Η Χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων. (φωτο-βίντεο)

Christougenna2017 1

Christougenna2017 1

Το πρωί των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον όρθρο και τέλεσε πανηγυρική θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ιερό Ναό των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ανεγνώσθη η Ποιμαντορική Εγκύκλιος των Χριστουγέννων:

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη».

Μυστήριο μέγα καί παράδοξο τελεσιουργεῖται σήμερα στή Βηθλεέμ. Γιά πρώτη φορά τό φῶς τοῦ Θεοῦ καταυγάζει τούς ἀνθρώπους. Γιά πρώτη φορά ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων, πού πλημμυρίζει τόν οὐρανό, ἀκούεται καί στή γῆ καί κάνει γνωστό τό μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός, πού συμβαίνει στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, στούς ἀγραυλοῦντες ποιμένες. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη».

Ἀκατανόητο τό μήνυμα γιά ὅσους δέν ἔχουν καθαρό νοῦ καί καθαρή ψυχή γιά νά τό κατανοήσουν καί νά τό δεχθοῦν. Ποιό εἶναι τό νόημα τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου; Ποιά σχέση ἔχει ὁ ἐν Ὑψίστοις Θεός μέ τήν ἐπί γῆς εἰρήνης;

Στά ἐρωτήματα αὐτά ἀπαντᾶ ὁἱερός ποιητής τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,ἅγιος Κοσμᾶςὁ μελωδός. «Θεός ὤν εἰρήνης, πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς σου τόν ἄγγελον εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν».

Ὁ Θεός μας δέν εἶναι θεός τοῦ πολέμου.Δέν εἶναι θεός τοῦ μίσους καί τῆς ἐκδικήσεως.Δέν εἶναι θεός τῶν ἐρίδων καί τῶνσυγκρούσεων.Δέν εἶναι θεός πού ἐξαπολύει τούς κεραυνούς του ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων.Δέν εἶναι θεός πού σκοτώνει τά παιδιά του γιά νά μήν χάσει τόν θρόνο του, ὅπως ἦταν οἱ θεοί τῶν εἰδώλων. Ὁ Θεός εἶναι Θεός εἰρήνης. Εἶναι Θεός πού δημιούργησε ἕναν κόσμο ἁρμονικό, πού δημιούργησε ἕναν παράδεισο γιά νά ζεῖ τό πλάσμα του, ὁ ἄνθρωπος, σέ ἁρμονική καί εἰρηνική σχέση μέ τόν ἴδιο καί μέ τό περιβάλλον. Καί ἔθεσε ἕνα καί μόνο ὅρο, μία καί μόνη ἐντολή τήν ὁποία θά ἔπρεπε νά διαφυλάξει ὁ ἄνθρωπος γιά νά μήν στερηθεῖ τήν εἰρήνη πού τοῦ εἶχε χαρίσει ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὅμως αὐτός πού ἄφησε μέ τήν παρακοή του τόν διάβολο νά διασαλεύσει τήν εἰρήνη, νά σπείρει τόν σπόρο τῆς ἀνυπακοῆς, τοῦ μίσους, τῆς κακίας, τῆς ἀντιπαλότητος καί τῆς ἀντιπαραθέσεως, καί νά ὑψώσει «τόν μεσότοιχον τῆς ἔχθρας» μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Ἀλλά ὁ Θεός δέν εἶναι μόνο Θεός εἰρήνης. Εἶναι καί Πατήρ οἰκτιρμῶν. Εἶναι Πατέρας γεμάτος ἀγάπη καί εὐσπλαγχνία γιά τά παιδιά του, γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Γι᾽ αὐτό καί θέλησε νά μᾶς χαρίσει καί πάλι τήν εἰρήνη. Νά μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα νά εἰρηνεύσουμε μαζί του, σβύνοντας τό χρεόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας, συγχωρώντας μας τήν παρακοή τῆς ἐντολῆς του καί τήν ἑκούσια ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν ἀγάπη του. Θέλησε νά ἀποκαταστήσει τήν εἰρήνη του στίς ψυχές μας καί νά μᾶς βοηθήσει νά τήν ἀποκαταστήσουμε καί στόν κόσμο, ὥστε νά ζοῦμε καί ἐδῶ στή γῆ τή βασιλεία τῆς εἰρήνης του «ὡς ἐν οὐρανῷ».

Γι᾽ αὐτό καί ἄνοιξε τόν οὐρανό, ἄνοιξε τούς θησαυρούς τῆς ἀγάπης του καί μᾶς ἔστειλε στή γῆ τόν Υἱό του, μᾶς ἔστειλε τόν ἀγγελιοφόρο τῆς εἰρήνης, μᾶς ἔστειλε τόν Χριστό, πού ἦρθε στή γῆ γιά νά μᾶς χαρίσει τήν εἰρήνη τῶν ψυχῶν μας μέσω τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἀλλά καί γιά νά μᾶς διδάξει πῶς νά ζήσουμε εἰρηνικά μέ τούς συνανθρώπους μας, πῶς νά ζήσουμε εἰρηνικά στόν κόσμο.

Αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ ὕμνου τῶν ἀγγέλων κατά τή νύχτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Δοξάζουν οἱ ἄγγελοι τόν Θεό τῆς εἰρήνης,ὁ ὁποῖος στέλνει στή γῆ τόν ἄγγελο τῆς εἰρήνης του, τόν μονογενῆ Υἱό του, Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά φέρει καί πάλι στούς ἀνθρώπους τήν εἰρήνη.

Μαζί μέ τούς ἀγγέλους ἄς τόν δοξάσουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ὄχι ὅμως μένοντας ἀπαθεῖς στό δῶρο τῆς εἰρήνης πού μᾶς προσφέρει, ἀλλά ἐπιδιώκοντας νά τό κάνουμε κτῆμα μας καί καθημερινό βίωμά μας. Νά τό κάνουμε κτῆμα μας, ἀποκαθιστώντας τή σχέση μας μέ τόν Θεό τῆς εἰρήνης καί οἰκειοποιούμενοι τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν πού μᾶς χαρίζει. Νά τό κάνουμε βίωμά μας,ἀποφασίζοντας νά ἀκολουθήσουμε τίς ἐντολές του μέ τίς ὁποῖες θά ἔχουμε πάντοτε μέσα στήν ψυχή μας τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπό ὅ,τι συμβαίνει γύρω μας, ἀνεξάρτητα ἀπό τούς πολέμους καί τίς ἀκοές πολέμων πού τραυματίζουν τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου, ἀλλά καί συμβάλλοντας στήν εἰρήνη τοῦ κόσμου· γιατί ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου μπορεῖ νά γίνει γεγονός μόνο,ἐάν ὅλοι μας ζήσουμε ὅπως μᾶς συστήνει ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, ἐξορίζοντας τίς κακίες, τίς ἐχθρότητες, τά μίση, τίς φιλοδοξίες καί τούς ἐγωισμούς πού καταστρέφουν τήν εἰρήνη.

Αὐτή ἡ ἀπόφαση ἄς εἶναι τά φετινά Χριστούγεννα τό δῶρο μας καί συγχρόνως ἡ προσευχή μας πρός τόν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντα Χριστό μας. Καί εὔχομαι πατρικά ὁ γεννηθείς Χριστός, ὁ ἄγγελος τῆς εἰρήνης, νά χαρίσει τήν εἰρήνη του στόν κόσμο καί στίς ψυχές ὅλων σας, ἀδελφοί μου.

Διάπυρος πρός τόν Θεόν τῆς εἰρήνης εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ