Λαμπρά εορτάστηκε η 105η επέτειος της απελευθέρωσης της Χαλάστρας. (φωτό)

EleutheriaXalastra2017.jpg

EleutheriaXalastra2017.jpg

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου το πρωί, με αφορμή την 105η επέτειο της απελευθέρωσης της Χαλάστρας, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας τελέστηκε λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της θείας Λειτουργίας και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Ακολούθησε τρισάγιο πεσόντων και μαθητική παρέλαση. Επίσης τελέστηκαν τα εγκαίνια έκθεσης έργων ζωγραφικής του Χαλαστρινού ζωγράφου του κ. Σωτηρίου Ζήση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος στην Θεία Λειτουργία :

Ἡμέρα ἐλευθερίων ἡ σημερινή καί εἶναι φυσικό νά ἐγκωμιάζεται ἡ ἐλευθερία, τό μέγιστο αὐτό ἀγα­θό γιά τόν ἄνθρωπο, καί νά τι­μῶ­νται ὅσοι ἀγωνίσθηκαν καί θυ­σιάσθηκαν γι᾽αὐτήν.

Γιατί ὅμως εἶναι μέγα ἀγαθό ἡ ἐ­λευ­θερία;

Ἀπό τούς πολλούς καί ποικί­λους λόγους πού μπορεῖ νά ἀνα­φέ­ρει κανείς ὡς ἀπάντηση στό ἐρώ­τημα αὐτό, θά ἤθελα νά σταθῶ σέ τρεῖς, ἀδελφοί μου.

Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι μέγα ἀγαθό, διότι εἶναι σύμ­φυτη μέ τήν ὕ­παρξη τοῦ ἀνθρώ­που.

Ὁ Θεός ἔ­πλα­σε τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο καί αὐ­τεξού­σιο. Καί ἀπό­δειξη τῆς ἐ­λευ­­θερίας πού χάρισε ὁ Θεός στούς πρω­το­πλάστους εἶναι ὅτι τούς κα­τέ­στη­σε κυρίους ὅλων τῶν δημιουρ­γη­μά­των του καί ὅ­λης τῆς κτί­σεως. Ὅλα τά ὑπό­λοι­πα δῶρα τοῦ Θεοῦ προέρχονται ἀπό αὐτή τή μεγάλη δωρεά του, τήν ἐλευθερία. Διότι χωρίς αὐτήν τίποτε δέν μπορεῖ νά ἀπολαύσει ὁ ἄνθρωπος καί σέ τί­πο­τε δέν μπο­ρεῖ νά ἀναπαυθεῖ.

Ὁ δεύτερος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ ἐλευθερία εἶναι μέγα ἀγαθό εἶ­ναι διότι εἶναι ἕνα ἀγαθό πού ἀνή­κει σέ ὅλους, πού μποροῦν καί δι­καιοῦνται νά τό ἀπολαύσουν ὅ­λοι, χωρίς καμία διάκριση ἡλι­κί­ας, φυ­λῆς καί χρώματος. Εἶναι κοινό ἀγα­θό ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί γι᾽ αὐτό δέν ὑπάρχει κανείς ὁ ὁ­ποῖ­­ος νά μήν τήν ἐπιθυμεῖ καί νά μήν κοπιάζει γιά νά τήν ἀπο­κτή­σει, ὅταν δέν τήν ἔχει.

Καί ὁ τρίτος λόγος πού ἀπο­δει­κνύει, ἀδελφοί μου, ὅτι ἡ ἐλευ­θε­ρία εἶναι ὄντως μέγα ἀγαθό εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἕτοιμοι νά θυ­σιάσουν καί τή ζωή τους γι᾽αὐ­τή.

Αὐτή ἡ σπουδαιότητα καί ἡ ση­μα­σία τῆς ἐλευθερίας ἀναδει­κνύ­ε­ται καί μέ τόν σημερινό ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χαλάστρας. Ἕνας μικρός τό­πος, μία γωνία γῆς ἀνάμεσα στή θά­λασσα καί τόν οὐρανό, μία σπι­θαμή γῆς, καί ὅμως ὁ ἑλλη­νικός στρατός ἔφθασε μέχρι ἐδῶ γιά νά τήν ἐλευθερώσει.

Μιά λωρίδα στε­ριᾶς τόσο σημα­ντική καί πο­λύτιμη ὅμως γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, στήν ὁποία συνέ­βαλαν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις οἱ κάτοικοι τῆς Κουλακιᾶς.

Γιατί στήν ὑπόθεση τῆς ἐλευθε­ρίας δέν ὑπάρχει διάκριση ἀνά­με­σα σέ στρατηγούς καί στρατιῶτες, ἀνάμεσα σέ εἰδήμονες τῆς στρα­τιω­τικῆς τέχνης καί ἁπλούς πο­λί­τες. Στήν ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας μετρᾶ ἡ προσφορά καί ἡ ἑτοιμό­τητα γιά θυσία, μετρᾶ «τό πύρωμα τῆς καρδιᾶς», ὅπως γράφει ὁ ποιη­τής.

Ἔτσι δίπλα στούς ἥρωες τῶν βαλ­­κανικῶν πολέμων πού πολέ­μη­σαν κάτω ἀπό ἐξαιρετικά δύ­σκολες συνθῆκες γιά νά κατορ­θώ­σουν νά ἐλευθερώσουν τήν αἱμα­τοβαμμένη γῆ τῆς Μακεδονίας μας, στέκονται ἰσάξια καί οἱ ἥρωες αὐτοῦ τοῦ τόπου, μέ πρῶτο τόν μι­κροκαμωμένο ἐκεῖνο καροποιό Γεώρ­γιο Νταλιγκάρη, ὁ ὁποῖος λί­γες μόνο ὧρες μετά τήν ἀπελευ­θέ­ρωση τῆς Χαλάστρας πλησίασε τούς στρατηγούς πού ἀγωνιοῦσαν νά βροῦν μία λύση γιά νά περάσει ὁ ἑλληνικός στρατός τόν Ἀξιό, τίς γέφυρες τοῦ ὁποίου εἶχαν κατα­στρέψει οἱ Τοῦρκοι, καί νά φθάσει τό συντομότερο δυνατόν στή Θεσ­σαλονίκη, πρίν νά προλάβουν οἱ Βούλγαροι νά εἰσέλθουν στήν πό­λη καί νά τήν καταλάβουν. Τούς πλησίασε καί τούς εἶπε τή λύση: νά δέσουν μέ σχοινιά ὅ,τι ξύλινο ὑπῆρχε στή Χαλάστρα, πόρ­τες, πα­ράθυρα, σανίδια, βάρ­κες, βαρέ­λια καί νά φτιάξουν μία πρόχειρη γέ­φυρα γιά νά περάσουν οἱ στρα­τιῶτες μας. Ὅπως καί ἔγινε.

Οἱ κάτοικοι τῆς Χαλάστρας, οἱ πα­­τέρες σας, προσέφεραν χωρίς δι­­σταγμό τό πολύτιμο αὐτό ὑλικό διαλύοντας τά σπίτια τους καί μα­ζί μέ αὐτό καί τήν προσωπική τους ἐρ­γασία ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἡ γέ­­φυ­ρα γιά νά περάσει ὁ στρατός μας καί γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἡ Θεσ­σαλονίκη.

Γι᾽ αὐτό καί στέκονται ἐπάξια δί­πλα στούς ἥρωες τῶν πεδίων τῶν μαχῶν· γι᾽ αὐτό ἡ προσφορά τους μνημονεύεται καί πρέπει νά μνη­μονεύεται ἐσαεί, γιατί ἡ ἐλευ­θερία γιά τήν ὁποία ἐργάσθηκαν καί αὐ­τοί κερδίζεται μέ μικρές καί μέ με­γάλες θυσίες, πού ὅμως ὅλες εἶναι ἀναγκαῖες καί ἀπαραίτητες καί κα­μία δέν εἶναι εὐκατα­φρό­νη­τη καί ταπεινή.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς σήμερα τιμώ­ντας τούς ἥρωες πού θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία μας, τιμοῦμε καί τούς πατέρες μας γιά τήν γεν­ναία πράξη τους καί τή συμ­βο­λή τους στόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευ­θε­ρία τῆς πατρίδος μας, καί ἀποδί­δουμε τήν εὐχαριστία καί τήν εὐ­γνωμοσύνη μας στόν Θεό, τήν Πα­ναγία μας, τήν ὑπέρ­μα­χο Στρα­τη­γό μας, καί τούς ἁγίους νεομάρ­τυρες συμπολίτες μας, τόν ἅγιο Ἀθανάσιο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι μέ τίς πρεσβεῖες τους ἐνί­σχυ­σαν τόν στρατό μας καί μᾶς χάρισαν τήν ἐλευθερία.

Εὔχομαι, ἀδελφοί μου, τό παρά­δειγμα τῆς προσφορᾶς τῶν πατέ­ρων μας νά ἀποτελεῖ πάντοτε πρό­τυπο καί γιά μᾶς, γιατί ἡ πα­τρίδα μας καί ἡ ἐλευθερία ἔχουν ἀνάγκη καί σήμερα τήν προσφορά ὅλων μας, τήν προσφορά ὅσων τήν ἀγα­ποῦν ὄχι μόνο στά λόγια ἀλλά καί μέ τήν ψυχή τους, γνήσια καί ἡρωι­κά, ὅπως οἱ πατέρες μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚΕ ΕΔΩ

EleutheriaXalastra2017-2.jpg