Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

TimiouStaurou2018.jpg

TimiouStaurou2018.jpg

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TimiouStaurou2018-3.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

« λόγος το Σταυρο τος μέν πολλυμένοις μωρία στίν, τος δέ σωζομένοις μν δύναμις Θεο στιν».

ψώνεται σήμερα σέ λους τούς ρθοδόξους ναούς Σταυρός το Κυρίου. ψώνεται τό ργανο το μίσους καί τς κακίας τν ου­δαί­ων γιά τόν  Χριστό, ποος διλ­θε εερ­γε­τν καί ώμενος τίς σθέ­νειές του, γιά νά μς πεν­θυ­μίσει τό μέ­γεθος λλά καί τό με­γα­λεο τς γάπης το Θεο γιά τόν νθρωπο.

ψώνεται τό ργανο τς κα­τα­δί­κης γιά νά μς πενθυμίσει τή λύ­τρωση καί τή σωτηρία πού μς χά­ρισε ν ατ προσπαγείς Κύ­ριος.

ψώνεται τό σύμβολο τς θυ­σί­ας γιά νά μς πενθυμίσει τήν ε­γνωμοσύνη πού φείλουμε στόν Χριστό, ποος πέμεινε τήν δύνη, γιά νά πολαύσουμε μες τή χαρά· ποος πέμεινε τούς μπαιγμούς καί τούς ξευτελι­σμούς, γιά νά πολαύσουμε μες τήν τιμή καί τή δόξα· ποος πέμεινε τόν σταυρικό θάνατο, γιά νά πολαύσουμε μες τή ζωή.

ψώνεται σήμερα, δελφοί μου, Σταυρός το Χριστο, γιά νά πενθυ­μί­σει σέ λους τούς νθρώ­πους, πι­στούς καί πίστους, ε­σε­βες καί σεβες, ελαβες καί ­διαφόρους περί τήν πίστη, τι χει λόγο καί δύναμη πού δέν ­φή­νει κανέναν νε­πηρέαστο. χει λόγο καί δύ­να­μη πού δέν ­φή­νει κανέ­ναν διάφορο.

μως οτε λόγος οτε δύ­να­μη το Σταυρο χουν τήν δια ση­μα­σία καί τήν δια πίδραση σέ ­λους τούς νθρώπους, πως ­κού­σαμε τόν πρωτοκορυφαο πό­στο­λο Παλο νά ξηγε στούς Κο­ριν­θίους. πίδρασή του ξαρ­τ­ται πό τή διάθεση καί τή στάση το κάθε νθρώπου.

Γιά σους ντιμετωπίζουν τόν Σταυ­­ρό το Κυρίου, πως τόν ν­τιμετώπιζαν ο ουδαοι τς πο­χς του, πως τόν ντιμετώ­πι­ζαν καί τόν ντιμετωπίζουν ο δι­κτες το χριστιανισμο καί ο ρ­νητές το Χριστο σέ κάθε ποχή, εναι μωρία καί σκάνδαλο.

Εναι μωρία, δηλαδή νοησία καί τρέλα, γιατί δέν μπορον νά κα­τα­νοήσουν τό μέγεθος τς γάπης το Θεο· γιατί δέν μπο­ρον νά συνειδητοποιήσουν τι Θεός μπο­­ρε νά θυσιάζεται γιά χάρη το νθρώπου πού τόν παράκουσε, πού τόν γνόησε, πού προσπάθησε νά δείξει τι εναι νώτερος πό κενον, ξεχνώντας τι ε­ναι δημιουργός του.

Εναι μωρία, γιατί γωισμός τους δέν τούς πιτρέπει νά κατα­νοή­σουν τό ληθινό νόημα τς γάπης το Θεο πρός τόν νθρω­πο, πού ναλαμβάνει τό βάρος τν μαρτιν του γιά νά τόν παλλάξει πό ατές.

Εναι μως καί σκάνδαλο, γιατί τούς νοχλε σκέψη τς θυσίας, τούς νοχλε τό μεγαλεο τς γά­πης, τούς λέγχει δυνατό­τη­τα τς λυτρώσεως καί τς σω­τη­ρίας πού χαρίζει Χριστός σέ ­σους πο­δέχονται τόν λόγο καί τή δύ­ναμη το Σταυρο του.

Καί μπορε Σταυρός νά μήν μι­λε μέ τόν νθρώπινο τρόπο, μι­λε μως μέ τή δύναμη τς θυσίας καί τς γάπης το Χριστο. ­μι­λε στίς ψυχές τν νθρώπων πού εναι νοιχτές καί χωρίς προ­κα­τα­λήψεις. μιλε στίς ψυχές πού πι­στεύουν σέ σα βλέπουν νά συμ­βαί­νουν καί δέν πινοον «προ­φάσεις ν μαρτίαις» γιά νά τά μ­φισβητήσουν καί γιά νά τά ρ­νη­θον. μιλε καί καλε τούς ν­θρώπους νά κάνουν τή θυσία γιά τόν Θεό καί τόν δελφό τους πρά­ξη στή ζωή τους. μιλε καί καλε τούς νθρώπους νά ντλή­σουν δύ­ναμη Θεο γιά νά προ­χω­ρήσουν στά χνη το σταυρω­μέ­νου Κυ­ρίου μν ησο Χρι­στο. Γιατί θυσία το Χριστο πί το Στα­υ­ρο δέν εναι οτε δεγμα μω­ρίας οτε δεγμα δυναμίας. Διότι, άν ταν δεγμα μωρίας καί δυνα­μίας πς θά εχε λκύσει κοντά του δισεκατομμύρια νθρώ­πους, πού τόν πίστευσαν καί τόν κο­λού­θησαν, πού καναν τή δι­δα­σκαλία του δηγό στή ζωή τους, πού θυσιάσθηκαν γιά τήν πίστη καί τήν γάπη του, πού λλαξαν τή ροή τς στορίας το κόσμου, πού παρά τούς διωγμούς πού φί­στανται δύο χιλιάδες χρόνια τώρα συνεχίζουν νά πάρχουν.

λόγος το Σταυρο, πού ψώ­θη­κε σήμερα καί μέσα σέ ατόν τόν πέρλαμπρο παλαιό μητροπο­λι­τι­κό ναό τς πόλεώς μας, εναι δύ­να­μη καί σοφία πού νισχύει καί σοφίζει καί λους μς πού τόν κομε καί τόν προσκυνομε. Εναι λόγος σοφίας καί δυνάμεως, τήν ποία ντλομε πό τήν «νυ­πόστατο Σο­φία το Θεο», τόν Υό καί Λό­γο το Θεο, πού σταυρώ­θη­κε γιά τή σωτηρία μας, λλά καί πό τήν πίστη λων κείνων, ο ποοι νήγειραν τόν ερό ατόν ναό, προσευχήθηκαν καί μαρτύρη­σαν σέ ατόν, πως γι­ος ερο­μάρτυς ρσένιος, μη­τρο­πο­λίτης Βε­ροίας, γιά τήν πίστη το Χρι­στο.

Ατή τή δύναμη καί τή σοφία πού προσφέρει σέ λους σους τόν πιστεύουν Χριστός, ς λάβουμε καί μες, δελφοί μου, σήμερα προ­σ­κυνώντας τόν Σταυρό το Κυ­ρίου μας καί κούοντας τόν λό­γο του, σέ μία ποχή κατά τήν ­ποία φλυαρία καί πολυλογία το κόσμου πιδιώκει νά μς κλεί­σει τά ατιά· σέ μία ποχή κατά τήν ποία κόσμος πιχειρε νά συ­­κοφαντήσει καί πάλι τόν λόγο το Σταυρο, τόν λόγο τς γάπης το σταυρωμένου Κυρίου.

μες ς κλείσουμε τά ατιά μας σέ ατά καί ς τά νοίξουμε γιά νά κούσουμε τόν λόγο το Σταυ­ρο. Καί ς κάνουμε πράξη στή ζωή μας τό μάθημα τς θυσίας καί τς γάπης το Χριστο, πού πο­τελε τή δύναμή μας, πού ποτελε πηγή τς δυνάμεως γιά κάθε ν­θρω­πο πού τόν πιστεύει καί τόν κολουθε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 TimiouStaurou2018-2.jpg