Η υποδοχή της ιεράς Εικόνος Παναγίας Αγιοταφιτίσσης στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. (ΦΩΤΟ)

YpodoxhAlexandreia.2017-2.jpg

YpodoxhAlexandreia.2017-2.jpg

Tο απόγευμα της 7ης Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή της ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Αγιοταφιτίσσης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας παρουσία του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Μετά την υποδοχή ακολούθησε δέησις. Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος κήρυξε το θείο λόγο ενώ ο πατήρ Ιγνάτιος Καζάκος ο οποίος μετέφερε την ιερά εικόνα ανέφερε το ιστορικό της.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Ιερό Ναό για να ασπαστούν την Ιερή Εικόνα της Παναγίας Αγιοταφίτισσας η οποία θα παραμείνει μέχρι της 17 Αυγούστου, ενώ καθημερινά θα τελούνται πλήθος ιερών ακολουθιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει δημοσιευτεί.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην υποδοχή :

Μέ πολλή συγκίνηση καί κατά­νυ­ξη, συγκίνηση καί κατάνυξη τήν ὁποία αὔξησε ἡ προσμονή, ὑπο­δεχό­μασθε σήμερα στήν Ἀλε­ξάν­δρεια, στόν ἱερό ναό τῆς Κοι­μήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν χαριτό­βρυτο καί θαυ­ματουργό εἰκόνα τῆς Πανα­γίας τῆς Ἁγιοταφίτισσας.

Ἡ συγκίνηση μας εἶναι μεγάλη, γιατί ἔχουμε τή μοναδική εὐλογία νά ὑπο­δεχόμεθα γιά δεύτερη φορά τήν ἱερή αὐτή εἰκόνα τῆς Θεομή­τορος, τῆς προστάτιδος καί φρου­ροῦ τοῦ Πα­ναγίου Τάφου τοῦ Υἱοῦ της καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελ­φό­τητος, πού αἰῶνες τώρα δια­κο­νεῖ τά Πανάγια προσκυνήματα.

Εἴμεθα ἀπέραντα εὐγνώμονες στήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί μητέρα ὅλων τῶν χρι­στιανῶν γιά τήν πολλή της ἀγάπη πρός τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἠμαθίας καί τῆς Ἀλεξανδρείας, γιατί μᾶς ἀξιώνει νά ζήσουμε καί πάλι τήν εὐλογία τῆς παρουσίας της, καί μάλιστα αὐ­τές τίς ἡμέρες τοῦ Δε­κα­πενταυ­γούστου, πού ἡ σκέψη μας καί ἡ ψυ­χή μας στρέφονται στήν ἁγία Γῆ, στρέφονται στή Γεθ­ση­μανῆ, στούς τόπους ὅπου ἔζησε καί ἐκοι­μήθη ἡ Παναγία μας.

Τήν εὐχαριστοῦμε καί τήν εὐ­γνωμονοῦμε, γιατί ἐπέβλεψε ἐπί τήν ταπείνωσιν τῶν δού­λων της καί ἦρθε γιά νά μᾶς στη­ρίξει μέ τή χάρη της στόν πνευ­­ματικό μας ἀγώνα, γιά νά δροσίσει τίς ψυ­χές μας μέ τήν αὔ­ρα τῆς μητρι­κῆς της ἀγάπης, γιά νά πλη­ρώσει εὐ­φρο­σύνης τίς καρδιές μας πού χει­μάζονται ἀπό τίς ἐπαγωγές τῶν λυ­πηρῶν καί καλύπτονται ἀπό τά νέφη τῶν ποικίλων συμ­φορῶν.

 Τήν εὐχαριστοῦμε καί τήν εὐ­γνω­μονοῦμε, γιατί μᾶς με­τα­φέρει μαζί μέ τή χάρη καί τήν εὐ­λο­γία τῆς ἱερᾶς της εἰκόνος καί τή χάρη τῶν ἱε­ρῶν προσκυνημάτων τῶν Ἁγίων Τό­πων.

Βαθύτατη εὐγνωμοσύνη ὅμως ἐκ­φράζουμε καί πρός τόν Μακα­ριώ­­τατο Πα­τριάρχη Ἱεροσολύμων κύ­ριο Θεόφιλο, ἡ ἀγάπη τοῦ ὁποίου πρός τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἡ θετική του ἀνταπόκριση πρός τό ταπεινό αἴτημά μας, ἔφε­ραν τήν με­γάλη αὐτή θεομητο­ρική εὐλο­γία στήν Ἀλεξάνδρεια καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Ἀπό καρδίας εὐχαριστοῦμε καί τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμαν­δρί­­­τη π. Ἰγνάτιο, Ἡγούμενο τῆς μο­νῆς τῶν Ποιμένων Μπετζαχούρ, ὁ ὁποῖος μέ πολλή ἀγάπη καί παρά τίς δυσκολίες συνοδεύει τή χαρι­τό­βρυτη καί θαυμα­τουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἁγιοταφίτισσας ἀπό τά Ἱεροσό­λυ­μα ἐδῶ στήν Ἀλε­ξάνδρεια, καί τόν παρακαλοῦμε νά μεταφέρει τά αἰ­σθήματα τοῦ ἀπείρου σε­βασμοῦ καί τῆς ἀπε­ράντου εὐ­γνω­μοσύνης μας πρός τόν Μακαριώ­τατο Πα­τρι­άρ­χη Ἱε­ρο­σολύμων γιά τήν φιλό­φρονα ἀνταπόκρισή του στό αἴ­τημά μας.

Ἀδελφοί μου, ἡ σεπτή καί χαρι­τόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἁγιοταφίτισσας εἶναι ἀνάμεσά μας, ἐκπληρώνοντας τήν ἐπιθυμία μας. Εἶναι ἀνάμεσά μας γιά νά ἀκούσει καί νά μεταφέρει τά αἰτήματά μας στόν Υἱό της. Εἶναι ἀνάμεσά μας γιά νά δώσει τή χάρη της καί τήν εὐλογία της καί γιά νά δεχθεῖ τήν ἀγάπη μας καί τόν σεβασμό μας.

Ἄς τῆς ἀνταποδώσουμε τήν ἀγά­πη της, ἄς τῆς ἀνταποδώσουμε τήν εὐλογία πού προσφέρει στήν πόλη μας καί στήν Ἱερά Μητρό­πο­λή μας μέ τόν σεβασμό μας, μέ τήν ὑπόσχεσή μας ὅτι θά ἀγωνιζόμεθα νά ἀκο­λουθήσουμε τό παράδειγμα τῆς δικῆς της ἁγίας ζωῆς καί νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Υἱοῦ της, ἐφαρμό­ζο­ντας τή δική της ἐντολή καί τή δι­κή της παρα­κα­ταθήκη: «ὅσα ἄν λέ­­γει ὑμῖν ποιήσετε». Ὅσα, δηλα­δή, σᾶς λέγει ὁ Υἱός μου, νά τά κά­νετε.

Καί νά εἴμαστε βέβαιοι, ἀδελφοί μου, ὅτι ἡ ὑπακοή μας στόν Υἱό της καί Θεό μας εἶναι ἡ καλύτερη ἀνταπόδοση πού μποροῦμε νά προσ­φέ­ρουμε στήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο γιά τήν ἀγάπη της, γιατί τί­ποτε δέν τήν ἱκανοποιεῖ πε­ρισ­σό­τερο ἀπό τήν πνευματική μας πρό­οδο καί σω­τηρία, γιά τήν ὁποία ἄλλωστε με­σιτεύει καί Ἐ­κείνη στόν Υἱό της πάντοτε, καί ἐπι­σκιά­ζει μέ τή χάρη της ὅσους ἀγωνί­ζονται γι᾽αὐτήν.

YpodoxhAlexandreia.2017.jpg

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ