«ΚΗ’ Παύλεια». Αντιαιρετική Ημερίδα με θέμα: «Περί κρίσεως καί ἀληθείας» στη Χαλάστρα. (ΦΩΤΟ)

AntiiairetikhXalastra2022 2

AntiiairetikhXalastra2022 2

Το πρόγραμμα των ΚΗ´ Παυλείων συνεχίσθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 6ης Ιουνίου, στο Iερό Nαό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας, όπου πραγματοποιήθηκε Αντιαιρετική Εσπερίδα υπό τον τίτλο «Περί κρίσεως καί ἀληθείας».

 

Η Εσπερίδα άρχισε με επίκαιρους ύμνους που έψαλε χορωδία του Ιερού Ναού των Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου των Κουλακιωτών Χαλάστρας υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού κ. Αντωνίου Μεσιάρη.

 

Στη συνέχεια ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, απηύθυνε τον πατρικό χαιρετισμό του και αναφέρθηκε στους κινδύνους που διατρέχει η Εκκλησία και οι πιστοί από τους αιρετικούς, για τους οποίους προειδοποιεί ο απόστολος Παύλος, και για το καθήκον της Εκκλησίας να ενημερώνει τους πιστούς σχετικά με τις αιρέσεις, ώστε να μην παρασύρονται από αυτές, καθήκον το οποίο εκπληρώνει η τοπική μας Εκκλησία και με την Αντιαιρετική Εσπερίδα που πραγματοποιεί κάθε χρόνο στο πλαίσιο των Παυλείων. Καταλήγοντας ευχαρίστησε τη χορωδία και τον χοράρχη της και τους ομιλητές.

 

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας – Δρ. Θεολογίας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Δεισιδαιμονίες – Προλήψεις».

 

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Πολύχρος, Θεολόγος, ο οποίος ομίλησε με θέμα: «Οι κακοδοξίες των Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά».

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε τα αναμνηστικά των «ΚΗ´ Παυλείων» στους συντελεστές της εκδήλωσης εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την έναρξη της εκδηλώσεως ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἀπευθυνόμενος ὁ πρωτοκορυ­φαῖ­ος ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς πρεσβυτέρους τῶν Ἐκκλη­σιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τούς προ­ειδοποιεῖ μεταξύ ἄλλων γιά ὅσα ἐπρόκειτο νά συμβοῦν στήν Ἐκ­κλησία τοῦ Χριστοῦ. «Οἶδα», λέγει, «ὅτι εἰσελεύσονται λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μή φειδόμενοι τοῦ ποι­μνίου, καί ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστή­σονται ἄνδρες λαλοῦντες διε­στραμ­μένα τοῦ ἀποσπᾶν τούς μαθητάς ὀπίσω αὐτῶν». 

Γνωρίζω, λέγει, ὅτι θά ἔρθουν στήν Ἐκκλησία λύκοι φοβεροί καί ἐπικίνδυνοι πού δέν θά ἐνδιαφέρο­νται γιά τό ποίμνιο, ἀλλά καί ὅτι ἀπό σᾶς τούς ἴδιους κάποιοι θά διαστρέψουν τήν ἀλήθεια τῆς πίστε­ως καί θά παρασύρουν τούς πιστούς γιά νά τούς ἀκολουθή­σουν.

Ὁ ἀπόστολος περιγράφει στούς πρεσβυτέρους τούς διῶκτες τῆς πίστεως ἀλλά κυρίως τούς αἱρετι­κούς, αὐτούς δηλαδή πού, παρότι ἀνήκουν στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, θά ἀπο­σχισθοῦν, θά παραποιήσουν τή διδα­σκαλία της καί θά ἐπιδιώξουν νά κερδίσουν μαθητές ὁδηγώντας τους στήν ἀπώλεια.

Οἱ λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐπιβεβαιώθηκαν καί ἐπιβεβαιώνο­νται ἐπανειλημμένα ἀπό τότε, γιατί πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού μέ ψεύτικες διδασκαλίες προσπάθη­σαν νά διασπάσουν τήν Ἐκκλησία, δημιουργώντας αἱρέσεις καί σχί­σματα. Ὅλοι αὐτοί δημιούργησαν καί δημιουργοῦν ἀναταραχές καί κρίσεις μέσα στήν Ἐκκλησία, κα­θώς ἀντιπαρατίθενται στήν ἀλή­θεια τῆς πίστεως καί τῆς διδα­σκαλίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ὅλοι αὐτοί ὅμως κρίνονται ἀπό τήν ἱστορία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλη­σίας καί θά κριθοῦν καί κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως τελεσίδικα. 

Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἡ ὁποία ἔχει χρέος νά διαφυλάττει τόν λόγο τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ καί αὐτόν καί μόνο νά διδάσκει στούς ἀν­θρώπους, διότι αὐτός εἶναι ἡ πραγ­ματική ἀλήθεια, ὅπως ἐπανειλημ­μένα μᾶς ἔχει διαβεβαιώσει ὁ Χριστός, λέγοντας ὅτι «ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια», ἀλλά καί ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο ἦλθε γιά νά γνω­ρίσει στούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ ἀλήθεια: «ὁ λόγος ὁ σός», λέγει πρός τόν Πατέρα του, «ἀλήθεια ἐστί», ἔχει χρέος νά προειδοποιεῖ τούς ἀνθρώπους γιά τούς πονη­ρούς καί γόητες ἀνθρώπους, ὅπως τούς χαρακτηρίζει στήν ἐπιστολή του πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος, πού πλανῶνται καί πλανοῦν καί ἄλλους, γιά νά μήν παρασύ­ρονται. Ἔχει ἡ Ἐκκλησία καθῆκον νά ἐνημερώνει τούς πιστούς καί τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί λαό της γιά τίς αἱρέσεις καί τούς αἱρετικούς, ὥστε νά τούς ἀπο­φεύγουν καί νά μήν κινδυνεύουν ἀπό αὐτούς.

Καί αὐτό κάνει καί ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας ἐντάσσοντας κάθε χρό­νο στά «Παύλεια», στίς ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνουμε πρός τιμήν τοῦ οὐρανοβάμονος ἀπο­στόλου Παύλου καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μία Ἀντιαιρετική Ἑσπερίδα. 

Στό πλαίσιο, λοιπόν, τῶν φετι­νῶν ΚΗ´ Παυλείων, τήν ἔναρξη τῶν ὁποίων πραγματοποιήσαμε χθές μέ τήν ἀρχιερατική θεία Λει­τουργία στόν παλαιό Μητροπολι­τικό ναό τῆς Βεροίας καί τή μου­σική ἐκδήλωση στόν «Χῶρο Τε­χνῶν» Βεροίας, ἐντάσσεται καί ἡ Ἀντιαιρετική Ἑσπερίδα πού πραγ­μα­τοποιεῖται σήμερα στόν ἱερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλάστρας, μέ ὁμιλητές τόν πανοσιολο­γιώ­τα­το ἀρχιμανδρίτη π. Θεόφιλο Λεμο­ντζή, ἀρχιερατικό ἐπίτροπο Κα­μπα­νίας, ὑπεύθυνο τοῦ Ἀντιαιρε­τικοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα: «Δεισιδαιμονίες καί προλήψεις», καί τόν πρωτοπρεσβύτερο καί προϊ­στάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, π. Ἀνδρέα Πολύχρο, ὁ ὁποῖος θά μᾶς μιλήσει μέ θέμα: «Κακοδοξίες τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».

Τούς εὐχαριστοῦμε θερμά καί περιμένουμε νά ἀκούσουμε μέ ἐνδια­φέρον ὅσα θά μᾶς ποῦν.

 

Ο Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής στο τέλος της εκδήλωσης ανέφερε μεταξύ άλλων: Ο άνθρωπος προικίστηκε από τον Δημιουργό Θεό με λογική και ελευθερία. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία καταξιώνεται πραγματικά ως λογικό και ελεύθερο πρόσωπο, ως «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού» δημιούργημα της Αγίας Τριάδος. Αν και πέρασαν 2.022 χρόνια από την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούν το «φως το αληθινόν», την ελευθερία που χάρισε ο Χριστός και συνεχίζουν να ζούν υποδουλωμένοι στα διάφορα είδωλα που προσφέρει ο κόσμος. Στην εποχή που διακηρύσσεται η ελευθερία, τα δικαιώματα του ανθρώπου, ο άνθρωπος παραμένει δέσμιος στις προλήψεις και δεισιδαιμονίες, συνεχίζει να προσκυνάει τα είδωλα. Για αυτό και κάθε χριστιανός που θέλει να ’ναι συνεπής στην πίστη του χρειάζεται να συντρίψει μέσα του τα κάθε μορφής είδωλα, όπως ο Μωϋσής στο Σινά, που όχι μόνον τα συνέτριψε, αλλά τα έκανε σκόνη και τα έριξε στο ποτάμι για να χαθεί κάθε ίχνος τους. Οι κάθε είδους προλήψεις και δεισιδαιμονίες, τα οποιαδήποτε είδωλα, είναι εντελώς αντίθετα και ασυμβίβαστα με τη χριστιανική πίστη και συνάμα προσβάλλουν την ελευθερία του ανθρώπου. Όποιος πιστεύει στις προλήψεις και στους κάθε είδους αγύρτες και «φωτισμένους» δεν μπορεί να πάρει υπεύθυνες και σωστές αποφάσεις για τη ζωή του και το μέλλον του. Αντίθετα η πίστη στο Θεό ελευθερώνει τον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα για μία υπεύθυνη και δημιουργική ζωή. Ο λόγος του Αποστόλου Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρος: «Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων» (Α΄ Ιωάν. 5,21).

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AntiiairetikhXalastra2022 1