Ξεκινούν τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. Αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosFrontMhtrVerias2021 9

AgiasmosFrontMhtrVerias2021 9

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους εθελοντές καθηγητές, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως και υπεύθυνο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αρχιμ. Δημήτριο Μπακλαγή και τον συντονιστή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κ. Λάμπρο Παγούνη, οι οποίοι με πολ­λή αγάπη προσφέρουν και διακονούν στο σπουδαίο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.

 

Μεταξύ άλλων στον Αγιασμό παρευρέθηκε και ο Καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριος Μπατσαράς, ο οποίος στο τέλος δώρισε στον Σεβασμιώτατο τη νέα έκδοση της Ιεράς Μονής με τον Παρακλητικό Κανόνα στον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης.

 

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέ πολλή χαρά ἀλλά καί συγκί­νη­ση τελέσαμε τόν ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού συ­νε­χίσει καί φέτος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τή λειτουργία του. 

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἡ φετινή σχολική χρονιά νά κυλήσει πιό ὁμαλά ἀπό τήν περσινή καί χωρίς ἐμπόδια, γιατί ἡ φυσική πα­ρουσία  σας καί στά σχολεῖα σας ἀλλά καί στο Κοινωνικό Φροντι­στήριο τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι πιό εὐχάριστη καί πιό ἀποτελε­σματική γιά ὅλους.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θέλοντας νά στηρίξει τά παιδιά καί τούς νέους, τούς μαθητές καί τίς μαθή­τριες τῶν σχολείων μας στή μόρ­φωσή τους, ὀργανώνει καί φέτος μέ τή βοήθεια καί τή συμπα­ρά­σταση πολλῶν καθηγητῶν καί κα­θη­γητριῶν ὅλων τῶν εἰδικοτήτων αὐτά τά μαθήματα, προσφέροντας ὄχι μόνο τή βοήθεια πού μπορεῖ κάποιοι ἀπό σᾶς νά χρειάζεστε στά μαθήματά σας, ἀλλά καί τή δυνα­τότητα νά τήν λαμβάνετε μέσα σέ ἕνα ἀσφαλές περιβάλλον, κάτω ἀπό τή σκέπη καί τή στοργή τῆς Ἐκκλησία μας καί τῶν ὑπευθύνων ἱερέων της. 

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ἀσφάλεια πού σᾶς παρέχει τό γεγονός ὅτι τό Κοινωνικό Φροντιστήριο λειτουρ­γεῖ μέ τή φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας καί ἐντελῶς δωρεάν γιά ὅλους σας, σᾶς παρέχει καί τή δυνατότητα νά γνωρίσετε καί νά συνδεθεῖτε μέ ἄλλους συνομιλήκους πού ἔχουν τά ἴδια ἐνδιαφέροντα καί τίς ἴδιες ἀρχές μέ σᾶς, ἀλλά καί νά γνω­ρίσετε περισσότερο καί τήν Ἐκκλη­σία πού προσφέρει γιά σᾶς αὐτό τό ἔργο μέ τή συμμετοχή πολλῶν συ­νεργατῶν της.

Ἰδιαιτέρως στούς δύσκολους και­ρούς πού διερχόμεθα ἐξαιτίας τῆς πανδημίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας φροντίζει καί θά φροντίζει νά τη­ροῦνται ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό, τά ὁποῖα σᾶς παρακαλῶ πολύ νά τη­ρεῖ­τε καί σεῖς, ἔτσι ὥστε νά ἀπο­φευχθεῖ ὁποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση εἴτε γιά σᾶς εἴτε γιά τούς διδάσκοντες εἴτε ἀκόμη καί γιά τούς οἰκείους καί τούς συγγε­νεῖς σας, καθώς ὅλοι βλέπουμε καί ἀκοῦμε πόσο εὔκολα διαδίδεται δυστυχῶς αὐτή ἡ ἀσθένεια. 

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θέλοντας νά πραγματοποιήσει τή σημερινή ἐναρκτήρια ἐκδήλωση καί τόν ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου μέ τή συμμετοχή ὅλων σας ἐπέλεξε αὐτόν τόν τόπο, τό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως καί πέρσυ, ὥστε νά μπορεῖτε νά εἶστε ὅλοι ἐδῶ καί νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χαρά νά σᾶς συνα­ντή­σουμε καί νά σᾶς εὐχηθοῦμε ἡ σχο­λική χρονιά πού ἀρχίζει νά εἶναι εὐλογημένη καί δημιουργική μέ πλούσια τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας, πού μᾶς φιλοξενεῖ σήμε­ρα ἐδῶ, στό Βῆμα ἀπό ὅπου κήρυξε γιά πρώτη φορά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Καί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πρίν νά γίνει ὁ ἀπόστολος πού γνωρίζουμε, πού κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ ὁλό­κληρη τήν οἰκουμένη, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε ἕνας ἐπιμελής μα­θη­τής, πού μνημονεύει τόν διδά­σκαλό του, τόν Γαμαλιήλ, καί ἀκό­μη, παρότι ἦταν Ἰουδαῖος στήν κατα­γωγή, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς ἐπιστολές του, γνώριζε τόν ἑλλη­νικό πολιτισμό καί τούς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς καί φιλοσό­φους, δεῖγμα καί αὐτό τῆς ἐπιμε­λείας του ὡς μαθητοῦ.

Ἑπομένως, ἐμπνευσθεῖτε καί σεῖς ἀπό τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀπό τήν ἐπιμέλειά του, ἀλλά καί ἀπό τή ζωή του καί ἀπό τούς ἀγῶνες του, γιατί γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἀνθρώπου χρειάζεται προσπάθεια ἀλλά χρειάζεται καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί τήν ἀπόδειξη αὐτοῦ τή βλέπουμε στό τεράστιο ἔρ­γο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τό ὁποῖο ἄλλαξε ὁλόκληρο τόν κό­σμο.

Εὔχομαι, λοιπόν, πατρικά νά προ­οδεύετε καί σεῖς στίς σπουδές σας, στά μαθήματά σας καί νά προσπα­θεῖτε νά καλλιεργεῖτε μέ τή βοή­θεια τῶν καθηγητῶν σας, τῶν γονέων σας καί ὅλων ὅσων σᾶς ἀγα­ποῦν, ἐκτός ἀπό τόν νοῦ σας καί τόν χαρακτήρα σας γιά νά ἐπι­τύχετε τούς στόχους σας, γιά νά χαιρόμεθα καί ἐμεῖς μέ τήν πρόοδό σας καί γιά νά ἔχετε πάντοτε τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία νά σᾶς προστατεύει, καί νά προστατεύει καί ὅλους μας, ἀπό τήν πανδημία καί ἀπό κάθε κακό.

Κλείνοντας θέλω νά εὐχα­ρι­στή­σω ἀπό καρδίας καί ὅλους τούς καθηγητές καί τίς καθηγήτριες πού θά προσφέρουν καί φέτος μέ πολ­λή ἀγάπη ὄχι μόνο τίς γνώσεις τους ἀλλά καί τόν χρόνο καί τή διάθεσή τους στό σπουδαῖο αὐτό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας, πού εἶ­ναι καί δικό τους ἔργο, καί νά σᾶς εὐχηθῶ πλούσια τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή νέα χρονιά.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiasmosFrontMhtrVerias2021 12