπολαμβά­νουν τή χαρά νά βρίσκονται μέσα στήν πα­ρουσία του. Διότι ὁ Θεός σέβε­ται τήν ἐλεύθερη βούληση τῶν ἀν­θρώ­πων καί δέν ἐπιβάλλει φορ­τι­κά καί καταναγκαστικά τήν πα­ρου­σία του στούς ἀνθρώπους πού τόν ἀρνοῦνται εἴτε μέ τά λό­για εἴτε μέ τά ἔργα τους. Δέν εἶναι κο­ντά σ᾽ αὐτούς πού θέλουν νά ζοῦν μακριά του καί πού πιστεύ­ουν ὅτι δέν ἔχουν ἀνάγκη τῆς βοηθείας του γιατί μποροῦν νά ἐπιτύχουν τά πάντα μόνοι τους.

Καί γιά ποιόν λόγο προστατεύει ὁ Θεός ὅσους τόν πιστεύουν καί ἐπικαλοῦνται τή βοήθειά του; Τούς προστατεύει, ὅπως θά προ­στά­τευε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς τά προσφιλῆ καί οἰκεῖα του πρόσωπα. Τούς προστατεύει, γιατί γνωρίζει τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καί για­τί γνωρίζει τή δύναμη τοῦ κακοῦ καί τοῦ δια­βό­λου, πού πολλές φο­ρές χρη­σιμο­ποιεῖ ὡς ὄργανά του ἄλλους ἀν­θρώπους προκειμένου νά βλά­ψει ὅσους πιστεύουν στόν Θεό.

Τούς προστατεύει, γιατί ὡς παν­το­­γνώστης γνωρίζει αὐτά πού σκέ­­­­πτονται καί σχεδιάζουν οἱ ἄν­θρω­ποι πρίν νά τά πραγμα­το­ποιή­σουν καί ἔχει τή δύναμη νά ἀνα­τρέπει τά σχέδιά τους, ὅταν αὐτά δέν εἶναι γιά καλό σκοπό καί πολύ περισσότερο ὅταν αὐτά στρέ­φο­νται ἐναντίον τῶν ἀφοσιω­μέ­νων τέκνων του, ὅταν αὐτά εἶναι ἔργα σκοτεινά, ἔργα ἄδικα, διότι ὁ Θεός ἀποστρέφεται καί βδελύσ­σε­ται τήν ἀδικία.

Μακάριοι εἶναι ὅσοι ἔχουν τόν Θεό μαζί τους, για­τί δέν ὑπάρχει ἰσχυρότερη προ­στασία ἀπό αὐτήν τοῦ Θεοῦ, γιατί δέν ὑπάρχει μεγα­λύτερη δύναμη ἀπό αὐτήν τοῦ Θεοῦ, γιατί δέν ὑπάρ­χει μεγαλύ­τε­ρη ἀσφάλεια ἀπό αὐτήν πού παρέ­χει ἡ προστα­σία του στή ζωή τοῦ ἀνθρώ­που.

Πολλές φορές ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι στρεφόμαστε στούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου καί ἀναζητοῦμε προστασία καί βοήθεια. Στρεφόμαστε πρός αὐτούς πού ἔχουν τή δύναμη τῶν χρημάτων καί τῶν ὅπλων καί ζη­τοῦμε βοήθεια. Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι καί αὐτοί εἶναι ἄνθρωποι, ὅτι καί αὐτοί ὑπό­κει­νται καί ἐπηρεάζο­νται ἀπό συμ­­φέροντα πού τούς κάνουν ἀστα­θεῖς συμμάχους καί ἀβέβαιους προστά­τες. Καί ἔτσι συ­χνά ἀπο­γοη­τευό­μαστε, γιατί ἐπεν­δύσαμε σέ αὐτούς, ἀλλά οἱ ἐλπίδες μας διαψεύ­στηκαν καί ἀποδεί­χθη­καν μάταιες. Ὁ Θεός ὅμως δέν μᾶς ἀπογοητεύει ποτέ, ὑπό τήν προϋ­πόθεση ὅτι παραμένουμε κοντά του καί ζοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τό θέλημά του.

Γι᾽ αὐτό ἄς μήν ἀνησυχοῦμε γιά ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, γιά ὅσα φοβόμαστε ὅτι σχεδιάζουν καί ἐπι­βουλεύονται ἄν­­­θρωποι πού θέ­λουν νά μᾶς ἀδι­κή­σουν ἤ νά μᾶς βλάψουν εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς κοινωνία εἴτε ὡς ἔθνος, ἀλλά ἄς προσπαθοῦμε νά παραμένουμε πά­ντοτε κοντά στόν Θεό, πιστοί καί ἀφοσιωμένοι στήν ἀγάπη του καί στήν Ἐκκλησία μας, ὥστε νά ἰ­σχύει καί γιά μᾶς ὁ στίχος πού προ­ανέφερα: «καί ἥν ἄν βουλήν βουλεύσησθε διασκε­δά­­σει Κύριος, ὅτι μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θε­ός». Ἰδιαιτέρως αὐτή τή δύσκολη πε­ρίοδο γιά ὅλους μας, καί ἐξαιτίας τῶν προ­βλημάτων στά σύνορά μας ἀλλά, πολύ περισσότερο, ἐξαι­τίας τῆς ἐπι­δημίας πού μαστίζει τόν κόσμο μας. 

Ἄς ἔχουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό καί στήν προστασία του, ἀλλά ἄς ἀκολουθοῦμε καί ἄς τη­ροῦ­με τίς συστάσεις καί τίς ὁδη­γίες τῆς πο­λι­τείας καί τῶν ἁρμο­δίων φο­ρέων γιά τήν προσωσπική μας ὑγεία ἀλ­λά καί γιά τή δημόσια ὑγείας. 

Ἄς τηροῦμε σχολαστικά τίς συ­στάσεις τῶν εἰδικῶν γιά καθαριό­τητα καί ὑγιεινή, κυ­ρίως τῶν χε­ριῶν. Ἄς μήν ἐκθέ­του­με τόν ἑαυ­τό μας ἀλλά καί τούς ἀδελφούς μας σέ κίνδυνο, ἐάν ἔχουμε κά­ποια ἀπό τά συμπτώ­μα­τα πού μπο­ρεῖ νά σχετίζονται μέ τόν ἐπικίν­δυνο ἰό. Ἄς μένουμε στό σπίτι, ἰδιαιτέρως οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλι­κία καί οἱ ἀσθενεῖς, καί ἄς πε­ριορίσουμε κατά τό δυνατόν ὅλοι τήν παρουσία μας σέ χώρους πο­λυ­σύχναστους καί κυρίως χωρίς νά παίρνουμε τά ἀναγκαῖα προ­στα­τευτικά μέτρα. 

Ἔχουμε χρέος καί εὐθύνη νά ἀκολουθοῦμε τίς συστάσεις τῶν εἰ­δικῶν γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ διά­δοση τοῦ ἰοῦ πού μπορεῖ νά ἔχει δυ­σά­ρεστες συνέπειες γιά κάποι­ους ἀδελφούς.

Δέν χρειάζεται νά φοβούμεθα, ἀλλά νά προσέχουμε καί νά συμ­μορ­φωνόμεθα στίς ὁδηγίες τῶν ὑπευ­θύνων, καί νά ἔχουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό ὅτι θά διασκεδάσει καί αὐτή τή δοκιμα­σία καί ἐν τέλει θά μᾶς λυτρώσει καί ἀπό αὐτήν. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά πι­στεύουμε ἀλλά νά πράττουμε καί τό καθῆκον μας ἀκολουθώντας πι­στά τούς κανόνες ὑγιεινῆς πού ὁρίζει ἡ πολιτεία.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

MegaApodeipnoAg.NikodhmosVeria2020 2