ΚΔ΄ Παύλεια : Πατριαρχικός Εσπερινός στον παλαιό Ι.M.Ν. Παύλου και Πέτρου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

KDPauleiaEsperinosP.Mhtropolh2018.jpg

KDPauleiaEsperinosP.Mhtropolh2018.jpg

Με λαμπρότητα και επισημότητα τελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Ιουνίου ο Εσπερινός της εορτής των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας.

Των πανηγυρικών και λατρευτικών εκδηλώσεων προίσταται φέτος η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ο οποίος χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο κατά τον Εσπερινό και αύριο το πρωί θα τελέσει Πατριαρχική θεία Λειτουργία.

Μαζί με τον Μακαριώτατο συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες και Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Τον Μακαριώτατο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:

«Δεῦρο δή μοι σήμερον, τό τῶν πιστῶν εὐθύμως καλλιέρημα … Παῦ­λον καί Πέτρον πρέπουσιν ἐγκωμίοις στεφανώσωμεν, ὅτι ἀφθόνως πᾶσι τόν λόγον κατέ­σπει­ραν».

Μέ τούς λόγους αὐτούς καλεῖ τούς πιστούς ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, νά τιμή­σουν τή μνήμη τῆς δυάδος τῶν κο­ρυφαίων ἀποστόλων, «τάς ἐν­θέους σάλπιγγας τῶν τοῦ Χριστοῦ δογμάτων», «τῆς θεογνωσίας τάς πτέρυγας, τάς διαπτάσας τά πέρα­τα».

Καί στήν πρόσκληση αὐτή ἀντα­ποκρινόμενος σήμερα περιχαρῶς ὁ εὐαγής καί θεόλεκτος κλῆρος, οἱ εὐλαβεῖς μοναχοί καί μοναχές, οἱ φιλόχριστοι ἄρχοντες καί ὁ εὐ­σεβής λαός τῆς Βεροίας καί τῆς Ἠμαθίας ἔσπευσαν στόν ὑπέρ­λα­μπρο αὐτόν παλαιό Μητροπολι­τικό ναό τῆς πόλεώς μας, τόν ναό τῶν ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου, γιά νά τούς τιμήσουν, ὡς «περιφανῆ ἐγκαλ­λω­πίσματα καί πάσης τῆς οἰκου­μένης ἐντρυφήματα».

Ἔσπευσαν γιά νά τιμήσουν ἐξό­χως καί κατά χρέος «τόν ὑπέρ τούς ἄλλους κοπιάσαντα», τόν δι­δά­σκαλο τῆς οἰκουμένης καί τῶν Βεροιέων, τόν «παμφίλτατο ἀπό­στολο» Παῦλο, τόν ἱδρυτή τῆς κατά Βέροιαν Ἐκκλησίας.

Ἔσπευσαν ὅμως νά ὑποδεχθοῦν καί τόν τιμῶντα διά τῆς σεπτῆς αὐ­τοῦ παρουσίας τή λαμπρά ἑορτή τοῦ πρωτοκορυφαίου Παύλου, «τοῦ  διατρέξαντος κύκλῳ τήν οἰ­κου­μένην» γιά νά εὐαγγελισθεῖ τήν εἰρήνη καί νά κηρύξει «Χρι­στόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστά­ντα», Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κύριο Θεόδωρο, τόν κλεΐζοντα τόν θρόνο τοῦ ἀποστό­λου καί εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, τοῦ συνεκδήμου τοῦ οὐρανοβά­μο­νος Παύλου.

Σᾶς ὑποδεχόμεθα, Μακαριώτατε, κατά τίς ἡμέρες αὐτές τίς ὁποῖες ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας ἀπό εἰκοσιτεσ­σάρων ἐτῶν ἔχει ἀφιερώσει στόν διδάσκαλο καί καθηγεμόνα της ἐν τῇ πίστει, μέγα ἀπόστολο Παῦλο, ἀναθέτοντάς του ἀντί ἄλλου στε­φάνου τόν στέφανο τῶν ἑορταστι­κῶν ἐκδηλώσεων τῶν Παυλείων, εἰς τά ὁποῖα τό παρόν ἔτος ἑστιά­ζει στόν εὐαγγελισμό καί τήν ἱερα­ποστολή κατά τόν ἀπόστολο Παῦ­λο.

Καί σεῖς, Μακαριώτατε, δέν εἶσθε μόνο Πάπας καί Πατριάρχης εἶσθε καί ἱερα­πόστολος, καί γνωρίζετε καλύτερα ἀπό κάθε ἄλλον τούς κόπους καί τούς πόνους πού ἀπαιτεῖ ἡ σπορά τοῦ θείου Λόγου σέ ἔθνη πού δέν ἄκουσαν ποτέ τόν λόγο τοῦ Χρι­στοῦ, ἀλλά καί τήν χαρά καί τήν ἀγαλλίαση πού χαρίζει ἡ ὑψηλή καί θυσιαστική αὐτή διακονία στήν ψυχή τοῦ ἱεραποστόλου.

Σᾶς ὑποδεχόμεθα, λοιπόν, κλῆρος καί λαός, οἱ ἄρχοντες καί οἱ ἐλλογιμώτατοι καθηγητές τοῦ Συνεδρίου μας, ὡς ἐν πνεύματι μαθητή τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου Παύλου, ὡς καταγόμενο ἀπό τή μεγαλόνησο Κρήτη, στήν ὁποία ἐκεῖνος ἔσπειρε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ὁ μαθητής του ἀπό­στολος Τίτος ἦταν ἐκεῖνος πού συνέχισε τό ἔργο του, ἀλλά καί ὡς ἐν πνεύματι διάδοχο τοῦ ἀποστό­λου τῶν Ἐθνῶν, ὁ ὁποῖος συνε­χίζει τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων στήν Ἀφρική, καί σᾶς ἐκφράζουμε τήν διάπυρο εὐχαριστία μας γιά τήν τιμητική ἐπίσκεψή σας στήν πόλη τῆς Βεροίας, τήν ὁποία ἡγία­σαν οἱ πόδες τοῦ μεγίστου ἐν ἀπο­στόλοις Παύλου, τά αἵματα τῶν ἁγίων μαρτύρων, ἀλλά καί τά δά­κρυα τῶν προσευχῶν καί οἱ ἱδρῶ­τες τῶν ἀσκητικῶν παλαισμάτων τῶν πολυαρίθμων ἁγίων, ἱεραρ­χῶν καί ὁσίων καί θεοφόρων πα­τέρων, μέ τούς ὁποίους πλούτισε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τήν ἐπου­ράνιο Ἱερουσαλήμ.

Σᾶς ἐκφράζουμε τή μεγάλη εὐ­γνω­μοσύνη μας, γιατί μέ τήν πα­ρου­σία σας λαμπρύνετε τίς λα­τρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πρός τιμήν τοῦ μεγίστου ἐν ἀποστόλοις οὐρανο­βά­μονος ἀποστόλου Παύλου, με­τα­φέροντάς μας καί τό ζωντανό μήνυμα τῆς ἱεραποστολῆς τῆς συγ­χρόνου Ἐκκλησίας μας «τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν».

«Πάντες πρός σέ προσδοκῶσι», Μακαριώτατε, γιά νά ἀκούσουν τή φωνή τοῦ Πατριάρχου τῆς ἱεραπο­στολῆς, γιά νά ἀκούσουν τή φωνή καί τόν λόγο σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ