ΚΔ΄ Παύλεια: Τελέσθηκε η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στην Βέροια. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaLeit.VhmaApostoloyPaulou.jpg

KDPauleiaLeit.VhmaApostoloyPaulou.jpg

Την Κυριακή 10 Ιουνίου το πρωί στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια τελέσθηκε η καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων.

Στον ίδιο χώρο θα ολοκληρωθούν το απόγευμα τις 29ης Ιουνίου οι εκδηλώσεις των ΚΔ΄ Παυλείων με τον υπαίθριο διορθόδοξο εσπερινό χοροστατούντος της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ. κ. Θεοδώρου Β΄ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

«Δεῦτε ὀπίσω μου, καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων».

Στή θάλασσα τῆς Γαλιλαίας μᾶς με­τέ­φερε σήμερα μέ τό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα ὁ ἀπόστολος καί εὐ­αγ­γελιστής Ματθαῖος, ἐκεῖ πού ὁ Χρι­στός ἀναζητᾶ τούς πρώτους μα­θη­τές του.

Δέν πηγαίνει στόν ναό τοῦ Σο­λο­μῶντος, οὔτε στίς ἀγορές καί τίς πλατεῖες τῶν Ἱεροσολύμων, ἐκεῖ πού συγκεντρώνεται τό πλῆθος τῶν ἀν­θρώ­πων καί οἱ κατά κόσμον σοφοί καί ἐπιφανεῖς, γιά νά ἀναζητήσει τούς μαθητές του. Στρέφεται στούς ἁπλούς ἀνθρώπους, πού ἀγωνίζο­νται γιά νά κερδίσουν τόν ἐπιούσιο ἄρτο ψαρεύοντας στή λίμνη τῆς Τι­βεριάδος. «Τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξε­­λέξατο», θά γράψει ἀργότερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ἵνα τούς σο­φούς καταισχύνῃ».

Ἁπλοί καί ταπεινοί ἄνθρωποι εἶναι ὁ Ἀνδρέας καί ὁ Πέτρος, χωρίς κατά κόσμον σοφία, ὅμως σέ αὐτούς στρέ­φεται καί αὐτούς καλεῖ ὁ Χριστός γιά νά τόν ἀκολουθήσουν καί νά γίνουν μαθητές του. Ὄχι γιατί δέν μπορεῖ νά προσεγγίσει καί νά προσελκύσει τούς σοφούς, ὄχι γιατί ὁ λόγος του δέν ἀπευθύνεται στούς μορφωμένους καί καλλιεργημένους διανοητικά, ἀλλά γιατί ἀφενός γνωρίζει ὅτι οἱ ἁπλοί καί ἀνεπιτήδευτοι ἄνθρωποι εὐκολότερα παίρνουν γενναῖες ἀπο­φά­σεις γιά τή ζωή τους, καί ἀφετέρου γιατί μέ τήν ἐπιλογή αὐτή θέλει νά δείξει ὅτι ὁ λόγος του δέν ἔχει ἀνάγκη τά σχήματα τοῦ κόσμου γιά νά διαδοθεῖ στόν κόσμο· δέν ἔχει ἀνάγκη τή σοφία γιά νά τόν ὑποστηρίξει οὔτε τή ρητορική τέχνη γιά νά ἑλκύσει τούς ἀνθρώπους, γιατί διαθέτει τή θεία δύναμη πού σαγηνεύει τίς ψυχές μέ τή σωτήρια ἀλήθεια της καί τίς ἑλκύει μέ τή χάρη της.

Γι᾽αὐτό ἀπευθύνεται στόν Ἀνδρέα καί τόν Πέτρο, τούς δύο ἁλιεῖς πού ψαρεύουν στήν ὄχθη τῆς Τιβεριάδος, καί τούς ἀπευθύνει τήν πρόσκλησή του. «Δεῦτε ὀπίσω μου, καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων».

Περίεργη ἡ πρόσκληση, καί ὅμως οἱ δύο ἁλιεῖς ἀντα­πο­κρίνονται.

Τί σημαίνει θά σᾶς κάνω ἁλιεῖς ἀν­θρώπων; Τί θά κατάλαβαν ἄραγε ὁ Ἀν­δρέας καί ὁ Πέτρος ἀπό τό βαθύ­τε­ρο νόημα τῆς θείας προσκλή­σεως; Τί ἦταν αὐτό πού ἄγγιξε τήν ψυχή τους καί τούς ἔκανε νά ἐγκα­τα­λεί­ψουν τά πάντα γιά νά ζήσουν κάτι τό ὁποῖο δέν μποροῦσαν νά κατανοή­σουν;

Ἦταν ἡ θεία χάρη. Ἦταν ἡ ἕλξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, μία ἕλξη πιό ἰσχυρή ἀπό τήν ἕλξη πού αἰσθάνεται τό παιδί πρός τόν πατέρα του· μία ἕλξη ἀνεξήγητη καί ἀκατα­νόη­τη γιά τήν ἀνθρώπινη λογική, πού μεταποιεῖ ὅμως καί μεταμορ­φώ­νει τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι τήν ἀκο­λουθοῦν. Μία ἕλξη πού δέν ἔχει σχέ­ση μέ ἐκεῖνες πού παρασύρουν τόν ἄνθρωπο καί τόν μετατρέπουν σέ τυ­φλό ὄργανό τους, πού τοῦ ἀλλοι­ώ­νουν τόν χαρακτήρα καί τήν προσω­πι­κότητα καί τοῦ καταστρέφουν τε­λι­­κά τή ζωή.

Ἡ ἕλξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς θείας χάριτος εἶναι ἐντελῶς διαφο­ρε­τική. Δέν μετατρέπει τόν ἄνθρωπο σέ ὑποχείριό της, ἀλλά τοῦ χαρίζει «τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ». Δέν τόν ἀλλοιώνει ἐπί τά χεί­ρω, ἀλλά τόν ἀλλοιώνει «τήν καλήν ἀλλοίωσιν» καί τόν μεταποιεῖ σέ φω­τόμορφο τέκνο τῆς Ἐκκλησίας του, ὁδηγώντας τον δι᾽ αὐτῆς στή θέωση.

Ὅταν ὁ Χριστός ἀπευθύνει στόν Ἀνδρέα καί στόν Πέτρο τήν πρόσ­κλη­ση «Δεῦτε ὀπίσω μου, καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων», στήν πραγ­μα­τικότητα αὐτό πού τούς λέγει εἶναι «ἀκολουθεῖστε με καί θά σᾶς κάνω σάν καί μένα».

Γιατί ἁλιέας εἶναι ὁ Χριστός, ἁλιέας ψυχῶν, ἀπό τίς ὁποῖες ὅμως δέν στε­ρεῖ τή ζωή, ὅπως οἱ ἁλιεῖς τῶν ἰχθύ­ων τῆς θαλάσσης, ἀλλά ἀντίθετα χαρίζει σέ ὅσους πέφτουν στά δίκτυα τῆς ἀγάπης του τήν αἰώνια ζωή.

Καί τίς πρῶ­τες ψυχές πού ἁλιεύει ὁ Χριστός εἶναι οἱ ψυχές τῶν δύο ἁλιέ­ων μαθητῶν του, τοῦ Ἀν­δρέα καί τοῦ Πέτρου, γιά νά ἀκολουθήσουν στή συνέχεια καί οἱ ὑπόλοιποι μαθητές του καί ὁ ἀπό­στολος Παῦλος, πού τόν καλεῖ μέ δια­φορετικό τρόπο, ἀλλά τοῦ ὑπόσχεται καί ἐκείνου νά τόν κα­ταστήσει ἁλιέα ἀνθρώπων.

Μέ αὐτή τήν ἀποστολή ἔφθασε ἄλλωστε ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστο­λος Παῦλος καί ἐδῶ στή Βέροια καί κήρυξε σέ αὐτόν τόν τόπο, στό Βῆμα του, πού σήμερα τελοῦμε τή θεία Λει­τουργία πρός τιμήν του, ἐγκαινιά­ζοντας καί ἐπίσημα καί λατρευτικά τά ΚΔ´ Παύλεια καί τίς λατρευτικές ἐκ­δηλώσεις τους, καί ἁλίευσε τίς ψυχές τῶν Βεροιέων πού πίστευσαν τό κήρυγμά του καί ἀποτέλεσαν τά μέλη τῆς πρώτης ἐν Βεροίᾳ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, αὐτῆς πού ἀνά τούς αἰῶνες προσέ­φε­ρε ἁγίους, ὁσίους, μάρτυρες, ἱεράρχες καί ἱεραποστόλους, καί συνεχίζει μέ τήν παρουσία της τό ἔργο τοῦ ἱδρυ­τοῦ της, μεγίστου ἀπο­στό­λου Παύ­λου, συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Χρι­στοῦ.

Διότι, ἀδελφοί μου, τήν πρόσκληση πού ἀπηύθυνε ὁ Χριστός στό σημε­ρι­νό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πρός τούς ἀποστόλους Ἀνδρέα καί Πέτρο, τήν ἀπευθύνει καί στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς. Μᾶς καλεῖ νά γίνουμε ἀπό­στο­λοί του στόν κόσμο, νά γίνου­με ἁλι­εῖς ἀν­θρώ­πων, εὐαγγελιζόμενοι τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί κερδίζοντας τούς ἀνθρώπους γιά τόν Χριστό.

Καί αὐτό θέλουν νά μᾶς ὑπεν­θυ­μί­σουν τά φετινά Παύλεια πού ἔχουν ὡς γε­νι­κό θέμα «Εὐ­­αγγελισμός καί Ἱε­ρα­πο­στο­λή», προβάλλοντάς μας τίς ἱερές ἐκεῖνες μορφές πού συνέ­χι­σαν καί συνεχίζουν τό ἔργο τοῦ ἀπο­­στό­λου Παύλου, τό ἔργο τοῦ εὐ­αγ­­­γε­λι­σμοῦ τῶν ἀνθρώ­πων, ἀκολου­θώ­ντας τήν προτροπή τοῦ Κυρίου «Δεῦτε ὀπίσω μου, καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων», γιά νά ἐμπνευ­σθοῦμε καί ἐμεῖς καί νά ἀκολουθή­σουμε τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ συσστρατευόμενοι στήν προσπάθεια τῆς ἱεραποστολῆς, «ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καί δοξάζηται» πρός σωτηρία ὅλων μας.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, τιμᾶ ἰδιαίτερα ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» εἰς τό Ἁγιώνυμο Ὄρος ἁγίασαν, ἀφοῦ προηγουμένως ἄκουσαν τή φωνή τοῦ Κυρίου «Δεῦτε πρός με», καί τόν ἀκολούθησαν, καί ἄλλοι ἔζησαν ὡς ἁπλοί μοναχοί, ἄλλοι ἔζησαν ὡς ἱερεῖς καί διάκονοι καί ἄλλοι ὡς ἀρχιερεῖς, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος ἀσκήτευσε πρῶτα στή δική μας περιοχή, στή Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, καί στή συνέχεια στό Ἅγιο Ὄρος καί μετά ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τιμᾶ ὅλους αὐτούς, καί τούς πλέον ἀσήμους μοναχούς, ἄσημοι κατ᾽ ἄνθρωπον ἀλλά μεγάλοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος ἄκουσε καί ἐκεῖνος τή φωνή τοῦ Κυρίου, τόν ἀκολούθησε στό Ἁγιώνυμο Ὄρος καί στή συνέχεια ἔγινε πράγματι ἁλιεύς ἀνθρώπων. Ἐξῆλθε σέ ὅλη τήν τότε σκλαβωμένη Ἑλλάδα καί περιῆλθε πόλεις καί χωριά, πέρασε καί ἀπό τήν περιοχή μας, γιά νά σπείρει τόν λόγο του Εὐαγγελίου, γιά νά κάνει αὐτή τή μεγάλη ἱεραποστολή, ὥστε νά ξυπνήσει τό σκλάβο Γένος, ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπί 400 χρόνια ἦταν κάτω ἀπό τή δουλεία τοῦ δυνάστου. Καί κατόρθωσε αὐτό τό μέγα γεγονός, νά ἑτοιμάσει ὅλους τούς Ἕλληνες, οὕτως ὥστε, ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα, νά εἶναι ἕτοιμοι νά ἀγωνισθοῦν καί γιά τόν Χριστό ἀλλά καί γιά τήν Ἑλλάδα.

Ἔτσι, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς πρέπει νά ἀκούσουμε αὐτή τή φωνή τοῦ Κυρίου πού μᾶς καλεῖ: «Δεῦτε πρός με καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Δέν ψαρεύουμε τούς ἀνθρώπους μόνο μέ τόν λόγο καί μέ τή ρητορεία μας, μποροῦμε νά τούς ἁλιεύσουμε καί μέ τή ζωή μας καί μέ τό παράδειγμά μας, ἀκόμη καί μέ τή σιωπή μας καί μέ τήν προσευχή μας.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε, λοιπόν, ὅλες αὐτές τίς δυνατότητες πού μᾶς δίδει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς δίδει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, γιά νά γίνουμε καί ἐμεῖς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KDPauleiaLeit.VhmaApostoloyPaulou-2.jpg