Κοπή Βασιλόπιτας για τους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

VasilopitaKoinwnikouFrontisthriou2019

VasilopitaKoinwnikouFrontisthriou2019

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχτηκε στους χώρους της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά στη Βέροια τους καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στους οποίους παρατέθηκε τράπεζα και έγινε κοπή βασιλόπιτας.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους, ευχές και ευχαριστίες για την σημαντική προσφορά και διακονία τους στην σημερινή εποχή της κρίσης.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Μέ τήν εκαιρία τονέου τους, πού ρχισε πρίν πό λίγες μέρες, χουμε τή χαρά νά πι­κοι­νωνομε σήμερα, παρακαθήμενοι λοι μαζί στήν όρτιο ατή τράπε­ζα, γιά νά νταλλάξουμε εχές γιά τήν και­νούργια χρονιά καί νά κό­ψου­με τήν καθιερωμένη βασιλό­πιτα πρός τιμήν τοΜεγάλου Βα­σι­λείου, τομεγάλου ντως ατοπα­τρός τς κκλη­σίας μας, τοποίου μνή­μη γιάζει τήν εσο­δό μας στό νέο τος, λλά καί ποτελεπρότυπο καί πηγή μ­πνεύσεως καί γιά μς πού διακο­νομε μέ διαφόρους τρό­πους τήν κκλησία μας. 

Γιατί εναι, λήθεια, τι Μέγας Βασίλειος δέν πρξε μόνο νας σοφός καί μορφωμένος κατά κό­σμον καί κατά Θεόν εράρχης.πρ­ξε νας νθρωπος μέ πρα­κτι­κό νοπού ντιλαμβα­νόταν τίς νάγκες τν νθρώπων τς πο­χς του καί βρισκε τρόπους γιά νά τίς ντιμετωπίσει. 

τσι δημι­ούρ­γησε τή Βασιλειά­δα, μία πόλη λόκληρη, μέ δρύ­μα­τα πού κά­λυ­πταν τίς νάγκες τν νθρώ­πων τς ποχς του, μις πο­χς, στήν ποία ατό πού νομάζουμε κοι­νω­νική πρόνοια φιλανθρω­πία ταν γνωστα καί ξένα στούς πε­ρισσότερουςνθρώ­πους, γιατί ν­νοια τς χριστιανι­κς, τς νι­διοτελος γάπης δέν εχε διεισ­δύ­σει παρκς στή νοο­τροπία τν νθρώπων τς ποχς κεί­νης καί δέν εχε πηρεάσει, κα­τά συνέπεια, τίς κρατικές δομές.

Μπορομε, λοιπόν, νά θεωρή­σου­με τι Μέγας Βασίλειος εναι θεμελιωτής τν ργων γάπης τς κκλησίας μας, τοφιλαν­θρω­πικοκαί κοινωνικοτης ρ­γου. Καί κόμη, μπορομε νά ε­μαστε βέβαιοι τι, άν στήν ποχή του πρχαν ονά­γκες τς σημε­ρι­νς ποχς, πως ατή τν βοη­θητικν μαθη­μά­των, τν φροντι­στηρίων, γιά τά παιδιά μας, γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τν σχολείων μας, θά τά εχε κα­θιερώσει καί κενος.

τσι τό ργο τοΚοινωνικοΦροντιστηρίου τς ερς μας Μη­τρο­πόλεως, τό σπουδαο ργο πού προσφέρει κκλησία μας στά παιδιά μας, διαίτερα τήν ποχή α­τή τς κρίσεως, χάρη στή δική σας μεγάλη γάπη καί γενναιό­δω­ρη προσφορά τοχρόνου σας, τν γνώσεών σας, τοαυτοσας, περβαίνει τά ρια τν σχολικν μαθημάτων καί τς στεγνς γνώ­σεως, καί γίνεται συγχρόνως γιά τά παιδιά μάθημα γάπης καί προσ­­φορς, κάτι πού εναι τό πιό με­γάλο καί τό πιό σπουδαο μάθη­μα πού μπορενά ποκομίσει κα­νείς στή ζωή του,δίως στήν φη­βική καί νεανική του λικία. 

Τόποδεικνύει ατό, λλωστε, τό γε­γονός τι ρκετά πό τά παι­διά πού πρξαν πα­λαιότερα μα­θητές τοΚοινωνικοΦρο­ντι­στη­ρίου πιστρέφουν ρ­γό­τερα γιά νά προσφέρουν καί ατοί στούς νεώ­τερους ς καθηγητές.

Γιατό καί θά θελα σήμερα, μέ τήν εκαιρία ατς τς πικοινω­νίας μας, νά σς κφράσω τήν λο­κάρδια εχαριστία μου γιά τήν προσφορά καί γιά τήν γάπη σας, χωρίς τήν ποία κκλησία δέν μποροσε νά νταποκριθεσέ α­τή τήν νάγκη τν παιδιν καί τν οκογενειν τους.

Δέν πρέπει, λλωστε, νά ξεχνο­με τι κκλησία μέ τή στενή ννοια τορου, πίσκοπος καί οκληρικοί, δέν μπορον νά ντα­ποκριθον σέ λες τίς νάγκες, άν δέν χουν καλούς συνεργάτες. Οσυνεργάτες ταν πάντοτε να­γκαοι καί εχαν πάντοτε σημα­ντι­κή θέση μέσα στό ργο τς κ­κλη­σίας. Γιατό βλέπουμε καί τόν δρυτή τς τοπικς μας κκλη­σί­ας, τόν πρωτοκορυφαο πόστολο Παλο, νά ναφέρεται στίς πι­στο­λές του στούς συνεργάτες του μέ γκωμια­στικά λόγια, μέ λόγια γάπης καί εγνωμοσύνης, γιατί «πέθηκαν τόν αυτόν τράχηλον» γιά χάρη του, πως γράφει γιά τόν κύλα καί τήν Πρίσκιλλα, τούς δύο σκη­νοποιούς πού εχε γνω­ρίσει στήν Κόρινθο, λλά καί γιά λους κείνους, τούς συνοδοιπό­ρους καί συνεκδήμους του, τούς συνεργούς του ν Κυρί, στούς ποίους ερά μας Μητρόπολη φιέρωσε τό νέο τος, τόν δικό μας, τόν Βεροιέαγιο Σωσίπατρο, τόν πό­στολο Τιμόθεο, τόν εαγ­γε­λιστή Λουκ, καί λους τούς λλους γιά τούς ποίους γράφει πρωτο­κο­ρυ­φαος πόστολος «τι εδυνα­τόν τούς φθαλμούς μν ξορύ­ξαντές δώκατέ μοι». 

Τόση, δηλα­δή, ταν γάπη τους καί διά­θεση τς προσφορς τους, στε ν μποροσαν κόμη καί τά μάτια τους θά τά βγαζαν καί θά τά προσέφεραν γιά τόν πό­­στολο.

Ατή τήν προσφορά τν συνερ­γα­τν του πού ναγνώριζε καί τι­μοσε μέγας πόστολος Πα­λος, τιμομε καί μες. Καί συγ­χρό­νως τιμομε καί τή δική σας προσφορά γάπης πρός τήν κ­κλη­σία καί τό ργο της, χωρίς τήν ποία τό ργο μας, τό ργο τς κκλησίας μας, θά ταν πιό φτω­χό καί πιό λ­λιπές. 

Σς εχαριστ, λοιπόν, θερμά πό βάθη τς ψυχς μου γιά τήν προσφορά σας καί τήν γάπη σας, τήν ποία εχομαι νά σς ντα­πο­δίδει Θεός μέ τίς πλούσιες δω­ρεές του, καί νά σς χαρίζει καί τή νέα χρονιά φθονη τή χάρη του καί τήν ελογία του καί σέ σς καί στίς οκογένειές σας καί νά σς νι­σχύει στό ργο σας καί στόν γώνα σας λλά καί στήν προσφο­ρά σας στόργο τς κκλησίας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ