ΚΔ´ Παύλεια: «Αγώνας κατά των εξαρτήσεων». (ΦΩΤΟ)

KDPaueliaExarthseis.jpg

KDPaueliaExarthseis.jpg

Στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων, την Παρασκευή 22 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, εσπερίδα με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των εξαρτήσεων σε συνεργασία με τις Ανώνυμες Οικογένειες ατόμων με εξαρτήσεις με τίτλο : «Αγώνας κατά των εξαρτήσεων».

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος απένειμε και τα αναμνηστικά των ΚΔ΄ Παυλείων στους ομιλητές.
Στην Εκδήλωση μίλησαν μέλη των Ανωνύμων Οικογενειών.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Πρωτ. Λεωνίδας Αφεντούλης

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

νας πό τούς πολλούς γνες πού καλεται νά διεξαγάγει σύγχρονος νθρωπος εναι καί γώνας κατά τν ξαρτήσεων. ποιος νομίζει τι γώνας ατός φορ κάποιους μόνο νθρώπους καί ο πόλοιποι μπορον νά ασθάνονται σφαλες καί συχοι, αταπατται, γιατί κίν­δυνος τν ξαρτήσεων κάθε εδους βρίσκεται νάμεσά μας, εναι συνυ­φασμένος πόλυτα μέ τόν σύγχρονο τρόπο ζως, μέ τίς συνθκες στίς πο­ες ζε νθρωπος καί διαίτερα νέος, μέ τήν λλειψη πίστεως καί τς λπίδος πού ατή χαρίζει.

ποχή μας μπορε νά προσφέρει στόν νθρωπο πολλές εκολίες καί νέσεις, προσφέρει μως συγχρόνως καί μεγάλη πίεση, πολύ γχος, καί πολλούς πειρασμούς, τόσο πουλους πού εναι ξαιρετικά δύσκολο νά ξε­φύγει κανείς πό ατούς.

Ο πολλές καί μεγάλες δυνατότητες γιά πικοινωνία πού προσφέρουν τά λεκτρονικά μέσα εναι ταυτόχρονα να παράθυρο στόν κόσμο το καλο λλά καί στόν κόσμο το κακο. Τά προηγούμενα χρόνια μποροσε κα­νείς νά ασθάνεται σχετικά σφαλής πό τό κακό καί τούς κινδύνους του, ταν πέφευγε τίς κακές συνανα­στρο­φές. μως τώρα τόν πισκέπτο­νται μέ τόν πιό πουλο τρόπο καί μέσα στό σπίτι του, πολλές φορές με­ταμφιεσμένες, καί πιδιώκουν νά τόν παρασύρουν.

Καί ν συνδυάσει κανείς ατές τίς παγίδες πού λλοχεύουν μαζί μέ τά προβλήματα, τίς πογοητεύσεις, τή βία πού σκεται μέ ποικίλους τρό­πους δίως στούς νέους νθρώπους, προσπάθεια νά ξεφύγει κανείς πό λα ατά πού δέν θέλει νά ζε καί πό τά ποα δέν θέλει νά ποφέρει μπο­ρε νά δηγήσει εκολα τόν νθρωπο σέ ξαρτήσεις διαφόρων εδν.

Καί παρότι θά μποροσε νά πε κα­νείς τι πάρχουν περισσότερο καί λιγότερο πικίνδυνες ξαρτήσεις, θά πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τι ο ξαρτήσεις εναι σάν μιά λυσίδα: μία συνδέεται μέ τήν λλη, μία μπο­ρε νά δηγήσει στήν λλη, καί τσι λες γίνονται ξίσου πικίνδυ­νες. Γιατί ξάρτηση σημαίνει πώ­λεια το λέγχου το αυτο μας, σέ ποιαδήποτε ατία καί ν φείλεται. Καί πώλεια το λέγχου το α­υ­το μας εναι πικίνδυνη καί μπορε πολύ εκολα νά μς δηγήσει στήν κα­ταστροφή.

Καί ατό δέν εναι κινδυνολογία, εναι μία πραγματικότητα, τήν ποία δυστυ­χς τή βλέπουμε γύρω μας, τήν διαβάζουμε στίς φημερίδες καί τό διαδίκτυο, τήν κομε στά ραδιό­φω­να καί τίς τηλεοράσεις. λα ατά δέν μς πιτρέπουν νά φησυχάζουμε. ντίθετα μς προτρέπουν καί μς πα­ρακινον σέ να γώνα κατά τν ξαρτήσεων. Σέ να γώνα πού χει δύο στόχους: νας εναι νά προ­φυ­λάξουμε τούς νθρώπους καί διαί­τερα τούς νέους νθρώπους, τά παι­διά καί τούς φήβους μας πό τόν κίνδυνο τν ξαρτήσεων μέ ποιους τρόπους καί μέσα διαθέτουμε.

Ατός θά πρέπει νά εναι πρωταρ­χικός μας στόχος. γώνας γιά τήν πίτευξη του εναι καί δύσκολος καί πολύπλευρος, καί γιατί στήν πόθεση τν ξαρτήσεων μπλέκονται οκο­νο­μικά συμφέροντα, καί γιατί νεα­νική περιέργεια θε τούς νέους νά δοκιμάσουν τό πικίνδυνο καί τό πα­γορευμένο, καί γιατί ψυχολο­γία το φήβου καί το νέου εναι τό­σο εμετάβλητη καί εάλωτη, στε εκολα μπορε νά παρασυρθε.

πάρχει καί νας δεύτερος στόχος. Καί ατός εναι πς θά βοηθήσουμε σους πεσαν στήν παγίδα τν ξαρ­τήσεων νά ποδεσμευθον. Καί κό­μη πς θά στηρίξουμε τό οκογε­νει­ακό τους περιβάλλον γιά νά τούς βοηθήσει.

διπλός ατός γώνας χρειάζεται γνώσεις, μπειρίες, μελέτη, σχεδια­σμό, καί ατό προσπαθον νά κάνουν ο «νώνυμες οκογένειες τόμων μέ ξαρτήσεις» μέ τίς τακτικές συνα­ντήσεις τους κατά τή διάρκεια λου το χρόνου.

Ατόν τόν σκοπό χει καί ποψινή σπερίδα πού συνδιοργανώνεται πό τήν ερά Μητρόπολή μας καί τίς «νώ­νυμες οκογένειες» καί ντάσ­σεται, πως καί κάθε χρόνο, στίς κδηλώσεις τν Παυλείων.

Πρίν νά παραχωρήσω τό βμα στούς κλεκτούς μιλητές θά θελα νά ε­χαριστήσω θερμά τήν κ. Ρο­δούλα, Πρόεδρο τν νωνύμων Οκογε­νειν Βορείου λλάδος, γιά τήν πα­ρουσία της στήν σπερίδα μας, τούς εσηγητές, τήν κ. Γιούλη Μα­ρούδα, πρόεδρο τν νωνύμων Οκογε­νει­ν Βεροίας, πού θά μς μι­λήσει μέ θέ­μα: «θισμός, μία οκο­γενειακή ρ­ρώστια», καί τόν κ. Λου­κ Πάνου, σύμβουλο ξαρτήσεων, ποος θά μς ναπτύξει τό θέμα: «θισμός καί ρόλος τς οκογέ­νει­ας», λλά καί λους τούς συντε­λεστές τς ποψι­νς κδηλώσεως, καί σους χουν στρα­­τευθε στόν γώνα κατά τν ξαρ­τήσεων, ναν γώνα τόν ποο θά πρέπει νά κερδίσουμε πωσδήποτε πρός φελος τν παιδιν μας καί τς κοινωνίας μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ